Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Sovyetlerle aponlar arasında yeni ıâdiseler Sovyet gazeteleri Şarkî Çin demiryollarındaki hâdiseleri Japonların bu hattı ucuza alnıak istemelerine atfediyorlar Moskova 11 (A.A.) Harbinden bildırildiğine göre sarkî Çin demiryol • ları müdürü M. Roudy gerek demiryollarına ve gerek bu yollar müstahdeminine karşı tasmim ve tasavvur eseri olarak yapılan caniyane tecavüzier hakkında idare meclisine bir rapor vermiştir. Bu tecavüzler, bu yolları muhafaza edecek kıtaatın tamamen roefkut olmanndan fleri gelmektedir. Bu rapora göre 1 ağustos tarihinden 6 ağustos ta • rîhine kadar tahn'pkârlıklar yüzünden 16 kaza ve 19 müsellâh tecavüz vukua gelmistir. Demiryollan müstahdemi • ninden 116 kisi kaçınlmış, 46 kişi öldürülmüs ve 102 kişi yaralanmışhr. Diğer taraftan birçok haydutluk vak'alan görii'mü*, yangmiar çıkanlmıştır. Haydutluk vak'alan, bilhassa >">uı» TELGRAF UABERLERlHr u GUNDE Mariz edebiyat BU temmuz fle 6 ağustos arasında art^ış ve bu vak'alar, 21 lokomotifin ve 207 vagonun tahribini intaç etmistir. Mockova 11 (A.A.) Japon ve Mançuri memurlan tarahndan şarkî Çin demiryoluna karsı yapılan taarruzla • ra ve Sovyet Rusyaya karşı yapılan tahrikâta verilmiş olan viis'at ve fü mulden bahseden İzvestiya, biitün bu taarnızlarm gayesi, sark demiryollarını ucuzca satın alabilmek için Sovyet Rusya üzerinde tazyik yapmak olduğunu yazmakta ve biitün bu manevralarm e$ki manevralar gibi, tam bir akamete mahkum olduğunu îlâve eylemektedir. Pravda gazetesi, Japonya zimamdarlan mehafilinm bir takun şantajlarla Sovyet Rusyadan hiçbirçey koparamıyaeaklannı yazmaktadn. 17 nımmMIHIIIIIIHHIIIIIIHIIHIIIIflllimillllHFlmillllnınmıırm.. I Maliye Vekâleti temI Almanların bir protestosu muz vaziyetinı de I ve Sovyetlerin bir karan tesbit etti I Bera 11 (A.A.) Alman istihba rat bürosunun bildirdigine göre Sovyet hükumeti, Alman ırkına mensup Ruı lara yardım için Almanyada toplanan ianenin Rusyaya girmesini mentemis tir. Alman gazeteleri bu memnuiyet karanm derin bir teessürle karsılamıslar • dır. Bertin 11 (A.A.) Berliner Tag blatt gazetesine göre Almanyanm Moskova maslahatgüzan, Sverdlovsk suikasti davan münasebetile birçok Al • man firmalarma Izvestia ve sanayi mecmuaımm şiddetle hüeum etmelermi Hariciye komiserliği nezdinde protesto etmîstir. A''40,' Sovyet Rusya ile Almanya arasında Tahsilât artıyor I ye I I Ankara 11 (Telefonla) MaliVekâleti temmuz ayı zarfmdaki tahsilât yekununu almıştır. Temmuz ayı tahsilâtı da şayanı memnuniyet • tir. Son ücî aym tahsilât yenununda 3,500,000 lira bir fazialık vardrr. limde birkaç şiir kit?bı var. Bunlardan, bir iki gün sonra, başka bir sütunda bahsedece ğim. Simdi, burada mevzuu bahset • mek istediğim, sade, bu türlerde te • essürle kaydettiğim derin betbinKktir. Bu betbinliği, ben gençliğe, gençlere yakıştıramıyorum. Bizim nesil, onlann yaşında iken, be'bin olabilird'". B ; z ler, nec?tı, kurtulusu, ist'kbali, bahti • yarlığı, dürbünün tereinden bakar gi • bi, uzak göriiyorduk. Bazılarmnzın rüyet hassası ise daha zayıftı. Onlar, dürbünün ucunda, hatta hiçbirsey görmi yorlardı. M'riz edebiyah, onlar doğurdu. Biz, her yazımızda mlemeyi, ştkâ yet etmeyi büyük bir marifet sayardrfc. (Şiir) bizim telâkkimize göre (elem) den aynlmıy?n b*r san'atti. Çogumuz, âşık olabilecek çağa varmadan, Mevlân?mn n«yi gibi, aynlıklardan, hicran • dan kikâyet ettik. * . Bugünkü genç, bizden tevariis ede cek başka b:rsey bulamadı da, hasta ruhlanmızın bir inbik gibi taktir ettigi bv kapkara zehiri ne diye aldı? Anla mıyorum. Bizler bile, bu devre »»laş • tıktan, dürbünün ters tarafından tabassürle temeşa ettigimiz ideale kavustuk • tan sonra, sazımızjn, fazla inliyen, da • ima bemol terenmhn eden telini ko • pardık ta, gençlik neden hüzün ve elem nağmelerinden hazediyor? Mariz edebiyat, bu devrin edebtyafa değildir. B:zler, akmhya kürek çekiyorduk. Yoruldukça, inlemek hakkımız o lablirdi. Bugünkü gençler, hadisabn met ve cezrine tâbi olarak, rahatça selâmet sahiline çıktılar. Bunlann teren • nümü bir zafer terennumS oinnlıdır. Zafer terennümü de, hiçbir vakJt gam verici ofanaz. Ben bu nasihaH, geçenlerd'e, ogla • geoce veri • dedi. Siz, Ankara İstanbul hşva seferleri Merkez bürosu dün iki celse aktederek birçok tezler hakkında karar verdi Seferler tekrar başlıyor, Aza ve daimî dinleyicilerin ilk listesi Ikinci Türk Dil Kurultayı merkez Izmirll LsmalJ Hakkı Bey, Izzet Melih Bey, Izzet Ulri Beyefendi, Kadri İbrahim Bey, bürosu dün umumî kâtip Ibrahim Kara Oğuz Bey, Kâtime Hanım, Kâzım. Necmi Beyin reisligi altında ÇanakNamı Bey, Kâzım Sevinç Bey, Dr. Kemal kale meb'usu Ahmet Cevat, Aksa • Cenap Bey, Kemal Emln Bey, mühendis ray mab'usu Besim Atalay, Orta Kemal Lokman Bey, Kemalettin Rıza Bey, Tedrisat Umum müdürü Hasan Âli, Dr. Kerün Bey, Kerim Ihsan Bey, Lutfl Konya meb'usu Naim Hazım ve Müfit Beyefendi, M. Behçet Bey, M. Baha pcofesör DT. Saim Ali Beylerden »Bey. mürekkep olarak toplanmışür. Merkez bürosu ve umumî merkez 3 : Kurultaya daimî dmleyici oheyeti balindeki bu toplantı öğle • larak iştirak etmek üzere müracaat den önce ve sonra iki celse olarak edenlerin birinci listesi sudur: sürmüş, birçok tezler hakkında kaAdnan Cahlt Bey, Adnan Azmi Bey, rarlar verilmiştir. Ahmet Hâmit Bey, Ahmet Müfit Bey, Merkez bürosu ve umumî merkez A. Izzettin Bey, Ali Kâzım Bey, Ali Sırrı heyeti yarm saat 9 buçukta yeniden Bey. Aliye Hanım (muallim), Aliye Ha . toplanacaktır. nım, Arif Bey, M. Arif Bey, Azize Celâl Hanım, Bekir Naki Bey, Belkis Hanım, Bılgivar Battal Bey, Cavit Bey, Celâl T. D. T. C. Umumî kâtipliğinden: Aykıroğlu Bey, Cemile İzzet Hanım, Cev. 1 18 ağustos 1934 cumartesi det Bey, Edip Doğan Bey, Emel Necmi günü saat 14 te Ikinci Türk Dili KuBey, Etem Bey, Fahriye Hanım, Faika Harultayı Dolmabahçe sarayıada açınım, Falka Hanım, Fakihe Hanım, Fa lacaktır. kihe Eedip Hanım, Fehml Etem Bey, 2 Kurultaya aza olarak iftirak Ferhat Bey, Dr. Galip Ata Bey, Ganl Bey, etmek üzere müracaat edenlerin biHadiye Nizamettin Hanım, Haluk Şevki rinci listesi sudur: Bey, Hamamizade Ihsan Bey, Hamdl Bey, Abidln Daver Bey, Agâh Sırn Bey, A. Hasan Bey, Sadık Bey, Hasan Tansin Bey, gop Matayan Efendl, Ahmet Bey, Ah . Hidayet Naci Bey, Hovnan Karakaşyan met Hamdl Bey, Ahmet Refik Bey, Aka Efendi, Hüsnlye Faik Hanım, Hüseyin NiGündüz Bey, Ali Canip Beyeîendi, All hal Bey, Hüsnlye Hanımefendl, Hüsnü Puat P&«a, All Kâmil Bey, Ali Nüzhet Bey, Gültekln Bey, Hüvlyet Bekir Hanım, İbrahim Hakkı Bey, İsmet Bey, İzzet All Rıza Bey, All Yâr Bey, muallim A . liye Esat Hanım, A. Malik Bey, Dr. Nev Demir Bey, Dr. yüzbaşı Kenan Bey, Kevser Hanım, Mahmut Cevdet Bey, Mahmut aat Bey, Dr. A. 8üheyl Bey, Adnan Bey, İbrahim Bey, Mansur Tekln Bey, Mediha Ahmet Mlraç Bey, Ahter Necmi Hanım, Şükrü Hanım, Munise Hanım, Muzaffer All Ulvi Bey, miraUy Abdurrahman Bey, Hanım, Münevver Hanım, Dr. Mehmet Ali Abdullah Battal Bey, Abdülkadir Bey Bey, Mustafa Celâlettin Bey, Mustafa (Hamdizade), Abdülkadir Bey, AbdülŞakul Bey, Mübeccel Hanım, Müşfika Hakadir Bey, Avni Bey, Aziz Bey, muallim Bakl Bey, Dr. Bedil Şaklr Bey, Beklr Sıt nım, Naci Emln Bey, Naci Kasım Bey, Naclye Hanım, Nadide Hanım, Nazml Bey, kı Bey, Besim Atalay Beyefendi, Burhan Nebahat Süleyman Hanım, Necatl Bey, Asaf Bey, Caferoglu Ahmet Bey, Celâl yürbaşı Neclp Bey, Nedrct Hanun. Nevber Nuri Beyefendi, Celâl Sahlr Beyefendi, Cebbar Bey, Nevin Hanun, Neyylre Adil Cemalettln Oelâl Bey, profesör Cemll Bey, Hanım, L Nlyael Bey, Nudiye Hanım, Cemll Bey, Cemile Hanım, Cemil Sena Nuri Bey, Orhan Haydar Bey, Omer Aasım Bey, Cevat Rüçtü Bey, Dr. Cevdet Nasuhi Bey, Faklze Hanım, M. Raif Bey, Rasim Bey, Diyamandi Keçeoglu Bey, Edip Ser. Sadrettin Bey, Ratip Bey, Remziye Hadengeçü Bey, Edip Servet Beyefendi, nımefendi, Remziye Hanım, Reşit Bey, miralay Emln Bey, Enver Behnan Bey, Sabahat Tevflk Hanun, Sabrl Bey, Sa Enver Kemal Bey, Esat Beyefendi, Esat lbe Necmi Hanunefendl. Saim Bey, SaMahmut Bey, Dr. Esat Nurettin Bey, lme Hanım, Salme Hanun, Salt Bey, Sebaytar Esref Bey, Fehamet Hanım, Dr. mahat Hanım, Semlha Ülkü Hanım, SePahrettin Kerlm Bey, miralay Fahrl Bey, nlha Avnl Hanun, Seyfettin Bey, Sezai Faik Beyefendi, Falk Reşlt Beyefendi, Hüantt Bey, Suphl Bey, Süreyya Bey, Şam. Paruk Bey, Fazü Mahmut Bey, Ferit Ahaloglu Orhan Bey, rauaUlm Şöhret Ha. seo Bey, Ferit Zuhtü Bey, Feüuye Hanım, nım, Şükriye Hanun, Tahsin Bey, Tarik Fikret Haşmet Bey, Füorinali Nazım Bey, Halit Bey, Tayfur Necmi Bey, Turkân ŞeFuat İhsan Bey, Fuat Naili Bey, Fuat Ziref Hanun, Vahit Bey, Zâhir Sıtkı Bey, ya Beyefendi, Oüzide Hikmet Hanım, H. Zebercet Hanun, Zeki Ömer Bey, Zekiye Avm Bey, H. Husnu Bey, H. Nezlhl Bey, Hanun, Zerrln Necmi Hanun, Zlya Bey. Haci Adü Bey. Hakkı Bey. HakJcı 8ühA Bey, Hakkı Şinasi Pa^a Hz., Hakkı Tarik 4 Bu iki listede atları yazılı Bey, Halil Nlmetullah Bey, muallim Halit zatlarm 12 ağustos 1934 pazar güBey, Halis Bey, H&mit Zübeyr Beyefendi, nünden Hibaren her gün saat 10 dan Hasan An Beyefendi, muallim H&sene 12 ve 14 ten 17 ye kadar DolmabahHanım, Hatemi Senlh Bey. Haydar Bey, çe Millî Saraylar Miidürlüğü daıreHayrettin Hhan Bey, Hıfzarrahman Re smde açılan davetiye dağrtma merşit Bey, Hikmet Turhan Bey, Hilmi Bey, kezine müracaatle kartlaruu aldır • Hllml Bey, Hllml Nalli Bey, Hulusi Er m a l a n rica olunur. doğan Bey, Hüseyin KAzun Bey, Hüseyin 5 Aza ve dinleyicilerin atlan Namık Bey, muallim Huseyln Nazml Bey, bundan sonra da her gün liste ha Hüsnü Hâmlt Bey, Ibrahim Bey, İbrahim linde neşredilecektir. Bu listelerde Necmi Beyefendi, İhsan Beyefendi, Ihsan atlan çıkanlar da gene Dağıtma Bey. İshak Refet Bey, Ismail Habip Bey, merkezinden kartlarını alabilecek İsmail Hakkı Bey, tsmall Hikmet Bey, lerdir. Ikinci Dil Kurultayı bilet ücretleri indirildi Ankara İstanbul hava teferleriıd yapan tayyarelerden biri Ankara 11 (Telefonla) Ankara' ts'anbul hava seferleri yeniden tanzim edilmiştir. Seferler 15 ağustostan itfbaren tekrar başlıyacakbr. Tayyareler şimdilik haftada dört gfis işliyecektir. Biletlerde mühim tenzilât yapdmışhr. 10,000 Kralık yolcn sigot» ta ücreti de dahfl olduğu halde adatn başma 30 lira abnacaktır. Tayyareler cumartesi, pazartesi, çartamiba, per • şembe günleri sabahlan 9,15 te Anka • radan hareket, 12 de Istanbula mvva salât edecekler, 14 te tstanbuldan kalkarak 17 de Ankaraya varacaklardır. Azalar ve daimf dinleyiciler Türk kara suları dışmda bir intihap! Buradaki Almanlar da reyiâma iştirak edecekler tstanbulda bulunan Almanlar, AL manyada yapılacak reyiâma iftirak etmek üzere hazurlanmaktadırlar. Alman kolonisi namuıa bir heyet alâkadar makamlara müracaat ederek 19 ağustosta karasulanmız haricinde bir Alman vapuru içinde reylerini istimal etmek üzere müsaade istemişlerdir. Bu talep kabotaj kanunumuz ahkâmı noktai nazarından tetkik e • d'ilmektedir. Alman kolonisi o gün bir Türk vapurile Karadenize çıkacaklar ve burada bekliyen bir Alman vapu • runa geçerek reylerini resmî intihap sandığına atacaklardır. Koloni mensubini intihap işini bitirdikten sonra gene Türk vapurile Istanbula dönecekl erdir. mun arkadaslarmdan bir SURUZ. yordum. Guya beni ilzam için: Amerikada şimdi de f eyezanlar başladı Dağlarda aç ka'an kurtlar şehirlere iniyorlar Nevyork 11 (A.A.) Birçok yerlerde sıcak dalgası hüküm sürmekle beraber, Colorado, Nebraska, Indiana ve Kentuckyde bardaktan boşanırcasına yağmurlar yağmıştır. Kentuckyde Morenbeadda yağ • murlarm tesirile çamurlar yüzlerce kisiyi larara sokrauş, iki çocuk boğulmuf ve biitün arazi çamur altında kalmıştır. Birçok aileler, tepelere kaçmışlardır. Bir köprii yıkılmışhr. Birçok hayvanat ölmustür. Münakalât bozulmuştur. Hankow 11 (A.A.) Kuraklık yüzünden Hupet vilâyetmin dağlannda bolunan aç kurtlar asağılara inmektedir. Her gece, birçok çiftçiler, kurt • laruı hücumlarına maruz kalmakta dır. Söylendiğine göre, şimdiye kadar kurtlar, 11 kifiyi yemişlerdir. Hissiz siir olur mu ?. adeta histen tecerrüt etmemizi istiyor • Hayır! Ben öyle bîrşey söylemiyo • rum. His, mutlaka elem, mutlaka ıztı • rap deme değildir. Diş ağraı, biber gibt, yanması, gönül sızısı his olduğn maMffl mi teiinden dagılan berrak bir sabahta, talime Imzalanan bir protokol Berlin 11 (A.A.) Almanyamn alacağı Rus roallarma dair dün burada bir protokol hmalanımşfar. 20 mart 1934 tarihli Alman Rus protokolu esası dahilinde girisilen muzakereler bu suretle netîcelenmif oluyor. sevmç te, haz da, nef'e de histîr. Ke « nagniel«r giden bir ruhumuza nasıl hos gfelîyorsa, günesli, kıt'a askerin önünde, hayat, ülkü ve iman haykıran borazamn sesî de gönlu mürii tatlı bir heyecanla doldurur. Benim, gençlikte aradığnn, kemanm melâl veren nağmeleri değildir; dan kanıksadık.. Boru sesleri bun • istiyo • Almanyada hazırlıklar Berlin 11 (A.A.) Dahiliye Na zuı M. Frick, 19 ağustos reyiânu mü nasebetile gönderdiği bir tamunde mün tehiplerin ve intihap mahallerinin şiddetle himayesini emretmiştir. Baçvekü Führerhin kat'î emri üzerine münte hiplerin reylerini hafi ve serbest olarak vermelerine itina gösterilecek ve müntehiplerin intihap mahallermde fena muameleye maruz kalmalanna mâni olımacaktır. Hamburg 11 (A.A.) Dün buradan ayrıl an ve Almanyaya ancak 19 ağustostan sonra avdet edecek olan gemiciler reylerini ilk defa olarak bir kutuya atmıslardır. Malul Gaziler ve cemiyetleri Ankara 11 (Telefonla) Malul gaziler Cemiyeti erkânından bir zat bana dedi ki: < Cemiyetimizde aynlıklar ol<hığn haberi doğru değildir. Malul gaziler cemiyeti birdir ve merkezi Ankaradadır. Bazı vilâ • yetlerde şubeleri vardır. Cemiyet kongresi için hazırlıklar yapılmaktadır. Fakat henüz günü tayin edilmemistir. Istanbuldaki tnümessilin ayrıl • dığı doğrudur. Bunun cemiyetin ikiliğile alâkası yoktur. Cemiyetimiz malul gazileri ko rumak noktasmdan devam etmektedir.> tesebbüslerine ruz. Bunun için de, gençBğin, kendi var lığır.a, kendi istikbalme hnan etmesi lâzımdır. Ask, hicran, gamh akşamlar, temli gurublar.. Bunlann ma • devri geçti. Şhndi karşınızda, parlak bir yaz günü.. Sonsuz ve bulutsuz, bertemiz bEr ufuk ve bilhassa, sizm ter ve taze dehanı zı bekliyen, yığınla ulviyet ve güzellik dolu, on bir yıllık bir tarih var. Gençler!. Sazmm bmdar içm akort ediniz!. tlhamlannızı bu tükenmez k a y naktan rlınız!. Sizm, temiz dudaklan • nızda, betbin edebiyat, sahte gibi du ruyor... ERCÜMENT EKREM Müdafaai Milliye Vekili Şeh tlikleri ziyaret etti Jzrair 11 (A.A.) Millî Müdafaa Vekili Zekâi Bey refakatindeki kumandan paşalarla birlikte bugün Şehitlikler abidesini ziyaret ederek çelenk koymus ve bu vesile ile muhterem şehitlerimizin hatıralan tebcil olunmustur. Elektrik ve hava ' gazi saatleri (Birind aahifedm mabrt) reti ki, yfizde fiç ve masarifatı umumi • ye ki, yüzde ikidir, daimî surette mü • essese sahiplerme ödenecektir. Yukan ki faiz ve amortisman esaslarma saatlerin baknn ve saire Screti de dahfl ol • dugu halde kirası ayda 12,5 kuruş olarak tesbit edilmiştir. Bir saatin hayatı yirmi sene itibar edildiginden on bes sene nihayetinde saat bedellerini öde mis olanlar ondan sonra yüzde besten başka birsey vernryeceklerdir. Bu mü esseseler şhndiye kadar senede, asgarî üç lira almakta bulunmus olduklanndan bu hesapla 7,5 sene nihayetinde saat bedeüerinin amorti edilmiş bulunması lâzmı gelir. Binaenaleyh 7,5 seneyi dolduran aboneler bilâbedel sa*tlerine tesahüp edebileceklerdir. Bu gibi aboneler yalıuz bakım ve masarifl umumiyeye istirak hakkı olmak üzere kıymeti haki kiyesmm yüzde besi nisbetinde ücret vereceklerdir. Bu saatleri satm almak şıkkmı tercih eden abonelere gelince bunlar da muayyen bir formül muci bince saatleri satm almak hakkını ba • izdirler. Bu formülde esas ıtibarile faiz ve amortisman miktarlan yuzde on o larak kabul edilmif oldugundan şehrî 25 kuruş kira vermekte olan aboneler fomnilün gösterdiği miktann yüzde elKtini vermekle saatlerine sahip olabi • bceklenhr. Bu suretle saate sahip olan abone • Meis adasmdaki emlâk hakkında bir karar Atioadan g e l e o haberlere göre Meis adasmdaki ttalyan memufları nesrettikleri beyannamelerde, hal • kın 1 teşrinievvele kadar ellerin deki tapu senetlerini getirerek alâkadar memurlara göstermelerini ilân etmistir. Bu müddet bittikten sonra, tapu ve tasarruf senetleri gösterilmemis olan emlâk ve arazi, mukabilinde hiç bir tazminat verilmeksizin ttalyan isgalinin tahtı tasacrufuna geçe • cektir. ttalyanlarm bu tedbiri, Meis ada • smdaki emlâkin musaderesi manasun tazammun etmektedir. Zira on iki adalarda hüküm süren âdet ve an'aneler mucibince hakkı mülkiyet ancak pek mahdut ahvalde tapu senetlerile ispat edilmektedir. Bundan başka Meiste bulunmryarak ve ba emri ögrenememiş olan emlâk sahipleri, mulkleri üzerindeki tasarruf haklannı kaybetmek tehlikesine ma • ruz bulunuyorlar. ler bakım ücreti ve masarifl umumiye hissesi olmak üzere sahip olduğu aratin kıymeti hakikiyesin'n yüzde beşin'n 12 ye taksiminden çdcacak nr'ktan her ay müesseseye tediye edeceklerdir. Şirketlerin eylul 9 3 4 tarifeleri yapı • lırken yukandaki formül dairesinde hareket edilmesi ve halkm keyfiyetten haberdar edilerek ona göre hareket olunması tebKg olunur.» Güreşçilerimiz galip (Birinci sahifeden mabatj yin, Saim ve Ahmet te sayı hesabiie galip gelnvslerdir. Temyiz raportörlüp Ankara 11 (Telefonla) Terayiz raportbrlüğüne tayin edilmistir. birind umumî müf ettislik adlî müşaviri Ekmel Bey Sporcularımızın Len ngrattaki ziyaretleri Leningrat 11 (A.A.) Törk sporculan şehirdeki abide ve mü • esseseleıri gezmişlerdir. Cevdet Kerim Bey Hariciye Komiserliğinin mümessili ve şehrin Sovyet reisi tarafından kabul olunmustur. Cevdet Kerim Bey demiştir kît «Türk Sovyet dostluğunun nasıl doğduğunu her iki millet arasında da bilmiyen tek bir kimse yoktur. Binaenaleyh Türk sporculannıı Sovyet Rusyada büyük bir misa • firpevverlikle kabul edilmelerinin sebebi pek çabuk anlaşıldı. Dostlanmizın geçen seneye nisbetle her sahada büyük terakkiler elde et tiklericıi görmekle memleket gençliğini daha ziyade bahtiyarız. İki karşılaştıran Ç'nde vaziyet Tokyo 11 (A.A.) Japon kon • solosu tarafından gönderilen bir tel grafa göre, komünist kuvvetlerinin dıs mahallere doğru ilerlemesi yuzün • den Foochowda akşam üzeri halkın evlerînden çıkması yasak edilmiştir. Hükumet kıtaati, komünistler! Foochovrun dış mahallelerinden biri olan Peilingi tahliyeye mecbur etmistir. Şanghay 11 (A.A.) Fukien vi • lâyetmde hükumet kuvvetlerinin tay yareleri ricat etmekte olan komünist kuvvetlerini bombardıman etmektedir. Limanlara ait talimatname Ankara 11 (Telefonla) Ma liye Vekâleti limanların isletme ve idaresine dair bir talimatname ha • zırlamaktadır. Iiman idareleri buna göre idare edileceklerdir. Almanyadaki Avusturyalılar Alman hükumeti bunla* rın teşkilâtını feshetti Berlin 11 (A.A.) Miffi sosyalist fırkası riyaseti Almanyada bulunan Avusturya lejyonlarmı feshetmiştir. M5« nihten alınan haberlere göre muhte • Iif yerlerde bulunan lejyon kamplan daha simdiden kumen boşalmıstır. Esasen 25 temmuz hâdiselerinden beri bunlar hücum kıtalarmm nezareti al • bnda bulunuyordu. Diğer taraftan merkezi Münihte bulunan A vusturya millî sosyalist fırkası da fesholunacaktn*. Havas ajansının Berlin muhabirine göre Avusturya lejyonlarmın ilgası meseleyi halletmis olmjyacakür ve yeni sefir von Papenin başlıca vazifelerinden biri de siyasî mültecilerin Avusturdönmesini Avusturya hükiımeriU wü • zakere etmek olacakhr. \lmanya ile Ingiltere arasında iktisadî bir itilâf Londra 11 (A.A.) Kambiyo hakkında dün Berlinde bir itilâfname imzalanmıştır. Bu itilâfname Almanlann tngiltere ve tmparatorlukla yapacakları mübayaatın te diyesini tanzim eylemektedir. Iti • lâfname 20 aguttosta meriyete girecektir. ttilâfname burada bir takım tenkitleri mucîp olmakta ve Alman firmalannra bakayada kalan borçlaruun tasfiyesi için makabline »a • mil bulunması arzu edilmekte idL Binaenaleyh hükumet, bu bakaya • •ua taafiyesin* kadar müzakered* devam etmege karar vermistir. Milletler cemiyeti ve Sovyet Rusya Cenevre umumiyesinin 11 (A.A.) Sovyet eylul içtimaı için rivayeleri Rusyanın Milletler Cemiyeti heyeti namzetliğini koyduğu ajansı, Milletler kâtipliğinin müsabakalar milletlerimizi birbirine yaklaştırmakta ve Türk Sovyet dostluğunu tesvik ve tarsin eylemektedir.» nin çıkması üzerine tsviçre telgraf Cemiyeti umumî Sovyet Rusyadan ne Göreşç ler Bugün geliyor Şehrmizde yapılacak ağırsıklet profesyonel güreş müsabakalarına iştirak edecek clan güresçilerin mühim bir kısmı bugün Romanya vapurile saat üâde şehrimize gelecektîr. resmî ne de hususî şimdiye kadar hiçbir namzetlik talebi almamif «Iduftunu bildirmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog