Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

YEDIGUN Bugün herkes gibi siz de bir Yedi Gun okuyunuz. Bol resimli sayfalannda sizi çok a lâkadar eden yazı lar bulacaksınız. Hemen mave7zinizden ıstevinız 10 kurujtur Onuncu MQ0 ISTANBUL CAĞALOĞLU y, l fctanbul, No 246 Sdfl 13 JDd9 Telgrâf ve mektup adnd: Cumhuriyet, Istanbul Porta kutusu: fctanbul, No 246 h Telefon: Baçmuharrlr ve evi: 24290, Tahrir heyeti: 24298, Idare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşrlyat Şlrketl, 24299 umhuriy saf! ıradının yüzde yüzü nisbetine çdcanlmiftır. Eczacılar, lâyihamn eski seklrnde olduğu üzere yüzde alttnıs vergiye tâbi tutulmaktadır • lar Sdfl 13 1934 Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütöphaneyi bir arada evinize geliren en fayda'ı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzımdır. Tıp Fakültesini Kuvvetlendirelim Ankara: 12 mart (Ba§muharririmızden) I l> stanbul telefonu abonmanlanndan | J sirketçe iade olunacak 3ri yüz kü sur bin lira ile yeni bir hastane vü cude getirmek hususunda matbuatm ittifak etmis olduğunu görerek dün telefonla bu meseleye yeni bir fikir ilâve ettik: Bu parayı gene ayni yollarda sarfolunmak üzere Tıp fakültesine tahsis ve tevdi etmek. Zaten isin en doğrusu bu imiş ama galiba ilk fikir harekete gelerek matbuatımıza malolurken bir parçacık inhirafa uğramıs. Maarif Vekâleb'miz bu tesadüfî para ile halkumzın fakülteye yapacağı yardunm gene hastanelerimiz itibarile tekemmüle hâdim olacağuu temin ederek en muvafık hal seklinin bundan •baret olacağı kanaatindedir. FiIIıa kika fakültenin Istanbula naklindeki meksat ta gözönünde tutularak fakülte ile hastanelerimizin ayni maksatta hergiin daha mukemmele doğru yükselmek için elbirliği etmis olduklannı görıirüz. (Jniversiteye verdiğimiz ehem • miyetin Tıp fakültesi itibarile Istanbul •çin temin edeceği maddî ve manevî faydalar bilhassa Istanbul hastanelerinin hergvn daha mükemmel ve daha maruf olacaklan neticesinde karar kılar. Biz Tıp fairültemizi yeni naklo • lunduğu Istanbulda takviye etmekle Byni zamanda Istanbul hastanelerini de yükseltmis oluruz. Çünkü bu iki müessese artık ayn ayn mevcudiyetler sayılmıyacak k&dar birlesmiş bulunu • Fakülte daha ziyade tatbikat istiyen derslerini hastanelerrmizde vermekle zâhirde hastanelerrmizden en ziyade o istifade ediyor gibi görünür. Bunda pek te öyle büyük bir yanhslık yoktur. Nitekim fakültenin tstanbul tarafma nakli lüzumu etrafmdaki mütalealar fc'lhassa bu delilin kuvvetine sığmıyorlardı. Fakat şurası da muhakkaktır ki tstanbul has'anelerinin fakülteden Utifadeleri daha fazla olacaktır. Çünkü bu hastaneler bundan sonra bütün hastalıklan ve hastalan itibarile kendile • rine en maruf hocalartn en dikkatli teshis ve tedavilerini temin etmis bulunuyorlar. Vaktöe Haydarpaşa hastanesme niçin o kadar fazla tehacüm olurdu? Bu tehacümön en esaslı ve pek hakk se • bebi orada en ileri gelen hocalarm hastalan ve hastalıklan ders olarak en dîkkatli bir muayene ve tedaviye tâbi tutmakta olmalandı. Fakültenin lstanbula naklile bu keyfiyet simdi bütün tstanbul hastanelerine maledümistir. Bu hal Istanbul hastaneleri için azbuz bir mazhariyet değildir. Fakültenin tstanbula nakli ve hastanelerimizin seririyat dershnneierine kalbi yüzünden evvelce pek hesaba kahlmamıs yüksek masraflar ihtiyar etmek mecburiyetinde kaldığunız gibi bundan sonra hastanelerimizi daha ziyade ıslah, tevsi ve bilhassa yeni aletler ve vasıtalarla teçhiz etmek ihtiya • cile peyderpey yeniden birçok mas raflar daha ihtiyar etmek mevkiinde • yiz. Hastanelerimiz böylelikle pey derpey daha yetv, daha genis ve daha mükemmel olup gide • ceklerdir. Fakülteyi takviye etmek, hastanelerimize hizmet etmek demek tir. Onun içm elimize geçecek her fırsatla fakültenin bu takviyesine him met etmeliyiz. Telefon abonmanlanndan iade olunacak parayı alâkadarlan fakülteye terketmekle ilme, fenne ve sehre azamî hizmet etmis olacaklardır. Bilhassa Tıp fakültesine Avrupadan pek maruf ve pek kıymetli hocalar getirdik. Kendi zeki ve yüksek kabiliyetli unsurlanmızm da gayretlenle hekım • lik bizde ileri gidecektir. Fakültenin bu yükselme işleri ise ençok hastanele rimizde görülecektir. Yavaş yavaş filân ve falan hastanelerimizin, oralar • da tecelli edecek hazakat eserleri do layısile, birer suretle temayüz etmeğe ve şöhret kazanmağa basladıklan za manlan goreceğiz. Bu zamanlan biran evvel idrak etmek için fakültemizi takviye etmeli ve onun adamakıllı çahs ması esbabmı Banal etmeliyiz. Istanbul Üniversitesi üzerînde ve bilhassa Tıp fakültemiz hakkında bü yuk ümitlerimiz ve adeta ihtiraslan mız vardar. Dünyanm en giizel sehri olan tstanbul, eğer bir parçacık him • met olunursa, Ttp fakültesi noktasmdan Balkanlarm en parlak noktast olmaYUNUS NADl (Mabadi ikinci sahifede) Büyük Şefimiz, iktısadî Serbest meslek mensuplarının sahada da bir dehadır kazanç vergilerî fazlalaştırılıyor Yusuf Kemal B., dün, Dâhi Şefin büyük irşatlarile Muhtelit Encümen, hizıret erbabının vergi nisbetlerinin ipkasına karar verdi, barların ve diğer hazı yerlerîn vergileri % 100 den % 130 a çıkarıldı Ankara 12 (Telefonla) Kazanç lâyihasi yeni Maliye Vekilinin mütaleası alınmak üzere Muhtelit Encümene gitmişti. Encümen lâyihada tadilât yap • mıştır. Bu tadilât evvelce kazanç kanunu lâyihasile mükellefler lehine yapılmıs olan vergi tenzilâtmdan vaz geçilerek hali hazvdaki nisbetleri muhafaza etmek zaruretinden mülhetn olmustur. Encümenin tadil ettiği maddeler bilhassa lâyihamn 34 ve 38 mci maddeleridh*. tşgal ettikleri binalann gayrisafî iratları üzerinden vergiye tâbi olan mükelleflerin vergi nisbetini gös teren 34 üncü maddenin eski sek • limle muhafazasi kabul edilmistir. Kazanç lâyihasmda tadilât Inkılâp Tarihi dersleri yapılan malî ve iktısadî inkılâbı anlath Bttr ve umumhanelerden alınacak vergi Bar ve umumhanelerin vergisi yüzde yüzden, yüzde yüz otuza çıkarılmıstır Hizmet erbabının vergileri Hizmet erbabının vergileri lâyi • hanın eski seklinde yüzde bes iken yeni tadilâtla iki tasnife tâbi tutulmaktadır : Umumî ve mülhak bütçelerle idare edilen müessese ve dairelerde yapılan tediyatta : Yüz Iiraya kadar yüzde bes Yüz bir liradan iki yüz Iiraya kadar yüzde alti 2(KX den 300 e kadar yüzde 7 300 den 400 e kadar yüzde 8 400 den yukansı için de yüzde 9 ahnacaktır. Bu daire ve müesseseler haricinde kalan diger hakîkî ve hükmi şahıslar nezdinde çalısanlara ya (Mabadi ikinci sahifede) Yutnf Kemal Bey, dün ikinci dersini verirken tnkılâp Tarihi enstitüsünde, sabık Adliye Vekili Yusuf Kemal Bey dün ikinci dersini de verdi. Bu dersin mevzuunu teskil eden esaslar funlardı: Haricî ticaret, merkan tizm, Osmanh imparatorluğu, malî •e iktısadî kapitülasyonlar, emperyalizm kavgalan ve nüfuz mınta kalan, ticaret ve tediye muvazenesi, Sevr muahedesi, Osmanh ünpa ratorluğunun inkırazı, mütareke, Izmirin ve lstanbulun yabanci «lle» re geçmesi ve bunlann iktısadî cephed'en yapmıs olduğu tesirler. Yusuf Kemal Bey, once, malî ve iktısadî kapitülasyonu izah ederek dersine baslamıs ve bu mevzu etrafinda ezcümle demisth* ki: < Bütün dünyada, Osmanh imparatorluğunun münasebette bu • lunduğu milletler merkantizm test(Mabadi besinci sahifede) Serbest meslek mensuplartnın vergileri Yüzde kırk beş nisbetinde mükellefiyete tâbi olan disçiler, dava vekilleri, mimarlar, kimyagerler, baytarlar ve bu gibi ilmî ve meslekî ihtisaslarile kazanç temin eden serbest meslekler erbabının mükelle fiyetleri yüzde »eksene çıkanlmıştır. Gene 34 üncü maddenin (F) fık Muhtelît Encümen içtlmalannda bultman Maliye Vekili Faat Bey rası mucibince vergileri yüzde alt • mıs olan doktorlar, avukatlar, mü • hendisler, müsavirler, mütehassıslar, altın ve zikıymet mücevherat sa tanlar, antikacılarla yedthci madde haricinde kalan sarrafların ver gisi i?«al ettikleri binalann gayri Balkan misakı ve Italya Misakın gizli kalan hükümleri var mı? «Times», İtalyan gazetelerinin tefsirlerini yersiz bularak iddiaların yanlış olduğunu söylüyor Yunan hükumeti misakı meclise sevketti tngikere Hariciye Nezaretmin na • firi efkân «Taymis» gazetesinin Ro ma mubabiri 8 martta gazetesine şu telgrafı çekmistir: « Balkan mtsakına bir protoko • lun merbut oldugu hakkındaki ifsaat İtalyan matbuatmda yanlış tefsirlere sebep olmustur. Mezkur protokolun misakla birükte Atmada imza edildiği asikârdtr. Fakat protokolun gizli oldu • ğu iddiası doğru değildir. Çünkü protokolun roetni derbal Atmadaki Ingiltere, Fransa ve ttalya mümessillerine bildirilmiştir. Protokolun ttalya aleyhinde olduğu iddialan yanlııtır. Protokolun muhteviyatı misaktn nesrohman maddelertnin haridne çıkma • makta, yalnız bu maddeleri tarif ve izah etmektedir. Bu protokol misakm IIl 8 milyonluk kredi Sovyet hükumetij ile itilâf Protokol ve munzanı zabıtnamenin metinleri Sovyet hükumetinin hukucne timize açacaği 8 milyon dolarlık kredi ve vereceği makine techi zatı ve saire hakkında imzala nan protokol metni altına sahifemizdedir. Telefondan alınacak para Şehir Meclisinde bu paranın bir paviyon inşa edilmek üzere Tıp Fakültesine tahsisi esası kabul edildi Basmuharrirrmiz Yunus Nadi Bev dünkü saynnzda Telefon şirketmin abonelerinden fazla aldaği parala nn Tıp Fakültesine tahsisini teklif etııııstı. Dün bu noktai nazar Şehir Mec lismde Cevdet Kerim Bey tarafın dan da ehemmiyetle ileri sürülmüs ve meclis tarafından kabul edilmistir. Hasetu veya Cerrahpasa hastanelermden birine Tıp Fakültesine mül > hak olarak yeniden bir paviyon yapılması için Maarif Vekâleti tara fından vaki olan teklif üzerine dün Şehtr MecUsinden yüz bin liralık tahsisat istenildi. Bütçede fazla tahsisat bulunmadığından takrirm bir kere de bütçe encümenine havalesi teklif edildi. Fakat Cevdet Kerim Bey söz alarak bir teklifte bulundu ve dedi ki: « Bütçenin vaziyetini bildiği mizden yüz bin liralık bir paviyon yapılmasi meselesini bütçe encüme?H%« brrakmadan, heyeti umumiyece tetkik etnvemizi teklif ediyorum. Bu seneki bütçemizle bu teklifi kabule maalesef imkân yoktur. Bu ise gerek sehrin ihtiyacı ve gerekse çok kıymetli isler yapacak olan Üniverısitenm tıp kısmı için çok mühim bir zaruret teskil eder. Ancak Kasten çıkarılan bir şayia Halit B.in istifa ettiği şayiası tamamer. uydurmadırj 'Yunan Hariciye Nazın ' M. Maksimos münoasıran Balkanlara ak olduğunda sarih surette ısrar etmektedir. Haber ahndığma göre protokol şc (Mabadi dördüncü sahifede) Ankara 12 (Telefonla) td • man Cemiyetleri nttflakı umumî merkezinin son içtimamda ver • diği kararlan bildirmtstim. Tah kikahma nazaran, evvelce verilen ceza kararlannda kat'iyyen hiçbüdeğifikKk olma mıs, karar, tstanbol Mmtakası re isUğine tebliğ e dilmiştir. nferkezı umu mı IKUICI retsmm Cevdet Kerim Bey birsey düsünebiliriz ki o da, fazla almam telefon ücretlermden İade edilecek paranın bu ise tıJısisidir. Ben öyle zannederim ki heyeti aliyeniz de bu kanaattedh. tstanbul halkmm bu yerinde ve değerli iş için kendi haklan olan parayı vereceğine de şüphe yoktur. Bu hakkın bu işe tahsisi ya bir kanunla temia edilebilir. Yahut ta haHnn ayn ayr» teker teker tahsis edilecek bir bü* roya tahriren müracaatte bulun • masile kabıldir. Şimdiye kadar ya • pilan nesriyatla anlafihyor ki bumı (Mabadi dördüncü sahifede) Lort Loydun herzeleri Şarkta ve Türkiyede medenî hükumet teşkilâü iyilîkten ziyade kötülüklere sebebiyet veriyormy$! Kahirede müntesir «Muhadenet» refikimiz yazıyor: «Mısmn sabık tngiltere fevkalâde komiseri Lort Loyt birkaç gün evvel Hindistana dair söylediği bir nutukta şark milletlernden bahsetmiş ve Türkiyeyi de unutmamıştır. Şarkı, sark mflletlerini çok dar bir zaviye a rasmdan görmeğe ahstığı Lort Loydun Hint, Mısır gibi hükumetini temsfl et tiği memleketler hakkındaki çirkm hükümlerine cevap vermek bize düsen bir vazife değildir. Fakat Çin, Iran ve Seylân kıt'alan arasma Türkiyeyi de ka nshrarak bu yerlerde medenî hükumet teşküatmm ryilikten ziyade kötülüklere sebebiyet verdigi iddiasmı da cevapsız bırakamayız. Lort Loyt bir zamanlar Türkiyede bir kâtip, bir sefaret memura olarak bulunmuf olabüir, padisahhk devrinm fenalıklarmı görmüs olabüir, fakat o devrin kötülüklerinden kurtubnak üze (Mabadi dördüncü tahifede) Sporda dısıplın tesisi için vafcı olan mesaisi bazt kimselerin hoşuna gıtmeyen merkezi umuml ikinci r&si Halit Bey Lort Loyt istifası haberi tamamen uydurmadır. Bu haberin, Türk sponma sokulmak isteoilen disiplin ruhunu, kendi men faat ve ihtiraslannı mutazamr etmesi dolayısile kabul etmiyen kimseler ta rahndan kasten çıkanlmakta olduğu tahakkuk etmistir. tkinci reisin çekildiğini değil, bilâ kis sporun yeniden ıslah ve tensiki ve hakikî bir disiplm tesisi içm esaslı ve motemadi surette çalışmağa basladığını soylemek daha doğru olur. Bu iti barla ikinci reisin, istifa ettiği şayiasım ortaya atanlar, umduklarmm tamamen aksile karsılasacaklardir. Son hâdise münasebetile alman seri ve efkân umumiyeyi bihakkin tat • (Mabadi dördüncü sahifede) Abkfin Daver Bey tarafından bir ,ok ılâvelene tercume ve nakıdilmis olan «Harpte Yavuz» serlevhalı tefrikamız birkaç gune kadar bitecektir. Bundan sonra gene Abidin Daver Bey, Büyük Harpten evvelki ve Büyük Harp teki en mühim ve heyecanh hakikî casusluk maceralarından baz ılarını türkçeye çevîcfk karilerimize takdim edecektir. Bunların birincisi bir Irsgil 7. casusunun Almanlarm meşhur 42 lik toplarmın plânlarmı nasıl elde etmeğe muvaffak olduğunu anlatan çok meraklı ve müheyyiç hikâyesidir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog