Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

12Ağustos 1934 Beklediği Aşk Edebi rcman Yazan: 30 PER1HAN ÖMER Jale soruyordu: On gündür hiç fark yok mu? Hayır bazan iyileşir gibi oluyor, sonra tekrarlıyor. Bazan kendini kaybediyor, kimsevi tanımıyor. Aklına geleni söylüyor. Bazan dalgın yatıyor, bazan ağlıyor, bağı • rıyor . . . tyi olduğu zatnanlar yaptık • larını hatırhyor mu?. Kat'îyyen. Sedat ne yapıyor?... Zavallı, çok iyi adammıs, hastabakıcıhk ediyor. Akşama kadar ben bakıyorum, yengemi bir yığm bahanelerle mümkün olduğu kadar uzaklaştırıyorum. Galiba Allah ta acıyor. Simdiye kadar, annesinin yanında hiç saçmalamadı. Daha doğrusu pek anlasılacak birşey söylemedi. Zaten asıl geceleri sapıtı • yor. Halbuki yengeme geceleri uyuyor, dedik. Kadıncağız inanıyor tabiî yanında kocası yatıyor. E... Hezeyanlarını kocası mı dinliyor. Evetü ... Jyi sabrediyor. Ne yapsın, hasta kendini bîl • mîyor ki hem her gece yapmıyor muş. Bazı geceler uyuyormuş. Ben de uyuyuncıya kadar burada otururyorum, ama sonra uyanıp patırdı ettiği de oluyormus. Nasıl patırdı ediyor?.. îşte ağlıyor, bağırıyor, yataktan fırlıyor!... Fikrete mi gitmeğe mi kalkısıyor?.. Bilmem, galiba yalnız Fik rete def il kendini öldürmeğe de kalkıyor. dan, halinden filân böyle sinsilik edebileceğini zannetmezdim. Sen gösterise ne bakıyorsun?.. öyle bir beceriyor ki, dahası da var tnı ?.. Hem söylediğin gibi, deli dolu olduğu için daha da kolay inandırıyor. Adamcağızın da onun sin • silik edebileceği aklına gelmiyor. Ha!.. Geçenlerde Şuleyi gördüm bir gençle beraberdi, pek şıklanmısta^ Pürneş'e idi. Güzelliği de vardı. Evet, iki gün evvel de bura da idi. Birgeye pek üzüldii. Galiba, o yanında gördüğüm gençle sevişiyor. Bilmem. Bilirsin kâfir ama, söylemezsin... Senden dünyada saklamaz. Sahi biltniyorum. Niye sakhyorsun sanki, kendininkini bile söyledikten sonra. Kendimin, canım isterse söy • lerim. Fakat başkasının bana tevdi ettiği bir sırn söylemeğe hakkım yok, hem bunu bilmiyorum da Şule bana böyle birşey söylemedi. Ben görünce soracağim. So rarsam bana da söyler. Eğer hakikaten sevişiyorlarsa Şulenin sansı var. Zira kiiçiik bey pek güzel, hatta, Şuleden daha bile güzel. Ben Şuleyi çok beğenirkn. Bilirim. Ben o kadar beğenmem. Biraz fazla hafif. Sonra yüzünde tuhaf birsey var, nasıl anlatayım... Işte senm o anlatamadığm şey benim hoşuma gidiyor. Çok orijinal, zarif bir tipi var. Torbalıda ziraî vaziyet iyi Istiksal kooperatifleri faydalı işîer görüj'or Torbalı «Hususı» Bu sene ge • çen sene>e nuzaran daha fazla hu»u • bat ekıla.ği halde kuraklığuı tesirile utnumî reaoıteoe v/c 20 derecesınde tenakus vardır. Buna rağmen kooperatif ortaklarına dağıtüan ve ıslah edilmis bulunan Italyan cinsi buğdayın iyi verimi sayesinde geçen seneki buğday rekoltesi elde edilebilecektir. Bu sene bu mıntakada pamuk zeriyatına fazla ehemmiyet verJmis ve Nazilli pamuk ipfik fabrikası için mahsul yetiştirilmesıne çaksılmaktadır. Tepeköy koope ratifi pamuk ve hububat müstahsili ortaklarına yedi ay içinde 8830 lira nakten yardunda bulunmuştur. Sene sonuna kadar bu miktann bir misli daha artacağı anlasümaktadır. Satı* kooperatifleri teşküine kadar bu vazifeyi yapmakta olan Tepeköy kooperatifi çiftçi müstahsillerin buğ day ve sair mahsullerini tzmirdeki an treposunda toplamaktadır.Fiatlerin yükselisinde çiftçinin menfaatine en uygun Hr şekilde sattıracaktır. Kurutulmağa başlanılan Cellât gölüniin Sağlık ovasına inkılâbı bir gün meselesi olduğu için kooperatif ortakla rmm kazanacağı bu yeni arazi iç»n sinv diden yeni kredi tesbftüe mesgul dfir. Bu sene kooperatif, mustahsillerden topladığı baklayı kflosu 4 kuruş gibi azamî bir Batle satmağa movaffak ol mas, bu suretle birlikte satısm fayda «mı çiftçiye gostermeğe muvaffak ol mustur. Bu mmtaka da ıslah edilerek iyi netice alınan ttalyan cm»i buğdaym diğer mmtakalarda da tecriibe edilmesi Ziraat Bankası vasıtasile diger koope rat'fiere tamim ettirilmistir. Tayyare piyangosu Dün başhyan keşidede 25,000 liralık büyük ikramiye 12,021 numaraya çıktı Tayyare piyangosunun bu aya mahsus olan kaşidesine dün Üni versite konferans saloaunda başlanmış; en büyük ikramiye olan yirmi beş bin lira 12021 numaraya isa bet etmiştir. Keşideye bugün d e devam olunacaktır. Dünl:ü keşidede ikramiye kazanan numaralar sıra terîî l : 'e »«a 5809 6546 7719 5863 6669 7731 5901 7266 7834 6080 7268 6195 7327 6269 7418 6357 7484 7924 8172 8245 8537 8782 9018 9078 9260 9482 9786 9919 10265 10278 10434 10505 10525 10764 10792 10793 1Ü845 10932 11019 1119Ö 1İ377 11443 11606 11620 11631 11909 12399 12435 12519 12702' 12784 13245 13461 13804 13855 13S&5 14097 14191 14230 14260 14850 14901 14914 15124 15599 15631 15763 15781 15927 15932 16591 16636 17038 17140 17281 17502 17577 17610 17737 17779 17971 18161 18210 18362 18380 19175 19491 19934 20118 20162 20741 21217 21426 21625 21639 21683 21727 22163 22377 22692 22938 23120 23140 23439 23446 23672 23728 23741 24069 24099 24201 24924 24977 Ç Askerlik Işleri Şubeye davet 25,000 İTa kazanan 12021 4000 lira kazanan 13647 3000 lira kazanan 9712 30 lira kazananlar 318 953 1593 2212 2590 3614 3972 4359 5822 6737 7125 8002 7793 8408 9606 10336 11113 11956 13175 3208 967 1725 2275 2812 3617 4444 4988 6004 6766 7141 8086 8768 656 1004 1912 2374 3234 3713 4445 5040 6053 6841 7166 8140 8806 688 774 1023 1041 1945 1973 2462 2516 3354 3419 3797 5312 7044 7247 8177 3929 5443 7045 7369 8234 4489 4515 6270 6418 777 871 1049 U 9 8 2065 2174 2522 3974 4546 2588 3536 4608 2000 lira iazanan 3350 1000 lira kazananlar 13913 283 1017 2032 14911 23383 7529 9937 10445 12538 3956 3E31 5683 5771 6539 6371 7052 8258 9226 7Ü77 8359 9554 7721 7821 500 lira kazananlar 13622 14659 14955 16071 16988 17297 23031 24278 150 lira kazananlar 415 8468 1819 9614 2533 3695 4412 7335 9882 10111 11868 12561 12899 12965 13470 16903 17560 17868 17970 13397 18513 19003 20253 21154 21851 22688 22857 22916 23961 8940 9012 Fatih Askerlik Şubesi Reisliğindent 1 330 dogumlu ve bu doğumlu • larla muameleye tâbi efradm yoklamaları I eylul 934 rarihinde başlıyarak 17 teşrinievvel 934 tarihinde bitecek • tir. 2 Yerli ve yabancı efradın ilt ve son yoklamalan (tek) tarihli gün • leıde hergün sabah saat 9 1 2 ve 1 3 16,30 a kadaT devam edecektİT. Mü • kellefler ikişer adet fotoğraflarile ve yeni harflerle yazılmış nüfus ciizdan larile şubeye gelmelidirler. 3 Şubemizde kayitli ve tecfle tâ bi talebelerin tec'l muameleleri 16/9/ 934 tarihinden itibaren (çift) tatihli günlerde yapılacaktır. Talebelerin mekteplerbıden getirecekleri vesikalarda hangi sınıfta oiduklan, terfii sınıf edip etmedikleri ve mezun olup olmadıkla • ri ve yahut iki sene brr smıfta kalıp kalmadıklan sarih olarak yazılnuş buîunacaktır. Aksi r;a!de bu vesikalar mute ber olmıyacaktır. 4 Hangi nar<iye efradının hangî günlerde askerî mecî's:n» gelecekleri aşazıda göst<:'T''m;ştJr. Bu tarihlerde askerî mümessiller de mükellefleTİe beraber «tıbede bulunaraklardır. Fatih narıiyesi: Eylu! !. 3. 5. Ryüp narryesi: Eylul 9. II, 13. Kfragümrük nahiyesi: F.ylul 15, 17, 19 Fener n=.hiyesi: Eylul 23. 25, 27. 29 Sehremini nahiyesi: Birinciteşrin 1, 3, 7, 9. Samatva nahiyesi: Birincîtesrin 11, 13, 15. 17. 100 lira kazananlar 95 4024 8149 1537 1740 4283 4549 8210 8788 1957 5391 8881 2385 2843 6791 7314 7403 9125 10021 10072 10389 11912 11998 12449 13419 13481 13582 14063 14229 14886 15593 15953 16228 16367 16403 16479 17567 19156 19345 19373 19567 20091 20114 20348 20516 20779 20950 21057 21441 21627 21863 22047 22450 22598 22637 22771 23651 23919 23923 24062 24557 9958 10025 10136 9650 9856 9911 10377 10827 10928 10930 10990 110S3 11224 11278 11364 11415 11482 11542 11989 11995 12218 12694 12719 12758 13206 13241 13319 13364 13391 13572 13831 14159 14219 14307 14480 14511 14768 14844 14944 15020 15069 15150 15183 15213 15303 15307 15339 15419 15447 15501 15603 15717 15902 16039 16209 16260 16469 16563 16597 16606 16612 16737 16843 16349 16970 17053 17089 17166 17296 17349 17369 17481 17797 17803 17899 17916 17932 17957 17980 17987 18029 18088 18316 18421 18576 18607 13755 18843 18973 19171 19194 19251 19371 19598 19674 19895 20037 20044 20120 20141 20207 20557 20602 20684 20887 21064 21189 21222 21275 21331 21401 21448 21453 1456 21563 21736 22099 22302 22338 22779 22826 22865 22887 22959 22877 23046 23077 23297 23382 23440 23620 23707 23772 23803 23823 23914 23973 24227 24286 24312 24507 24543 24609 24642 24655 24812 24854 24936 330 dojjumluların son muayeneleri Beslkta? Askerllk şubaslnden: 1 Beşiktas Askerllk şubesine men . sup yerli 330 doğumlu ve bunlarla mua meleye tâbl efratla mıntaka dahillnde oturan ayni doğumlu yabancı efradm son muayenelerine 1 eylul 934 te başlanacak ve 10 tcşTİnievvel 934 tarihlnde bitecektir 2 Şubede asfcerlik meclısi bu müd ctetin çift günlerirvde içtlma edeceginden mükelleflerin de bu günlerde öğleden evvel saat 9 dan 12 ye kadar, öğleden soare saat 1 den 4 e kadar şubede lspatl rücut eylemelerL 3 Gelecek mükelleflerin elinde yeni nfifus hüviyet cüzdanile beraber üç kıt'a fotogral Balunacaktır. f \ g 4 Yabancı etrat fazla olarak Bele . dîyedeo alacakları lkametgâh ümühabe. rile muracaat edecelkerdir. 5 Tahsile müdavim efendllerden ikmal lmtihanı olanlann lmtihanı müte akip mektepten alacakları veslka İle bu müddet zarfmda müracaatleri. 6 Muayene günlerini gösterlr cetveı asagıda yazümıştır. Mezkur günlerde şu bede ispati vücut edilmesi ilân olunur. 2 eylul cumartesi günü: Türkali ma hallesi, 4 eylul pazartesi günü: Türkali, Kaptanibrahimağa, 6 eylul çarsamba gu. nü: Şenlikdede, 10 eylul pazar günü: Şen, likdede, Ekmekçibası aliağa, 12 eylul saü günü: Visnezade, 14 eylul perşembe günüı Abbasağa. 16 eylul cumartesi günü: Teşvikiye, Abbasağa bakiyyesi, 18 eylul pazartesi günü: Muradiye, 20 eylul çarşamba günü: Cihannüma, Atikslnanpasa, 24 eylul pazar günü: Dikllitaş Ceditsinanpaşa, 26 eylul salı günü: Ortaköy, 28 eylul perşembe günü: Ortaköy, 30 eylul cumartesi günü: Kuruçeşme, 2 teşrinlevvel nazartesi günü: Arnavutköy, 4 tesrînl evvel çarsamba günü: Arnavutköy, 8 teşrinlevevl pazar günü: Bebek, 10 te? rinievvel salı günü: Balmumcu Darüleytanu ve evvelki günlere yetisemiyenler. i Beltdiı/ni 128 934 pazar günü akşamı Evet zariftir. Giyinmesini de bilir. Son zamanlarda pek acayip giyinmeğe baslamısh ama, gene düzel • Araan yalnız bırakmaym. miş, geçen gün pek şrirtı. Acaba elbt'seHiç bırakır mıyız?.. »ini nereye diktirmif?.. Ben terzi Jale Birgenin süzülen, sararan buldum, yeni Paristen geldi, pek güyüzüne baktı. Başını salhyarak: zel dikiyor. Hem çok orijinal model Zavallı!. dedi. Nereden geldi leri var. Bir beyaz gece tuvaleri isbu belâlar başına, daha doğrusu marladm. Bakahm nasıl olacak?.. nereden sevdi o pisi?.. Tuvalet bahsi uzadı, iki genç kız Doğru. Sen ne yapıyorsun?.. belki bir saat modadan, tuvaletten Hiç ne yapacağım?.. Oturup bahsettiler, nihayet Jale kalktı, duruyorum, iç sıkıntısından bir fi hâlâ uyuyan Birgeyi uyandırmatnak lim kaçırmıyorum, her yeni gelen için ayaklannm ucuna basarak dıfilme gidiyorura ama artık bıkhm, şarı çıktı. Semiramis arkadasım • i ağabeyim gelse, tabiî daha br«> r kapıya kadar tesyi etti. Sonra dö ka olur. nüp sezlonga uzandı, Jale geldiği Sahi ağabeyin gelecekti dezaman kapadıği romanım aldı. Sağil mi?.. Ne zaman geliyor?.. hifeleri uzun uzun karıstırdı. Oku Yazın baslangıcmda burada, duğu yeri arıyordu. Fakat yanda pek birşey de kalmadı. bıraktığı sahifeyi, gözünün önünden Ağabeyinden bahsettin de ak bir iki kere geçtiği halde, bir türlü hma Viyal geldi. Ağaç hikâyesini bulamıyordu. Zihni tamamile başka anlattığı gün bizi epey güldürmüsseylerle meşguldü. Gözlerini kaldırtü. Onu da görmeyeli çok oldu. Adı, saate baktı. Kendi kendine: caba nişanhsı ile ne yapıyor?.. Neredeyse gelir!.. dedi. Pey iyi geçiniyorlarmış, Viyal tcinde tuhaf bir ürkeklik vardı. âşık rolü oynuyor, kıskançhklar yaSedattan, Sedadm sevgisinden adepıyormus, tabiî adam da memnun. ta korkmağa başlamıştı. Onun kenBu yastan sonra: dini sevdiğini pekâlâ anlıyordu. Seviliyorum, kıskanılıyorum Hayretle: diye bayıhycr, Viyalin bir dediği Bir zamanlar bu sevgiyi nekaiki olmuyor. dar istemiştim, diye düşündü. Deme!.. Viyalin böyle şeyler Evet oou daha ilk gördüğü gün beğenmiş, «işte tam bir erkek» debecerebileceği hiç akhma gelmezdi. mişti. Neden?.. Oöyle deli dolu konuşmasın (Mabadi var) 50 lira kazananlar 263 2448 3307 4170 4879 344 571 702 1076 1669 2423 2558 3368 4225 5073 2622 3750 2724 3774 2735 3325 4502 2737 2831 4063 4116 4584 4801 5720 4315 4466 Çek Rejisinin münakasasına hazırlık Tütün tüccarlan, Çekoslovak re • jisi tarafından ( 2 ) milyon kilo tütün alınmak üzere açılan T.ünakasaya hazırlanmaktadırlar. Münakasa tesrinievvelde Pragda icra edilecektir. Tütün tüccarlan bu münakasa için hazırladıklan nümuneleri eylul ayında Çekoslovakyaya göndereceklerdir. 5160 5371 5451 5658 Tramvay ücretleri fembe günü 1923 mukaVe1es{~ Ortfeik n»fgkj£ne gnrecek ve tramvay ücretleri inecektir. B : z alâkadarlarla temas ha lindeyiz ve hazırhklara devam etmek • teyiz.» Bu vaziyet sebebile Tramvay Ş rke ti de 16 ağustosta tatbikata baslamak üzere bazcrlıklara devam etmsktedir. Yeni biletler hazırlanmıştır. Şirket çar • eski samba günü yeni biletleri bütün biletçilere dağıtacaktır. Ayni zamanda lattıHacaktır. Dan Nafıa Vekâleti blet ücretlerinin 16 ağustostan itibaren 1923 mukave esi mucbince ahnacağım Belediyeye bildinniştir. ] : Çirkin bir hâdise (Birinci sahifeden mabat) ri Beyin biraderi ve eski Selânik kon • solosu Fahri Bey fuzuli bir roüdahaîe ile resim ahnmasma miimanaat etmek istemiştir. Fahri Bey, ancak rica etmek mevkiindeyken isin yumrukla hallini tercih etmiş, foto muhabir muavinknizin makinesine bir yumruk indirmistir. Zaten enine boyuna cüsseli bir zat olan sabık konsolosun bu darbesile, fotoğ raf rnakinesinin hurdehas olduğunu söylemeğe lüzum yok tabiî... Hâdise üzerine halk ve meraklılar toplanmıs ve vak'anm kahramanı ( ! ) söylene söy • lene çekilip gitntıiştir. Adliye koridorlarında matbuat mâmessillerine tecavüz edecek kadar muvazenesini kaybeden bu adamla burada uzunboylu meşgul olacak değiliz. Bu tecavüz, elbette mesgul olacak resmî bir makam bulacaktır. Biz sadece hâdiseye ve hâdise kahramanmuı, bi zim fotoğraf makinesine değü, farkında olmadan kendisine salladığı yumruğa gülüyoruz. ' i Yumurta fiatlerinde yiikseliş Karadeniz şehirlerindeki Ticaret Odalarından gelen malumata göre son günlerde talep fazlahğından dolayi yumurta fiatlerinde mahsus bir yükselis kaydedilmistir. Filhakika, tstanbul lamıştır. piyasasmda da yumurta fiatleri artmağa baş biletler dr çsrşamba günü »Itpıpı top Tramvayda Ticaret Odası azasını soyuyormuş! Dün Şishane yokuşundan gitmekte olan Maçka • Beyazıt tramvayında bir yankesicilik vak'ası olmuştur. Tramvayda gitmekte olan tstanbul Ticaret Odası azasından Sabri Bey bir arahk cep'.erine yabancı elle rin girip çıktığım ve teklifsizce karısınldığını hissetmiş ve derhal yana dönünce sabıkalılardan yanke sicî Caferle karşılaşmıştır. Cafer derhal zabıtaca yakalan mı« ve üzerinde yapılan araştırmada dokuz I'ıra para ile kim bilir neteden aşırdığı dokuz adet tayyare piyango bileti çıkmış ve musadere edilmiştir. ı İstanbul Eorsası kapanış 1 fiatler 11 8.934 N UKUT Alış 119 lf*,50 214 115 25 £18 25 95 22 IS 44 22.50 24 18 54 34 30 S23 36 ! 1 Sterlln Dolar (1 'o Fransız fr. 0 Lireı 2 0 Belcika tr. 2(ı Drahmı 0 tsv'cre fr. 0 Leva ^t Kiorın i 0 (,'ek kronu 1 Avustnrya stL I Peçeta 1 Mark 1 Zlotı iO Le\.< i'j Dınar 1 Ruble 1 Yen 1 Isveç krnnu 1 Tiırk altıa' 1 Mecidiye ı Fanknot o s . P. s Kadıköy Havagazı Şirketi s Ucküdarda Hâle sineması yanında Hâle Bahçesinde havagazı ile yemek pifirme dersleri ihdas etmiştir. En nefis ve mütenevvi yemeklerin pişirme tarzını ögrenmek için, KADIKÖY HAVAGAZI ŞİRKETİ muhterem hanımefendileri bu dersle. re devama hürmelle davel eder. Oelecek ders 13 Ağustos pazarleti günü saat iki bueukta ve müte. ofcıp dersle her on beş günde bir pazartesi günleri verilecektir. • 6aT" >atıs 63İ M9 216 118 2R 822 ?4 HO 24 17 46 24 ?6 )9 •7 Bir vapur bir harp gemisi le çarpıştı Roma 11 (A.A.) Lidormavdan Napoliye gitmekte olan Usodimare gambotu Meseino boğazında Goe taya gicS°n Pallade vapurile musademe etmiştir. Vapura birsey olmamış fakat gambotun ön tarafı sakatlanmıs ve mürettebattan üç kisi ölmüs ve 17 kişi yarlanmıştır. Maamafih gambot yoluna devam etmiştir, Napolide tamir edilecektir. Kaza hakkında tahkikat yapılmaktadır. Gümrük Muhafaza Umum Kunıandanhğı İstanbul SatınaSma Komisyonunâaii: zarlıkla alınacaktır. J 2 Pazarhk 18/8/934 cumartesi ETÜPÜ saat on birde ir. 3 Tasdikli şartnamesi hergün Komisyondan a!'nabilir ve nümunesi de görülebilir. 4 Isieklüerm yüzde yedi bucuk teminatı olan «156» liralık vezne makbuzu veya banka mektuplariîe belli zamanda KMVHS yona gelmeleri. (4849) JehirTıyatrosü 1 Gümrük muhafaza kıtaatı için 8,000 metro çamaşırlık bez pa 36 3i S24 3^,50 240 Lüküs Hayat 3 perde Besteliyen: Saat 21 de ( Bursa Be'ediyesinden: Bin liredan fazla muhammen bedelli 49 kalem muhtelif def ter ve roatbu evr?k^n t?bı ve itaları, nümuneleri ve 5artn?rne?i dairesin^« pazarhğa ko^u'mus tur. 19/8/934 pazar jrünü s^ıat 11 de Pazarheı ve ihalesi y?oılac?ktır. Basıo vermek istivenîsr. s«artIarı ve «ymurjeleri ÖF"e i"in ve ÇE K L E R LuDl'ld N'ev^ ork Parıs M ılano Bruksel AtlD^ Cenc vre Acıl s 63a 0,80 9 12,0* 9.2654 3.383K 8ü, 4125 X,43ftO t4,î7 1.1745 19.1437 4,Zfif0 5.&İ67 2,0^5 4,2ı 50 4.0480 79,4625 34,t*3<tO 2,6ft4 1089.75 Kapanı». 63.. 5U 0,g( 27 12,06 9,2725 3,357 1 83.1625 2,4375 V 64. 225 İ.17S0 19,1588 4, 6*7 5,8213 '/ ,0340 4 .'2186 4,03:6 l 7λ,W5O 34 8 6 ! b î08 Yazan: Ekretn Reşit Ceroal Reşit Hava vagmurlu olduğu takdirde temgünleri oyun için siller kışlık sahnede verılecektir. Cuma, cumanesi, pazar vardır. Bebek, İstanbul ve Şişli cihetleri tramvav temin edilmişıir >Ot\ d İstanbul Mıntaka San't Mektebi Müdürîü*ünâen: Mektebimizde eylu] 934 mezuniyet ve ikmal imtihanîarına 1/9/934 taihinde başlanacak ve 20/9/934 tarihinde birecektir. İkmale kalmıo talebenin 1/9/934 te mekteote haz'r h"lunm>»'>m Iâzımdır. İkmal imtihanları esnasında hasta olduklarını tabip rapo rile ispat edemiyenler; sınıfta ipka bırakıhrlar. Derslere 1/10/934 tarihinde baslanacaktır. Sınıf geçmis olanlar, 1/10/934 tarihinde mektepte hazır b"''ma c " lardır. ( 4 6 4 5 ) Amst erdarn raj; 7 \ nan a Madrıt Berlın Varşova Budapejte BukreVokobama Muskova Bir kız piâjda boguldu Florya plâjmda bir genç kız boğulmustur. Vak'a şöyle olmuştur: Beyazıtta Çatal hanında Kirko • run odasında oturan Nknet Hanım Kirkorun ailesile beraber Floryaya denizhamamlarına g'tmiştir. Çoluk çocuk hepsi de denize girip yıkanmakta iken Nimet Hanrm sahilden (100) metro kadar açılmış, fakat birdenbire suyun yüzünde kaybol Üskiidar HALE Sinemasında Kilit altında Mümtssili: llâveten Dover Hareti Dıinva haberleri d ve Encümenine oîunnr ; ?.o^ IS f ÎK RAZLAR Acıin 193» 1 urk borcu tatı\ıli 1 >933 ık. istikrazı istikrazı Uahılı EtsaDi 2S.20 26.85 kaparnş 28 2> 2h,85 Tito ve oaratno ha?ra!ık!anna tutulma m"k için te?ırı çok kat'î, muafıyeti nek emin bir aşidır Her eczane ve p j cza depolarında bulunur. (793) TIFO ve PARATİFO ASISI IV î HEDENSA 5ATILIR * 'Basurdan ameliyatsız kurtanr, me • me'eri mahveder, kanı, ağnlan keser. i 95,25 muştur. Nimetin cesedi zabıtaca aranmıs, fakat bulunamamıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog