Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi 49 uncu cüzü çıkti Onuncu sene: No. 3506 umhuriyet İSTANBUL CAÛALOĞLU Telgraf ve mektnp adresl: Cıunhuriyet, îstanbu] Posta Kutusu: tstanbul, No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrlr mödüru: 23236. tdare müdürü: 22365. Matbaa: 20472 <?*• Perşembe 8 Şubat 1334 ™ ™ • • ^ ^ ^ ^ Hayat Ansiklopedisi Büyük bir küiüphaneyi bir arada evinize geliren en faydalı eserdir. Her evde bir lane bulunmak lâzımdır. ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ Meğer yalnız Bizde değilmiş! h Adliyemiz daha iyi olsun di, ye çalısbkça o daha fena oldu demiyeceğiz, fakat hemedense daha ziyade kanştı. Ezcihnle dava lan çabuk neticelendirmek işi hemen kemen adeta «uya düştü. Meşrutiyet devrinde bir mesele için dostumuz bir avokata: Bu if nekadar zamanda biter? Diye sormuftuk ta: Nanl istenilirse öyle. Bir senede de bitebîlir, on iki sene de süründürülebilir. Cevabmı alarak şaşmısiık. Şimdi herhangi dava ne zaman biter diye hiç kimseye sormağa hacet yok zan nediyoruz. Çünkü adaletin şimdiki cereyanmda bizde hiçbir if hiçbir zaman bîtmez gibi kuvvetli bir şüphe uyanımş bulunuyor. Meşrutiyet zamamnda davanın istenilirse on iki sene sürebile ceğini soyKyen avnkat arayerde bu işi öyle bir çıkmaz içinde boğacak kendi meharettni de tnetetmiş oluyordu. Şimdi galiba kimsenin marifet ve meharet göttermesine hacet olmaksızm dava lar ebediyete sürebilecektir. ts tibdat devrinde bir hukuk davasınm omre sürebileceği dillere destan bir bakikat gibi soylenirdi. Meşrutiyet ve cumhuriyet devirlermde istibdadm meşhor Abdurrahtnan Pa*a adliyes nm kaç defa hasreti çekildiğmi kendi Pariste »on hâditelere mukaddeme teşhü eden nömayiflerden iki inhba: Tahrip edilen gazlnolar ve kulaklanmızla canımız yanarak din .tramüaylan durdurmak üzere ağaçlann etrafmdan sökalüp yerlere atılan demir hafet parçaları ledik. Geçmif zaman ohar ki bayali cihan değer ama bu bahiste bix met rutiyet ve cumhariyet adliyelerimizi bütün noksanlanna rağmen istibda dra hatta Abdurrahman Pasa adliye sile dahi mukayese edemeyiz. Hiçbir Pariı 7 (Hususî) Öd haftadanberi şey yapmadıksa adalet işini anlamak kısa fasılalarla devam eden nümayiş ta fersah fersah iieri gitmişizdir. Za ler son gimlerde biitün biitün şiddet ten adalet, tatbikattan evvel esaslı bir lenmiş, dün ve dün gece adeta bir ih anlayıs isidir: Hâkimin anlayisı işi ve tilâl manzarası almıştır. Mecliste bu halktn anlayışı işi. Devlet denilen mecyük bir ekseriyeti haiz olmasina rag mua bu iştn kavrarulm ve yürütülüşü men Şotan kabinesinin sukutuna sebep şeklme ve derecesine bağlıdır. Mese • olan bu nümayişlere yeni Başvekil M. le esasmda işte bu kadar büyük, derin Daladye de mukavemet edememiş ve ve engmdir. mecliste elde ettiği ekseriyete rağmen Onun icindir ki adalet işini anlayışta Risicumhura istifanamesinj vermek u • o kadar ilcri grttiğimiz halde onu tatfararmda kalmışfar. Daladye kabinen • bflc ve iöSd* bu kadar geri kalmmtz nin mani olacağı beklenirken bu nü • daha ziyade nazarı dikkatimizi celbetmayişlerin b'lâkis ihtilâl manzarası armektedv. Viyanada iken bu mevzu öîsfifa eden Daladye kabinesinin azalart zetmes;ne sebep, yalnız müfrit sağ fu> zerinde Adliye Vekilimizle uzun bir lerde başlıyan nümayişler süratle ge kalar mensuplannm degü, komün;st hafaza memurlarmm mümaneati netihasbıhal yaptık. Biitün memleketm duy ve anarşit ursurlann da işe kanşmış nişlemiftir. Nümayişçiler müteaddit decesinde buna muvaffak olamamışlardır. duğu noksanjan tabiî daha kuvvetle falar meclis binasına hücum etmek is bulunmalandır. Diğer mahallelerde, ayni zamanda hisseden liyakatli Vekil fikrini derdin temişlerse de atlı ve müsellâh mu • Dün aksam meclise ctvar mahalle • (Mabadi altıncı aahifede) teşhisî ve tedavisi üzerinde yormaktadır, ve şimdiye kadar kendisince mü • hiro gördüğü birçok noktalar iizerme 4>almumu yapıştırmıştır. Türk Tetnyiz mahkemesme Japon imparatorluğu temyiz mahkemesine geldiğinden fazla if gelroekte olması hakikaten 5ze • rine balmumu yapıştınlacak noktalac • dandır. Bıma dağ olsa dayanmaz, ve bizim Temyiz mahkemenvz iki misli da; ha buyutülse elbet bu yükün akmdan gene kalk&raaz. Esasta davanın ehemmiyetlisi ehenv miyetsizi olmaz ama bizim Temyiz mahkemesmden alelâde bir merci tayini Atina 7 (Hususî) Misakın cuihtüafmm bir senede çıkamamış oldumadan evvel imzası kabil olamıyağunu şah»an biz büiyoruz. Temyizden caktır. Imza merasimi çok parlak oevvelâ bu merci tayini karan çıkacak, lacaktır. tonra davanın esasma bakilarak pek galip bir ihtimalle o da gene Temyize Ayni günde hükumet tarafmdan gidecek. Acaba o ne zaman çıkar? resmî bir ziyafet verilecektir. Bu Bu zamam tayin kabil değildir. ziyafette Hariciye Nazırları mühim Adliyemizm fazla belki de fuzulîsiyasî nutuklar söyliyeceklerdir. pek çok davalar içinde boğulmakta olHariciye Vekillerinin müşterek bir tebliği ile misakın maksat ve ehenv duğu kanaati vardır. Bu işra nasıl dü mıyeti anlatılacaktır. zelebileceği, flkrimizi uğrastırmaktan geri kalmıyan bir meseledir. Hele kaMerasim programı tanzim edil pHülâsyonlann ilsrasmdan sonra Cum mektedir. huriyet Turkiyesmin gül gibi bir adli(Mabadi yedinci atüıifede) yeye malik olman Hizumuna ait kanaatimiz gayet kat'idir. Ne yalan «övliyetnı, 3dde bir ah, deriz, ah şu Avrupa memleketlermm adliyelerindeki inti zam bir kere bizde de teessüs edebilse» Haseki hastanesinin harici manzorast Biz bu malihulya içinde iken gecen leri de haber verilmektedir. Hastane Son zamanlarda Haseki kadm hasgün Fransada StavisM rezaletinin hi • başheknni Nazmi Bey btr muharriri tanesinin doğum kısmında bazı yatakkayeleri arasmda gördüğümüz bir fıkmize demîstir ki: lara ikiser basta yabnlmakta olması ra derdin yalnus bize mahsus ve mün« Sari hastalıklılann bir arada Üniversitedeki Alman profesörlerden hasv olmadığını göstermis oldu. Sta yahnldrfclan doğru değildir. Yalnız donisaiyeci M. Lipmanm nazan dflckatmi Gihnrükteki adviskiye ait islerden biri »enelerdk istinğum koğusunda 50 yatak mevcut ol celbetmiştir. lî ihhsas malı tak dairelerinde sürüklenir durur, ve o, kemesi, beş ay Ecnebi profesor, müracaat eden has duğu halde müracaatlerin 79 u bul • orada «Srüklendİkçe beride Staviskinm maşı dolayısile zarurî olarak yataksuc evvel ımeydana. talann çokluğu dolayısile yeni bir dosoygnn teşkilâtı işler dururmu». Müş kalanlara kanape ye iskanle verHmîf çıkanlan büyük ğum paviyonu vücüde gefîrilmesi için tantiğe bu işin neden bu kadar «ürüntir. tzdibamdan müteve'lit olan bu vaeroinci şebeketeşebbüsatta buhmmuştar. Bu pavîyon cemede kaldığmı »ormuslar. O da: xuretm önüne geçmek üzere yeni bir sinin muhake 23 bin lirava ma'oîacaktır. Bu işe ben daha iki »ene evvel el oaviyon acmaktan bafka çare yoktur. mesine dün başFakat Belediye bütçesinin darlığı yöHaştanemize mörncAat eden fakir ka, j u: lamıştır. zünden şimdilik buna imkân olmadığı Dem». Daha dün el attım der gıbı dmlan geri çevjnııtanek için mümkün Şebeke, Sir bilr"nlmiştir. birşey! tki «ene bu. Bu mesele dolayıolan tedbirler almrmstır. » kecide SanasarHaseki hastanesinde, hastalıklan sasüe Fransız adlîyesinin türlü «ebep Havdarpaşa hastanesînm kapannMt» yajı hanmda bîr ri olan bazı kadmlann da bir arada ler altmda fena işledigini ileri süren sı ve Gülhane hastamesmm tamir edil • ihracatçınm kâyatinldıklan ve bo« yatak bulunupcamatboat müstantiyin cevabmı ibret vemekte obnaaı dolayısile doğum kutm tibi olan Kal Bomontide basılan ya kadar bir kısım hastalann masa, karecek bir mi»al olarak kaydediyordu. (Mabadi yedinci sahifede) dron Efendinin evin sahibi nape ve iskemle üzerinde bekletildik Biran îçm içimizden: Osmanlı Banka Hikmet Bey mııınıiHiıııııııııınıııiHiııınmıiHiıihmnıııınmmmnıımımmmnniHimmıımııııııınııımnıııiHiııııııııınıııııııiHiıınıımııımıııımn^ Oh, yahnz bizde değibniş! riizsüz yürüyen ve normal müddetler sında kiralanan bir kasadan 4 kilo Sonra adliyenm behemehal geç, ağır Demek »tiyen bir hissin huirahı sarfmda çabuk is gören bir makine eroin alırken, cürmü nveşhut halin ve kanşık yürüyeceğine ait bir kaide yukselmek irtedigmi doyar gibi olduk haltne konulma« Hizumuna tefcrar ve de yakalanmasile meydana çıkmıştı. yoktur, ve olamaz. Bu mülâhazalarla ama »evincimizi çabuk bastırdtk. Cünbir daha kani olduk. Kaldron sorguya çekilince, bun gene eski düşüncelerimize. döndük, nakfi Fransada adHvenm bozukluKU TiirYUNUS NADt (Mabadi yedinci aahifede) sıl olursa olsun bizde, adliyenm pü • kiyede bize te«elli teşkil edemezdi. jGazi Hz. dün Ankaraya Kanlı nümayiş ve arbedeler oldu, avdet buyurdular Ismet yalnız Pariste 600 yarah, 10 ölü var! nunda Paşa, Reisicumhur Hz. ni Gazi istasyokarşıladı, beraberce Ankaraya geldiler . ..•»«^.. . Fransada ihtilâl mi? W^ ^ Daladye kabinesi Meclisten itimat reyi almasına rağmen istifa etti, kabineyi eski Reisicumhur M. Dumerg kuruyor Ânkara 7 (Telefonla) Gazi Hazretleri bugün saat dörtte Eskişehir tarikile ve trenle Ankaraya avdet buyoırdular. Vali Nevzat Bey Reisicumhur Haz r°tlerini Polatbda istikbal etti. İsmet Paşa Hz. de Gazi istasyonuna giderek Gazi Hazretlerini orada karşıladılar ve birlikte Ankaraya geldiler. tstasyonda Vekiller. meb'usr lar, erkânı mülkiye ve askeriye ve büyük bir halk kütlesi vardı. Gazi Hz. istikbal merasimi it> temedikleri cihetle merasim yapılmadı. Reisicumhur Hz. trenden indikten sonra Vekillerin, karsı lamağa gelenlerin hatırlarını sordular, müteakıben İsmet Pş. Hz. ile birlikte bir otomobile binerek Çankayaya gittiler. ^*^^^^ ^^^^*~ ^^^^^~ ^^^^^ ^ ^^^i^^ ~^m^^^^ ^ Bursadaki faciada da kadm parmağı var! iki kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralıyan Ahmet bir vehim yüzünden cinnet getirmiş ^ ^ ^^^^^ ^^^^^ ^^ı^^ ^^i^^^ ^^ı^^^ ^^tm^^^ M. Dumerg Meclisin feshini şart koştu r Bir yatakta iki hasta yatırıldığı doğru imiş! ı.«M»n • : Balkan Misakı Alman profesörünün Haseki hastanesi hakkındaki !diaları tahkik edildi ve kısmen doğru çıktı Hariciye Nazırları müh'm nutuklar söyliyecekler Imza merasimi cumaya kaldı Buna 6 (Hn. Mu.) Bursayı sa atlerce heyecan içinde borakan dün ge» ceki facianın halka verdiği dehşet gerçi ilk tesirini kaybetmiştir, fakat hâlâ bütün şehir bunu kocuşuyor, herkes bunun sebebini araştmyor, ağızdan a» ğıza muhtelif rivayetler dolaşıyor. Dün geceyansma kadar, olup biteni ve üstüste işlenen cinayetleri zabıta kuvvetlerinm peşinden aynlmamak suretile takin ettik. Vak'anın seyrini anlatmadan ev • vel havlucu Ahmedi tarif edeyim: Katil 45 yaşlarında, zayıf, sarı benizli ve çok sigara içen brridir. Evvelce bir buçuk sene mıde hastalığı çekmiştir. Vakti hali yerinde olan Ahmedin 35 yaşlarında bir kansı da vardır. Ahmet; bir müddettenberi zevcesinin kendisini elektrikçî Izzet isminde eski bir komtusile aldathğına zahiptir ve bu ze habm tesirile evhama kapılmış, kan smın İzzetle bir olup kendisini öldiireceklermi kurmuştur. Elektrikçi tzzete gelince: O da Ah • III ••l<V«B<fVBI<lllllt«lllll¥lllllll1 III III III Solda Ahmedin gizlendiği kovak, •ağda hatil öldürüldakten aortra (başuctmda daran oğlttdnr) medin, kendi karuına göz d3cmiş ol • duğunu bizzat kanstndan öğrenmiş tir. lşte böylece gene bir kadm par • mağmm kanşnğı anlaşüan bu hâdise bidayette bir vehimle başlayıp cina • yetlerle bitmiştir. Uç beş gün evvel tzzet, Ahmetl» karşılaşınca kendisine bıcak çekmiş, fa» kat iş, bir hâdise olmadan yahıu mahkimeye düşmekle kalmışhr. Maama • fih bir aralık Ahmedin kansı polise müracaatle kocasınm kendisini günün (Mabadi üçüncu aahifede) •••»•p»»ww«»•••••••• II l l l l l l l l l l l i l V K I I I l l l f Teşekkür yerine tekdir M I I J M I V 1 I I 1 I I 1 I I f l M I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I M I I I i r ı l l ••«•*< i f a « l l v l f l l * « t < B « ı Ölen çocuk hakkındaki şikâyet üzerine Sıhhat Vekâletinin yaptırdığı tahkikatın neticesi ve cevabımız Eroincilerin muhakemesi Suçlulardan ikisi mühim itirafta bulundular a t h m ! Ölen çocuğun babası Süleyman Efendi, hâdiseyi müteaktp matbaamıza gelerek facianın tafsilâtını maharririmize anlatmıstı Gazetemizin 31 kânunuevvel 933 tarihli nüshasında, Şislide Mecidiye köyünde Bövükdere caddesmde oturan Nazif 'smnd»? bir okuyucumuzun bir mektubunu nesretmistik. Okuvucumuz, bu mektupta, hasta olan çocuğunu gece Etfal hastanesine götürdüğiinü, fakat nöbetçi doktörun çocuğu muayene etroeden ve birşey oimadığı soyliyerek hastaneye yaıhrmağa luzum görmedi • ğipi ve çocuğunun da bu yüzden vefat eHı'*mi bildiriyordu. Bu mekhlbu aldığunız zaman, acı bir faciayi hikâye eden bu 'ddianın r>e <1eneceye kadar do?ru oldufunu bilmediğinv'z için, keyfivetin tahldki ve eğer bu iste hakikaten bir mes'uliyet varsa onun meydana çıkarümacmı temin maksadile mektubu alâkadar makamatın *M .1 •!? \ InttlnRT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog