Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

^Camhariyet Arasında ITi09^ Naküi: A. DAVER dürlüğünün sahte paralar müte hassısı, müdiriyetin en kıdemli po lis müfettişi idi. Bu kır saçlı kibar halli ve güzide bir adamdı. Hazine memuru yanımdan çıkar çıkmaz müfettisi çağırttım ve sahte para Iarı göstererek işi kendisine havale ettim ve yaptığı tahkikatın her safhasından beni haberdar etme • sini rica ettim. Müfettiş biraz düşündükten sonra dedi ki: Bu işte Elliotun partnaği çıkmazsa şaşanm. Birkaç gün evvel hapisaneden çıktı ve Coventry Street civannda küçük bir yazıhane açtu Hatırlıyorsunuz değil mi, efendim, Elliot, son defa sahte banknot yaptığı içi mahkum olmuştu. Pekâlâ r Elbiotu tarassut al tına alınız. Ahnacak haberler ve malumat için bol mükâfat vermekHazine memuru, yeni bonoların ten çekinmeyiniz. basılmasına intizaren, mevcutları Bu tarihte, ben Alman casusu oltaklit edenlerle şeriki cürümlerini duklarından süphe edilerek tevkif yakalamak için ne yapacağımı so olunan adamlann tahkikatile çok ruyordu. Alman ordularının Parise bu ka meşguldüm. Bunların bir kısmını, muhakeme edilmek üzere tevkıfa dar yakın olduğu ve harp talihi • neye, diğer bir kısmını da, masu nin Almanlara mütemayil göriin miyetlerini ispat edenleri, sivillere düğü 1915 senesi başında bu memahsus karargâha gönderiyordum. •eleyi sükunetle miinakaşa etmek Sahte paralar meselesi hakkında kolay değildi. Memur bana şu söz24 saatten evvel bir rapor alaca • leri söyledi: : ğımı ümit etmiyordum. Profesyonel Hazine bonolarına karşı halmücrimler, erkenci değildirler. Onkın ititnadı sarsıhrsa, ne olacağı • ların «iş saati» nadiren akşamın bemızı Allah bilir. Bu, halkın mane • şinden evvel başlar. Fakat geceleri viyatına indirilmiş öldürücü bir dargeç vakte, hatta sabaha kadar de be olur. Bu bonolar, en az para vam eder. Bu ise memur ettiği mükaybedecek vaziyette olan fakir ve fettiş Fovler, geç vakit gelerek müorta halli insanların elinde bulunhim haberler getirdi. maktadır. Hapisaneden yeni çıkmış olan Memuru pek az teselli edebildim. Elliotun bir işsizlere iş bulma ida Sekiz milyon nüfuslu kocamam bir rehanesi açtığı meydana çıkmış şehirde, önüne gelen şüpheli eve tı, fakat bu idarehane, öğleden sondosdoğru girip sahte para basan bir ra, geç vakit açılıyor, bu nevi bir matbaa makinesi yakalamak mev • idarehane için çok geç olan bir sazuu bahsolamazdı. Taklit paralar, atte çahşıyordu. her türlü baskı alât ve edevatma Akşamları bu idarehaneye aürü sahip olan usta bir matbaacının işi sürü giden adamlar, muhtelif milolsa gerekti. Bunlan satın alıp piyaliyetlere mensuptu. Bunlar, ikişer saya sürenlerin de ayrı bir çete teşkil ettikleri muhakkaktı. Mat • üçer kişilik gruplar halinde geliyor ve umumiyetle perişan bir çehre ile baayı ve matbaacıyı bulmadan yalgeri dönüyorlardı. Orada iş bula nız paraları sürenleri yakalamak manasız bir iş olurdu. Çünkü, tak • madıklanndan değil fakat yazi • haneyi idare eden iblisle temastan Ht paralar çıkmakta devam edip sonra, cepleri pek ziyade hafifle giderdi. Sonra, o vakitki haleti rumiş olduğu için böyle perişan olu • hiyeye göre, uzun ve yorucu tahyorlardı. Çünkü Elliotun idareha kikatla vakit kaybetmek tehlikeli nesi, kumar oynanan bir batakhane idi. Çünkü, piyasada sahte paralar idi. Fovler dedi ki: tedavül ettiği sayi olur olmaz, halk arasında panik kaktı. olacağı muhak . İdarehaneden çıkanlar arasında, bize hafiyelik edebilecek bir adam da gördük. Bu, bir Sırptır. Kendisine emirlerime itaat etmezse hudut haricine atılacağını ve Sırp ordusunda hizmete mecbur olacağı nı anlatacağım. Tabiî, bu, onun hiç hoşuna gidecek birşey değildir. Demek ki bu harbetmek is tiyen bir vatanperver değil. Bilâkis efendim, senelerdenberi Londrada serseriyane yaşıyor, şimdiye kadar polisin elinden kur • tulacak ustalık göstermesi şaşıla cak şeydir. Bu işte benim istediği mi yapacağına şüphe etmiyorum. (Mabudi var) Şehir ve Memleket Haberleri ) Kapanma saatleri Talebe Birliği Gazetelerinîn seddine itiraz ediyor • . Maarif Vekili Dün Güzel San'atler Akademisini gezdi İki defa tahsil edilen vergi... Maliye Vekâleti hâdiseyi izah ediyor Taklit paralar, hertürlü baskı alât ve edevatma Belediye bugün kat'î sahip olan usta bir matbaacının işi olsa gerekti! • • kararını verecek Masamın üzerine piyasadan toplanan sahte bonolardan birkaç tane koydu. Taklitlerin yanına bir de hakikisini bıraktı. İtiraf ederim ki ikisi arasındaki farkı bulmakta güçlük çektim. Işığa tutunca sahte paraların da filigranlı olduğunu gör<iüm. Ziyaretime gelen memur, şimdiye kadar Hazine Nezaretine halktan hiçbir şikâyet vâki olmadığını, bütün taklit bonoların, bunlan hakikî zannederek kabul eden ban • kalardan geldiğini ve hepsinin kâmilen G serisinden bir liralık ve 10 şilinlik olduğunu, yalnız Londrada piyasaya sürüldüğünü ve derakap yeni bonolar basılacağını, bun larm matbaa mütehasısları komis yonunun ifadesine nazaran, taklidi gayrikabil bir şekilde renkli zemin üstüne tabedileceğini söyledi. Dün öğleden sonra Belediye Daimî Encümeni toplanarak dükkân ve mağazalarm kapanma saatleri hakkında vaki olan müracaatleri tet • kik etmiş ve evvelce verilen kararda ufak bazı tadilât yapmıştır. Bu tadilâta göre, sigara, tütün, rakı gibi inhisar madd'eleri satanlar Şehi<linin Taşs$ S6 saat 9 da kapanacaktır. c ^ itıo \} «i Sözlen Ancak bu dükkânlar kazinoların K;ıllmııı/jlıaçık bulunduğu müddetçe kendile rinin de açık kalmalarında ısrar et mişler ve buna sebep olarak ta inhisar maddelerini daha ziyade ka Bırlik gazetesinin 4 ağustos zino müşterilerine satmakta olduktarihli nushan larını göstermişlerdir. Millî Talebe Birliği tarafından tnhisarlar kTaresi esnafm bu talebini tetkik neticesinde haklı bul ayda bir neşredilen Birlik gazete nnış ve tekrar Belediyeye müracaate sinin dün vilâyet tarifından seddekarar vermiştir. dildiğini yazmıştık. Vapur iskelelecinde sigara, simit Birlik gazetesinin edebî, içtimaî ve saire satan dükkânlar da o iskeve kültür yazıları neşretmek üzere leden en son kalkacak vapurun hamüsaade aldığı halde siyasî yazıreketine kadar açık durabilecektir. lar ve makaleler neşrettiğioden kaKundura boyacıları saat 9 a kadar açık bulunabileceklerdir. Nişan patıldığı anlaşılmıştır. Dün öğleden sonra saat 4 te Millî Türk Talebe .atılan yerler ve saire gibi eğlence Birliği idare heyeti toplanarak bu mahalleri saat 11 e kadar açık buvaziyeti görüşmüştür. lunacaktır. Encümen kat'î kararını bugün veBirlik reisi doktor Zeki Bey dün recek ve bunun için bugün öğleden bir muharririmize şunları söylemişsonra Vali ve Belediye reisi Muhittir: tin Beyin de iştirakile Daimî Encü« Gazetemizin kapatılmış ol mende bir toplantı yapılarak kat'î ması talebe arkadaşlar arasında bir ve son karar verilecektir. heyecan uyandırmışsa da ben va • SEHÎR İSLERİ ziyetin düzeltileceğinden emin olduğum için arkadaşlara müteessir olmamalarını bildirdkn. Esas itibarile şu yazı siyasidir, bu yazı siyasî değildir, diye kat'î bir Şehzadebaşında yapılacak konserva | tefrik yapmak imkânı yoktur. Bi • tuar binası ve 16 mart şehitUkleri abizim yazılanmız tamamile içtimaidir. desi için açılan müsabaka şartnamesini llk günden bugüne kadar yalnız bu istiyen mimarlann adedi mühim bir yesahada kalem yürüttük. Koleksi kfma varmaktadır. Ankara ve tzmirden yonumuz meydandadır. Memleke de birçok mimarlar şartnameyi almak tin her tarafında münteşir ve im üzere mektupla müracaat etmektedir tiyazı siyasî olmıyan gazeteler bi • Ier. zim neşrettiğimiz şekilde yazılar neşretmektedirler. Kuvvetle zannediyorum ki bu işte bir zuhul vardır. Belediye abonelerinden fazla alman Ve tashih edilebilir ve edileceğintelefon ücretlermm tahsili için şirketm den de emin bulunmaktayız. Çünkü parayı bankaya havale etmesini bekle • yüksek tahsil gençliği muhakkak mektedir. Şirket parayı hazırlanuşhr. böyle bir gazeteyi yaşabmak zaru • Bugunlerde banka vasıtasile Belediyeye retindedir. Gençliğin duygularını teslim edecektir. Haber aldığımıza göre birleştirmek, sesini duyurmak, he • Nafıa Vekâletine paralarmı geri istemek yecanmı memleket ufuklanna yayfizere hiçbir abone tarafmdan müracaat mak için bir neşir vasıtasına ihti • olmamıthr. yacı vardır.» ftlRLIK Konservatuvar ve 16 mart abidesi müsabakası Adapazarı Eankasının vaziyeti çok salim ve em.n buıunau İade edilecek telefon paraları Muhittin Beyin Belediyede teftişleri Birliğe davet Mılli Türk Talebe Birliği U. kâripli ğinden: 18 agustoa cumartesi günü saat 15 te idare heyetimizin fevkalâde içtimaı vardır. İdare heyeti azalannın mezkur sa • atte behemehal BİTİik merkezinde bulunmalan. Hazine memuru, şimdiye kadar bankalann kasalarına 60,000 In giliz liralık sahte para girdiğini ve piyasaya çıkarılan miktann, her halde çok daha yüksek olduğunu söyledi. Sonra şu sözleri ilâve etti: Hazine Nezareti, kalpazanları yakalamak için lüzumu olan tahsisat için pazarhk edecek değildir. İstediğiniz kadar para harcıyabi lirsiniz. Bütün masraflannızı vermeğe hazırız, elverir ki iş çabuk bitsin. Bu tarihte, emniyeti umumiye mükan ziraî enstitülerinin yakın teması, bir Balkan ziraat odası nizam naraesinin yapılması ve bir umum Balkan baytarlık muahedesinin akti meseleleri girmektedir). 5 Münakalât işleri. Bu hususta şimdiye kadar ahnan kararlann tatbikile ileride yapılacak demir yolu ve şoselerin diğer Balkan devletlerinin menfaatlerine uygun olarak yapılması ve bir Balkan turing kulübünün ihdası. 6 tçtimaî ve sıhhî yakınlaşma (buraya ormanlann imha edilme sine tnâni olma, küçüklerin himaye edilmesi ve bir umum Balkan sıhhî muahedesinin akti meseleleri gh* mektedir). Her nekadar Yugoslav heyeti ekalliyetler meselesi hakkında Bulgarlarla anlaşmak için konferansın tehirini istemiş ise de Hasan Beyin bu davetinden sonra bu tehir meselesi artık mevzuu bahsolamıya cak ve bütün meseleler tstanbulda görüşülecektir. Ekalliyetler meselesi ruznameye vazedilmediği için Bulgarlar Balkan konferansuıa iştirak edip etmemekte henüz müteredditdirler. Bu mesele gelecek hafta Bulgar heyeti murahhasasının yapa • cağı içthnadan sonra belli olacaktır. Memdah Talât Vali ve Belediye reisi Muhittin Bey on gündenberi Belediye dairelerinde umumî bir teftişte bulunmaktadır. Mu • hittin Bey saat yedide Belediyeye gelerek deire müdürlerinin ve memurlannm vakit ve zamanında vazifelerine gelip işlerine başlayıp başlamadıklarmı tetkik etmektedir. Muhittin Bey bu tetkikat tan sonra birçok yerlerde bazı memurlara ihtarlarda bulunmus, bazı merourlann da maaşlan kesilmiştir. GÜMRÜKLERDE Seyfi Paşa gitti Gümrük muhafaza unram kumandanı Seyfi Paşa dün sehrimizden Ankaraya hareket etmiştir. Belediye sevahin şubesi müdürU Belediye seyyahin şubesi müdSrü Ekrem Besim Bey vazifesinden ayrılmıştır. POLİSTE Tramvay seyir ve sefer programı Vekâlet miihim esaslar hazırlıyor Yeni bramvay tarifesinin 1 ey lulden itibaren tatbikma başlana • cağı malumdur. Haber aldığımıza göre 1923 mukavelesindeki mıntaka usulleri aynen tatbik edilecektir. Bu osullere göre hatlar iki mınta kaya ayrılmıştır. Bkinci mıntaka bedeli birinci mevkide 6,10, ikinci de 3,30 paradır. tkinci muıtakada da birinci mevkilerde 8,30, ikinci mevkkfe 6,10 paradır. Maamafih bu tarife de muvakkattir. Asıl tarife Nafıa Vekâletinm umum tramvay seyrüseferi hakkın daki programından sonra tatbik edilecektir. Bu programda talebe biletleri, aktarma usulleri gibi çok mühim esaslar vardır. 1923 mukavelesinde talebe biletleri hakkında hiçbir sarahat yoktur. Eylul iptidasmdan itibaren açılacak mekteplerin talebelermden 14 yaşına kadar olanlar eskisi gibi şirket* müracaat ederek mıntakası Dün Köprü altında bir deniz kazası olmuştur. Saat 15 sıralarmda Köprü altmdan geçmekte olan Hızır kaptanm idaresindeki 301 numarah Necat motoMezun valilerin mezuniyetlerini bilâ ru Kasunpaşa iskelesrne mensup ve Hakkmın idaresindeki sandala çarpnnş hare geçirmek üzere yeni belediye intive sandalı parçalamışbr. Sandalın içmhabatında vazifeleri başlarma avdetleri de bu esnada Faik, Cevdet ve Sabih naalâkadarlara tebliğ edilmiştir. mmda Sç çocukla sandalcı bulunmakta idi. Sandalm parcalanması uzerne co Mezunen şehrimizde bulunan Edirne cuklarla sandalcı tshta parçalarfle beravalisi özdemir Salim ve Kırklareli valiber den:zin yuzüne savrulmaşlar ve çasi Faik Beyler dün vali muavini Ali Rıza balamağa baslamışlardır. Motordan ve Beyi ziyaret etmişlerdir. Salim Bey dün etraftan yapılan y?rdımla hepsî de kurakşam Edirneye avdet etmiştir. tanlmış ve zabıtaca tahkikata başlan • MAARÎFTE mıştn*. VİLÂYETTE Köprüde deniz kazası Maliye Vekâletinden aldığımız bir izah mektubudur: Evvelki gün şehrimize gelen Ma«Gazetenizin 20/7/934 tarihli nüsarif Vekili Abidin Bey dün sabah hasında «Hata üstüne hata» başlığı alFındıkhdaki Güzel San'atler Aka demisini ziyaret etmiş ve Akademi tında yeni malî teşkilâtı tenkit eder yol müdÜLÜ Namık İsmail Beyle pro lu intişar eden makal«sde mevzuubahs fesörler ve talebe tarafından kar hâdise hakkında tahkikat icra ettiril şılanmıştır. Vekil Bey, Akademiyi miştir. gezmiş ve kendisine izahat veril Yapılan tahkikatın verdiği neticeye miştir. göre hâdise şundan ibarettir: Abidin Bey öğleden sonra Gala 1 Şoför Ahmet Efendi taıafm tasaray lisesindeki fizik ve riyaziye dan 1929 senesine ait kazanç vergisikurslajrını gezmiştir. Vekil Bey bu sabah Universiteye nin vaktile tediye edilmiş olduğu halgelerek meşgul olacaktır. de bu paranm tekrar kendisinden is MÜTEFERRİK tenilmesi eski teşkilât zamanında para tahsil olunduğu halde kaydinin kapatılmıyarak açık bırakılmış olduğundan Elektrik tarifesini tesbitle meş • ileri gelmiştir. Eski teşkilâta ait bir kusurdur. gul bulunan komisyon son içtima 2 Şehremini tahsil şubesince şoında on beş buçuk kuruş olan elektrik kilovat fiatlerinin yirmi para för Ahmet Efendinin evine haciz için daha tenzilile on beş kuruşa indi degil. borcun tesviyesine davet için rilmesine karar vermişti. Bu husustebliğ memuru gönderilmiştir. ta tanzim edilen rapor Nafıa VekâBu subeye tesviye edilen 1 7 lira 30 letine gönderilmiş ve karar Nafıa kuruş ta makalede gösterildigi veçhile Vekâletince de tasvip olunarak ramuamelei hacziyeye tevessül neticesi opor iade edilmiştir. larak evde kansı tarafından değil bizYeni tarifenin tatbikı için şkrkete zat şoför Ahmet Efendi tarafından şutebligat yapılmıştır. Yakında tat beve getiri'erek teslim edilmiştir. bikma başlanacak ve önümüzdeki aydan itibaren tanzim edilecek fa3 Şoför Ahmet Efendi bu 1 7 lİTa turalar kilovat başına on beş kuruş 30 kuruşu Şehremini tahsil şubesine olacaktır. bizzat getirip vermiş ve evvelce boıcu öded'ğine dair hiçbirşey söylememiş tir. Ancak bu teslimattan iki gün sonra şubeye gelerek teslimat makbuzunu Ticaret gazetelerinden biri taragöstermiş ve paranm iadesini istemiştir fmdan Adapazarı Bankası aleyhine Subece de derhal bu iddia nazari bir yazı yazılmış ve bu yanlış ha d'kkate alınarak Feriköy tahsil şube ber üzerine mezkur gazete Adliyeye • verilmiştL Bununla beraber hükumet sine müracaat lüzumu kendi'ine anla • tılmakla beraber telefonla da Feriköy Adapazarı Bankasınin vaziyetinı tetkik ettirmiştir. Resmî bir ma subesine vazıyet izah edilmek stıretile kamdan bize vaki olan tebligata naiste bir hata varsa tash'hi icin icap edeı zaran bankanın malî ve idarî vazialâka zivadesile gösterilmiştir. yeti bu tetkikat neticesinde her ci4 Feriköy şubesi de derhal işi teb hetçe çok emin ve salim bir halde kik etmiş ve hatayı tashih ederek bu görülmüştür. açık kalan vergi kaydini kaoamak su • retile vazifesini yapmıştır. Haciz evrakmı da geri alarak takibatı duTdurmuştur. Izmir 9 eylul sergisinde bir kül5 Feriköy tahsil şubesi hesabm» tür paviyonu açılacaktır. Bu paviŞehremini şubesine verdiği 1 7 lira 30 yonda Cumhuriyetin on senelik e serleri ve maarif faaliyetinin nü kuruşun iadesi için ne suretle ve hangi muneleri, muhtelif grafikler teşhir mercie müracaat edeceği kendisine izar» edilecektir. olunduğu h=ılde şoför Ahmet Efendi Kültür komisyonu, muhtelif mek bu yolda müracaatte bulunmamış ve pa tep müdür ve muallimlerinden müranın tesviyesi uzayacağı zehabına kateşekkildir. pılmış olacaktır ki gazetelere başvur tzmir sergisine tran hükumeti de mustur. iştirake karar vermiştir. İran eşyaHalbuki reddi icap eden para senesını teşhir için hususî bir paviyon in*a edilecektir. si icinde tahsil olunmuş ise tediye emri almaea hacet kalmaksızın derhal iadedilir. Senesi geçmiş ise bu husustaki tediye emirleri için bütçede tahsisat Şark Demiryollan kumpanyası Ediraramağa da hacet olmadığından kezaneye işletilen tenezzüh trenlerinin fazla lik süratle muameleleri intaç ve iade rağbet görmesi üzerine tren ücertlerinIeri icra olunur. de mühim miktarda tenzilât yapmağa Hadisenin bu tarzı cereyanı yeni teşkarar vermiştir. Yeni hazırlanacak tarikilâtın vazifesini dikkatle ve azamî süfe ile Edirneye kadar gidip gelme üçünratle yaptığı ve eskiden kalma pürüzcü mevki dört lira olacaktır. Bu suretle leri ısîah yolunda vazife hissi gösterdi' simdiki tarifede % 30 nisbetinde bir ğini ifade ve izah eder. MuhteTem gatenzilât yapılacaktır. Bundan başka şirzetenizin ayni sütununda yeni teakilâta ket banliyö hatlarmda da tenz'Iât yapmatuf yazmızın tashih ve izahını rica' maeı düşünmektedir. eylerim efendim.» Elektrik tarifesi tasdik edildi Izmir sergis'nde kültür paviyonu Şark şimendiferleri tenzilât yapıyor Mezun Valler ve Belediye intihabatı Himayei'tfal Cemiyetinin a n ık hava balosu Himayeietfal cemiyeti Eminönü kazası himayesine aldığı yetim, ök»üz, kimsesiz, himayeye muhtaç cocukların ihtiyacatı için C. H. F. lstanbul idare heyetî reisi Dr. Cemal Beyin fahrî himavesi altında Gül hane parkınm alafranga kısmında (23/8/934) perşembe günü saat 20 den sabaha kadar devam etmek üzere parlak bir acık hava balosu tertip etmiştir. Bu hususta hazırlanan program çok mütenevvidir. İş tirak edecek!erin güzel b«r gece geçirecekleri muhakkak tir. Hüâliahmer Beylerbeyi şubesi tara • fmdan da ysnn icrn bir sünnet düğünü tertip edilmiştir. Bu düğünde mükem mel eğlenceler tertip edümiştir. Biletler Hilâliahmer Beylerbeyi şubesile Çen gelköy Havuzbaşmda Saadet Hanım tarafından satılmaktadır. Edirne ve Kırklareli Valleri CUMHURİYET Mevzuubah, yazt, tofor Ahmet Efendiden ait nan malumata istinaden yaras'mış'fır. Vekâletin cevabmdcm da, hâdise nin afağı yukart boyle cereyan et • tiği anlaşdıyor. Ancak nazari dik katimizi celbeden mühim bir nokta yanlışhk ve haksızhğın eski maliye teşkilâtına atfedilmesidir. Demek kî geçen seneye kadar tstanbulda bu kabil tahsilât olabiliyormaş ve 6agun tstanbv'dan gayri bütün Tür kiyede tatbik edilmekte olan eski usul mükellefleri hâlâ bu yanlışlıklarla karşı karşıya bultmdvrmak * tadır. Kurultaya iştirak edecek muallimler Maarif idaresine gönderflen bir ta mimde Dfl Kurultayma iştirak edecek muallimlerin Kurultaym devaım müd detince mezun addedilmeleri bildiril • miş tir. Sandalcıo^lu değil, portakal oğlu imişl Beyoğlunda yaman bir sahtekârhk vak'ası olmuştur. Galatada Havyar hanmda ecza deposu sahibi Dîmitrintn yanma geçen gün Sandalcıoğhı namında btrisi gelerek kendismden paketler da • hilinde vanilya satın almıstır. Fakat Sandalcıoğlu aldığı vanilya paketlerini bir müddet sonra bir vesile bularak depoya iade etmiş ve parasmı geri almıstır. Depo sahibi bir tesadüf eseri olarak paketlerden brini açnuş ve iade edilen pa. ketlere vanflya yarine hırdavat eşya doldurulduğunu görerek derhal zabrtaya müracaat etmiştir. Sandalcıoğlu tevkif olunmuştur. ECNEBt MEHAFÎLDE Fas Müzesi Müdürü şehrimizdf Fas âsan atika müzesi mSduru M. Borelli dün şehrimize gelmiştir. M. Borelh' şehrimizde birkaç gün kalarak ümî tetkikatta bulunacaktn*. Miisteşar gitti Bir müddettenberi şehrimizde bulu • nan Maarif müsteşan Rıdvan Nafiz Bey dün akşamki trenle Ankaraya hareket etmiştir. dahilinde ucuz ücretten istifade. e • decektir. Universite ve yüksek mektepler talebesi de biletlerde yalnız devlet rüsumu olarak on paraları vermiyeceklerdir İNHİSARLARDA Barut inhisarının yeni vaziyeti tnhis&rlann tevhidi münasebetile Inhisarlar umum müdürlüğiine raptedilen barut inhisan için yeni bir kadro hazurlanmaktadır. Yeni kadroya göre barut inhisan bir müdürlükle umum müdürlüğe bağla nacakbr. Buadan başka esaslı bir ge • nişlik olnuyacaktır. Cumhuriyet Nüshasi 5 Kuruştur şeraiti I 'Ç' jTürkiye n 'v* Hariç Senelik 1400 Kr. 170Ö Kr. Altıayhk 750 1450 Üç aylık 400 80Q ç y B ajlık 150 k yokttv Bir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog