Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

15.000 münevver bügün çıkan YEDiGUN mvcmnasmı okumakttadır. Yedigünun etnsalsiz ve değerli bir mecmut olduğuna bundsn kuvvetli bır delil olatnaz. Siz de buçün bir YED.GUN ahmz. umhu Onbirinci sene: No. 3 6 0 0 Tdgraf ™ mcktup an»*: cumhuriyet, istanbui. posta kutusu: istanbui, NO. 246 Telefon: Baçmuharrlr ve evl: 24290, Talırir heyetl: 24298, İdare ve matbaa kısmile Çarşamba 16 Mayıs 1934 Bütün Turkiye Mehmef Efendi Mahtumlan Kahvesini Içiyor Ist Mısırçarşısı Matbaacılık ve Neşrlyat Şirketi, 24299 Katıunların ahlâk Uzerindeki tesirleri obuz bir is g'âne biddetten ate* püskürmek itiyadmda olan bir arkadaş geçen gün lâf arasmda hazin bir sükânetle agn agır sunlan da söylecbi Alh sene bekledikten sonra ba . IM olan faizsiz maizsiz, dost borcu bin ü yflz Kra vereceği için filân bey, kendisine Adanada icra edilen tebligata borcum yok diye cevap vermiş. Falan beyi de alh ay aradıktan sonra nihayet Kadıkoyünde bulmuslar, o da borcum yok demi*. Bn aricadaşın bahsettiği filân ve falan beylerm birinde bin iki yüz, diğermde sekiz ySz lira alacağı olduğunu filhakika biz de bOiyorduk. Bunlar olmıyacak zamanlarda yapümış arkadaş yardım lan idi. Zaman icabı vaktile yardım yapan arkadas bilâhare kendisi yardıma muhtaç vaziyete geldiği cihetle çoktanberi bo alacaklanm istirdat etmek istiyor, fakt filân ve falan beyleri bir tflr18 bolamıyordu. Anlasilan gene zaman İcabı filân ve falan beyler de borçlannı «lefaten Sdemiyeeek halde olduklann • dan îzlerini kaybetmişlerdL Nihayet her Orisi de bulunrmjşlar, ve gorülüyor ki •adece borçlannı inkâr 3e işm içinden v ^^ ^ ^ ^ ı ^ ^ ' ^^^^ ~^^^^r ^^^^r ^^^^r ~*^^^^^~ ^^^^^^^ ~^^^^^r~ ~^^^^^~ ^^™ IKabine dün Gazi Hz.nin riyasetlerinde toplandı haricî meseleler görüşüldü Ismet Pş.nın Fırka Grupunda izahatı Ankara 15 (Telefonla) Vekiller Heyeti saat beşte Reisicumhur Hazretlerinin riyasetlerinde mühim bir içtima aktetti. Bu içtimada Büyük Erkânıharbiye Reisi Fevzi Pasa Hazretleri de hazır bulundular. tçtimada haricî me*ailin ve Hariciye Vekilinin Bük reş ve Belgrat göruşmeleri hakkında gönderdiği malumatın tet kik edlidiği tahmin olunraaktadır. 1 Bulgar kabınesi Yeni kabineyi kim kuracak? M. Malinof en kuvvetli namzetler arasmda Sofya A.) [Fevzi Pş. nm da bulunduğu bu içtimada] 15 (A M. MUB» Fırka Grupunda Ankara 15 (Telefonla) Fırka Grupu saat fiçte toplandı. Başvekil İsmet Paşa Hazretleri haricî mesail hakkında Fırka aza sına izahat verdiler. Zavallı Antakyalılar! Heyetimize gösterdikleri hüsnü kabul aleyhlerine hücum vesilesi yapıldı Meselelerin aslmî pek îyi bildiğimiz Için bu borçhılarm borçlannı mkâr et • miş olmalannda biz ahliksızlıgın en fed îki misalini gormekten çok mateessir olduk. KendOeri hayarlarmda birer rarefle pek sıkıldıklan birer günde şimdi sakm bir ed* 3e vaziyeti hazra bir durgunhık içinde hikâye ed«r arkadann âlicenaphğmdan, hem de ne yermde mhmetler ve tesek • Irihrlerle, istifade etmişlerdL tnsan hali, belki paralan yok, borçlarmı 5demîyecek nalde idîler. O zaman tadece bnnu söyhyebilirler, borçlarmı imkân elverdikçe ve imkan nisbetmde Sdenek îçtn btr tesviye mreti dss&ne* büirlerdi. Fakat »adece: Borcum yok! Diyerek isin içinden çıkmak... Hakf* katen bavsalanm almıyacagı bir alçak Iıkfa. Evvelce pek atesli bir adamken simdl agzmı bıçak açmıyacak bir huzün ve elemle sakm sakin karşunızda daran arkadaşm yerine biz hiddetlendik. Ba, dedik, apaçık bir namossuz • luktur. Kendilerini mahkemeye vermeB, borçlan var nnmıs, yok murauf gostermelL Vesikalannız var tabiî? Karşımdaki kara çebre gulümsedı: Vesikalan var tabiî. Birindsinin Antak$rtılar, Antep Valiritdn otomobilinde, ana vatanm timtatt olan kendi eKle yazılmış senedi, diğerinin fanlı tancağımızı hasret ve muhabbetle oksayorlar (ene elyazısı mektuplan var. Buna leri, Türk Antakyaya karsı biaman buHalep 11 (Hn. Mu.) Ayintap rağmen dahî borçlan ohnadığnn iddia cun» ve iftıralan mucip oldo. Valisinin riyasetindeki Türk hudut heetmişler ve ba iddianın altmı dahi gene Beynrtta çıkan fransızca (Loryan) yetmin Antakyayı ziyareti ve Türk Ankendi imzalarfle imzalamışlardır. An • Şamda çıkan nimresmî (L'echos de Datakyalılann pek tabiî olarak heyete cak davada pek acele etmedim. Avu mas), Beyrutta çıkan arapça (Savtülâhkarsı gcsterdıkieri büyük hiırnü kabul, katrm bu defa da mahkemede imzala rar) ve ermenice Taşnak gazetesi olan bütün Sanye Fransız ve Arap mehafinm inkâr edeceklerini soyledi. (Mabadi beşinci aahifede) Imde ve matbuaünda büyük gürültü • lyi ya, daba maskara olurlar. riıııııtıııııııiMiuııırııııııııtııırıııııııııııtıııııtıiTiıiMiıııııııııniiiııııııiHinrırııııtııııııııııtıuıııııııııııııııııııııtuıitiMiiıııııııiMifiıııııtıııiııırııııııııın Mahkeme elbet bu yazılann ve imza larm onlara ait olduğunu ispat edecektir. O zaman kepazeliğm son kertesine vuvarlanmıs olurlar... O zaman dediğiniz ne zamandır, biliyor musunuz? Yann Sbörgun gr3»i yakın bir zaman tabiî. Muhakkak hâkimler dahi ahlâksızlığm ba derecesinden asabileman Tahir oğlu Mehmet Efendinm Evvelki gün Şeihzadebasmda ln . •erek işi çabuk intaç edeceklerdir. tramvay arabasinm çarpısması yüV giliz seyyahlarmı gezdiren Ermeni Mahkeme, dedi, ahlâksızlıktan zünden vukua gelen müthis facia • şoför Kegamın otomobüîle Edime niçin asabSessin? O zaten ba türlü işleri (Mabadi befinci aahifede) kapı .jŞirkeci hatbnda isliyen vattetkik ve rüyet etmek için karalmus «Bize acımak zamanı gelmiştir. Anayurdun şefkat ve bimayesine en çok bugün muhtacız» diyorlar nof, ziraat firkannm murahhası M. Giçef ve li beral fırkasının murahhası M. Kaçakofla yaptığı uzun bir mülâkattan sonra kabinenin istifastnı vermisiir. Bu murahhaslar kabinede tadilât ya M. Malinof pılmasi hususundaki taleplerinden vaz geçmemislerdir. Sofya 15 (A.A.) Kabmenin îstifasından sonra, yeniden umu • mî intihabat icrası beklenmektedir. Meb'nsan reisi M. Malinofan bir ârft kabinesi teskil etmesi kuvvetle muhtemeldh*. Sofya 15 (A.A.) Kral. ba sabah siyasî isti»arelerine başlamışhr. Müfarünileyh, birbirini müteakip bütün fırkalar reislerile istisarede bultBiacaktır. Sofyaya ilk olarak davet olunan zat, Sobranya reisi M. Ma linof olmuştur. Kendisi saat 2,30 da çağırılmiştır. Onbir . ^^fcAİ,.it^X . g..*..2rf. * t t . ..*. •' .^~* 1924 «enesi mayıtmda te«i« edilmis olan gazetemiz, ommcu yıldönümiinü idrak ederek on bir yaçına bastı. tsmi gibi ruh ve kuvvetini de Cumhuriyet rejiminden almıt olan gazetemiz tesis ve intişarının onuncu yıldönümünü yarın kutlulıyacaktır. Bu müna«ebetl« bir program tertip ettik. ((Cumhuriyet)) in Büyük Gaziye şükran ve ırrinnet nişanesi Belgrat toplantısı ve Bulgaristan Ayrı ayrı misaklar yapılmaşı kabul edildi Belgrat 15 (A.A.) Hava* A jansı mahabirinden: Belgratta dün yapilan konferans, Balkan misakı imzalandıgmdanberi yapılan ilk konferanstır. Temin edildigine göre, 3 nazır Bulgaristanla iki taraflı ademi tecavüz misaklan yapılması hususımda mutabık kal • zmşlardır. Atina 15 (Hususî) Türkiye sefiri Enis Bey dün Hariciye Nazın M. Maksimosu ziyaret ederek Balkan misakıni alâkadar eden meseleler hakkında görüfmü^tür. Gazetemizin onttncu yıldSnümü münatebetile idarehanemizin baheetine rekzedilecek olan Gazi heykelinin modeli ve Cvanhuriyet ailesinden bazıları (Resimde görülen beyaz elbisell zat heykell yapan san'atkâr Zeynel Kutlulama merasimi progranumızm b?sında Türkiye Cumhuriyetini kurar • ken gazetemize de can vermiş olan Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine karsı duydugumuz minnet ve sükran hislerinin ifadesi gelmektedir. Bu maksatla idarehanemizin bahçesine dikmeğe karar verdigimiz Gazi heykelinin temelatma merasimi yann yapılacaktır. . • • Okuyucularımıza bedava sinema Tevfik Rüştü Bey Peşteden Viyanaya hareket etti Budapeşte 15 (A.A.) Türkiye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey Belgrattan vapurla buraya gehniş ve yanm saat sonra trenle Viyana ya hareket etmiştir. Şehzadebaşı façiası Italya Avusturya Macaristan arasındaki itilâf Roma 15 (A.A.) Dün gece imza edilen bir itilâf mucibince, ttalya, mamul mevat ve buğday ithali husosunda Avusturya ile Macaristana pek büyük kntiyazlar bahşetmistir. Gerek Avu» turya ve gerek Macaristan ihraç Ihnam olarak, Triyesteden istifade edeceklerdir. Bu itilâfnamenin tabtmda gizlenen maksadm, Avusturya ve Macaris • tan Szerinde Alman nüfuzunun önüne geçihnesi olduğu anlasılmaktadır. Vatmanla şoför tevkif edildl Kazada Beledîye ile Tramvay Şirketinin de mes'uliyeti görülüyor Cumhuriyet filminden bir sahne altmrke\i: Başmuharririmizle Tahrir Madnrumaz bir arada füimle beraber Cumhuriyetin nasıl çıktığını göstermek üzere yaptırdığı • mız bir filmi de görecekler ve her gün okuduklan gazetenin nasıl hazırlandı ğını, tahrir, idare, tertip ve tabı dairelerimizin, muharrirlerimizin ve diğer arkadaşlann nasıl çahsbklannı seyredecekledir. Sesli, musüdli ve izahlı olan bu filim, modern bir gazetenin mesaisini bütün tafsilitile göstermektedir. bir miiessesedir. Hem bu hareketin adtna siz aklâksızlık diyorsunuz. Meğer ba ahlâksızlık değil, bir mödafaa tarzı imis. Avukahm söyledi. Biraz zor da olsa banun kanunî bir vaziyet demek olduğunu nihayet ben de anladım. Şimdi de arkadaşa kızmağa bazırlaniyorduk. O vakit bırakmaksızın izah etti: Borçlu, bizim kanonlara ve tea mullere göre asla ayrp sayılmaksı zm, pek âlâ borcum yok diye soze başlryabilir ve bununla bir hayli zaman kazanırmıs. Nihayet vesikalarile mahkemeye müracaat ettiğiniz zaman da bu vesBcalan ve kendi yan ve imza» smı inkâr edermîs. Bir kere bu vaziyetîn tesbiti nzun bir zaman işL Ondan sonra, yani birkaç sene 8onra asıl davaya girinlİT ve onun ne zaman bitecefpni kimse bilmezmiş. Herşey bilinse evra • kın Temyizden ne zaman çıkacağını ta« YUNUS NADİ (Mabadi ikinci sahifede). Cumhuriyet, sevgili karilerinden görduğü rağbet ve teveccühe teşekkür maksadfle yann Beyoğlunun en büyük dört sinemasında, saat birde meccani bir seans tertip etmiştir. Bu seansa istirak edecek Cumhuriyet karüeri yannki nüshamızda intiaar edecek bir davetnameyi ibraz ederek isimlerini yann nesredecegimîz bu dört sinemaya para vermeden girebileceklerdir. Karüerimiz, sinemalarda güzel birer Cumhuriyet filmi Cumhuriyet yarm 16 sayfa Gazetemiz yann 16 sahife ve üç renkli resimlerle süslü olarak çı kacaktır. Bu nüshada gazetemizin on senelik faaliyetinin bir tarihçeei bulunacağı gibi «Cumhuriyet» in bir günlük hayatmı ve nasıl çıktığını gösteren resimli bir yazı da intişar edecektir. Kazayt müteakıp çehtlmi, bir re^u Parçâlanan otomobaie hâdUede 5le n tngitiz I hadmtmn fecî vaziyeti. . '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog