Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

1 Ağustos 1934 Zafi yeti umumiye, iştifıasızlık ve fcıaveisizlik halâtında büKük fayda ve tesiri görülen Fosfatlı Sark Malt Hulâsası Kumandanlığînckn: TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Cumhariyet Kullanınız. Her eczanede satılır. Kütahya Jandarma Mektebi Kütahya Jandarma mektebinin 1 eylul 934 tarihinden itibaren bir senelik ihtiyacı olan aşağıda yazılı «42» kalem erzak ve yemden yalnız ekmek kapalı zarfla diğerlerî açık eksiltme suretile 1 ağustos 934 tarihinden itibaren 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Mü nakasa 22 ağustos 934 tarihine musadif çarşamba günü saat 9 da Mektep Kumandanhğı dairesinde müteşekkil komisyon huzurunda icra edileceğinden taliplerin şartnameyi almak ve öğrenmek üzere Mektep Kumandanlığına ve muayyen olan zamanda % 75 teminatı muvakk ate makbuzlarıle Komısy ona müracaatleri. (4217) Asgarî Azamî Erzakın cinsi Asgarî Azamî Erzakın cinsi 190000 200000 Ekmek 500 600 Un «1 ci nev'iy 35000 40000 Sı«hr eti 60 100 Kırmızı biber 800 1000 Koyun eti 3000 4000 Kabak 3000 3500 Sade 4000 5000 Pathcan 7000 8000 Bulgur 13000 15000 Arpa 5000 7000 Pirinç 8000 10000 Kuru ot Tuz 3000 3500 5000 6000 Saman 5000 7000 Soğan 500 1000 Taze bamya 2700 3000 Sabun 2000 3000 Lâhana 180000 200000 Odun çam 300 500 Sarmısak 7000 8000 Kuru fasulye 400 600 Sirke 4000 5000 Nohut 400 500 Salça 8000 10000 Patates 100000 125000 Soba odunu 1800 2000 Toz şeker meşe 2000 3000 Kınnızı do 3000 4000 Prasa mates 2000 3000 Ispanak 400 Zeytin tanesî 300 1000 2000 Bakla 3000 4000 Mercimek 800 1000 Semizotu 1500 2000 Kuru üzüm 400 600 Zeytin yağı çekirdeksiz 2000 3000 Y. fasulye 2000 2500 Şehriye 500 1000 lç bezelye 3000 3500 Makarna 2000 3000 Börülce 500 700 Sfit (vağı a lınmamış) J VAPURCULUK vaDurn 5 Gümrük Muhafaza U. Kumandanhğı îstanbul Satınalma Komisyonundan: 1 Gümrük Muhafaza teşkilâtı için «2670» metro kışlık kumaş ve «1074» çift kundura ayrı, ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 16/8/934 perşembe günü kumaşlann saat 11 de, kunduraların saat on dörtte eksiltmeleri yapılacaktır. 3 Tasdikli şartnameler her gün komityondan alınabilir ve nümuneleri de görülebilir. 4 fsteklilerin yüzde yedi buçuk teminat makbuzları veya banka kefa'etnamelerini teklif mektuplarile birlikte belli zamandan evvel komisyona •ermeleri. (4178) Denizyolları ÎŞLETMESİ * Acentalant Karaköy Koprübafî Tel. 42362 Sirkeci Muhurdarrade Han Tel 22740 Istanbul Acentalığı Liman han, Telefon: 22925 Mersin yolu flSJÖNl I gtnü saat 10 da Sirkeci rıhtımmdan kaikrcak, gıdışte ÇanakVale, tzmir, Küllük, Rodrum, Rodos, Martnans, Dalyan, Fethive, Kaikan, Kaş, Fınıke, Antaka, Alanya, Mersine pdecek dönüşte ayni iskelelerle beraber Taşucu, Anamur, Kuşadası ve Geliboluya ugrayaeaktır, Ayvalık yolu Bandırma Çarşamba nr vapuru I ağustos 19 da Sirkeci rthamından kalkacak(T4300) Istanbul Evkaf Miidiriyeti ilânları | Trabzon sürat yolu Gumhuriyel % £ * DAM>AM*ltA 2 0 İzmir sürat yolu Sakarya vapurn 45 kalem alâtı tıbbiye Gırreba hastanesine 934 senei maliyesi zarfında lüzumu olan yu karıda yazılı kırk beş kalem alâtı tıbbiye alenî surette münakasaya vazediimiştir. Ağustosun sekizinci çarşamba günü saat on dörtte ihalesi icra edileceğinden talip olanların seraiti anlamak üzere hergün Levazım Kalemine ve ihale günü de Idare Encürnenine müracaat leri. (3921) • • • Perşembe de Galata n h kt]kacak Her PERŞEMBE KÜHÜ saat 16 da Galata nhtımından kalkar dogru Izmıre gıder. Bu vapar her pazar günü saat 16 da Iztnirden kalkıp doğ ru stanbula gelir. Gidişte lnebolu, Samstm, Ordn, Giresan, Trabzon, Rize, Hopaya. Dönüşte bunlara üâveten Pazar, Of, Polataneye ngrayacaktır (4327) nm]ndan Karabiga yolu Her Gumartesi, çarşamba günleri saat 2 0 de Tophane nhomından bir vanur kalkar. Gidiş ve dö nüşte mutat iskelelere n£rar. İzmit yolu Haftanm Guma, pazar, salı, çarşamb? günleri bir vapur saat 9 da Tophane nhtımından kalkar. Babıâli, Lâlâhayrettin, Beşirağa tekkesi harem dairesi Hasekide Bayrampaşa tekke«inin selâmlık kısm' Beşiktaş, Türkali, lmamali 98 No.lı hane Büyükayasofya, Sarayburnu kale harici deJpnnen camii Haydarpaşa, Ibrahimağa, Cami 19 No.lı muvakkithane Tahtakale, Rüstempaşa, Papasoğlu, 22 No.lı mağaza Çelebioğlu Alâettin, Yenicami kemeri sırasında 2 1 8 4 No.lı dükkân 8 Üsküdar, Hacıhesnahatun. Şeyh camisinde dükkân 9 Bahçekapıda Dördüncü Vakıf han dördüncü katta 14 No.lı oda Balâda muharrer emlâk 935 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya verileceğinden müzayedeye konmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan 11 ağustos 934 cumartesi günü saat on beşe kadar Evkaf Müdürlü ğünde Vakıf Akarlar Kalemine müracaatleri. (4311) 1 2 3 4 5 6 7 Mersin sürat yolu Canakkale ^ ^ c Sirkeci nhnmın dan kalkacak. Gidişte îz mir, Antalya, Mersine. Dönüşte bunlara ilâveten Alanya, Küllük, Çanakkaleye nğrayacaktır. (4S28) Bartın yolu BURSA Ferşembe vapurn 2 ağustos 19 da Sirkeci nhtımından kalkacaknr. İmroz yolu D.u»»L. Her runti Galata nht Maliye Teftiş Heyeti Reisliğinden: Teftiş heyeti maiyetinde çalışmak üzere alınacak tetkik memurları hakkında Hâkimiyeti Milliye, Milliyet ve Cumhuriyet gazetele rinin 1, 10 ve 20 temmuz tarihli nüshalannda çıkan ilânlardaki as garf yaş kaydi kaldmlmıştır. Yaşları yirmi sekizden yukarı olma mak üzere evvelce ilân edilen şeraiti haiz taliplerin 15 ağustosa ka dar Ankarada Maliye Teftiş Heyeti Reisliğîne müracaatleri. (4226) (4929) HORHORUNİ Hergün akşama kadar hastalannı Eminönü Valıde kıraathanesi yanındaki mu tyenehanesinde tadavi eder. Telefon ı 24131 Doktor rerşembe dan saat 8 dc bır va pur kalkar. G d i ş ve dönüşte Geiibolu, Lapseki, Çanakkale iskelelerine uftar. , . Mektep kooperatif çiliği Muallrm Hakkı Baha Bey tara fmdan fransızcadan tercüme edfl • miştir. Kooperatifin mahiyetini •• ondan beklenen terbiyevî guyeleri tama men izah eder. Bütün muallimlcrin tetkîk etmekri lâzım gelen çok k ı y m«tK bir kHaphr. Fiati 25 knrnftor. Matbaaolık re Neşriyat Türk Anonim Şirketi tarafmdan bastmlmı*br. Toptan alan mektep idarderine tenzilât yapılır. ZIRAAT B A N KA51 Lakle dü Franse Lise •« ort*nMİctepl«r fnnuzca dersleri içm Ali Nazrnıa Beyefendi tarafmdan tefif edflen bu eser Ma arif Vekâleti Celîlcsince marhan takdir obmrş ve ?eçen ders »enesinde mekteplerde büyiik fayda*ı görüle • rek mevcudu kalmadığı için yeniden basılrruştır. tkmal imtihanlan olan talebeye bütün lise Te ortamektep idarelerine tavsiye olunur. Birinci kısım 23 tkmci kısım 34 Uçüncü kınm 40 Muallim kunm 150 kuraşhır. Toptan alan mektep idarekrine tenzilât yapılır. Memleketiınizde ilk defa ne?ro!unan bir eser Pendik Baktenyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden: Nev'i Merkep Beygir 2 30 Koyun 15 Keçi öküz ıs Pendik Bakteriyolojihanei Baytarisi için 22 ağustos 934 tarihine musadif çarşamba günü saat on dörtte cins ve miktarı yukarıda, gösterilen hayvanat Fındıklıda Güzel San'atler Akademisinde Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde müteşekkil Mubayaat Komisyonunda ihaleleri icra edileceğinden talip olanların şartnamelerini görmek için hergün Müessese,Müdiriyetine müracaat eylemeleri, münakasa ya iştirak etmek istiyenlerin yevm ve saati mezkurda Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde müteşekkil Komisyona gelmeIeri. (4181) 20 Adet Işıktan doğanlaı Fotoğrafçılığm, smemacılıgın, çinkografinin en son trrakkiyatmdan herkesin anlıyablecegi bir lisanla bahseder. Bütün gençlerin okuması zarnrî olan bir kitaphr. Renkli fotoğrafm, renkli ve sesli filmlerin telgrafla ve telsizle resim nakleden makmelerm uzağı gcren fotoğraflann ve mficessem filmlerle »aniyede bir milyon resim çeken cihazlarm mahîyeti bu kitapta müteaddh resimlerle ve açık fennt ibare ile teşrih edJhrjiftir. ÇinkogTaf ve tabı san'atlerintn esaslan gösterilmiştir. 350 resim ve 4 tablo ile nefu <nrette banlmış büyük ve kıymetli bir e»nrdir. Fiati yalnız 150 kunifhır. Toptan sahş yeri Istanbtd Cum nuriyet matbaasıdır. I Tophanede Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu ilânları Maltepe Lisesile, Gedikli Kü çük Zabit mektebinin 12,000 kilo süt ve 10,000 kilo yoğurdu 4/ 8/934 cumartesi günü saat 14,30 da alenî münakasa ile alınacak • tır. Şartnamesini göreceklerin hergün, taliplerin belli saatte Tophanede komisyona gelme ri. (3869) Piyade Âtîş mektebi hayvana • tı için 45,000 bln kilo nrpanın kırdırılmasına talip çıkmadığından pazarlığı 2/8/934 perşembe gü nü saat 14,15 te yapılacaktır. Taliplerin Tophanede komisyona gelmeleri. «155» (4268) #** Maltepe Lisesi, Baytar Topcu atış, lhtiyat Zabit mekteplerinin ocaklarının maden kömürü ya kabilmek için tadili hakkında pa zarlıği 2/8/934 perşembe günü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin Tophanede Kom'syonumu • za gelmeleri. «150» (4201) RAMATEDCB BiRikTTiDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog