Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Camhariyet İzmîr Vilâyetî Nafıa Başmühendlsliğinden: 22155 lira 38 kunış keşif bedelli IzmirBergama yolunun Menemen civarında 3,556 metro uzunluğımda Gediz köprüsü, Varyant yolu nun toprak tesviyesile şose ve sınaî tmalâta münakasası neticesinde istekli çıkmadığmdan ötürü tekrar bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden mtinakasaya konulduğundan isteklilerin 661 sayılı kanuna ve münakasa şeraiti umumiyesine göre hazırlıyacakları te • minat ve diğer vesikalarile biriikte ihale tarihi olan 5 eylul 934 çarşamba günü saat 11 de Vilâyet Daimî Encümenine gelmeleri bi! dİriHr. (4574) TÜRK ANONİM ŞİRKET1 Liman han, Telefon: 22925 VAPURCOLÜK" Ankara Yüksek Ziraat İstanbul Acentalığı Enstiüsü Rektörlüğünden Trabzon yolu 1 Bu sene Yüksek Ziraat Enstitüsünün Baytar, Ziraat ve Or man Fakultelerine meccanî, leylî ve ürretli leylî ve niharî erkek ve kız talebe ahnacaktır. Kayit ve kabul şartlan aşağıda yazılıdır: A : Türk tebaasından olmak (ecnebiler hususî talimatnamesi ne göre kabul edilir). B : Lise bakaloryasım vermiş bulunmak. C : Leylî olacak talebenin yaşı 17 den aşağı, 25 ten yukarı ol mamak. D : Mesleklerinin icap ettirdiği beden kabiliyeti ve sağlamlıkla • n hakkında tam tesekküllü hastanelerden sıhhat raporu getirmek ve aşı şehadetnamesi vermek. E : Belediye veya polis merkezlerinden hüsnühal mazbatası ge tirmek. 2 Enstitüye girmek istiyenler yukarıdaki vesikalarla birlikte 6 kıt'a fotoğrafı bir istida ile doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Erntitüsfi Rektörlüğüne gondermelidirler. 3 Müracaat zamanı temmuzun onuncu gününden eylulün so • nuncu gününe kadardır. 4 Evrakı tam olmıyanlar Enstitüye kabul edilemezler. Müessese kayit ve kabul edilen talebeyi iki ay zarfmda tekrar muayene ettirir, kabiliyeti bedeniyeyi haiz olmıyanların kaydi silinir. 5 Leylî, meccanî talebeden staj veya tahsil devresi içinde stniını veya fakültesini bırakanlardan veya cezaen çıkanlanlardan hükumetçe yapılan masrafı ödiyeceklerini daire enstitüsünün ve receği nümuneye göre noterlikten musaddak kefaletname vere eeklerdir. 6 Vaktinde tam evrakla mttracaat etmişfer arasîn'da kabul edilecek talebe diploma derecesine ve müracaat tarihlerine göre tefrik edilecektir. 7 Ziraat, Baytar, Orman Faltfiltelerine almacak talebeler, Ta biî Himler Fakültesinin 1, 2, 3 üacü sömestrlerinde mevcut derale • ri de takibe mecburdurlar. 8 Ziraat Fakültesine almacak* talebe Ankarada Gazi Orman Çiftliginde on ay staj göreceklerdir. Talebeye bu staj müddetince yemek ve elbise masraflan karşılıgi olarak 30 lira aylık verilir. Harcırah verilmez. 9 Ucretli leylî talebenin ücreti üç taksitte Bdenmek üzere 275 liradır. 10 ücretlî Ieylt talebe tercfli olunnr. Kabul şartlarînı haiz olan e»îî!memî«tîr. (3704) DenîzyoJIarı İŞLETMESİ r% Aosntalan: Karaköy Koprubaaı 42362 Sirkeci MSmîrdarzade •• Han Tel 22740 B a M Bartın yolu BURSA J S S IS Pazarfesî ı w ı Pazar istaııbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden Denizyollan tşletmesinin sahip bulunduğu «KIZILIRMAK, St • NOP ve ZONGULDAK» vapurlannın idare ihtiyacatı için kömür nakliyatmı deruhde eylemiş bulunan Kırzade Mustafa ve Hüseyin Mönir Beylere kendilerile mün'akit mukavele ahkâmı dairesinde sırf kâruzarar ve hesaplarına işletilmek ve idarenin tahrirî müsaadesi almmadıkça ecnebt limanlarına gönderilmemek üzere 2/8/934 tari • hinden itibaren bilâbedel emirlerine tevdi ve irae ve kendi firmala rının forsunu koymalanna miisaade edilmîştir. Mukavele mucibince ifbu gemilerin ve yapacaklan seferlerin bilcfimle riisum, maaşat, tamirat ve her nevi masarif ve her türlü bahrî ve ticarî mes'uliyet ve mehâliki bedema mumaileyhimaya racidir. Ancak gemilerin mülkiyeti kemafissabık ldarece tamamen mahfuz tutulmuştur. l!ân o hnrar. (4670) 12 ağustos gfinü saat 20 de Galata nhtıtnmdan kalkacak. Gıdşte Zonguldak, tnebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, Gıresun, Tırebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten Of ve Sürmeneve uSravacaktir Tarı îg ^a S i r k e c i «höuğrayarak Cideye (467 7] mından kalkacak, mu tat iskelelere kadar gidıp dönecektir. îznîir sür'at îskenderiye yolu 11 de Galata nhtırmndan kalkacak, dogru Izmir, Pire, Iskenderiyeyepdecek ve dönecektir. (4678) • TÜRK MUBADILLERİN Yunanistandan gelen mübadil Tflrklerın bu deta Yunanistdnı seyyah sifatıle gezmeleri için mezuniyet istihsal edıldığınden bundan istıfade etmek ısteyen zevatın Eylulün ilk haftasında tertip edilen işbu sevahate iştirak etmev üzere vazıhanetnize tnüracaatlen ılân olunur. Gıdış dö'iiş : bılet ücreti v6 pasaport masrafile Yunan ve Türk vize harçları bu fiate dahil olmık üzre 32 Turk lıraıdır. NAZARI DIKKATINE ılı Trabzon yolu •• Urfa Belediyesinden: Tutan 19,866 lira 82 kuruçtan ibaret olan belediyemizîn sin*ma ve müştemilâtının noksan kalan insaatı kapalı zarf usulile 20 gün mfiddetle münakasaya konulımıştur. Taliplerin % 7,5 muvakkat teminatlarile inşaatın mes'uliyetini deruhde edecek bir mühendisin taahhüt vesikasını hamilen ihale günü olan 25/8/934 cumartesi günü saat 14 te Belediye Encümenine göndermeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin Belediyeye müracaatleri ilân olunur. (4666) fi Seyahat acentalığı Galata. Rıhtım caddesmde 7 Telefpn : 43126 D. ANAGNOSTOPULO ve C. StSKtDİ YEGANE FIRSAT Birçok Fransız ve Amecikah a limlerm istirakile «YunanUtanm a tik ve mukaddes mabetlerini» ziya ret devrini yapacak olan (PAT RIS 2) vapum 19 ağusto» pazar gfi nü Öğle vakti Galata nhtımmdan haıreketle yolcu ve «şyayi ticariye alarak (Pire ve Marsilya) ya gidecektîr. 26 afustosta Tasos, Athos dağı, Mikonos, Delos, Santorin, Kaymeni, Phyra, Chosos (Kandya) Nauplie, Apîdaure, Tjrrinthe, Mycenes, Egine PİREye, 30 ağustosta Kata kolo, Olimpie ve Marsilyaya hare • ket edilecektir. Fazla tafsilât Galatada Çinili Rıhtim hani karşismda umumî acentalan D. Anagnostopulo ve C. Siskidi vapur acentasına müracaat. Telefon: 42612. "NAK afusto 20 de Galata nhömından kalkacak. Gidişte Zonguldak, Inebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Giresun, V7akfıkebir, Trabzon, Rizeye. Dönüşte bunlara ilâveten Sıirmene, OrdaVa ugTavaciktir (4679) trzurum vsnıını , T> 4 I lstanbul Belediyesi ilânları j fiOMANYA HÜKÛMETi iOAREi BAHRiYESi Lrmanunızdan hareket edecek vaparbr: Romonya vtpuru 13 tgustos paazrtesi sabah saat 10 da (Pjre ve lslcenderiye)ye Prençipeza Maria vapuru 14 ağns* tos salı saat 16 da ( Selânik ) e. Recele Karol vapuru 16 ağustos perşembe saat 12 de ( Köstence ) ye. Köstenceden bütün Avrupa İçin hartket eden trenlerle aktarma. Merkezî v« Şimal! Avrupanın bütun başltca istasyonlan için doğra bilet Romanya ve Lehistanın bütün vilâyederile Tuna limanlan için korşmento mektuplariie eşyayi ticariye sevki Fazla tafsflit için Galata Merkez Rıb> tnn Hanmda kâin mnamî acentalığına müracaat. Telefon: 44828. (1503) Sultanahmet aulh mahkemesi birind hnkuk hâkimliğinden: Adviye Hanım tarafmdan muddeaaleyh Zarife Hanım aleyhine açılan iza • lei süyo davası âzerine mahakemenm cereyam için tayin kılman 11/7/934 t&Hhinde mahkemeye gehnesrho dair gazete Oe ilân olımduğu halde gelmedi • ğj gübi tarafmdan musadd'ak bir vek3 dahi sSndermemis olduğu ve mödde • rye tarafrodan ehli vukuf raporu ibras etıueakıe ve evrakı dahi okmdukfnı bcJuOe muBineJeli gıyap karannuı teb lijme karar verilmiş ve muhakeme 17/ 9/934 aaa* 10/30 a talik kdmmif ol iTMİrln işbu kararm tarihi ilânmdan iti baren beş tun zarfmda mahkemeye gelip itiraz ebnezse nriiddeinin iddia ve •elaalarmı kabul etmit nazarîle bakılaeağmı mtibeyyin muameleK gıyap ka ran Oânen tebliğ ohmur. (102) ÎLAN tsminı Zeynep iken tstanbul asb'ye beşind buknk mahkemesmln 12/7/934 tarih ve 934/9068 numarab kararile Ziynet olarak tasbih ettirdiğimden keyfiyet Oân olunur. Heybeliadada mukim Ziynet Keşif bedeli 12,731 lira 30 kurus olan Büyükdere Meyva Fidanlığına yapılacak bina kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar sartname almak ve keşif evrakını görmek üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 946 liralık teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplarım 3/9/934 pazar tesi günü saat 15 e kadar Daimî Encümene vermelidirler. (4673) • • • fialat atelyesi için lüzıımu olan elektrik motörü satın alınmak üzere açık münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlüğüne, münakasaya girmek için de 24 liralık teminat makbuzile 3/9/934 pazartesi saat 15 e kadar Daimî Encüme ne müracaat etmeüdirler. (4676) Erenköy, Kandillî Kız Liseleri, Çamlıca Kız Ortamektebi Müdürlüklerinden: 1 Ağnstosun yirminci pazartesi gününden itibaren cum*rî?M, pazartesi, çarşamba günleri dokuzdan on yediye kadar ta lebe kaydolunaeaktır. A Kayit için talebelerin velilerile birlikte gelmeleri. B Dort fotoğraf, şehadetname, tasdikname, hüviyet cüzdanı ve sıhhat raporlarmı beraberlerinde getirmeleri lâzımdır. C Leylî ücreti 225 liradır. Baremin yedinci derecesine kadar maaş alan memur çocuklanndan yüzde on, kardeşlerin ikincisinden yüzde on beş, üçüncü ve diğerlerinden yüzde yirmi tenzilât yapılır. 2 Mezuniyet imtihanlarina eylulün birinci cumartesi günü. 3 Smıf ikmal imtihanlarina eylulün yirmi fldnei cumartesi günü. 4 Derslere teçrinievvelin birinci pazartesi günü başlanacaktır. 5 Fazla tafsil&t almak istiyenlerin Mektep ldarelerine müra caatleri. (4647) | i BAN EIRAAT KA51 Izmir Memleket Hastanesi BaştabÎDİiçinden • fzmir Memleket ve Eşref Paşa hastanelerile San'atler mektebinin bir senelik ihtiyacı olan 46,360 kilo koyun eti ve 118,000 kilo ekmeğin münakasasmda talip zuhur etmediğinden 6/8/934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konulmuştur. Taliplerin ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin Istanbu' Sıhhiye müdiriyetine müracaatleri ve münakasa kanununun 10 ve 11 inci maddelerine göre zarflann ihzan ve ihale günü olan 26/8/934 tari* hine musadif pazar günü saat 9 dan 12 ye kadar Izmir Encümeni Daimii Vilâyete müracaatleri. «4602» lstanbul Ziraat Bankasından: Miktarı Kıymeti M. 2 muhammenesl Ayasma Pendik Bostan 4/32 HS. 2755 100 T.L Istasyon civarı Kartal Arsa 1232 1100 Küçükyah Maltepe Tarla halinde 1/2 hiss 585 100 Köy civarı 590 200 Tarla arsa halinde Uskudar caddesi 229 30 » tstasyon civarı Kartal 200 151 Arsa 400 » 275 100 » Osködar caddesi 34 300 » 172 100/120 hisse 300 » Kesimoğlu 9186 Tarla 300 » Çavusoğlu dero 9186 250 » 7344 300 » 9186 200 » 5508 100 » 3672 200 » Kısıklı Başıbfiyük 1/2 hisse 22479 200 Kartal MeseHayazma 3672 100 Pendik Baslamış 2754 300 Kilise arkası Arsa 138 Kartal Çovuçoğlu dere Tarla 2295 75 MeseHayazma » 4/5 hisse 2756 30 Yüzde yedi buçuk pey akçeleri ve ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda yazılı gayrimenkuller sartnamesine tevfikan pazarhkla satılacaktır. Ihaleleri 20/8/934 pazartesi g8n3 taat on beate yappılacaktır. Taliplerin pey akçelerini mezkur saate kadar yatınnalan lâ zımdır. Belediye rüsumile senei haliye vergisi müstriye aittir. • (4263X Karyesi Mevkii Cinsi DAI IAPCDGR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog