Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

ö» ' Jumhuriyt TELGBAF MABERLEGI IBUG&DEBUJ Kurultay hazırlıkları Âlmanyada reyiâm mücadelesi başladı , . . Dil Cemiyeti dün üç celse aktetti, bunlardan Dil ceİse D. Biz neden okumıyalım? birine Maarif Vekili, bir diğerine de Meclis Merasim için büyük bir üçük Ticaret mektebi talebesinden, beş altı genç, geçen gün Reisimiz riyaset ettiler program hazırlaruyor Cumhuriyet idaresine gelip be nimle görüştüler. Gözlerinde keskin bir zekâ ile beraber endişeli bir ruhun izlerini tsşıyan bu vakarlı delikanlüar, iç lerini kemiren derdi, bana şöylece döktüler: Dil cemiyeti umumî merkez he yeti ve Kurultay merkez bürosu d'ün üç celse aktetmiştir. Birinci celse saat 15 te umumî kâtip tbrahim Necmi Beyin reisliği altında Çanakkale meb'usu Ahmet Cevat, Aksaray meb'usu Besim Atalay, Müzeler miidüırü Hâmit Zübeyr, Orta TedrUat umum müdürü Hasan Âli, Konya meb'usu Naim Hazım ve profesör Dr. Saim Ali Beylerden mürekkep olarak toplanmıştır. İkinci celseye Maarif Vekili Abidin Bey, üçüncü celseye de B. M. M. Reisi Kâzım Paşa Hz. reislik etmişleudiır. Eski şehir meb'usu Yusuf Ziya Bey de bu celselerde bulunmuşlardır. Bu toplantüarda tezler ve Kurultay işleri üzerinde müzakerelec yapıl mıştır. Vesim Hanım, Sait Bey, Salih Murat Bey, Sıtkı Bey, Suat Bey, Suat Nurl Bey, Dr. yüzbaşı Suphl Bey, Şaziment Hanım, Şaziye Berrin Hanım, Şefik Bey, Şevket Bey, Şükufe Nahll Hanım, Tahir Nejat Bey, Tahsin Bey, Tekin Alp Bey, Trlyantaflloa Bey, Y. Kemal Bey, Y. Ziya Bey, ZeH Cemal Bey, Zellha Osman Hanım, Ziya Bey, Ziya Muzaffer Bey, mülâzim Talât Hüsnü Bey, Dr. Hllml Bey, All Enver Bey, Hüseyin Bey, Mecdi Sadrettln Bey, Dr. Galip Ata Bey, Sami Pazasade Sezai Bey, Necdet Rüştü Bey, Dr. Salm Ali Bey, şair Emin Bülent Bey, Dr. Rifat Cafer Bey, Hasan Fehmi Bey. Zafer ve Tayyare bayramları M. Göbbels «Bize milletin vereceği rey neticesinden zerre kadar endişe etmiyoruz» diyor Berlin 14 (A.A.) 19 ağustos reyiâm mücadelesi dün gece saat 20,30 da M. Göbbelsin radyoda söylediği bü yük bir nutukla açılmıştır. Bu nutuk Almanyanm her tarafmda neşrolunmuş tur. Diğer taraftan M. Göring Mivıihte, M. Frick Kolonyada ve M. Hess Breslauda birer nutuk söylemijlerdir. Nazır, ecnebi gazeteleri tenkide de vam etmiş ve Hitlerin milletin reyine müracaat etmek vadini tutmuş olduğunu söyledikten sonra şu sözleri ilâve eyle miştir: « Biz nvl'etin vereceği rey neticesinden zerre kadar endise etmiyoruz.» Yangin alınan tedbirleı sayesinde söndürüldü «Biz Küçük Ticaret mektebi bu sene mezunlanndanız. Ticaret lisıssine geçmek istiyoruz; fakat müderrisler encümeninin verdiği bir kararla bu haktan mahrum oluyoruz. Sebebi ise, lise kısmmın Maarif liselerine mıhdil olması imiş. Onun için iki sınıflı olan Küçük Gazetelerin neşriyait Ticaret mezunlarının liseye kabulü doğGazeteler uzun makaleler neşrede Berlin 14 (A.A.) tntihap mü ru olmazmış. rek Alman milletini, devlet reisi ve cadelesinin başlangıcı, Berlin gazeteleHalbuki mektep Maarif liselerine başvekil salâhiyetlerinin M. Hitlerin rine plebisit günü 19 ağustosun manamuadil bir şekil alalı üç sene oluyor. şahsında birleştinlmiş oknasını tasvibe sı hakkmda karilerinm dikkatini cel • Bu üç sene içinde Küçük Ticaretten davet etmektedirler. betmek fırsatını vermiştir. mezun olan arkadaşlanmızın hepsi lise Angriff diyor ki: M. Göbbelsin nutku kısmına kabul edildiler ve el'an tahsilBerlin 14 (A.A.) Saat 20,30 da «Demokrat memleketlerdeki büyük lerine devam ediyorlar. Biz bu haktan Neukselnde bir nutuk söylemiş olan M. tntihap puslalan muharebesi hitama erniçin mahrum olalım? Mektebe girer Göhbels, Hindenburgun 30 kânunusani miştir. Halkın reyine müracaat edil • ken liseye kabul edileceğimiz hakkın 1934 tarihinde oynamış olduğu rolü meksizin yapılacak bir diktatörlük te da idareden çok kuvvetli vaitler almıshatırlattıktan ve o taribte Hitleri baş Almanyaya yaraşmaz.» tık; bunlar ne oldu?... Yoksa Küçük vekâlete getirmiş o'duğunu söyledik Berliner Lokal Anzeiger diyor ki: ve lise kısımlannm derslerinde üç seneten sonra demiştir ki: Devlet reisine ait kanunun halkm dir en ufak bir tahavvül yok. Acaba « Uberal ve demokrat memle • tasvibrre arzedilmesini istemekle M. kabul edilmemekliğimize bunlar mı seketler, otoritenin vatanı olan yeni Albep teşkil ediyor? Hitler, n&muslu bir demokrat gibi hamanyayı anlamamışlar ve anlamak istereket etmiştir. Bizler fakir ailelere mensubuz maişememişlerdir.» rimizi ancak öğleden sonra çalışmak Dünyanm demokrat memleketlerm* 30 haziran tarihine telmih eden musuretile kazanıyoruz. Hususî mektep de bir kere oisun böyle bir tecrübeye maileyh, nazizmin iktidar mevkiine gelerde okuyamayız. Maarif oıtıa mek girişilsin, iâfzen demokrat olanlann lelidenberi tesadüf etmiş olduğu müştepleri bizi ancak 1 inci sınıfa kabul maskeleri çarçabuk açdmış olur.. Bü • külleri hahrlatmış ve şöyle demiştir: ediyorlar. Senelerimize yazık değil mi?.. tün dünyanm gözü önünde milletin e« Dahilî manialar, nazizmi zâfa Müderrisler encümeni bu kararı vemir ve iradesîne ve vereceği karara düşürmemiş, bilâkis kuvvetlendirmişrirken bunlan düşünmüş mü ve mek • arzı nefsetmek için secaret ve temiz bir tn.» • tep idaresinin vaktile verdiği vait hakvicdana sahip olmak gerektir. Bu te • kında malumatları var mı? Şu senelerHindenburgdan bahseden batip de miz vicdan, m'lletin irades'ne tammen de memleketimizde tahsil yükselip ilermiştir ki: ve aynlmaz bir surette bağlı olmaktan lerken, biz istikbalimizi karartıp mekve buna derin bir surette kani bulun • « Hayat, hayatta olanlara aittir. tepten uzaklaşmanuza vesile olan bu maktan ba?ka birşey değildir. Enebi matbualı, Reisicumhur Hindenmeselenin ortaya atılması ne derece burgun ölümunü haftalardanberi bek Kendilerini demokrat ilân eden doğru olduğunu bir türlü anlamıyoruz.> levip duruyordu. Bu gazeteler, Marememleketler, kanunu esasilerinde cezBen bu bilgi teşnesi, «efendi» tavırşahn ölümü nazizmin yıkılması der»"?k rî tadüler mevzuu bahsolduğu zaman lı gençlerin bu dPeklersni dfnleiken, olacağını yazıyorlardı. Bazılan Alman efkân umumiyeye müracaat etmekten müteessir oldum. tddialarmın ne dereordusunun isyan edeceğini ve sal'anaçekinirler. Kanunu esasî kendilerine bir ceye kadar, mevcut nizamlara uygun Cm iade edileceğini tahmin ediyorlardı. kaçamak yolu gösterdiği zaman ken bulunduğunu maalesef bilemem. Lâkin, Muhacirler, irticaın zaferinden bahsedilerini bahtiyar addederler.» dedflderi gTji, üç senedenberi aynî diyorlar ve bu hticaı biraz sonra bol • Mareşal Makenzen ne diyor? mektepten mezun olan arkadaşian hak•evizmin takip edeceğini beyan eyli kmda ish'snaî bir muamele vapılarak, yorlardu Bolşevizm, bugün Almanya » Berlin 14 (A.A.) Jeneral felt onlar lise kısmma kabul edlmjsseler, da bir efsane olmuştur. Artık bolşevizmareşal Makenzen, Deutsche Allge bunlara karşı, Mnderrisler encümeni • mi tammıyoruz. meine Zeitung muhabirine 19 ağustos nin bn tarzda hareket etmesini haksız reyiâmı hakkmda beyanatta bulunarak Ecnebiler, bize bizim müşküUerimizi ve sebepsiz görürüm. bir intihap mücadelesinin mevzuu bahîhtar etmek hakkına malik değildirler. B?zı mesleklerde, bir (gedikli) sını Biz bu müşkülâh tamamile müdrkiz ve solmadığmı çünkü ortada bir rakip bufının ihdası belki malnıl olabüir. Fakat bunlarla herhalde başa çıkacağız. lunmadığım söylemiş ve demiştir ki: iktısat gibi, ticaret gibi genis hudutlu Bizim ilga ettiğimiz şey, yalan söy « Yapılacak reyiâm neticesi, herbir meslekte ilerilemek istiyenlerm önülemek hürriyetidir ve bunu yapmış olhalde M. Hitlerin davetine muvafakat ne engel koymak reva mıdır? Kaldı ki, duğumuzdan dolayı bahtiyanm.» feklinde tecelli edecektir. bu zavallı gencler, mektebe girerken, idareden çok kuvvetli vait aldıklarmı soylüyorlar. Büyüklerinin sözlerine güvenerek, bir iki sene emek verdikten ve ümider besledikten sonra, Ibirdenbire ald?tıldığını anlıyan bir gencin mane viyatı ne olur, düşünülüyor mu? Ve böyle bir vazîyet karşısında, mektep idaresinin, bu çocuklara karsı hiçbir mükellefiyeti yok njudur?. Bütün bu suallerin cevabı, üstün koTire 14 (Hususî muhabirimizMoskova 14 (A.A.) Moskova rii bir kararla verlemez. Bu, uzun boyden) ödemiş, Baymdnr, Tive İvanowa mensucat fabrikalannda lu tetkika değer bir meseledir. Bir tek re ve Kasaba kazalan hu ıcap eden mümareseyi yapan on gencin rstikbali, cumhuriyet rej'minin, dutları üzerindeki büyük orman yan Türk amelesi Türkstroi hesabma üzerinde, kıskanarak titrediği bir keygını bastmlmıştır. Yangm Bayın • yapılmakta olan mensucat fabrikafiyettir. H'Ibuki bugün, on bes yirmi dınn şarkında Kızilkeçili ormanında larmm montajile istinas peyda eygencîn birden istikbali mevzuu bahso çıkmıştı. Havanın poyrazlı olmasınlemek üzere Leningrada gelmişler luyor. dan yangm derhal büyümüş ve on dir. tlk mensucat makineleri LeninMeseleyi, muhterem muderrs bey » beş kilometro murabbaı imtidadında grattan Türkiyeye sevkedilmiş bu len'n insaf ve aklı selimlerine arzede • bir sahayı kaplamıştır. Yangınm lunmaktadır. rim. ortasında kalan dört köy halkının ERCÜMENT F.KREM ve hayvanlannm vaziyeti de tehli keye düşmüştü. Alınan fevkalâde tedbirler sayesinde yangının arkası Ankara 14 (Telefonla) lş Banalmnnştır. kası Ankara şubesi müdürü Sadi ve tzmir Valisi Kâzım Paşa, ödemiş, Kork «tclanda» 14 (A.A.) banka erkânmdan Vehbi Beyler afleTire kaymakamlarile jandarma kuDaily Telegraph muhabirinden: lerüe birlikte Avrupada yaptıklan bir mandanlarını yangm yerme istemiş, Zabıta kuvvetleri, vergi borçlarını buçuk aylık otomobil seyahatinden avödemiyen çiftçilerden musadere e • Tiredeki asker de yardım için göndilmiş mevaşinin satışına mümanaat det etmişlerdir. derilmiştir. Yanan saha tamamen eden köylülerin üzerine ateş açmadevlet ormanlarına aittir Yangm ğa mecbuır kalmıştrr. 2 Kurultaya daimî dinleyici olarak iştirak etmek üzere müracaat edenlerin dördüncü listesi şudur: Dr. yüzbaşı Suphi Bey, Hatice Hanım, Fahri Bey, mülâzim Doğan Bey, Zaime Heyet bugün de saat 15 te top Hanım, Hüsamettln Fuat Bey, İsmail lanacaktır. Hakkı Bey, Omer Cemal Bey, Mustafa Oğuz Bey, Atıf Bey. Raife Hanım, Refet Aza ve daimi dinleyicilerin Bey, Kemal Bey. Dr. Salâhattin Mehmet dördüncü listesi Bey, Akıl Bey, İsmail Kemal Bey, CemaT. D. T. C. umumî kâtipliğinden: lettin Bey, Ekrem Bey, Hikmet Bey, Tev1 18 ağustos 1934 cumartesi flk Bey, M. Hllmi Bey, Hasan Abdullah günü saat 14 te Dolmabahçe saraBey, Nezihe İhsan Hanım, Vehbi Bey, yında toplanacak ikinci Türk Dili Kâzım Bey, Zehra Hanım, Kadri Bey, Kurultayına aza olarak iştirak etRemzi Bey, Süleyman Mustafa Bey, Nemek üzere müracaat edenlerin dörzahet Caferoğlu Hanım, Suat Halil Hadüncü listesi şudur: nım, Nevvare Sıtkı Hanım, Oguz Bey, Dr. Operatör Memduh Necdet Bey, Mu Selmln Hanım, Adll Bey, Gani Bey, Nu. harrem Feyzi Bey, Muhlttln Baha Bey, diye Hüseyin Hanım, Emine Saffet Ha. Dr. Muhittin Celâl Bey, Dr. Muhlttln nun Recal Bey, Münip Bey. Hayrl Bey, mualllm Mustafa Bey, Mithat 3 Bu dördüncü liste ile ev • Cemal Bey, Muzaffer Kâzım Bey, N. Sevelki listelerde atlacı yazılı zatlar mln Bey, Nacl Bey, Naciye Nejat Hanım, her gün saat 10 dan 12 ye ve 14 ten Nihat Sırrı Bey, Nakipzade GlrltU All 17 ye kadar Dolmabahçede Millî SaHaydar Bey, Nedp Asım Bey, Neşvet Necip Hanım, Orhan Rıza Bey, Orhan Seyfi raylar müdürlüğü dairesinde açılan Bey, Osman Ferit Bey, Ömer Nacl Bey, davetiye dağıtma merkezine miiraRefik Ahmet Bey, Relik Bey, Reşat Nurl caatle kartlarını alabilirler. Bey, Reşit Aklf Bey, Saadet Zihni Hanım, 4 Aza ve dinleyicilerin beşinci Sabahet Hanım, Sadullah Ali Bey, Saime listesi yarın neşredilecektir. Yeni Istanbal Tayyarm Cendyetf müdürü İsmail Hakkı Bey if başmela 30 ağustos zafer ve tayyare bayramı yaklaşıyor. Her aene oldugu gibi bu büyük gün kıymetine yaraşır merasimle tes'it olunacak ve yeniden alman tayyarelere at talnl»> caktır. Bayram günü yapılacak merasim geçişine ait program Istanbui Kumandanlığınca tanzim olnnmah tadır. Tayyare cemiyeti program mucibince bu merasime bir tayyare timsalile iştkak edecek ve bu tim • salin etrafındaki küçük hanımlar tarafından halka tebriknameler v* tayyare modelleri atılacaktır. Bay 4 ram günü Tayyare cemiyetinin zarü rozetleri dağıtılacak ve gece muh • telif mahallerde Tayyare cemiyeti menfaatıne müsamereler verilecek» tir. Yeni tayyarelerimiz tstanbul halkrmn kıymetli tebeo ruatile bu sene satm alınan üç t*y» yaremize Beykoz, Kartal ve Kadı köy isimleri verilecektir. Bu mak satla tayyare bayramı günü Yeşilköj tayyare meydanmda büyük merasin yapılacak ve merasimin nihayetind« tayyarelerimiz uçarak tstanbul halkına tebriknameler atacaklardır. Şimdiye kadar tstanbul namına a • lmmış olan 12 tayyare ile beraber tstanbul hava filosu bu sene 15 tayt yareye baliğ olmustur. tstanbul halkının Tayyare cemlyetine gösterdiği derin alâka ve ye> ni tayyareler almak için sarfı gay ret her sene semerelerini veriyor. Temenni ederiz ki gelecek yıl, bu İS tayyarelik filomuza daha birçok tay» yarelerimiz iltihak etsm. Zekâi B. Izmirde tayyare Sanayileşrnenin mânası: Bir hatanm diizeîtilmesi şehitlerini ziyaret demektir etti Izmir 14 (A.A.) Şehrimizde bulunan Millî Müdafaa Vekili Zekâi Bey dün refakatindeki kuman • dan paşalarla birlikte Kadifekalesindeki Tayyare şehitliğini ziyaret etmiş ve bir çelenk koymuştur. Şehitlechnize hürmeten askerî bir kıt'a tarafından merasim yapılmış, bu münasebetle Vekil Bey bir hitabede bulunmuştur. (Başmakateden mabat) memleketin surasmda burasmda çalış makta olan dokumacüanmız, müterakki Avrupa sanayiine nisbetle bayatla • rmı ne zorluklar pahasma îdame etmekte olan san'atkârlanmızdır. Bunlar da bükülmüs iplikleri ve boyalan itibarile Avrupaya muhtaç bulunuyorlar. Mem lekette pamuk yeb'şiyor, keten yeh'şiyor, yün, yapağı, tiflik yetişiyor Eğer bütün sekfllerinde ve şartlannda ihtiyaca cevap vermiyorlarsa bunlar ıslah olunabilfr. Bu iptidaî maddelerrmizden kendi ihtiElâziz 13 (A.A.) Nafıa ve yaçlanmızın hiç olmazsa bir kısmını niMaliye Vekillerile birinci umumî çin kendimiz temin etmiyelîm? müfettiş, kolordu ve fırka kuman Eğer işi esash surette ele aîmazsak danları ve Elâziz Valisile birlikte zamanla mevcut tezgâhlann da yıkılıp dün otomobillerle Ergani madenine gideceklersne şüphe yoktur. Nitekim hareket etmişler, yolda Ergani Demiryolu mşaatını, tünel ve köprüleri yarım asrr zarfında ta köylere vanncıya tetkik ve teftiş eylemişlerdir. k'dar evlerimizdeki tezgâhlann onda Vekillerîmiz Ergani fabrikaları sekizi sil'nip süpürüldü. Sebebi?.. Sebegezerek geceyi orada geçirmişler ve bi şu ki meselâ bir misli vücude getiribugün Elâzize dönmüşler, saat 22 de lemez sanılan gömlekl'k Trabzon do • Malatyaya hareket etmişlerdiır. Vak kumalarmm daniskasını Avrupa fabri tin geç olmasına rağmen Vekilleri kalan Krep dö sante adile yaparak pamiz Elâzizden ayrıhrken bütün Ezarianmıza sevkettiler. tpl;ği memle lâziz halkı tarafından hararetli ve kette istihsal ederek pamuklu mensu samimî tezahüratla teşyi edilmiş catımızm her çeşidmi velevki kısmen lerdir. ve tedricen memlekette yapmakla be • *** raber küçük tezgâhlanmızı yeniden Ankara 14 (Telefonla) Nafıa canlandıracak çareleri bulm'klığımız Vekili Ali ve Maliye Vekili Fuat Beyler da hayatî bir zarurettir. Pamuğu ipekle üç gün sonra buraya geleceklerdir. kanşbrarak yapılmış yenleri ve yaka lan oya'ı kendi elimizin emeği iccama • Vardha Hindistan 14 (A.A.) şırlanmızın hasretini çekiyoruz. Bu yalGandi, bu sabah orucunu bozmus ve nız bir san'at değil, ayni zamanda çok soda ile baldan mürekkep bir şerbet güzel m n 'î bir zevktir de. içmiştir. Bu defaki orucunu da iyi neAsrî Türkiyenm yeni hayatı tamam ticelendirmiş olmasından dolayı ken • olmak içîn memlekette asgarî sanayi disine birçok tebrik telgrafları gönde hayatı yaratmanm bütün zarureti anlarilmiştir. şılnuş ve o zaruretin yerme getirilme Bagünkü içtimada tstanbul Tayyare cemiyeti bugün Nakiye Hanımın riyasetinde toplanacaktır. Bu içtimaa cemiyetin yen! müdürü tsmail Hakkı Bey de içtirak edecektir. **• Naf ıa ve Maliye Vekil» lerinin seyahatleri Izmirdeki orman yangmı Rusyadan gelecek sanayî makineleri Ilk parti Leninşrattan yola cıkarıldı Ankara 14 (Telefonla) 3 0 » . ğustos zafer bayramı hazırlıklanna başlanmıştır. O gün geçit resmi yapılacak, gece her taraf elektrîklerle süslenecektir. Umumî mahallerde müsamereler verilecektir. Silâh yarışı Amerika 2,100 deniz tayyaresi yaptırıyor Vaşington 14 (A.A.) Meb'usan meclisi bahriye encümeni reisi M. Vinson, halîhazirda 2100 deniz tay yaresinin inşa«ı için beş senelik bir program hazırlanmakta olduğunu beyan etmiştir. Vaşington 14 (A.A.) Meb'usan meclisi deniz işleri encümeni reisi M. Vinsonun deniz erkânıharbiye • sile müştereken hazırlamakta ol duğu beş senelik deniz ve hava programında, kongrenin verdiği tahsisat dairesinde gemi inşaatı der piş olunmuştur. M. Vinson, bu hususta kİ: « Halihazırda bahriyemiz, 1,000 kadar tayyareye malik bu • lunmakl» beraber, bunlardan an • cak 400 ü harbe kabiliyetlidir. Bi • zim daha çok fazla harp tayyare • lerine ihtiyacımız vardır.» demiştir Gandinin orucu hâdisesiz bitti! lş Bankası Ankara şubesi müdürü seyahatten döndii İrlânda da kanlı bir hâdise oldu Bir tekzip yaban domuzlarından korkan sinden ileri gelmiştir. bir Türk tabiiyetine kabul edilenler Ankara 14 (Telefonla) Hicret ve iltica suretile memleketimize gelen 600 şahıs Türk tabiiyetine kabul edilmişlerdir. kadının yaktığı ateşi söndürmemeBayındınn Lâtifler köyünde bulunan ve yan guıın söndürülmesi ameliyesini bizzat idare eden Vali yangm söndürülmüş ödemişe gitmiştir. Kâzım Paşa olduğundan Kâmil Londra ticaret mahallesinde bir tayyare meydanı Londra 14 (A.A.) Londranm City denilen iş mahallesinin ortasında bir tayyare meydanı yapılması düşü nülmektedir. Bu bapU bir proje ha zırlanması mütehassıslara tevdi edil • miştir. Bu proje birçok zevat nezdin V rağbet görmektedir. Tayyare meydanmın inşası ticareti azamî derecede inkişaf ettirecek mahiyette telâkki olunmaktadn. Izmir Halkevini ziyaret Ankara 14 (Telefonla) Bu radan doktor Ragıp Beyin riyasetinde Halkevinden kırk kişilik bir grup tzmir şenliklerine ve tzmir gidecektir. Bu verecek, Halkevini ziyarete Grupla beraber gidecek temsil heyeti de orada bir temsil aym 18 inde Ankaraya dönecektir. Neticede 1 kişi ölmüş, 37 kişi de yaralanmıştır. Hâdise, bu gibi müzayedelerin ekseriya yapılmakta olduğu bir avluda cereyaeı etmiştir. Burada 5,000 çiftçi toplanmış bulunuyor ve 300 za • bıta memuru da intizamı muhafaza ediyordu. Btıdenbire icinde 15 kişi bulunan ve bütün hızile gelen bir kamyon, kapalı duran kapıyı zor lıyarak avludan içeriye girmiştir. Bunun üzerine zabıta derhal ateş açmıs ve sekiz kişiyi vurmuştur. Paniğe tutulan halk, kapılara doğrü koşuşmuşsa da, zabıtanm mümanaatile karşılaşmntır. Bir askerî müfrezenin gelmesile sükunet ancak iade olunabilmi'tir. Vaziyeti ciddiyetle te'.âkki eden trlanda hükumeti, icap e<Ien yer lerde zabıta kuvvetlerini takviye ettirmektedir. Ankara 14 (A. A.) Bazı gazetelerde ordumuz zabitanından bir heye • tin tranı gideceği hakkmda intişar eden haberi îran büyük elçil'ği tekzip etmiştir. sine büyük b:r azırrile girişTmiştir. Bu suretle buhann sanayie tatbikîndenben islenilen büyük hata düzeltihrnş ol?cakhr. YUNUS NADl Amerikada büyük bir orman yangmı Spokane Amerika 14 (A.A.) Yirmi yerde birden çıkan orman yangınları, şimalî Dakota eyaletini cesim ve kesif bir kara dumana boğmakta dır. Yangını söndürroeğe 2000 kişi çalıçıvor. Balı'esir bağcılık kursu Bahkesir 14 (A.A.) Memleketi miz bağcılığmı inkişaf ettirmk üzere Halkevi son fennî usullerle bağ yetistirmeği öğretmek üzere bir bağcılık kur . su açmıştır. Kurs yakında faaliyete geçec<k ve derslere bashyacaknr. Ziraat Vekili seyahate çıkacak Almanya Çekoslovakyayı protesto etti Berlm 14 (A.A.) Dafly Teleg raph muhabirinden: Çekoslovak matbuatınm ahiren Alman ricali aleyhinde vaki olan tecavüzkârane nesriyatmı, Almanyanın Prag sefiri, hariciye nezareti nezdinde protesto etmiştir. Cezayirde müthiş bir fırtına Cezayir 14 (A.A.) Cezayirin 150 kilometre uzağmda Seddukta muştur. Sular, bazı evleri risindeki bağlar ve mansul mahvolmuştur. kopan bir kasırga esnasmda 10 kişi telef ol sürüklemiş, tamamile hayvanlar boğulmuş ve mıntaka içe • r Ankara 14 (Telefonla) Ziraat Vekili, bir haftaya kadar Şark vilâyet lerine seyahate çıkacaknr. Sanayici 29 birinci tefrinde Ankaroda açılacak Sanayi sergisine iştırak et. Müracaat müddeti 1 eylülde bitiyor. Millf iktısat ve Tasarmf cemiyeti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog