Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

1 Agustos 1934 Beklediği Aşk Edebi roman Yazant PERİHAN ÖMER 20 Bu karanlık, kasvetlî manzara Se latamam nasd sevişiyoruz?... Onu es • miramisin büsbütün içini nkh, ne ya • kisinden yüz kere, bin kere daha fazla pacağnu bflmiyordu. Ortada bir iki keseviyorum. Yalnız bir «eksik var, her re dolash. Nüıayet Birgenin yanına gitzaman yanunda değii, onu ber dakika her saniye yanunda göremiyoruna. Bimeğe karar verdi. Odadan içeri girdiği Kyor mosun ne isterdim?.. Ondan bir zanuuı, genç kadm, sezlongim bir ko şesine oturmus, büyük bir itina fle is iş çocogam olsun, siyah saçh, yesfl gozlS bir oğîan hpkı ona benzesin, onon küliyordn. Semiramisi gorünce elinden isiçükl&gü...» ni bırakb, gülümsedi. Bir şey söylemis olmak içm: Senıuanıi« yerinden fırladı, damar • Ne fena hava değil mi?... diye larmdaki asil kan isyan etmisti, mağ • rur basuu havaya kaldırarak, bağırdıt sordu. Fakat bn kelimeler genç kın costur • Sen ne soylediğmi bilmiyorsun, çddmnifsm, saçmeJıyorsun, Hadi ko tnıya kâfi geldi. Nefos almadan hiddetcam sevmiyorsun, sevmedigin için dü • Ie söylenmeğe başladı: söntnfiyorsan, ona bir yabanamn oğ • Fena da ne demek, bn havahuluno evlât diye sevdirmekten çekinmiinsanı deli eder, mutemadiyen yağmur, yorsun, fakat kendi kanmdan, canm brrgün yağmur, Şişliye taşmdıgımız • dan gelecek çocugn nasd düşünmüyor • danberi bep vağraur, ne ağlamıs surath aun?... Ona gözlerî güzel diye bir so kış; bari biraz da kar yağsa da içimiz açılsa. Hem biz buraya ne diye tasuıdık, kak oglanmm kanını kanftırmaktan, pis huylarmı aldumaktan nasü çekinmiyo» gene Adada kalsaydık, veyahut bir kösun?... ye çekflseydik, nasd olsa insan içine kaSonra nasd bir dilenci gibi yabancı nyhğımız yok ki! Amcabeyin arka nın ekmeğini jredirerek bir hmız gibi daşlanndan başka evimizm kapuım bfle merhametini, şefkatini, muhabbetini çalan yok; bu yasamak mı?.. Geçen çaldırarak büyütmege tenezzül edrcek* günlere acıyoram. Kocan da berbat çıksin?.. Aşk geçer, ama vicdan azabı b, korkulnk gibi bir adam. Sabah gider, geçmez, simdi senin gözlerini kapıyan akşam gelir; bir arkadası bile gelraez. seni başka herş«ye karşı kör eden ask Birge gene ayni lâkayt tebetsumü ile çekilince, vaziyetin igrençbgini görme genç kızın likırdısnu kesti: ğe bashyacaksm. « Kocan dedin de aklıma geldi. Sedadın sana karsı olan biddeti geçmiş. Semiramisin kabahati yok, Necnri daha onn ilk gördüğü gün sevmisti. Son gSn de Necminm botün umitlerini kmnasını ona ben söylemistim, bu suretle karde • şimi knrtarabOeceğniH zannetmistnn. „ Ne yanılmışım! dedi. Zavallı çocuk mtihar edeli dSrt •7 oldu deifl mi?.. Hatanm agnlıgı hergfin biraz daha fazla Gzerine çökecek, onlar birbirlerini sevseler azap duyacak; sevmeseler gene azap duyaoaknn, yalanmı bflı yorlarnuş gibi otanacak, bir gim bilecekler, anlıyacaklar diye korkacaksın, bütün hayahn işkence içindc geçe • cek!..» Genç ku btrkaç saniye susto, sonra Dudaklarradan ba aeı sozler çıkar • başım sallıyarak yavaslıyan bir sesle: Zavallı Sedat, dedi. Bakalun, baken bfle gozleri ayni mec'ut tebessamle fina daha neler gelecek?.. AHah ka parlıyordu, elme tekrar isini aldu Ha • fif sesle şen bir şarkı nunldanarak iş • dınlara belki bir yıgm coza, belâ ver mis lâkin ayni zamanda bir de büyük lemiye basladı. Bu lâkaydi genç kızm lutufta bulunmoş, hiç olmazsa çocuğucanını sıkmıstı, oturduğu yerden dog • muzu kollarunua aldığımız za>nan bü • rularak soylendi. yük bir cmniyetle: Bugün pek neş'en nr. Herseyden Işte benim diyebiliyoruz. memnun görünüyorsun?.. Fakat emm ol çocugunu sun'î "bîr te Tabiî, çünku mes'udum!.. Yağ bessümle onu sevmesi degil, nffret etmor yağsa değil ya, kıyamet kopsa u mesi lâzun gelen bir yabancıya uzat murumda değil. Öyle mes'udum, 8yle mak acaba benim mi?.. demek kadar mes'udum ki!!.., aa üsteuk te iğrençtir. Semiramisi kiiçuktenberi gördüğü Birge hayrrtie dinliyordu. Nihayet amcazadesme yeni gorulen merak ve basmı onüne iğerek: rici bir şeye bakarmnş gibi hayrede Hakkın var, dedi. Fakat ben sebakfa. Onn böyle hiç görmemisti So ni böyle bilmezdhn. Ahliksız değil, nfik gözelliği birden alevlenmis , sanki bötön damarlarmdald kan ufak yiizö • biraz hissiz zannederdim. Kendmden başkasuıı düsönebilrcegjn aklıma gel afe toplanarak, renkli, eanh bir sekfl vermisti. Dr<mek ki hakikaten çok met>. nvzdi. Nekadar yanılmışım, sen benden çok daha iyisin. ottu. Saadetten b'triyen, viicude ba Semiramis güldü. kan menekse gozlerde yavas yavas d« Sen gene yanıldın! dedi. Ben rin bir merhamet uyandı, dalgın, tath kendimden baskasmı düşünmem, bana bir ses: bu söılrri söyleten merhamet hissi de Birge f. d*x!i. Bu kadar fazla mes*ğil, s«dece gururdur. Hayatta hiçbir ut olmamalı, felâketin en kukandığı sey pahasına izzeti nefsimi kırmak is • sey büyük saadetlerdir. temenu Kimsenin karsısmda Jozar?rak Küçük kadm omuzlannı »illrfi: basımı iğmek istemem. tnsan fena ha Niçin mes'ut olmıyayım ?.. Sevirekederi baskası için dTgil, kendi için yorum, sevib'yorum, evet eminim ben yapmaktan çekinir. Zaten iyilik ne dede »eviliyorum, onun yalnız benhn ol nektir? dnğundan eminîm. Ah anlatamam, an < Mabadi var) îzmir sergisiııe fevkalâde rağbet! Ecnebiler vasi mikyasta istirak ediyorlaı Gönenin san köy nahiyesfhalkî postahane ve telgrafhane istiyor Gönen (Hususî) Sanköy, Gönene iki «*at uzakta, bin haneli ve dört bin nüfuslü miinbit ve mah •uldar bir nahiyedir. S*rıköy halkuun başhca me*gale»i, kozacılrk, bostancıhk, bağcı bk ve tütüncülütür. Panayırîle meshur olan bu na biyenin muntazam bir çarşıtı ve kunduracı, manifaturacı, terzi, ahçı, bakkal, nalbant, kırathane, berber ve kahvehane gibi birçok dükkân lan, iki oteli, bir hamamı ve tam devreli bir ilkmektebile bir bele diye*i vardır. Sanköyün çalışkan halkınm ba^Iıca ihtiyacı, postane ve telgrafhanedir. Evvelce bu nahiyede bir postane ve telgrafhane vacdı. Epey d*e bir raridat temin ediyordu. Her neden•e <on zamanlarda kaldınlmiftır. Ahaliskıin kısmı azamı ticaretle ijtigal eden ve nüfusü pek kalabalık olan Sanköyde posta ve telgrafhanenin olmaması çok büyük bir nok» •anlıktır. Gönenle Sanköy arasınm iki «aat uzakhkta olduğunu, Gönen posta•ile Sanköy halkına gelen mektuplarm ve Gönen telgrafhanesile Sanköy halkına çekilen telgraflann vakit ve zamanında Sanköyde sahibine verilemiyec«ğini narazi itibara •lan nahiyenin bugünkü Belediye fceyeti Sarıköyde yenid'en postane ve telgrafhane açılması için alâkadar makamat nezdinde tesebbüsatta bulımmaktadır. kazasında ziraî kredi kooperatfi kurulacak Saray (Hususî) Her sene birincikânun ayı içinde yapılması mutat olan büyük manika müstahsil ve müttehlikler kooperatifi, fevkalâde olarak bir içtima yapmıs ve bu içtîmada tktısat Vekâleti komiserî de hazır bulunmustur. Ruznamenin müzakeresi esnasında, Umumî müfetris tbrahim Tali Beyin tavsiye ettikleri sekflde köyde bir ziraî kredi kooperatifine de vücut verilmesi tensip ve kabul edilmis ve bu hu sustaJd muamelâtı takip etmek üzere idare meclisine salâhiyet veril miştir. Himalayadaki fac'a Bombay 31 (A.A.) Reuter a • jansı muhabirinden: Himalaya dağma çık«ı> Alman he • ye*i 7 temmuzda hava sartları 1.. kkında verilen malumatı radyo de alaafl • miş olsaydı, ngradıgı fadadan kurtula • bilirdi. Ponca rasat morkezi, 7 temtmu tarihinde, Manga Probat cihetuıde şiddftli rüzgârlar olacagı ve kar yağacagı hakkmda heyete malumat vermek üzere neşriyat yaptığuu bildirmektedir. Heyeb'n radyo ahizesinin 25 temmuz tarihindenberi iflemediği zannedbnek Çorluda bir istihlâk kooperatifi Çorlu (Hususî) Çorlu tüccar, metnur ve halkı arasında bilhassa roanifatura ve tuhafiye esyası üzerinden muamele yapmak üzere bir istihlâk kooperatifi teaisi tasavvuru gittikçe kuvvet bulmustur. Mütesebbislecden bir heyet, sık sık içtima yaparak parafe edilen nizamname maddelerinin tesbitile diğer isler üzerinde müzakereler yapmaktadır. Mütesebbisler ayni zamanda büyük manika kooperatifile de temas ederek muamelâtın biran evvel ikmali tcin faaliyetlerinl tevsi etmislerdir. BeynelmiJtel tzmlr sergisme tstan • buldan istirak rdecek olan fabrrkator lar, bn meyanda derlci, çimentocn v« trikotajcı gruDuna dahfl mümessiller dün teknar Ticaret Odasmda toplan Bulgaristanda haricî ticaret kıymulardu*. met yekunu bu sene iptidasından Ba içtimaa Sanayi Umum müdürü mayıs gayesine kadar 1,904 milyon Recai ve tzmir sergîsinin tstanbol mülevadır ki bu miktar takfiben 2 4 uessili iftirak etmişlerdlr. milyon Türk lirası eder. Geçen »ene İstaobuldaki »aztayi müessesel«rin ilk bes aylık ticareti hariciye basıden birçoğu tzmir sergisine istirake kalâtı 2 milyar 2 4 5 milyon leva ( 2 8 milyon Türk lirası) tuttuğuna göre rar vetmiştir. Bugüne kadar alınan neb'ce, bu seneki serginrn çok zengın o • bu sene memleketin 5 aylık mübadelâtı umumiyesinde geçen seneye lacağı ümidini vermektedir. Yugoslav nazaran 241,000,000 leva (takri lann, Japonlarm, tngilizlerin ve Rus ben 3 milyon Türk lirası) azalıs lann tzmir sergisine resmen istirakleri vardır. takarrür etmistir. Sergiye Yunanlılarm Bu senenin ilk bes aylık ticareti da genif mikyasta istirak edecekleri hariciyesi geçen seneki devre ile tahmin olunmaktadır. Hatta, Yunan mukayeseli olarak söyle hulâsa esanayiinin tzmir beynelmilel sergisinde dilmektedir: en ziyade mensucat kısmmda temsil o(Milyon leva hesablle) lunacagı, bund^n baska, sis«s cam ve 5 aylık İhracatı İthalâtı İhracat fazgübre gibi bellibaşlı bazı maddeleri de lalıgı vâsi m'kyasta teşhir edecekkri söylen1933 1,156 1,089 67 mektedir. 1934 1,046 858 188 Azalış 110 231 Haricî ticaret heyeti umumiye sînde azalıs olmakla becaber, Bulgaristanm bu sene S a y içinde ti • caret bilânçosu geçen seneki dev • reden 121 milyon leva daha lehte Moskova 30 (Hususî muhabiri • neticelenerek mayıs 1934 gayesinmizden) Buraya gelen Türk spor de ihracat, ithalâtı 188 milyon leva cnlan ilk futbol maçını Moskova ku geçmistir. Halbuki geçen sene ih lübile 3 agustos tarihinde yapacaktır. racat ithalâttan ancak 67 milyon leva fazla olabilmisti. Bununla beraber memleketin geEdirne (Hususi) Edirne Halkevinin daveti üzerine Halkevi Spor rek ihracat, gerekse ithalâtındaki BirLiği futbol takımile bir maç yap daralma devam etmektedir. Geçen mak üzere sehrimize gelen Şark De sene bes ay zarfında 1 milyar 156 miryollan Müstahdemin cemiyeti milyon leva (14,5 milyon Türk li «Çelikspor» futbol takımı 4 2 mağ< rası) tutan ihracat, bu sene ayni Iup olmustur. müddette % 9 , 5 azalarak 1 milyar 46 milyon levaya ( 1 3 milyon Türk lira) inmistir. tthalât <fahi ayni d e v relerde 1 milyar 89 milyon levadan Karagumrük İdman yurdundan: Yurdumuzun fevkalâde kongresi 10 a(13,6 milyon lira) 858 milyon levagustca 934 cuma gunü sabah saat 9 da ya düşerek %2İ,2 derecesinde te • Fırfca nahlye merkezinde toplanacağöı nakus eylemiştir. dan ynrdumuz azalarmm mezkur gun 7e Kânunusani 9 3 4 iptidasmdan masaatte kongrede lspatl vücut etmeleri yıs nihayetine kadar Bulgaristanın rica olunur. ihracat ve ithalâtuun aylık temevvüçleri sırasile berveçhi atidir: Eyup İdman Yuvası rlyasetinden: 9 agustos 934 persembe günü aksamı saat 20 de senelik kongremiz yapılaca . gından kayitli azanın teşrlflerl rlca o . lunur. (Birinci sahifeden mabat) cut taahhütlecini yapabilecek vaziyette olmalıdır. Havacılık mevcut olduğu gün denberi, hudutların kalktığını bilmi(Birinci »ahifeden mabat) yor değiliz. tngilterenin müdafaasıŞu vaziyet ve hâdiselerden Bul nı düsündüğümüz zaman, artık Dougaristandaki vatandaslanmızın havres sahillerini değil, fakat Rhini kikaten ıstıraplı günler yaşad'ıkla düsünüyoruz. Bugünkü hududumuz, nna ve bu badireden kurtulmak iorada bulunuyor. Düşünülen bes seçin ana vatana ulasmağa can atnelik plân, tayyarelerimizin sayısı tıklanna hükmolunabilir. nı 1304 e çıkaracaktır. Halbuki, bugün mevcudümüz 844 tür. CUMHURİYET GecenJerde Trakyadan üç Bulgar ailesinin BalBundan sonra M. Baldvin, sivil garistcma gitmesi üzerine «Türk halkm muhafazasını temin için alıhükumeti hicrete icbctr edîyor!* dinacak yeni tedbirlerden bahsetmisye mesele çtkarmağa çalışan Bul tir. gar meslektaşlar, şu faciedara ne Müzakereler esnasında M. Churdiyeceklerdir, bilmiyoruz. Yalnız chill, Almanyanın muahedeler ahbildiğimîz birşey varaa, bugün Balkâmım bozarak bir' askerî havacı • garistanda büyük bir yekun tutan lık tesis ettiğini ve bunu gittikçe inTürklerin mutlaka Bulgaristandan kişaf etttrdiğini bildirmiştir. çtkartlmak için daimî ve mütemadi Sivil tayyareciliğe gelince, Alman işkence ve azap içinde bulanduk • tayyareleri, askerî tayyare haline lartdtr. öldürürler, kaybederler, komdmak üzere istiyerek ve fennî dövülürler. bir sekilde imal edilmistir. Şu apaçtk mazalimden ve ba peMuhafazakârlardan M. Guest, rişan halde topraklarunıza dökülen Alman havacıhğınm çok müterakki vatandaşlann halinden öyle hükme bir vaziyette olduğunu söylemis, bilhassa sivil tayyareciliğin inikişah dilebilir ki adeta Bulgarittan ko • üzerinde durmustur. mitacıları, polisleri üe tgayrimes • tsçi muhalefetinin, silâhlanma poul!> teşekküllerile Türk ekalliyetini litikasını «tekrar silâhlanma> olacak ya imhaya, ya topyekun kovmağa tavsif eden takriri 60 reye karşı 404 azmetmiş gibidir. Ç&nkü panik ha reyle reddedilmistir. linde kucağımıza koşan kardeşle S'ır Con Simon, bu tekliflerin başrimiz bütün tekziplerin fevkine ka devletlerle yaprlan görüşmeler çtkan canlı, hazin ve feci bir tek • neticesinde yapılmadığuıı söylemiştrr. Teklifler, nazırlar tarafından ziptir. hava meselesinin bütün cephelerin tetkiki neticesinde yapılmıstır. Bulgaristanda malî ve iktısadî vaziyet Iktısat Işleri j RADYO ( Bu zıksajakı orocrram j ^^7 VİYANA: 19,05 tagannl ve plyano konaerl 19,35 sıhhî musahabe: Mlde hastalıklan . 20 dağ sporculannın zamanı. 20,25 hava raporu, ertesl gunkü program, haberler 20 50 eğlencell konser 22.35 musahabe23,35 akşam haberlerl 23,55 gece konsed VARŞOVA: 18 05 çocuklann zamanı 18.20 fîltstle rln kcnseri . 19.20 gramofon 19,50 musahabe, muhtellf 20.20 keman konserl 20,45 gramofonla halk muslklal 20.55 spor, muhtellf . 21.17 gramofonla operet parcalan 22.17 tagannl konaerl 23.05 edebl musahabe . 23,20 moslkl bilmeceslnln hallL BUDAPESTE: 18.05 gltara İle sarkılar 18.40 masaüar 19.15 konser 19,55 musahabe 20,30 o \ pera parçalan . 21 05 ecnebl memleketle^. revusfl 21,20 havvanat bahceslnden ' naklen konser 23,50 cazbant . 24,25 Çlngene orkestras? PRAG: 18 50 konferans. gramofon, haberîer, zlraat 19.25 almanca neşriyat 19 35 ameleye alt neşrlyat . 20 almanca ha ber7<>r. haberler 20.15 Ostraudan naklL 20 4« tsvlçre muslklsl . 21 20 konferans 21 35 İsYİçreden nakll 23,20 gramofon 23,50 frsnsızca haberler. BELGRAT: 19 35 ikindi konserl . 20,15 radyo orket trasınm konserl 21,05 Laybahtan nakll, 23 05 haberler. gramofon . 24,05 lokantalann blrlnden naklen muslkl. MÜNİH: 17.05 muhtellf 18,35 çocuklann eams». nı . 18.55 gençlerln zamanı 20,05 halk muslklsl 21,15 Frankfurttan nakll 21,40 Berllnden nakll 22.05 Stutgarttan nakll . 24,05 gece muslklsl. BÜKRES: 19 10 Romanya muslkkl 20,05 konferans, radyo orkestrası . 21,05 konferans21.20 keman konserl 22.05 tagannl kon. serl 22.35 tagannl konserl . 23,05 radyo gazetpsl 23,35 muslkl. TULUZ: 20.05 sarkılar •« armonlk konserl. ha." berler 20,50 sarkılar. musahabe, fillm musîkls! 21 35 operet parcalan, radyo potpurlsl . 22 35 salon orkestrası. operet parçalan, haberler 23,35 sollstlerln konserl. amatSrlerln saatl, dans muslklsl 24 55 operet parçalan, haberler 1.10 balalayka konseri, Rus sarküan, Vlyana muslsUcl. Gerek ihracat, gerekse ithalâttaki daralma devam etmektedir, ihracat geçen seneye nazaran % 9,5 azaldı (Milyon leva hesablle) İthalât İhracat 2 nclkânun 934 139,1 284,4 Şubat > 155,0 171,3 Mart » 203,3 246,1 Nl£an > 188,6 202,0 Mayıs > 172,0 177,9 Senenin ilk aylanna nazaran ihracatla ithalât arasında Bulgaris • tanın lehinde olan farklar gittikçe küçülerek mayıs 934 te 6 milyon levadan biraz eksiğine inmistir. Ziraî mahsulât oaziyeti Bu seneki hububat mahsulü mısır hariç olmak üzere umumiyetle geçen seneye nazaran dörtte bir noksandır. Bulgar hükumeti buğday rekoltesinin hakikî miktan iyice anlaşılıncıya kadar buğday ihracatmı menetmistir. Maamafih, 1934 buğday istihsalâtınm Bulgaristanın dahilî ihtiyacını kapatabileceği ve mısır mahsulünün dahilî sarfiyatı temin ettikten sonra bir miktar ihraç edebileceği anlasılmaktadır. Son vaziyete nazaran geçen seneden elde kalan bir miktar stok buğdaym da ihraç olunabileceği bildiriliyor. Hububat rekoltesinin eksikliğine mukabil taze meyva ve sebze bu sene fevkalâde mebzul denecek kadar çoktur. Bu maddelerd*en bu sene geçen seneden fazla ihraç ohı • nacağı muhakkak addedilmektedir. Rusyaya giden sporcularımız Ed irnetie bir futbol maçı Bankaların tevhidi Karagümrük idman yurdunun kongresi ı Kongreye davet Hükumet bir kamın çıkararak anonim şirketler haluıde çalısan irili ufakh birçok Bulgar bankalarmı birlestirmeği kararlastırmiıstır. Union of Bulgarian bank ve Banque tnternationalle de Bulgarie ve daha bir takım küçük, fakat sağlam tasra bankalan birleştirilerek Credit Bulgare namı altuda büyük bir müessesei maliye kurulmak üzeredir. Bulgar hükumeti bu yeni bankanm sermayesine 50 milyon leva koymak suretile istirak edecektir. Yeni bankanın sermayesi 125 mil yon leva olacak, tasra bankalannın yem müesseseye iltihakı peyderpey artacağı için bilâhare bu sermaye 250 milyon levaya çıkanlacaktır. YENt ESERLER: Hep senin için! Kıymetli muharrir arkadasunıs Server Bedi Beyin «Hep »enin için» isimli romanı Sühulet kütüphanest sahibi Semih Lutfi Bey tarafmdan ldtap halinde tabı ve nesrolunmustur. Bir müddet evvel gazetcvnizde tefrika edilen bu gü zel romanın verdiği edebt zevk ve heyecan karilerimizin asla meçhulü de • ğildir. Esasen neşrottiği bütün roman lar genif ve umumî bir alâka ile kar * sılanan Server Bedi Beyin süpbe yok ki bu eseri de sürükleyici üslubu ve o kuyanın n^fesmi yartda bırakan heye canlı vak'alarile Türk karileri nazarmda hak ettiği mevkii bulacakfar. Binaen* aleyh bu vadide hertürlü tavsiye lü zumsuzdur. Avam Kamarasında mühim bir müzakere Yugoslavya evli kadın memur istemiyor (Birinci tahifeden mabat) mamazlık hasd olmus ve bu yüzden ancak 10 bin ünza toplanabilmisur. Çünkü evli olmıyan kadın memurlar, hü kumetin karannı kendilerine taalluku olmadığı beyanile ünzadan istinkâf etmislerdi. Fakat bir müddet sonra mez • kur kararname neşredilip te yalnız başma olmıyan, yani ebeveyni nezdinde ikamet eden, yahut ebeveyninden birisi devlet hazkıesinden tekaüdiye, eramil maası ve saire gibi berhangi bir nam ile para alan bekâr kadın memurlara 1 mayıs 1934 ten itibaren yüzde 25 pahalılık zammmın artık verilmiyeceği an lasdınca bu bekâr kadın memurlar dahi kadın teşkilâtlanna müracaat ederek menfaatlerinin himayesi için müzaheret talebinde bulunmuslardır. Fakat hükumetin tedbirleri kat'î olup bundan kadm memurlann mümkün olduğu kadar devlet hizmetinden azaklaşbnlmak istendigi anlaşdmıjtır. Esasen hükumet iltihaz ettiği ba tedbirler ile devlet hizmetinde açdacak memuriyetlere sayet bu memuriyetler tasarruf sebebîle ilga edilmezse yüksek tahsil sahibi erkek • leri yerleştirmeği ve bu suretle münevver smıfı devlet lehine kazanmağı is • ühdaf etmistir. Diğer taraftan bu kanunî tedbirlere karşı koymak için bekâr kadın memur • lar kendi akrabalarile birlikte ikamet • ten sarfınazarla kendilerini iktısaden müstakil yapmağs ve evli kadm me • murlann birçoğu da kocalanndan ayni ma davası açmağa teşebbüs etmiş • Ierdir. Bulgarya Türkleri ana vatana iltica ediyorlar r Askerlik İşleri ) Fırka Askerlik dairesinden» 1 Istanbul VUâyetlnin Şehreminetl hududu dahllinde bulunan kazalarda 330 doğumlu ve onlarla muameleye tâbl ttradın son yoklamalarına 1 eylul D34 te başlanacaktır. 2 Alâkadaranın muayyen zamanlarda şubelerlne muracaatlerl llân olunur. Şubeye davet Hayrünnas Bey, İstanbul çubesl rlyasetinden istifa etmis ve istifası kabul olunmuştur. Mumaileyh malullerl kon greye davet etmiştlr. Ahiren ?ube der. neklerinln umuml kurultayın aktl «ıra larında bütün şubelerce birden icrası merkezl umumice murafık göriildügünden Hayrünnas Beyin 3/8/934 cuma günf yapılacağını ilân ettiği kongre la'arl ahlre kadar tallk edilmistir. Merkezi umumiden alınacak emlr fi. zerine keyfiyet aynca ilân olunacaktır. Malulgaziler kongresi Ingiltf • İrlanda münasebatı iltere ve bir hâdise Londra 31 (A.A.) M. Baldwin Avam kamarasında M. De Valeranın kralm tahta çıkmasının 25 incd yıldö • nümiinü tes'it için yapılacak merasüne istirak etmesi için vâki ricayı reddet mis olduğunu beyen etmiştr. Söylen • diğine göre, M. De Valeranın bu imti • naı, kat'iyyen kralm sahsıra istihdaf etmemekte, ancak siyasî bir takım amil Ierden ve iki memleketin hali hazırdaki münasebetlerinden mülhem bulunmaktadır. >«hirTiyatrosu Kijr.îu; &tltdit|ni Esnaf Bankası içtimaı Esnaf Bankası heyeti umumiye içti • maı 11 agustos saat 14 te yapdacaktır. Toplanhda bankanın isleri ve vaziyed hakkmda görüşülecektir. Lükfis Hayat 2 8 934 perşembe günü akşatnı saat 22 de M fyfıüT Ankara Ziraat mektebi miidiirü merhum Muhittin Beyin ruhuna ithaf edil • mek üzere Kadıköyünde Osmanağa camiinde önümüzdeki cuma günü öğle namazından conra mevlit okunacak tır. Arzu edenlerin tesriflen* 3 p«rd« Yazan: Ekrem Reşit Besteliyen: Ceroal Reşit Hava yağmurlu olduğu takdırde tetnsilleri kışık sahnede verılecektir. ÜskUıfar HAl.E Sinemasında fîece flakimi Mümessili: ANİTA PAGS llAveten Dünya haberleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog