Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi ncı cüzü çıktı Onıınrıı ISTANBUL CAĞALOĞLU .•«« n HO. JDÖU Telgrai ve mektup adresl: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: İstanbul, No. 246 CUITiarteSI 2 4 Telefon: Başmuharrır ve evi: 24290, Tahrır heyeti: 24298. Idare ve matbaa kısmüe Matbaacüık ve Neşrlyat Şlrketi, 24299 Un sccn u rı y e Meclis Reisimiz Kâzım Paşa Hz. şehrimize geldiler 1934 Hayat Ansiklopedisi Biiyük bir küfüphaneyi blr arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzımdır. Ihracatımız Mutlaka Yükselebilir Türk ulularına saygı günü Dresden: Mart 1934 uhran devri iktısad'ının is • tediğini, artık bilmiyen kalmamrçtır: Dışarıya mal gSndermek Ve çıkandan da • ha az mal getirtmek.. Dışarı ya göncTerdiğimiz malın değeri, yurdumuza giren mal değerinden artık ise, karar verebiliriz, işimiz yolundadır. Ve paramızın temeli de sağlamrfır. Fakat bunu her budun (1) böyle istiyor. Herkes bodun stnırı kapısını iki kere sürmeletneğe çalışıyor. Bunun neticelermi de, ar tık, öğrenmiş bulunuyoruz: Istih salin sürüm yeri boynna daralıyor, Döviz kanunlan gittikçe sertleşi yor. Bütün güçlüğü aşarak nmr lardan kayabilmek için paranm değeri sun'î bir aurette indiriliyor. Netice gene mü»bet değiUfir. Parasını indiren budun, belki, îlk devirde geçici bir parlaklık ya» şayabilir. Fakat bütün ithalâtmı parasının men nisbetine göre pahalı Mecli* Reisimiz Kizım Pafa Hazfetödemeğe mecburdur. Her halde bu leri dün sabahki trenle Ankaradan şehda hiç kazançlı brr is değildir. rimize gelmistir. Kâzım Paşa Hazret • Devrimize göre en uygunu ve en leri Haydarpasa istasyonunda Vali zararsızı Claering (klering) usulümuavini Ali Rıza Bey, İstanbul Mer Beşiktaş icra kasastnt soyarken yakala nan kasa htrnzlart Polis Müdiriyetindi dür. O da iki devlet bankası ara • kez Kumandanı Fehmi Paşa, Emniyet tstanbul zabıtası evvelki gece sabaha *mda açılan hesabı carinm gayet san'atten uzak kahmş, fakat son za • > Müdürii Fehmi Bey, Ikhsat Vekâleti De karsı mühim bir kasa hırsızı çetesini Beiyi islemesi şartile... Bunu düzelt • manlarda tekrar faaliyete geçerek Beniz ve Hava Müstesan Sadullah Bey mek, bütün muameleyi kolaylaştırşiktaş icra dairesmm kasasını kırarken yoğlunda Kalyoncukullugunda topal ve tstanbulda bulunan meb'uslarla birmak hiç te güç değildir. Çünkü; cürmü meşhut halinde yakalamıstır. Ya Şevke^j kahvesine düşmüştür. Burads muamele kolaylığında her iki meıtıçok kimseler tarafmdan istikbal edil kalanan hırsızlar Jorj Dilmger isminde Şevket ve Saferle yeni bir çete kurulleketin büyük bir alâkası vardır. mistir. bir Macarla topsJ Şevket ve Safer is muş ve soyulacak kasalar tetkik edil Claering tamamı ile atnelî bir iş Meclis Reisimiz Çankaya motörüe minde diğer iki şahıshr. Jorj Dilinger, meğe başlanmışhr. Dün Univertite konferan» talonunda Birlik narnına $öı olduğu için ithalât ve ihracat poli Dolmabahçe sarayına ve oradan da bibundan üç sene kadar evvel yakalanan Fukaraya fazla para vermenin »öyliyen genç ve dinleyenler tikasııun bütün yollarını bilmek lâraderlerinin Maçkadaki evine gitmiş meşhur Macar kasa hırsızı kumpanyasınzımdır. Burada ilkönce düsünü'.e • zararı! Millî Türk Talebe Birliği tarafmdan halk ve millet hâkimiyetine dayanan lerdir. Kâzım Paşa Hazretleri aksam dandır. O vakit, diğer arkadaşlan mahcek şey, döviz kanunları, sürüm paÇete, soyulacak kasalan tesbite baştertip edilen Namık Kemal ve Ziya mes'ut bünyesmden bahsile, millet ve üzeri Tokatlıyan otelinde kendisile gökum olduklan ve hudut haricme çıkazarınm karakteridir. Çünkü; ancak ladıktan sonra garip bir tesadüf, ön * Gökalp ihtifali, dün Üniversite kon memleket yolunda feragatle çalışmış o(Mabadi üçiincü sahifede) rıldıklan halde Jorj Dilinger, yakasını bu suretle sürüm hacminin artıp ; lerine zengin bir adam çıkarmıştır. Bu ferans salonunda yapılmışbr. Salon Ulan ululan anmanm gençl'ğe diişen b r kurtarmıştu artmıyacağı anlaşılabilir. : adam, Mahmutpaşada Küçük Yıldız haniversite ve yüksek mektepler talebeleborç olduğunu söylem 8, Namık Kemal lhracatın artması, bunu bilmi • Bu maruf kasa hırsızı, bir müddet (Mabadi dSrdüncü sahifede) rile hmcahmç dolmuştu. Orta kısımda, ve Ziya Gökalpın büyüklüğünü anlat • yen kalmamıstır; ihracat yapan " " ••••••••••••••••••••• • • • • « • •• • •^ • • • •• • » • • « mışttr. memlek«tin kuvvet kaynağıdır. Faz Univenhe Rektörile, profetörlerinden bir kısmı ve davetliler bulunuyordu. la istihsal; fazlâ îs kuvveti, fazla Hâmide göre Namık Kemal Hitabet kUrsnsanün östünde Gami Haz refah, fazla vergi, boyuna artan yaBu nutuktan sonra bir talebe, has • ratıcı bir bütçe, fazla güçlü bir ül retlerinm resimleri, iki t&rafına Namık talığının nekahat devrme girdiğini memKemal ve Ziya Gökalpın fotoğrafları ke demektir. Nüfus politikasmm da nuniyetle öğrendiğ'm;z sair Abdülhak en sağlam temelini normal iktıta asılmısb. Hâmit Beyin bu iht'fal münasebetile dî inkişafta aramak lâzımdır. FaMeras:m Şehir bandosu tarafındrn birliğe gönderdiği iki mektubu okudu. kat gene biliyoruz ki ham madde çalınan Istiklâl marşile baslamıstır. Mars Abdü'hak Hâmit Bey Namık Kemal fiatleri düsmüstür. Azalan ihracat dinlendikten sonra kürsüye gelen Ta Bey için diyordı ki: •rrasına göre birkaç yıl önceki delebe Birliği nesriyat bürosundan Baha« Edebiyatta ben'm son üstadım ğerin belki yalnız % 4 0 mı bile gedır Bey, yeni Türk inkılâp hayabnm (Mabadi üçiincü sahifede) tirmiyor. Fakat düsen eşya fiatleri de bu zararı az çok kapatacak bir »urettedir. Çünkü; ucuz ham madVefa kalecisi bir frikiki kartanyor de ile rasyonalize sanayi ucuz mal yetiştirmektedir. tthalât ve ihracat mübadelede bulunan iki ülkeyi bütçe politikası itibarile de ehemmiyetli surette alâkalandınr. Gümrükler her dev letin bütçesinde çok kabank bir yekun tutar Azalan ithalit, ayni za • manda, azalan devlet geliri demektir. Bunun neticesi baska vergilerin artması, hatta sırasma göre istih • salin pahalılaşmasıdır. Halbuki d.ş pazarlarda rekabet yapmak mecburiyetinde kalan pahalı bir istihsal, en büyük sürüm kudretini kaybetmiş bir istihsal sayılabilir. Böyle bir istihsali hiçbir te»kilât kurtaramaz. Çünkü; ilkönce büyük transız Ticaret Odast içtimamda çapta kurulan her teşkilât masraf(I Fransız sef iri 2 Fransız hdır. Bundan baska şahsî tesebbüsbaşkonsolosudur) teki fert mes'uliyetinin bütün ti tstanbul Fransız Ticaret Odası carî yumuşaklığından da mahrumdün sabah Fransanın Ankara büyük dur. Buhran yıllarında koopera elçisi M. Kammererin reisliği al tifler bile ihracat işlerinde, hususî tında Ünyon Fransezde senelik içteşebbüslerle kat'iyyen boy ölçüşe(Mabadi üçiincü sahifede) memiştir. Bugün her budunun ideali tek bir noktad'a toplanmaktadır. Yarfta fazla iş. Almanya işsize iş ver mek için dünyada esi gö«ülmemiş bir otomobil yolu ağı yarahyor. Ecnebi şirketlerde çalı&an Türk memurları cemiyeti dunnu. ıoj>tum.etı a n Fransa böyle yapıyor, Italya böyle yor. Halbuki baska memleketlerde Ecnebi şirketlerde çalısaa Türk meyapıyor. Bizim Yurtta fazla iş icin tstanbulsportm Vefa kalecisi tarafmdan kesilen bir hücttmu buna imkân yoktur. murlarmın haklanm müdafaa için bir çeçit çesit imkânlartmız vardvr. MeBiz ecnebi sermayesme asla d3fn»an cem'yet tesekkül ettiğini yazmışhk. Londra 23 (A. Dün Taksim stadyumunda ve Fe kındaki dünkü mütaleamız tahak «elâ, ihracatımızı Claering yolu ile, değiliz. Yalnız bizim de hak sahibi olfert teşebbüsünü diriltmek şartile A.) Reuter a nerbahçe sahasmda lik maçlanna kuk etmiştir. Bu cemiyet dün öğleden sonra saat duğumuz kabul edüsin. Bugün ecnebi yükseltebiliriz. Devletin yalnız nâjansmın öğrendi devam edilmiştir. Taksim stadyo 14,30 da Beyoğlu Halkevmde bir içSahaya evvelâ Beykozlular ve bi» m bir rol oynaması her türlü teşşirketlerde mötehassu diye çahştınlan ğine göre tbnisuut munda Vefa tstanbulspor, Fenertima aktetmiştir. tçtima çok hararetli raz sonra da Beşiktaşlılar çıktılar. kilittan daha ehemmiyetlidir. Biz birçok zevat var. Bunlarm içinde ha kuvvetîerile Ye bahçe sahasmda da Beşiktaş Bey Beykoz takımmda bazı tadilât yaolmus ve muhtelif hatipler söz söyle buhran yıllarında devlet parasnm. kikaten mütehassıs olanlan da yok men imamı kuvkoz takımlan karşılaşmışlardır. Ve pılmıştı. mişlerdir. her hangi bir alışveriş mes'uliyet;ne değil. Bunlar hakkında birşey söyle vetleri arasında falılar, güzel ve talfhli bir oyundan girmesme taraftar değiliz. Çünkü; Celseyi açan Nadir Bey cemiyetin Kandili Nebi, Sedat Tur • meğe hakkımız yok. Fakat hiçbir şeymüsademeler ce sonra tstanbulsporu 21 mağlup etbu, ilkönce kredi hacmini ehemmigayesi hakkında izahat vermiş ve bu de bizlerden fazla ihtısası olmıyan ecgut, Mehmet, Behçet Sait, Musreyan etmektedir. mistir. Besiktas ta Beykozla 33 beyetli bir surette daraltır. Böyle bir tesekkülün zarurî olduğunu söylemistafa, Halil, Rıdvan, Bahadır. nebilere verilen Türk paralaormın Zannedildiği rabere kalmıştır. azalts ise iktısadî kımıldamşlar için tir. Beşiktaş takımında sağ haf Ali Türklere hasredilmesmi istiyelim. Cene göre iki mem akla gelebilen en tehlikeli engelleryoktu ve takım bazı değişikliklerle. Nadir Beyden sonra söz alan Ho miyet bu meselenin temini için yakınleket arasında dir. Bundan baska, bu usul iktısadt şöyle çıkmıştı: landa bankası muhasebe miidürü Veda yapdacak olan is kanununa bir Beykoz evvelki haftalarda yap hareketleri fert kredisile yapılanı harp vaziyeti, dün fik Bey de demistir ki: madde ilâvesi için yüksek makamlara Mehmet Ali Hüsnü, Adnan devlet bütçesinin sırtına yükler. tığı fena müsabakaları dünkü gü • Mekkede neşredi lbnıssuut müracaat etsin.» Halbuki devlet bütçesinin hedef • Nuri, Feyzi, Faruk Hayati, Şe ' len ve veliahtın kumandasmda bulu • zel ve canlı oyunile tamamile unut« ^ Türk memurlarnun yapabile leri çok başkadır. Onu hedeflerlnref, Nazım, Hakkı, Eşref. Diğer birçok hatipler ayni mealde turmuş, galibiyete lâyık bir maç nan Ibnissut kuvvetlerine, hali hazır ceği birçok isler vardır ki bugün ecneden küçük bir zaman için bile a söz söylemisler ve netkede tekrar yapcnıştır. Fakat Beşiktaşın mevsim Hakem Galatasarayh Sabih Beydi. da Yemen imamı kuvvetlerinin ellerinbilerin uhdesinde bulunuyor. Birçok M. NERMt toplanarak bir idare heyeti s«çmek başındanberi devam eden pa> lak Rüzgâcı lehlerine almış olan Bey» de bulunmakta olan mevzilerin işga yerlerde de ayni isi ayni sekilde ya (Mabadi îkinci sahifede) üzere içtima 15 gün sonraya talik o lnıi emreden bir tebliğden sonra oto • yıldızi oyunu beraberlikle neticekozlular, açıkları vasıtasile güzel pan bir Türk memur ecnebi msmura hmmustur. lendirmiştir. Bu suretle Beykoz hak(Mabadi dördüncü sahifede) matik olarak baslamıstır. nazaran onda bir nisbetinde maas ah(1) Budun = Mület. Namık Kemal, Ziya Gök Alp ihtifaHjdün yapıldı Azılı kasa hırsızları Beşiktaş icra kasasını soyarken yakalandılar Hâmit, mektubunda diyor ki: «Kemal zekâları teslih Muhtelif meselelere dair Meşhur kasa hırsızı Macar Jorj Düingerin riyaset istibdada ilânı harp etmiş ve muzaffer olmuştur» izahat verdiler ettiği bu çete cürmü meşhut halinde tutuldu Fransız Ticaret Odasmda toplantı Türkiye ile Fransa arasındaki ticarî miinasebetler iyidir Ecnebi şirketlerde çahşan Türk memurlar Cemiyet azası dün toplanarak ecnebi şirketlerdeki Türk memurlarmın vaziyetinden şikâyet ettiler Beşiktaş: 3 Beykoz: 3 Vefa: 2 Istanbulspor: 1 Dün, çok güzel ve canlı bir oyun oynıyan Beykozun Beşiktaşı yenmesine ramak kaldı Yemende harp Harp vaziyeti bir tebliğ den sonra basladı Leş.ktaş Beykoz macı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog