Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

12 Ağustos 1934 Haftalık Radyo Programı aksamki program j ISTANBUL: 18,30 plâk neşriyatı 1940 Ajans ha berleri 19,30 Turk musiki neşriyatı: (Kemanî Reşat, Mesut Cemil, Muzaf ler Beyler ve Vecihe, Vedia Rıza Hanımlar) . 31 Ateş Güneş kulübünden naklen konferans, Ajans ve borsa haberleri. 31,30 orkestra, karısık program. VIYANA: 17,55 ikindl konseri 19,20 iki kua musahabe 2045 genç musikisinaslann konseri . 21,10 açık hava konseri . 21,50 Salzburgdan naklen konser 23,05 pal yaço operası (gramofonla ) 23,35 ha berler . 23,55 palyaço operasmın mabadl. 2440 gece konseri. VARŞOVA: 17,06 orkestra konsert 18,20 solistle rin konseri 19,05 piyes parçalan 1940 gramofonla dans havalan . 2040 haf.f musiki konseri . 21,07 günün bahlsleri 21,17 konser 32,07 Lembergden nakil 33,05 fennl musahabe 23,35 gramofonla sesH fllimlerden parçalar. BUDAPEŞTE: 18,05 Budapeşte salon orkestrasının konseri . 1940 eglenceli musahabe 19,55 viyolonsel konsert . 20,35 halk komedlsi: Şarap! 23,05 dans musikisi 23,45 gece konseri 1,05 Bura Çingene orkestrası. PRAG: 17,35 gramofon . 19 almanca nesriyat. 20,10 gramofon 20.15 musahabe 20,30 gramofon 21,05 güzel bir kısmet: Pi yes . 21,20 gramofon . 21,45 Salzburgdan nakil 33,0t haberler 23,25 gramofon 23,35 gece konseri. BELGRAT: 18,05 halk konseri 19,05 gramofon . 19.25 salon orkestrası . 2045 musahabe 20,55 gramofon 31,25 konser 21,55 kon. ferana • 33,25 keman konsert . 33 gramofon 33,45 bir lokantadan naklen musiki. 3445 gramofonla dans havalan. LAYPZtG: BERLfN: 17,05 Berlinden naklen konser 18.35 gramofonla Şumandan parçalar . 19,10 sporcuların zamanı 19,35 Berlinli bestekârların eserleri 20,45 gunün akisleri . 21,05 haberler 21,20 radyo orkestrası . 22,05 halk şür ve musikisi 23,25 haberler . 23,55 musiki. TULUZ: 20,50 operet parçaları 21,20 Weberin eserlerine istinaden fanteziler . 21,35 şarkılar 22,05 musikl fantezüeri 22,35 askeri bando 23,05 şarkılar . 23,35 armonik konseri . 24,10 muhtelif musiki parçalan 24,35 şarkılar 24^5 havaıyen gitar 1,20 radyo fantezisi 1.30 opera parçaları. ISTANBUL: 12,30 plâk neşriyatı 18,30 plâk neşri yatı . 19,20 Ajans haberleri 19,30 Türk musiki neşriyatı: GESkrem, Ruşen,. Cevdet Beyîer ve Vecihe, Nedime, Nazan Feridun Hanımlar, Ovrık Efendl) . 21,21» Ajans ve borsa haberleri 21,30 radyo orkestrası tarafından hafif musüri. VIYANA: 17,55 gramofonla ikindi konaeri . 18,40 PRAG: musahabe 19,05 taganni ve piyano ton18,35 halkı alâkadar eden ıktısadi nıeserı . 20 musahabe 30,50 bir perdelik seleler . 18,50 gramofon 19 almanca facia: Elektra 22.36 taganni konseri . nesriyat 20,10 fotoğrafçılara ait neşri. 23,05 Salzburgdan naklen konser 24,45 yat: Ziya ve gölge 20,25 gramofon 20,30 gece konserı. Pragü bir ailenin hayatından sahneler VARŞOVA: 22 05 taganni konseri . 23,05 haberler 17,05 revü parçalan 18,05 çocuklann 23.20 gramcfon 23,25 alraanca haberlerzamanı 18,35 taganni konseri . 19,05 23,30 gramofon. «tnografyaya ait nearlyat . 19,20 Org ieonBELGRAT: seri 20 gramofon 20,20 gramofonla 19,05 konferans 19.35 gramofonla dans havalan . 21,07 fennl musahabe halk musikisinden parçalar 20,35 ta . 21,17 senfonik konser 22,07 zirai musa. ganni konseri . 21,05 Laybahtan nakil habe 22,17 konserin devamı 23,20 dans 23,05 salon orkestrasının konseri 24,05 havalan. gramofonla dans havalan BUDAPEŞTE: BERLİN: 17,05 ev kadınına ait neşrtyat • 18.05 17,05 askeri bando 18,45 sporcnlarla gramofon . 19,35 konser . 20,35 konfe musahabe . 19,10 hanımlarm zamanı rans 21,05 orkestra konseri • 22,55 19.35 Alman halk şarkılan 20,05 slyasl Bachmann c&z orkestrasının dans ha nesriyat . 20,50 günün akisleri 21,05 ha vaları 23,40 keman konseri . 24,20 Veres berler 22,05 radyo orkestrasının kon . Cingen orkestrası. seri 23,25 haberler 23 55 küçük radyo PRAG: orkestrasının konseri. 18,45 gramofon . 19 yeni kltaplara dair musahabe 19,10 gramofon 19,15 zlral musahabe 19.25 almanca neşriyat . 20,15 musahabe 20,35 Salzburgdan nakil: ISTANBUL: R. Straussun «Elektra» namıdaU facL 18,30 plâk neşriyatı 19,20 Ajans ha ası 22,20 piyes 23,05 haberler . 23,20 berleri . 19,30 Türk musiki neşriyatı: gramofon 23,50 rusça, haberler. (Kemal Niyazi, Azml Beyler ve Hayriye, LAYPZİG: Müzeyyen Hanımlar) 21 Sellm Sırn 17.05 İkindi konseri 17,55 halk şarkı . Bey tarafından konferans 21,30 Nurul. lan . 19,05 Umuml Harpte Belgrat mu lah Şevket Bey tarafından taganni ve harebesi 30,50 siyast kısa haberler stüdyo orkestrası. 21,20 eglenceli konser ve dans havalan . VtYANA: 23.25 haberler 23,50 spor haberleri 17,20 çocuklann zamanı 17.45 tagannl 34,05 Emde orkestrasının dans havalan. ve piyano kcnseri . 18,15 kısa birkaç mu. TULUZ: sahabe 18,55 gramofonla İkindi kon 30,50 sesli filim parçalan . 21,05 büyükseri 20,30 haftanın hikâyeleri 21 t t . lere bir efsane 21,20 keman konseri ganni ve orkestra konseri . 21,55 on da21,35 tıbbi konferans 22,05 İkl meshur kikalık eğlence 22,05 konserin devamı. sesli filimden parçalar 33,05 radyo fan22,50 piyano ve keman konseri 23,35 tezisi . 33,35 Vlyana orkestrası . 33,50 haberler 23,55 gece konseri, koro konseri 24,05 havaiyen gitar 24,20 operetlerden şarkılar 2445 muhVARŞOVA: telif sololar . 24,55 şarkılar . 1,10 Por17,05 haflf musiki konserl 18,05 gra. mcfon 18,20 solistlerin konseri • 19,05 teklz şarkıhın 140 İspanyol muslklsi. musahabe 19,20 Seviı berberi: Piyes 20,20 oda musikisi . 21,07 tiyatro haber leri 21,17 gramofonla hafif musiki par.. ISTANBUL: çalan 22,07 köy gençleri içln neşriyat , 1840 fransızca ders 19 plâk neşriya22,17 Lembergden nakil 23,05 musahabe. tı 19,30 Türk musikl neşriyatı: (Fahire 23,20 dans havalan. Hanım ve Refik, Fikret Beyler) . 31 Eşref gramofonla hafif musiki parçalan 21,43 Berlinden naklen Polonya halk musiki orkestrası 22,30 hafif musiki parçaları. 23,20 Lembergden nakil . 24,10 gramo fonla dans havalan. BUDAPEŞTE: 17,40 masallar 18,15 şarkılar 19.05 kısa hikâyeler . 19,35 orkestra konseri 21,05 komedi 22,20 J. Magyari Çingene orkestrası . 23,35 cazbant 24,20 piyano konseri 24,30 Veres Çingene orke.îtrası. | Emlâk ve Eytam Bankası ilânları \ r Cuma: 17 ağustos J Kirahk otel Büyükadada Yalı mahallesinde Altınordu cad • desinde 19, 21, 23, 25 No.h eski Otel Dö Laplâj binası •"" Yukarıda izahati yazılı otel bir sene muddetle kiralanmak üzere müzayedeye konulmustur. Isticara talip olanların ihaleye musadif 23 ağustos 934 persembe günü saat onda şubemize müracaatleri. (4648) Esaı No. 168 Mevkii ve nevi Temraat Lk» Alâkadar Tacirlerin nazarı dikkatîne İstanbul Tıcaret ve Sanayi Odasmdaır. 9 eylulde açılacak ve bir hafta devam edecek olan Viyana sonbahar sergisine istirak edeceklerin 12/8/934 pazar günü saat 15 te Odamıza müracaatleri. (4646) Saht 14 ağustos y ISTANBUL: 18,30 plâk nesriyatı . 19 Me$ut Cemil Bey tarafından çocuklara masal 19.30 Turk musiki nesriyatı: (Stüdyo saz heyeti ve Rıfat Bey, Belma, Mehlika Ha nımlar) 21,20 Ajans ve borsa haberleri 21,30 Cemal Reşit, Lasinski, Izzet Nezih, Mesut Cemil Beyler tarafından oda mu. SİkİSİ. MÜhendİS veya Fen m e m i i r i l aranıyor Su Te dektrik tesuatmda htxmet etmek yani gerek elektrik tesuahm getinriek v« ifletmek ve gerek*e tesis edüen içme snynntm ifletmsine deSnâ •«•• ret ebnek ve bu iki tesiseta ah işlerm en knçnğane kadar alâkadar olanJt me«V lîyeti fenniyesini üzerine ahnak Sxere bir e l e k h * mübendisrae Te yahut bir elek • trik mâhendisi kadar anlar, bu işlere Bfina, tecr&be görmSf bîr fen memartau îhtiyacunız vardır. TaKp obnlar evraki mSsbiteleri ve nerelerde bismet ctt&denni karşKmda (1814) mübeyyin Tetikalarfle teUiflermi İstanbul d a Sirkedde Sana*aryan haa hirde Akşehir Bankası merkeznıe gondermeleri ilân ohmnr. VIYANA: 17,20 çocuklann zamanı . 17,45 ikindi konseri 18,35 ikı kısa musahabe . 19.05 piyano konseri 19,35 ikl musahabe 20,35 opera parçaları 23,35 haberler . 23,55 gece konseri. VARŞOVA: 17,05 hafif musiki konseri . 18,20 gramofonla konser 19,05 konferans 19.20 piyano konseri . 19,45 hava taarruzlanndan korunma bahıslerl 20,20 Kara kudan nakil 20,45 halk musiki parça lan 21,07 edebi musahabe . 21,17 ope. ret: Kadınların en güzeli 23,20 konferans 23,35 dans havalan. BUDAPEŞTE: 18,05 musahabe . 18,35 opera orkestra. sının konseri 19,50 musahabe 30,25 tagannl konseri 21,05 Segedlnden nak len: İnsanlyet faciası: Piyes, programın 18,45 hikftyeler 19,05 Dresdenden nakson numarası olarak Farkas Çlngene orlen konser . 19,45 hlkâyeler 30,05 halk kestrası. sarkılan • 2045 spor haberleri . 21,05 taPRAG: ganni ve varyete numaralan 23,05 spor 18,45 gramofon . 18,55 amele neşriyatı haberleri 2345 haberler . 23,55 Berlin19,05 gramofon 19,10 zirai nesriyat den naklen dans musikisi. 19,20 gramofcn 19,25 almanca nesriyat. 20,05 haberler 20,15 gramofon . 20,20 musiki potpurisi 21,15 yazın llham lan: Tagannl, piyano, gramofon . 22 ISTANBUL: Bründen nakil 22,20 mandolin kon . 18,30 fransızca ders 19 Ruşen Ferit seri 23,05 haberler 23,20 konser 23,50 Bey tarafmdan konferans 1940 Türk musikl neşriyatı: (Kkrem, Ruşen, Cevdet, ingilizce haberler. MUNİH: kem&nl Oevdet, Şeref, İbrahim Beyler ve 17,05 konser . 18,35 batü itikatlar . 18 55 Vecihe Hanım) 2140 Ajans ve borsa şarkılar 19,15 yeni nesll 19,45 spor haberlert . 21,30 Bedriye Rasim Hanımın neşriyatı 20,05 halk musikisi neçriya İstirakile tango ve caz orkestrası. U . 2140 milll ve siyasi nesriyat 22,20 VIYANA: BUDAPEŞTE: muhtelif musiki parçalan 23,05 haber17,45 tagannl konseri 18,35 gramofon17,05 masallar . 18,05 musahabe • 18,44 la ikindi konsert 19,50 musahabe . 20,35 ler 24,05 Nürenbergden naklen oda muToU Çingene orkestrası 19,35 ameleye sikisi. senfonlk konser 32,20 Serenat konseri. ait neşriyat 20,05 keman konseri . 20,50 ROMA: 33,35 aksam haberlert, hava raporu 23,55 ecnebi memleketlerine ait haberler 21,05 18,20 konser ve Barlden nakil . 20 35 gece konseri 1,05 gramofonla muhte eğlencelı musiki neşriyatı 21,50 haber. gramofon . 21,50 keman, piyano ve viyoUf musikl parçalan. ler 22,15 gramofon . 23,10 opera orkeslonsel konseri 22,35 vagonda: TestcniVARSOVA: trasının konseri 24,35 dans havalan. nln bir piyesi 23,20 dans havalan. 17,00 hafif musikl konserl 18,05 ço . PRAG: euklann zamanı 18,20 oda musikisi • 18,50 zirai musahabe . 19 gramofon j 18,45 tagannl konsert . 16,05 konferans 19,05 ameleye ait neşriyat 19,15 alman. 19,20 gramofonla koro konseri . 19,50 ISTANBUL: ca neşriyat 20,15 çocuklara mahsus mutonferans 20,45 gramofon 21,07 kon18,30 fransızca ders » 19 monoloğ: Şesiki havalan 20,40 konferans . 20,55 ferans 31,17 haflf musikl konseri . 22,17 hlr Tiyatrosu artistlerinden Muammer Bründen nakil . 22,05 radyo orkestrasının orkestra konsert . 33,20 dans havalan • Bey 19,30 Türk musiki neşriyatı: (Ek . konseri 23,05 haberler 23,20 salon or34,15 lagillzee konferans. rem, Ruşen, Cevdet, Mustafa Beyler ve kestrasının konseri. PRAG. Vecihe, Semiha Hammlar) 21,20 Ajans BERÜN: 18,45 hanımlarm zamanı • 18.55 gra • ve borsa haberleri . 21,30 stüdyo caz ve 17,05 ikindi konserl . 19.10 !ki musa mofon . 19,10 zirai bahlsler 19,15 gratango orkestrası. habe . 20,05 konser: Şubertin eserleri mofon . 19,25 almanca nesriyat 20,20 VİYANA: 20,35 spor haberleri 21,05 haberler 21,15 Bründen nakil 20,55 orkestra konseri 17,40 ikindi konseri . 19 halk sarkılarıradyo sergisine ait neşriyat 22,05 İtalya 22,30 piyes 23,05 haberler 23.20 Eston 20 musahabe 20,45 taganni konseri: Oya halk sarkılan . 23,40 gramofon 23.50 pera parçalan ve şarkılar 21,30 Yohann ve Almanya arasında mübadele konseri . 23.25 haberler 23,55 Serenat musikisi . almanca haberler. Nestory: Üç perdeük şarkılı piyes 23.45 1,05 eglenceli musiki neşriyatı. LAYPZİG: haberler . 24,05 askeri bando 1.45 gra . BRESLAV: 18,05 ikusadl musahabe 18,25 keman mofonla gece konseri . 17,05 ikindi konseri 18,40 annelerle konseri H,05 musahabe: Amele sair VARŞOVA: 1945 muhtelif bahlsler 20,40 tarihi ve 17,35 gramofonla hafif musiki konserl musahabe 20,05 akşam musikisi 30,55 radyo serg:sine ait neşriyat . 21,05 kısa askeri musahabe 31 kültur propagan . 18,05 tiyatro haberleri 18,15 Polonya haberler . 21.15 radyo sergisine ait neş.dası . 21,05 haberler . 21,20 eglenceli kon musikisi 19,05 muhtelif piyeslerden ser 22,45 halk bayramı: Şarkılar ve bazı sahneler . 19,20 askeri bando 19.50 riyatın devamı 22,05 radyo orkestrasınm konseri 23,05 spor haberleri . 23,25 dans havalan . 23,55 Hamburgdan nakUmumi Harbe ait hatıralar . 20,20 koro len gece konserl. konseri 20,45 Polonya şarkılan 21,17 haberler 23,50 dans havalan. böyük îsmail Pa»» hanmda (Akfehir komîıyon evine) •ermeleri ve rahot Akfe • Q Persembe; 16 ağustos J Ordu Belediyesinden: 2290 numarah beledive yapı ve yollar kanununun dördüncü maddesi ahkâmına uygun olarak şehrimizin müftakbel plânı tanzim ettirileceğinden talip olanların fazla tafsilât almak üzere Ordu Belediyesine müracaatleri ilân olunur. (4665) Adalar sulh mahkemesinden: Mutevaffa Sefer oğlu Nikolaki Efendi Teresesi ile doktor Tevfik Osman, Rauf Beyler, Ayşe Medih», Alime, SaUha, Yegâne, Nazan, Güzide, Nevire Hanımlann sayian ve müstereken mu • tauurrf bulunduklan Sedefadasınra i • zalei şüyu tariidie sahlmasına karar verilen Sedefadasının b<rmci arttırmada kıymeti mubammenenm yüzde yetmiş besini bulroadığından bir ay müddet • le ikinci arthrmaya vazedilmistir. Tel • lâliye Te ihale pulu müıteriye ait olmak fizere muhammen kıymeti olan (6800) liranın yüzde yedi bnçugu m'sbetinde pey akçesile beraber talip olanların 12 eyliıl 934 tarihine mosadif çarfamba günu saat 14 ten 16 ya kadar Adalar sulh mabkemesinin 932/232 numara • sile müracaat eylemeleri ilân olunur. (1822) Adalar sulh mahkemesinden: Büyiikadada Çankaya caddesinde Sent Antuvant mektebi müstemilâtm • dan bilâ numarah hanede vefat eden Eftimopulos Efendmm terekecuie v«nyet edflmiş oldugundan alacak iddi* • sında bulunanlann bir ay ve veraset iddiasmda bulunanlann da üç ay zarfın • da vesakile müracaatleri. (1812) seri 2245 haberler 32,55 Rlgo Çlngene orkestrası . 24,05 Buttola cazbant orkestrasının dans havalan. BELGRAT: 19,05 gramofon . 19,35 halk melodileri30,35 gramofon 20,55 oda musikisi 21,35 konferans 32,05 operet: Küçük Floramy. 23,30 gramofonla dans havalan 23 55 bir lokantadan naklen musikl . 2445 gramofonla dans havalan. LAYPZİG: 17,30 spor haberleri 17.40 Berlinden naklen İkindi konseri 19,20 halk musi . ktsi 20,05 musahabe: San'at ve tarth 20,45 spor haberleri . 21,35 haberler 31,45 operet: Muhayyel şato . 22,45 ha berler 24,20 Hamburgdan naklen dans havalan. diklerini müfettif Tumten sakladtğı ı • di. Tims bahsi değiştirerek gene cevherler meselesine döndü. mu* • Tophanede Levazım Âmirliğı Satın Alma komisyonu ilân!arı| İstanbul Levazım Amirliğine bağh kıtaat için 932 ton tüve • nan kömürii 22/8/934 çarşaraba günü saat 14 te kapalı zarfla ahnacaktır. Şartnametini göre ceklerin hergün ve taliplerin belli saatten evvel tekliflerin* Top hanede Komisyona vermeleri. «143» (4166) Pazartesi: 13 ağustos j r Cumartesiı 18 ağustos j Şefik Bey tarafından konferans . 21,30 stüdyo caz ve tango orkestrası. VİYANA: 17,15 mandolin konseri 18,05 musa habe 18,25 ikindi konseri . 19,30 mu . sahabe 20,25 eglenceli konser 3045 piyes: Üçüncü gülüyor! 3345 akşam haberleri . 23,55 gramofonl* geoe kon • seri. Bursa Belediyesinden: Keşif bedeli Lira 23 493 Garaj binatî inşasî ' Zafermeydanında itfaiye ga rajının insası işi proje, keşifna me ve şartnameleri dairesinde kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmustur. 19/8/934 pazar gü nü saat 11 de ihalesi yapılacakbr. «Proje, keşifname ve şart nameleri üç lira mukabilinde i»tiyenlere gönderilir.» İıtekliler bütün «artları anlamak için Be lediye Muhasebesine ve ihale günü belli saatinden once de te minat ve teklif mektubumı bir kapalı zarf içine koyup vermek üzere Belediye Encümenîr.e srelsinler. (4287)' şTicî îcra daîre»nıden: *"** H B'*r aiacağm teminî içm erveice bae« zedilip paraya çevrilmesine karar ve • rilen kıraathane esyasmdan masa, is • kemle ve saîre 18 ağustot 934 cumartesl günu saat 9,30 da Taksim sptılacağındsn talip Siadyom yevmi Moiz Ef. kazinosunda açık arthrma fle olanlarm mahsusta hazn bulunmalan ilân olunur. (^Çarşamba; 15 ağustos VARSOVA» 17,05 gramofon • 18,05 çocuklann samanı 18,30 taganni konserl 18,50 gra. mofonla halk musikisi . 19,05 yeni kltaplara dair neşriyat 19,30 piyano konseri. 19,50 konferans 20,20 eglenceli konser 31,05 Polonya musikisi 3145 ingiltzce konferans . 31,45 koro konsert . 23,17 haflf musiki konseri 23,05 musahabe 33,15 gramofonla hafif musiki parçalan 24,05 dans musiklsL PRAG: 18,50 gramofon 18,55 zlral musahabe. 19 gramofon . 19,05 ameleye ait neariyat19,15 gramofon 19,20 almanca nesriyat» 20 haberler . 20,15 agızdan üfürme alet ler orkestrasının konseri 21,05 Bründen nakil . 31,55 Ostravdan nakil 23,05 haberler 23,20 gramofon . 23,35 Presburgdan nakiL BUDAPEŞTE: 17,50 haberler 18,05 amele korosunun konseri 19,35 şarkılar 19,50 muhtelif tablolar 21,25 opera orkestrasının kon . dönerek flâve etti: Siz Mis Givenda Gilfordu tam • yor musunuz, Tims? Hayır mı? A n • cası Oskar Trevordan bahsolunduguna duymoşsumızdur elbette... Oskar Trevor... Şu birkaç sene evvel kaybolan Amerikalı mı? Evet kend'sinden bahso!unduğunu çok işit • fa'm. Fakat şahsan tanunam. Bu iş, ha • fızamda aldarnnıyorsem, size havale edilmişti. Btrşey çıkmadı değil mi : BıHi Joyner, Selbinîn vaktile Oskar Trevor meselesile metgul oldugunu ilk defa olarak ifib'yordu. Lâkırdıyı dah* biiyük bir ehemmiyetle dinlemege bas Udı. Selbi: Filbakika if bana haTvIe edîl • nrsti, dedi. Epeyce de ugrasmıstsk. Fa« kat birşey Sgrenemedik. Ameamz te yahati çok severdi, degü mi Mh Gi • venda? Givenda bu sualin manannı pek iyi anlamadı. Mubakkak olan birşey varsa Selbimn, Oskar Trevor hakkmda bti (1823) 10 Cellâtlar Şirketi Yazan: Edgar Vallaa Tercüme eden: Ömer Fehmi 12 Fakat dinletemedim. Söyleyin gelsin. Seibi ev sahibeaine bu emrî ver • dikten sonra Givendaya döndü: Tinu ntaruf polis müfettişle • rind'endir, dedi. Siz başınıza gelenleri zabıtaya haber verdiniz mi? Hayw. Sakın haber vemeyinir. Ben bütiin met'uliyeti üzerirae olıyorum. Polis müfettişi Tims içeri girip te Givendayi gdVünee: Affedertiniz Mi»ter Selbi, dedi. Muafiriniz oldugunu bilmiyordum. Zaran yok. Buyurun... Mis Grvenda siz* polit müfettişi Mister Müfettif Tinu, gelmis, dedü Mutlak sizi görmek istiyor. Kendi* »ine me»gul olduğımuiu söyledim. Timsi takdim ederim... E anlatın bakalım Tims, hrrsırı yakalayabH • diniz mi? Tims meyus bir eda ile cevap verdi: Maalesef hayır. Onu yaka Iryacağımdan çok ümitvardım Trust Bil<fmge kadar arkasmdan gittik. Flitin yazıhanesine girdi. Biz de arkasından daldık. Her tarafı araştırdık. Fakat bir netice çıkmadt. Halbuki evinden çtkarken mücevherlerin cebinde olduğuna yemin ede • brlirim. Selbi Lov, bu sözleri dinlerken gözucile genç kızı süzüyordu. Onun baştan aşağı kulak kesildiğmi gö • riince dvdaklannda hafif bir tebessüm belirdi. Genç kıza hitap ederek: Mufettis Timsin bahsettigi adam Goldi Lokstur, dedi. Daima giindüz den yatak odalarma saktamr ve zengîn kadmlann mücevherlermi aşınr. Ma» mafih bo« adamdtr. Zekidir Te ^tiı kor.uşur. Selbi genç kızın gözlerinde okumak istediği şeyi okumustu. Müfettiş Timse Cam Hançer Givenda bağırdı: Mister Selbi, ne demek isttyor su<ıuz? Selbi Lov kuaea cevap verdi t Hiç... Bu bir faraziyedir. Sonra Timsin bir goz işaretSe kendr'sini dı«anya çagırdı§ını görünce onuo arkasmdan odayı terketti. Billi fle Givendanm bulunduklari o • danm kapuı kapanınca Selbi sordu: Ey Tims, ne var ne yok bakahm? Sizîn buraya Goldi Loksa dair gereze lik etmeğe gelmedîğimri zaten mıştım. Buyurun, dinliyorum. Polis müfettişi eevap vermedi. Sadece elini eebine atarak kSçük Te yasn bir paket çıkardı. Bu bir posta paketî ve Italyan idi. Üzerinde ttalyan pulu Müfettişi ' (Mabadl var) anla • Düsesin mücevherlerfnin şu daki. kada Marküs Flitin el*nde bulunduğu • na yemin edebilirim. Bu adam korkunç bir serseridir. Çok zengîn diyorlar. Zengin de söz mu? Trust Bfl • ding tamamen onundur. Fakat müthiş basis bir adam. Bu btaayı yaphnrken acuz olsun diye ecnebi amelesi getirtti. Bina tamamlanmcaya kadar ameleler tam üç defa grer yapblar. Çünkü paralarmı alamıyorlardı. Selbi: Evet, bunian ben de harirTıyo • rum, dedi. Bu bina ne vakit yapüdı, büiyor musunuz? 1911 de. 1911 de mi? Ne garip tesadüf. Oakar Trevorun kaybolduğu sene. NiÇİn Trust Bildingrâ Oskar Trevorun Darasile yapıldığmı düfunmiyelim. posta idsresinin damgası vardı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog