Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi inci cüzü çıktı 61 um u r ı yel NO 3 6 8 9 Teteraf *e mektup adresl: Cumhnriyet. fctanbul Posta heyetl: 24298. Idare ro matbaa HAYAT Ansiklopedisi kutusu: tstanbul, No. 246 PaZürteSİ I 3 AgUStuŞ tasmlle Matbaacüıfc ve Neşrtyat Şirketi. 24299 24290 I 934 ncı cilt hazırdır. Cfizlerinlzi bir an evvel ciltletiniz 6 Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrlr Iktısadî hayatımızda üç tarihî gün Hepimizin üzeıinde Duracağımız Büyük dert Dil Kurultayı hazırlıkları Dünkü içtimaa Gazi Hz. Başvekîlimiz, Bakırköy Bez fabrika riyaset buyurdular sının yeni kısmını bugün açacak Reîsicumhur Hz. Dil Cemiyetinin faaliyetini İsmet Paşa Hazretleri, yarın İzmit Kâğıt ve Paşabahçe Şişe fabrikalarının çarşamba günü de Zonguldak yarım antrasit fabrikasınm temel atma resimlerine riyaset buyuracaklar tetkik ettiler, Kurultay hazırlıklarile alâkadar olarak tezleri dinledileı D3 Cem yeti u mumî merkez he yeti ve lkinci Türk Dili Kurultayı mer kez bürcsu dün Dolmabahçe saraymdaki dairede b'ri saat 10 da, biri de 15 te ol mak üzere iki iç tima aktetmis lerdir. Reîsicumhur Hz. öğleden sonra, toplanhnm yapıl dığı daireyi teş rif buyurmuşla.'nci Dil Kurultayı Merkez Bârosu içtima halinde ve içtimaa riya aldridarı cevaplardan izhan memmnîset etmislerdir. yet etmislerdir. Gazi Hazretleri içtima esnasmda ceGazi Hazretleri Kurultayda miyetin iki yıllık faaliyeti, ve nesriyah bahsolacak tezleri de oknttorarak din h&kkında izahat isteRsşIer, bilhassa Ku(Mabadi beşinci tahSfeae) rultay hazırlıkları ile alâkadar olmuşlar, ; A nadolunun bir kazasmdan bi • ze oldukça recı bir h.kaye yazdılar. Oraya baska bir is içın bir çift faekim geimis. Ahali memleketlerine hekim gelmiş diye mal buimuş magribiye dönmüşler, hastaiarını bu doktorlara göstermeğe müsaraat et • tnisler. Doktorlar umumun bu tehacümü önönde hastalara bakmak için söyle bir kaide koymuşlar: Halleri ıvice olanlann muayenesi iki liraya, düşük olaalarınki bir liraya. Eğer bütün kaıa ahalisi böyle iki sınıf halktan ibaret olsaydı, beiki d«nilecek söz olmazdı. Halleri düşük olanlar borç harç bir lirayı zorbelâ da olsa tedarik edebilenler demek. Halbuki kendilerini doktora göslerroek ihtiyacında oianlardan bir de tek lirayı t aikten kat'î surette âciz olan iiçüncü bir zümre dabi bulunabileceği bu vesile ile meydana çıkmıs. Doktorlar kendilerini bu kısımla alâ kadar saymamak »uretile koyduklan kaidenin sağlamlığını muhafazaya itina göstermişler. Kaza merkezine doktor gelmiş diye uzak bir köyden hastaiarını sallasırt ederek kasabaya kadar getiren, fakat tek lirası olmadıktan ba*>ka onu teda nk imkâm dahi olmıyan bir aiienin hali çok yaman olmuş. Buniar sanki Allahtan şifa dilenir gibi: Aman doktor beyler! Diyekoymuşlar. Doktor Beyler ise nasılsa ya iki, ya bir bra prensibinı bozamamak mecourıyetüe kuiaklarını tıkamışlar. Onlar kabul etmedikçe berlkiler dinlene dinlene niyfizı arbrnKşlar. Doktoriar reddetmekte ileri gitmişier. Mesele halkm hissiyatma dokunarak bu vak'ada parayı galiba umumî bir lane halinde toplamak suretüe hastanm bakılmasını temıne muvaffakiyet elver • mis. Fakat daba fakir mümasil diğer bir hastada ayni vaziyetin tekerrürii hal kın hissiyatmı baltalıyarak herkeste: Başvekil Pş. Ayancıkta Zingal müessesatını da ziyaret edecek Paris Büyük Elçimizin "Cumhuriyete,, beyahatı Suat Bey «Izcilerimize gösterilen hüsnü kabul ve samimiyet, Cumhuriyetiniizin Fransada ne kadar takdir edildiğini anlatıyor» diyor Paris 8 (Tahrir Mudörümüzden) Fransa bükumeti nezdinde Cumhuri yetimizi, büyük bir kudret ve liyakatle temsil eden Paris Büyük Elçimiz Suat Beyefendiyi ziyaret ederek Galatasaray izcilerile muallim hanun vt beylerin Paris seyahati ve Fransa ile münasebetlerimiz hakkındaki fikirlerini rica ettim. Güzküe diplomatımız, beni lutfen kabul ederek atideki beyanatta bulundular: « Galatasaray izcilerile tnuhte lif mekteplerimize mensup muallim hanun ve beylerimizm Fransaya ve Parise gelmelerinden ve memîeketiınizin gençliğini burada yüksek bir surette temsile muvaffak olmalarından çok memnun ve bahtiyanm. Gördünüz ki Fransa hükumeti, Hariciye ve Maarif Nezaretleri gençlerimizi büyük bir misafirperverlik ve nezaketle kabul et tiler. Yapılan program, gençlerimize buranın görülecek ve i«ti*»<e edilecek müh:m nsarını tamamile ihtiva edi"r~du. Paris belediyesi, gördüğünüz gibi, I Bugün ve bugünü takip edecek olan iki gün ikhsadî hayabmız için tarihî gün ler olacakbr. Bu üç gün zarfmda ikh aadi hayatTTUzda mühim bofluklar dolâuracak olan üç fabrikanın temeli atıIacrk, bir fabrikanm da tevri «uretile yen'den yapılan aksamı açılacaktır. Yalovada ist>rahat etmekte bulunan Bakırköy Bez Fabrikannın bugün açılacak olan yeni kumtntn dahıu Basveki' tsmet Pş. Hz. Bakırköv bez ve harict manzaran, (harict manzarada emki kıntn A, yeni kı»ım B harfabrikarmın yeni tesisatuım küşat me • iile işaret edilmiftir.) rasimine riyaset etmek üzere bugün refak«(Ierinde tktisat, Dahib'ye ve Adli • ye Vek l'eri olduğu halde Ertu^rul yatile »eh"'ınize geleceklerdir. lnsana yeniden can verebiiecek Başvokilimizle tktısat Vekilimîz Ba olsa kaipsizliğin bu kadar taş halini kırköy bez fabrikasınm tevri »uretile gormefe tahammul olunamaz! yeniden vücude getirilen aksamınm buDemişler. Nihayet doktorlar «tem • gün sa^t on yedide yapılacak olan küşat leketı terkechp giderlerken bütün oir resmmde bu'unacaklar ve geceyi Er • kazanın lâneti kendilerini teşyi ve takip tugrul yahnda geçireceklerdir. eylemiş. ErtuRTUl yab yann sabah saat alh • tçte hikâye bu. Mekhıbu kalbiraiz da tzmit limanına müteveccihen hare • burkularak okuduk. Doktorlann in ket edecek+ir. KAGIT •afsızlığma zamimeten umumun sıh tsmet Pasa Hzretleri saat onda SüFABR.rKA51NN BÜR. SÜNEDE FABRIKA51NÎN bab'ne bakmak hususundaki içtimaî mer Bank tarafmdan tzmHte kuruhnakBI'R GÖNDE HA9İCE HARÎÇE GİTriE5t mecburiyetimizin ne müthiş bir boşluk ta olan kâğıt fabrikasmm da temelat • YAPACA6I VEROIGIMİZ NE ttÂNİ OLACA. ivinde puyan olduğunu bu kadar açık ma meras;m:ne riyaset edecekler, refave fcı görmekte şüphe yok ki facia • katlermde tktısat Vekili Celâl ve Sü • ların en büyüğü vardır. mer B*nk Umum Müdürü Nurullah E Mevzuubahis Orta Anadolu kazasısat Bevler olduğu halde gene Ertuğrul na iki hekim gelmesi memlekette fevyatile Is^anbula döneceklerdir. kalâde bir hâdise sayıbnak için orası • Paşabahçesinde, Türkiye ts Bankası tarafından kurulmakta olan Şinm hekimden mahrumiyetinin ne de • şe fabrikasınm temel atma merasireceye kadar varmıs olduğunu düşünmi de yarın öğleden sonra iora edimelidir. Doktorlann fakir kuroa taş • lecektir. yüreklilik etmis olmalarmı Türkün yiikBu merasime davetli bulunan sek seciyesile telif etmeğe imkân yck Sümer Bankm yann tzmitte temel • I fabrikası beş cenelik iktısat progratmmeb'uslar, banka mütfürleri, mec tur. O doktorlar Anadolunun her nereatma merasimi yapılacak olan kâğıt | (Mabadi alttncı sahifede) (Mabadi besinci sahifede) sinde faraza kardan, tipiden yollannı saşırarak en ücra bir köyün en fakir kulübesine düşebilirlerdi, ve kendile rini fakir olsalar bile kalpleri çok tengin olan o kulübe sakmlerinin insana naal msanca baktddannı görürjerdi. Bu doktorlann fakir köylüye reva görmüş olduklan hakaret çok ağırdır. tnaan bu münasebetsiz hareket karşısında gayriihtiyarî kendilerini yetiştiren milletin nan ve nimeti gözlerine, diz Utanbul 12 (A.A.) Rusyaya gi lerme dursun demekten geri duramaz. den Türk spor kafilesine refakat et Bu monasebetle memlekette umumî mekte olan Anado'u A ' n s ı muhabiri nhhat balamsızlığının bazı yerlerde ne Niyazi Bey dün akşam Leningrat radfecaat manzaralan arzedecek halde yosu ile 5 4 dakika kadar bir musahabe Viyana 12 (A.A.) tnsbrück bulunduğuna dikkat etmemek müm yapnuş ve buna Leningrattaki bfilün ten bildirildiğine göre, Bavyera • kun olamaz. Türkfyede hâlâ hekimi ve spor hareketlerini an\"tarak Mo«kovaAvusturya hududu Alman makamaeczaned olmıyan pekçok yerler bulundakileri de ilâve etmek suretile spor setının emrile tekrar kapatılmıştır. duğunu kabul etmek Iâzım geliyor. yaha4:mizin bilânçosunu vücude getir Yalnız muntazam pasaportu olan Eğer bu bir hakikatse bu bahisteki famiştir. ecnebiler hududu geçebileceklerdh*. ciayı tefnr ve izab yolunda baçka sö • M. Dolfusun kaitmdenberi dördüncül Niyazi Bey evvelâ heyetin Lenin ze hacet kalır mı? grata muvasalâhndaki parlak me • defadır ki hudut kapatılıyor. Sıhhat ve tçtimaî Muavenet Vekâlerasimi etrafile anlattıktan ve herkes ttalyadaki mülâkat thnizin bütün hüsnu niyetinî yakmdan otele yerlestikten sonra muhtelif spor Roma 12 (A.A.) Avusturya bilip takdir edenlerdeniz. Bu hal derfaaliyetlerine geçmiş ve iptida güreş • Başvekil muavini Prens Starhembergin YVNUS NADÎ Prens Starhemberg ve M. Mutohni (Mabadi dördüncü sahifede) (Mabadi dördüncü sahifede ) (Mabadi üçSncü sahifede) Kâğıt, şişe ve yarım antrasit fabrikaları BİİVGÛNLÖK Fabrikaların memleket iktısadiyahna yapacakları hizmetler, büyüklükleri, istihsal kabiliyetleri SARFfyATIMIZ KÂĞIT IXMIT I2MIT Paris büyük elçimiz Suat Bey Avrnpanm en muhteşem ve tarihî bi nalanndan biridir. Burada gençlerimiz* yapılan dostane merasim ve belediye (Mabadi üçüncü sahifede) KA61T PARA 6!>ARA MiııııııııııııııııııııııııııııiMiınıııııııınııiMiiMiıııiMiııııııııııııııiMiııııııııııııııınıiıiiiııııı.ıiınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınmı Liman şirketinde tasfiye faaiiyetine başlanıyor Şirketin umumî heyeti dün fevkalâde bir kongre aktetti, tasfiye heyeti intihap olundu Avusturyada yeni bir Na Leningrattaki maçıda kaybettik zi ısyanı mı bekleniyor? Takımımız bu macta da Starhemberg Musolini mülâkatı 30 mağlup oldu Avusturya Almanya hududu tekrar kapatıldı, sabık Avusturya İmparatoriçesi İtalyaya gitti Dünkü içtimadan bir intıba lst~nbul Liman Şirketi umumî heyeti, dün, fevkalâde olarak toplanmıştır. tçtimaa hükumet namına yerli s:rket!er komiseri Hayrettin ve en büyük hissedar olan Maliye Vekâleti namına da tahsü müdürü Talât Beyler iştirak et • nvşlerdir. Liman Sirketinin t'sfîyes:le l:man umurunun hükumete intikali hakkındaki (Lutfen sahifeyi çevirinim)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog