Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

HAYAT Ansiklopedisi inci cüzü çıktı izmir muallim Mektebinin Hayatında Inkılâp ihtimali ğer İzmir Amerikan Kolleji binalarmm ve arazisinin hukumetçe satın alınmasını mümkün ftılacak bir uyuşma hasıl olur ve eğer Vali Kâzım Pasanm Vekâletçe de i?tirak olunduğu kuvvetle muhtemel fikri gibi tzmir Erkek Muallim mektebi • nin bura>a nakli takarrür ve tahakkuk ederse güzel bir tesadüfle İzmir Muallim mektebinin hayatında bütün menv lekete nümune olacak bir iokdâp baslamıs olacakhr. tzmir Amerikan Kolleji hayata amelî insan yetiştirmek için bütün tesisat ve teskilâtı nefsinde ceroetmif mükemmel bir mekteptir. Hususüe zira! sahada. Zaten ilknrekteplere hoca yetistirecek bir muallim mektebinin bu kolIej tedrisatına muadü bir tahsO ver mesi tabiidir. Mektep bu itibarla en mükemmel vesaitle mücehhezdir. Bu koOejin spor an'anesini bir mualliro mektebinin hayatma aynen tatbik et • tnek, oradan yetisecek genc hoca nesIini taraf taraf memlekette yayılacak spor hayatma bir pisüva yapmak de mektir. Mektebin demir ve ahşap a telîeleri hayata pratik adam verecek çok güzel çalısma ocaklandır. Hele ziraat sahası tzmir ve havalisî için ideal sayılacak yepyeni bîr âlemdir. Orada bir mualliro mektebinin talebesi aerbest hayat ve havanın ceyyit seta • reti içmde bütün Garbî Anadolunun beUibaflı hayvan ve nebat âlemini yakmdaa görecek, ve onlar üzerinde filen çalışmalan neticesmde tecriibeli bir ziraat bilgicj olarak yetismif buluna • cakbr. tste yeni Türkiyeye lâzun olan ilk tahsfl hocası da budur. tzmir Valisi K # w Pasa vflâyeb' dahajıyjoin flk tahsil hoealanndan çok memnundur. Haklannda bize derin sevgi ve takdirlerie bahsetti. Bu böyle ohnak için fflanektep hocalannm da kendi Valileri bakkmda derin muhabbet ve hürroetleri ohnak lâznndur. Vali Kâztm Pasanm ilk tahsil hocalarma karsı muhabbeti nazarî bir if ohnaktan ziyade bu genç nnsurlann filiyatta i fasma namzet bulunduklan islere askla sanlmalanndan ve onlan muvaf fakiyetle başarroalarmdan fleri gel • mektedır. tzmîr Valisİ keîimenİn bütün kuvvetile halkçı bir baş idare âmiri dir. Bu zat en büyük zevki bilhassa köylümSTÜn elmden tutarak onlan yükseltmekte bulan bir validîr. Onun en fazla heyecanla temas ettiğî bahis kov ve kövlü hayahdır. Bizde köy ve köyra muhabbetle derpis olunan bnmevza teiâkki ednebamek şartHe çok roüstait bîr hamurdur. Bu hamurdan en fyî sekiHeri çıkarmak mümkirndür. TSrk kövtö«ü kendi iyiliğine çalısddı ğını anladıgı zaman her fedskârugı yaomağa. her gavreti göstermeSe havdi hazır bir emirber neferi giVdir. Bu sahada iîkroekteo hocasmm oynryacafcı rol çok büyüktür. ö y l e anlanlryor ki VaK Kâzım Pa«a bu s#H**« iicmektep hoealarradan hakkfle isti'ad* etmek ted'r. Bir idare manzumesinde zaten onlarm serefî ve ltTnetli rolü budur, 't bn olmak lâzımdır. ndi köye giden yalnız okuyup yazjilgici değil, ayni zamanda kövü a>adar eden hayat ve bPhassa ziraat jslerinra bilgici br ilkm«ktep hocasmi tasavvor edelim. Bunun idare edeceğî mektepte kövün an'anelerini yırtıp geçen yeni bilgilerin tatbikah meydan almağa Vaşlaymca bu yeni Merin az zamanda kolaylıkla kove mal o^ması o rada yepyeni bir hayahn düpedüz in Kılâbmı yaratacakhr. Hoca, zaten ken•dîsini yetwHren muallim roekt*»b:nde filiyatı içmde yaşıyarak ÖSTendiklerine istînaden meselâ köye di»ecktir ki köyün topu topu günde bir iki Htre süt veren ineklerrne mukabil günde lâakal 10 12 litre süt veren inek lere malik olmak çok mümkün ve çok kolaydır. Bunun için ye • rine jretîrilecek bîr ikîcîk basit şart vardn: Böyle cins bir hayvan bir parca daha yi bakılroak ister. Ahırı tero;z olmat, eıdalan kâfi kuvveti haiz bulımmalı. Bu kâfi kuvvetli jr«î««lan fdp'ik etmek kove göre irten b1» de^ildır. Tonea ekilecek, pancar dikilecek, çaii 61 u umhuri oeoo İSTANBUL CAĞALOGLU i HAYAT Ansiklopedisi Pa7ar 19 Anııcfnc IQ3d I00*r S6ÎI8 NO OOÖO Teteraf TC mektnp adresi: Cumüuriyet, Istanbul • Posta kutusu: Istanbul No 246 r d Z d l \ C. HIJUMU5 Telefon: Başmulıarrir ve evı 22365 Tahrir heyetl: 24298. Idare ve matbaa faamlle Matbaacılüs ve Neşriyat Şlrketl 24299 24290 ncı cilt hazırdır. Cflzlerlnizl bir an evvel ciltletiniz s J 6 Bugün Elâzizde, yarın Diyarbekirdeyiz „ Nafıa Vekili Elâzizde mühim bir nutuk söyledi Ali ve Fuat Beylerin hitabeleriııden sonra Elâziz kattı merasimle işletmeye açıldı Tramvay iicretleri Perşembeye yeni tarife başhyor Avusturya için mühim kararlar arifesinde "Bir Habsbourgu Hitlere tercih ederiz!,, Berlin 11 (A. A.) Havas a jansı muhabiri bildiriyor* Bazı Berlin ga zetelrrî, M. Schuschnîçîr'n, Peste ziyi ret'ni dikkatle talr'p elmekte dirler. «Bcer^en Zei tung» jizetesi, A • vusturva Başve kiFnin Avustur ya Macaristan anlam?^ı çerçe vesi dahjlinde a • mumî vaziyet hakkaıda frörüstügü nii soylemekte dir. Habsbourglarnı tekrar tahla ge tirüme'er: hak i. Musolini ile gorismek uxmrm Romaya giden Avuskında, bu gaze turya Başvekil muavini Preru Starhemberg, M. Dol • te, fvlarar ve Afutün cenaze meranminde nutuk söylerken vusturya Bajvekillerinrn tehlikeli bir te katta bulunntuştur. Gaıetecüere beya şebbüse girişilmeden harekete karar ver natrada M. Schuschnigg: diklern' zannetmektedir. « Hflkumetin arzusu mfistakO A Şirketin tehir talebine Prens Starhemberg Romaya gîttî, Gömböş • cevap vşrîlmed: SchurchnıV? mülâkatma ehemmiyet veriliyor Tramvay Şir • keti Vekâlete müracaat ederek 16 ağurtotnsı tatb"kı • na baslanacak o • lan tenzilâth ta • rifelerin bir eylule kadar tehirim i* temiftir. Dün Nafıa ko miseri Ibrahim B. kendi*4ü gören bir mnharnr ıı> ze şunlan «öy Tramvay Şırket' ileraiştîr: dare mecllsi reist « Filhaki • M. Veyl ka çirket Vekâlete muracaat ederek mukavelenin teh'rini istemiştir. Fakat Vekâletçe henüz buna b>r cevap gelmiş degldir. Binaenaleyh 16 ağustos per • (Mabadi dördüncü aahifede) tfletmeye açılan Elâziz hattını gösterir harita ha Malatyadan ib'baren büyük tezahü • ratla istikbal ve teşyi olunmaga baflamışlardı. Basldl ıstasyonundan sonra halk tekmil hat boyunu dügün alaylan tarzmda kaplamif bulunuyordu. Elâ z'z ise bütün vflâyet ve civar vilâyetier halkile dolup taşmış, istuyon mahşer halini aln>ı«tu Mfllî dava ve gayelerimîzden belki en nvihiın"M olan demiryol «yaseti • miz hemen ber sene ana vaUnm birkaç yerinde zafer denilecek aemereler ver» mekte devam ediyor. Sıvas hatb açıldığı zaman kurulan büyiik takın üzerine «Dumlupınar • Lozan • Srvas ve 8eri!...» cümlesi yazJdığnu habrlanz. Bu vecize sade farka ve ülkenm her tarafına ilerliyen demir aglara değil bütün mıllî meselelere Utikamet veren iyarettL tleri hamlemiz devam ediyor. Raylar ve lokorootifler bütün zorluklan yırhp afarak jarka kofoyor. Bugün Elâziz hatbnı açtık, yarm Erganiye, arkasından Erzuruma ulaşacagu. Türk milleti yurt refahmın demirden yollara bağlı olduğunu tamamile anlamiftır ve bunun için her hatbn açüifuıda en büyük bayrammı yapıyor. Elâaüt hattmm afihfntda böyU •! • muştur. *Ankaradan "resmi Ttu>adâ gi • den Nafıa ve Maliy* Vekffllerimis da • Güreşçilerimiz galip Leningrat takımını 60 mağlup ettik Moskova 11 (Hususî Muhabiri • mizden) Leningrattan telgraf • la aldığım malumata göre güreşçilerimiz bu gece Leningrat takunile karşılaşmiflar ve 60 galip gelmiylerdir. Mustafa ve Adnan rahatsu olduklarmdan bu gece yapılan mü«abakalara i^tirak ederoemişlerdir. Çoban Mehmet ve Kenan, rak^ple • rmi hıçla yenmislerdir. Abbas, Hüse • (Mabadi üçuncü aahifede) Ali Beyin nutku Vekillerin treni tam «aat dörtte alkıs hrfanı içinde »ta»yona girmiş ve meydana kurulan kürsüden Nafıa Ve kili Ali Bey şu nutku irat etmiftir: « Büyük Umet Paja Hazretleri daha dün denecek kadar kısa bir za • man evvel «yurdu demirle ormek az • mimizdir» buyurdular, bu arada Sıvaıa vardık. Bugün Elâzizdeyiz. Yarın Di • yarbekir, obürgün Erzurum, Antalya • davu. Belki de çok yakmda kardaf a!Iefe kadar uzanmıs olacagız. Asan eüe (Mabadi beşinci $ahif*d») Peşteden gelen haberler Peste 11 (A.A.) Avusturya Basvek:li M Schuschnigg dün burpya gelmis ve M. Gömböş ile uzun bir mülâ vusturya ile müstaJril Macaristan ara • sında b.'lhassa dostluk ve iktuat baglaIarmı s^daşbrmaktar» demisth*. (Mabadi befinci aahifede) Araplarla Yahudiler arasındaki çarpışmalara meDünkü celsede Müddeiumumî Rauf Hayri Beyin ğer geçenler^3 ölen lâvanta kralı Coty sebep olmuş1 Mahkeme koridorlarında da sayanı dSckat malumat vermekte • Fransanan Ş' tevkifini ve mahkumiyetini talep etti dirler. malî Afrikad?kı foto muhabirimize Berabermde ge Hâdise Kostantin şehrinde Fransız müstemlekesi Ce • tirdigi valiz ve garnizommda terrlik yapmakta olan bir bîr tecavik zayirin Konstantm denklerde kaçai eçya zuhur eden Odesa başkonsolosu Rauf Hayri Beyin muhakeme • sine dün de do • kuzuncn thtuat mahkemesmde de vam olunmustur. Dünkü celse de müddeiumu • mî iddianamesi ni okumuş ve hulâsaten şunlan Odeaa başkonaolotu Rauf Heyri Beylm diğer terdetmiştir: maznunlar mahkeme huzttrunda... Maznun Rauf gu balde bizzat bu cürmü yaphgı için Hayri Beyin memuriyet mevkünden de bunun esbabı müşeddede addile mazictifade ederek Ode»»dan getirdiği efnumm kaçakçılık kanununun 25 inci yayı gümriik resmi vermeden merole • maddesine göre tecziyesmi ve derhal kete sokmak istediği ve bu husustaki tevkifini, bundan başka Rauf Hayri Becürmünün kendi müdaafasma ragmen ye bu iste yardım eden kavas Tevfîk ve teeyyüt ettigini, kendisinin hariçte Mehmet Efendflerme de tevkiflerine kamemleket ve milleti temsil gibi yüksek (Mabadi ikinci aahifede) ve şereHi bir vazife üe mükellef olduyır yetiştirilecektir. Köy hocasmın irsatları bunlarm kolayhkla böylece yapılmasmı temine kâfidir. Her köylünün bir veya müteaddit böyle fazla süt veren ineği olduktan sonra bu fazla süt yoğurt yapılmakla biter tükenir şey değildir. Bu sütleri ne yapmalı ? Köy hocası sütten yalnız yoğurt değil, kolaylıkla tereyagı ve peynir de yapılabileceğipi bizzat kendisi biliyor. Bütün köyün kendi kooperat:flerinde toplanan sütlerinden bu suretle elde edPecek en teroiz tereyağ> ve bütün nevilermde peynir köy ve kövlü için büyücek b;r k^zanç mem v aıd'r. Ve fcu cîns ineklerT» kasapbaneye sevkolu nan kısmı şimdiki mütereddi hayvan Iarımız gibi yamız 70 80 küodan iba et olmayıp iyi beslenroif c;ns hayvanla nrnunn her biri 500600 kilo tatacakhr. Bu şöylece bir misaldir. Ziraat bil gici iîkmektep hocası köyün mevcut ağaçlannı tslah ettkien baska orasnu yeni yeni güzel m;yva ağaçlarile zenginleftirecek, her köylü böyle bir hocanın idare ettiği kendi ilkmek ebi sayesinde sebzenın en güzellerini yetistirecektir. Bu köylerde tavukçuluk, tavşanalık gibi işlerin belki ziraatin diğer kısunlarmdan fazla fayda vermeğe basiadığı az zamanda görükck, ilk köy hocalarının irşatl?n altında bir kısım köylerimizin yeni ve fennî kovanîara yerlestirilroiş anlardan alacağı bafla rın ünü dünyayı tutacaktır. Daha sayalıro mı?... tfte ^ kek Muallim mektebinin Amerikan Kollejine geçirilmesi ihfmalinde biz gözlerimizin önünde böyle bir istikbalin ufuklan p«rladığmı gö'üyor, ve bunun en hayırh bir inkılâp olar'k bu suretle tahakki'k"no b'ttabi bütün halbinıizîe temenni ediyoruz. YUNUS NADİ m i r E r Kaçak eşya davası Cezayirdeki kanîı hâdîselerin içyüzü Çirkin bir hâdise Yahudinin camilerden birine yerli halk Bon ve diğer şe namazda iken gîrerek müslümanlara hirlerinde Arap : karsı sebbi şeh'm etmesinden nes'et et • larla Yahud ler a nrisb'r. Namazda buhman Araplar ba rasında gayet kanYahudinm üzerine hücnm etmişler, sonİı mücadeleler vu ra şehrin Yahndi mahaDesme taarruz ku bulduğunu teleylemiîflerdir. Araplaj" rastgıeldîklerl graf haberi ola Yabudileri öldürmüşler, yahnt yarala • rek yazmıstık. miflarcır. Son posta Bittabi arada mukabele eden Ya gelen Avrupa ga Cof> hudîler de olmus. Bu suretle kanh mü • zeteleri bu hâdiselere dair birçok tafsi Fotoğraf makinelerine duşman olan Fahn (Mabadi ikinci aahifede) lât nesretmekte, bunlarm içyüzü hakkmBey,gösteri}li resim çıkartmaya hıç te ııııııııııımıiHimııııı iııııııııınıııııııııııııuııuııııııııııııııınıııııınııııııiHiıııııınııiHiıımınmınıııııtıımııımnııııımnınnnmmınnıiHifi düfman değildir. Maruf bir adam olmadığt halde dotyalanmtzda bunun gîbi birkaç resmini bularak hayret ettik. Elektrik ve havagazi saatleri Dün thhsas mahkemesmde Odesa baskonsolosu Rauf Hayri Beyin mu hakemest görüKirken mahkeme kori • dorlarmda çok çirkîn bir hâdise cereyan etmifbr. Hemen her mahkemede oldnğu gibi resim abnağa gelen gazete fotoğrafçılan arasında «Cumhurivet» tn de foto muhabiri ile muavmi bulunu yordu. Bu muhakemeye dair olan yazıda da görüleceği vechile a'Skadar makamlar, mahkeme salommda maz nunlarm resm»!ermhî almrnasma mü saad* etmij oidoklan halde Rauf Hay(Mabadi dördüncü aahifede ) Karar dün tebliğ edildi Yeni tarife eylulde tatbik edilecek, 7,5 sene kullanılan saatler abonelerin olacaktır Elektrac ve ha Ve vagazi saatleri hak kında Nafıa eylulden tatbikata nacağı bu lere resmen kâletmin karan ve itibaren basla şirketbil dün edil Buçür Yarınki harpte Şehirleri kadınlar müdafaa edecekler 5 inci sahifemizde d'rildiği gibi mim tebliğ miştir. müh'm şunlardır: < VUâyete de bir taTamimin kısımlan Alelumum saatlerin kıymeti hak'kiyelerine gö Nıtıayet halkın makul bir fiatle kullanmasıno imkân, re bunlarm faiz hatu olan elektrik aaatlcri ve amortlsmanlan idn yiizde 10, bakımferı için yüzde 3 ve umumî masar'fleri iç:n de yüzde 2 nisbetinde bir pa""'n müesfsseye venimesi kribul ed.ilr t r. Faiz ve amort'sman ol rak vüc'* on hesabile herhangi bir saabn bedeh on bes sene nîhayefnde tamamile ödenm : ş clmaktadır. Şu h'e göre kira üe saa* a lan her abone on bes sene nihayetln*e saet b«de' ; n' temamile ödem"s olacak ve saate bilâbedel tesahüp edebilecek tır. On bes sene sonra yalnız bakım üc • (Mab.di üçüncü aahifede) Haftalık radyo programı 6 ncx sahifemızde Piyango numaraları 4 üncü sahıfemîzde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog