Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisî uncu cüzü çıktı 49 umhuriyet .„ 3505 tSTANBUL CAGALOGLU "^Umt re mektup adrest: Cumhurlyet, IstanbuJ • Posta Kutusu: Istanbul, No. 246 Telefon: Baçmaharrtr: 22368 Tabrtr mfldürü: 23236 îdare müdurü 22365 Matbaa: 20472 Çarşamba 7 Şubat 1934 Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kitüphaneyt bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bnlunmak lâıımdır. Avrupada Almanya Ve Avusturya lman BasvekiU Adolf Hitler, ^ Ahnanyanm SilâMan Azaltma konferansile Milletler CemiyetinJ bırakıp gkmesini möteakıp söyle • diği büyük bir nutukta: Eğer Sar mıntakası Almanyaya avdet ederse bizim Fransa ile toprağa mütealük hiçbir ihtilâfımız kalmamif olacaktır. Demisti. Bu ifadeye nazaran demek ki Afananya artık Alzat • Loreni dü sünmüyor ve mtikam fikri beslemek • ten uzaklasmağa haztr bulunuyordu. Framada ciddiyetine inanılmıyan bu sözün doğruluğu kabul edilse onun Fransayı düsündürecek ve Almanyaya karşı gevşetecek bir söz tesiri yapa cağma şiiohe yoktur. Nihayet Sar havzasımn Almanyaya avdeti tabiî bir iş sayılabilir, ve eğer bütün AlmanFransız ibtilâfı bununla halledilecekse bu netice nihavet Fransızlarca da hoş gorülmemek ihlimali düsünâlemez bile. M. Hitler bir taraftan Fransaya teminat vermekte, diğer taraftan Almanyayı alabiIdHHne silâhlandtrmakta de • vam ediyor. Doğrudan doğruya ken dinni tehdit etmiyecek sîlâhlardan dolayı Fransanm ne demeğe hakkı ve kuvveti olacaktır? Filhakika SSâhlan Azalbna konfe ransından çekilen Ahnanya bir taraftan alabild'ğine silâhlanmakta devam ediyor, diğer taraftansa komşulanna verdiğî temmatı fîliyatla teyît ediyor. Polonya ile on sene îçtn aktettiği mütareke bu cümledendnr. Dikkate 1» • yıktır ki Almanya bu mütareke ile «ark hudutlarmda esasen Alman olup Versay maahedesile kendisinden kopanlmif mıntakalarm kendisine avdeti kavgasından on »ene için feragat etmif bulımnvktadır. Eğer Fransa Sar mıntakasmm Almanyaya avdetine muvafakat edecek olursa Almanyanm garp komsusile de belki Haha nzun b*r müddet için ayni mötarekeyi ak tetmeğe hazır bulunduğu aniasılıyor. Bu takdirde Almanyanm tam bir hu • knk müsavatil» hî* olmazu diier milletîer kadar silâhlanmasına ne dene • bilir? A'manva şark ve garp Vomsulanna karsı filî hüsnüniyetlerle rr ^yyet olarak gösterdiği bn tezlerinde kuvvetli dir. Uconda burfnden yarma harp tehdidi olmıyan bir silâhlanmadan dolayı Almnnya gibi 6070 milyonluk bir kütleve ne denilecektir ? Bu asırda böyle büyük bir milleti adeta e*aret hayatına benziven bir tazyik altında yasatmağı biç kimse düsünemez, ve hicbir milleti bundan dolayı Almanya aley hine harbe sevketmek kolay olmaz. Alm?nvanın kuvveti buradadır, ve diğer milletlerin şaşkınlıklan da Ahrtan vaziyetinin bu kuvvetinden Ueri gel mektedir. Peki, diyeceksmîr, şarkı ve garbı temin eden Almanya bu silâhianma gayretlerîle hicbir gaye takip etmîyor mu? Almanya hakikatte ne yapmak istî • yor? Burast ayn bir bahis, adeta bir tarib. Kısaca söylemiş olalım ki nas yonal sosyalizm Almanyası herşeyden evvel Alman birliğmi temin etmeği kendisine bellibaşh bedef tutmus bulırnmaktadrr. Evvelâ Almanyanm kendi içinde bîrlik temin olunuvor, ve ayni zamanda Avusturyanın Almanyava îhihakı btrmd ehemmiyet derecesile plâna fthal edilmi» bulunuyor. Ondan sonra etraftaki Almanlann büyük Alman kütlesnte iltihaVlan da belki de bir zaman işi olarak ileriye bırakılmu oluvor. Daha sonra?... Ne bileüm, bu istîkbale ait koskoca bîr tarih. öyle bir tarih ki hakikat göziinde b : r asıriik ma«in.'n yeni «ekillerde devamından başka birsey değildir: Fransıı ihtilâlmrn Fransa budutla • rmdan tasan dalgalan ve bilhassa Naoolyon munarebeleri Alman memle • ketlermi sarsmış ve uyandırmuh. 1866 da Sadova muharebesinde Prusya kralhğı Avusturya imparatorluğunu mağlÛD ederek simdiki Alman hudut • lan içerisme Prusya hegemonyas»nı koymuştu. Prens Bismark 187071 Alman Fransrz harbinde temm ett:ği zaferle Alman memleketlerinin birüçini, yani Alman ittihadmı kurmusru. Şimdi Hitler Alman memleketlerini de ertadan kaldırarak verine yekpare bir Alman vatan ve milleti ikame etmek voltmda yürüvor. Gecen gün toDİanan Raystağ meclisinde simdiye kadar bir nevi federasvon manzarasmda devam eden bütün Alman memleketlerinin hunısî vaziyetlerine nihayet verildi. Ar • hk Prusva yoktur, artık Bavyera yoktur, artık Ssksonva yoktur... Merkezi Berlin olan bir Almanya fle onun yeniden tanzim olunacak vilâyetleri vardır. Bunun Almanya \çm ve Avnına YUNUS NADt (Mabadi ikinci tahifede) Reisicumhur Hz. nin seyahatleri Gazi Hz. dün saat 15 de Konyayı teşrif ettiler Reisicumhur Hz. dün sabah Niğdede şehri ve Çiftehan kaplıcasını gezdiler Tevfik Rüştü B. Atînada Atina 6 (A.A.) Türkive Ha riciye Vekili Tevfik Rüstü Beyle Yunan Hariciye Nazın M. Maksimos bugün 12.25 te buraya gehnisler, istasyonda Başvekil M. Çaldaris ve naznlarla birçok zevat tarafindan karşılamnıslardır. Halk iki Hariciye Nazmnı sid detle alkıslamıstir. Matbuat bu günkü yazılarmda Türkiye Hari ciye Vekili ile Yunan Hariciye Nazırma karşı çok muhabbetkâ rane bir litanla hoş geldiniz demektedirler. Proiya gazetesi diyor ki: «Tevfik Rüştü Bey buraya bir ecnebi olarak gelmiyor. Bu memleket onun için olduğu glbi Tür(Mabadi alttnct tahifede) Haydutlardan 4 ü idama mahkum oldu Ikisi on beşer seneye, şoför Yusuf ta üç sene ay haose mahkum edildi Bursa 6 (Tut lefonla) Bır» sa soyguncula rına ait muha k»me Ağırce za mahkeme sinde bugün hi • tam bulmuş, kerar tefhim edil miştir. Şakilere a ; kararın bu cel • sede tefhim edileceğini du yan birçok Bursalılar mahke • meye koşmuş lardır. Mahke • me salonu hıncahınç dolmuş, içeri giremiyen • ler de sokakları doldurmuşlardı. Şakiler, mah» keme salonuna getirildikten son* ra makamı ri (Yukanda aolda) heyetl hâkitne, (aağda) çete r«yaset tarafın iti idatn mahkumlarından Muatafa, asağıda mahkzimdan verilen emir lar latanbuldan Bursaya aevkedilirken üzerine karar okunmuştur. I okunması bir hayli sürmüştür. Kararname çok uıun olduğundan' (Mabadi alttnct aahifede) Bursa soyguncularının muhakemesi Fransız büyük elçisinin beyanatı Konyadan bir manzara: Gazi heykdinin balundağn meydan Niğde 5 (A.A.) Gaa Hz. Halkevmde sereflerine verilen akşam zîyafetmde bulundular. Ziyafette Vali, Kolordu kumandam, Vilâyet, Belediye ve Fırka erkânı hazır bulundular. Reiticumbur Hz. geceyi trende ge • çirmıslerdir. Bugün şehir ziyaret edi • lecek, yoUa Çiftehan kaplıcası gezi • lecektir. Niğde 6 (A.A.) Reisicumhur Hazretleri bu sabah şehri ziyaret ve yolda bulunan Çiftehan kaplıcasmı gezdikten sonra Ereğliye hareket et • misler, Niğdelilerin fevkalâde hara (Mabadi altmcı aahifede) Balkan misakı Fransada memnuniyetle karşılandı Bir müddet tenberi mezunen memleket i n d e bulunan Fran sanın Ankara büyük elçist M. Kammererin evvelki günkü Semplon ekspresile Paristen şehritnize geldîğini dimkü nüsha mızda yazmış hk. M. Kammerer Fransız sefiri M. Kammerer ce • naplan muhtel'f meselelere dair gaze* Ucilerc ra beyanatta bulunmuştur: ^ € Fransacmn Suriye mandaaara Türkiyeye terkedeeeği hakkmd* Mısır gazetelerinm nesriyatı bir çocukluktan ibaretth*. B«n böyle bir şeye ihtimal vermem. Çünkü manda, bir hükumete verilmiş büyük: bir vazifedir. O hükumet bu vazifeyi ifa etmekle mükelleftir ve Utediği zaman baska bir devlete terkede • mez. Bu haberin nereden ve nasıl çıkbğmı anhyamadım. Avusturya Almanya meselesi neye varacak? Avusturya kabinesi Milletler Cemiyetine müracaat için Başvekil M. Do fiise salâhiyet verdi Londra 6 (A.A.) Royter ajann Viyan*dan öğreniyor: Kabme, Alman Avusturya fhtilâfını MU letlea Cemiyetine »evketmek husu • sunda Başvekil M. Dolfüse salâhi yet vertniştir. Muamelenfn tanzimi ve hangi tarihte müracaat yapıl • ması icap ettiği Basvekilin reyme bırakılrnntır. Maslak yolu kazasm^a yaralanan biri daha öldü Ali Efendi, kolu kangren olarak öldiiğü ' ' için, Adliye tahkJkat yapıyor Maslak yolundaki son otobSs fad • asında yaralanan Rüştempaşa camii kayyumu Ali Ef. kırdan kolunun kangren obnası yüzünden Gureba hastanesinde evve'ki gece vefat etmiştir. Bu suretle, kazanın ölen kurbanlan üçe baliğ olmuştur. Aldığımu malumata göre, müddeiumumilikçe Ali Efendinir ö'ümü hak • kmda esaslı tetkikat yaoılmak üzere cesedi dün morga nak'e**'ri'mis ve tahkikata baslanmışhr. Kazayı müteakıp Etfal hastanesme kaldınlmış olan bu yaralınir sıbhî vaziyeti b'rkaç gün iyi gitmiş, fakat sonra fenalaşarak bütün tedavilere rağ men hastalığm önüne gecmek rrrüm • kün olamamıstır. Bunun üzc'ne Ali Ef., bir hafta kadar evve1 Gureba hastanesme kaldın'm!«hr. Burada da (Mabadi besinci aahifede) Müracaat cumadan evvel olmıyacak Cenevre 6 (A.A.) Havas ajanıı muhabirinden: Milletler Cemiyeti, pazartesi giinü Avusturya sefiri Baron Pflügelin konseym fevkalâde bîr içtimamı talep etmesmi b*^Hyordu. Fakat dün öğleden sonra, Avusturya hükutretinin Başvekil M. Dol fiise Milletler Cemiyetine müracaat etmek »alâhiyetini vermesine rağmen Basvekilin tesebbüsatinı Buda pesteyi 7İyaretmd«n sonrava buraktığı öğrenilmiştir. (Mabadi altmet aahifede) Balkan misakı Balkan misakınuı bir hakikat olması mucibi memnuniyettir. Misak şhndilik dört Balkan devleti ara sında yapılmış olmasma rağmen Fransada çok büyük bir memnuniyetle karşılannustır. Çünkü Fran sa Balkanlarda sulhun köklesme sini hakîkî bir sevin^'e karsılar. Türkiye Fransa M. Dolfas »on Londra seyaha tinde tayyareden inerken Amerika altın topluyor! Eski dünyadan yeni dünyaya müthiş bir akm başladı, altm fiati görülmemiş bir şekilde yükseljyor Son gelen tr giliz gazeteleri Amerikarun Pa | | | | | | | | t , | ru ve Lomdrada yüksek fi atlerle altın sa | tm alma siyaseı ti yüzümîen al' tın fiatmin ta • rihte şimdiye kadar görülme miş bir derece de yükseldiğin' bildiriyorlar. «Deyli Heralt • ' gazetesinm ik tısadî mubarri ri Francis Wil liams bu hustıs ta neşrettiği me • kalede sunları söylüyor: «Kambîyo fi atleri müthis o> Frannz Devlet Bankasmda altın ttoklartnın namakta, Nev york malî mer bulunduğu daireden bir köşe ğ ş kezi Wallstreette nvuazzam mu bi 59,06 santimden tesbit ve ilan etmiş ameleler cereyan etmekte, Lon olması yukanda hulâsa ettiğimiz mu • drada altm madeni işleten şirket ameleleri doğurmuştur. lerin esham ve tabvilâtı üzerine tarihm Ecnebi kambiyo piya«alanndaki te • lâslı vaziyetlere ve foorsâlardaki kumar simdiye kadar kaydetmediği mikyasta şekline varan vtst mkbmliğe rağmen büyük akşverişler olmaktadır. Amer1<a Re'sîcumhurunun son kara • Mister Ruzveltin bir kararname ile (Mabadi öçöncö sahifede) dolar kıymetmi altın kıymetine nisbetle Türkiye Fransa münasebatı ötedenberi çok dostane ve Mmimam cereyan etmiştir. Numan Beyin avdetinden .«onra iki hükumet arasında yeni bir ticaret mukavelesi akti için Ankarada müzakerata basla nacaktn*. Yeni ticaret mukavelesi nin esaslan hakkmda simdUik birsey söyliyemem. Fakat her hald« bn mukavelede ? » memleket ticarî müV (Mabadi ikinci aahifede) Merhum Ali Efendinin hattanede iken almmtf resmi I 30 bin şoför grev yaptı Nevyork ve Paris şehirleri otomobilsiz kaldılar, müteaddit nümayişler, arbedeler oldu Süleyman Emin Pş. Merhumun cenazesi dün merasimle kaldınld? Ankara 6 (A. A.) Devlet Şurası azasın dan merhum Süleyman Emin Paşanın cenazesi bugün merasimle kaldınlmış ve Cebeci kabris tanına def nedil miştir. Cenaze me 4 rasiminde Dah;Iiye Vekili, Zi Süleyman Emin Paşa raat Vekili ve merhum Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekâ leti Vekili, C. H. F. Umumî kâ'ibi Bey ler, Umum Jandarma kumandanı, Başvekâlet, Dahiliye, Sıhhat ve tçtünaî Muavenet Vekâletleri Müsteşarlan, Millî Müdafaa ve Dev let Şurası erkânı ve daha birçok zevat hazır bulunmuşlardır. r s Senaryo müsabakamız Tafsılâtı 5 ıncı «ahıferoizde bulacaksıruz Dünyamn en büyük iki şehrinde taksı otomobillerinin soförleri ayni günde grev yapıntslardır. Pariste ytrmi bin ve Nevyorkta on bin şoför otomobiUerini garajlardan çıkarmamıslar, çalışmamışlardır. Paris istasyonlanna gelen yolcular zehir gibi keskin soğukta titreşerek saatlerce otomobD beklemişler, eşyası az olanlar otele yayan gitmeği soğukta beklemeğe tercih etmişlerdir. Evvelce Pariste bir müsteri çıkttğı zaman bırkac otomobil kendisine doğru ge'erek hizmet arzederken şimdi caddelerde teVtük görünen otomobillere yolcular hücum etmekte, otomo bil'eri adeta kapısm«ktarlfrlar. Pariste greve i'tirak ı»tm:ven olomobiller 7500 dür. Bu nvktar bu nehrm ihiyacma nsbetle hiçtir. Paristeki grevfn sebebi şudur: (Sağda) otomobilsiz kalan Paristen bir manzara: Bomboş bir meydan, (solda) Pariatehi »on nümayişler • den bir intıba Benzine yeni vazolunan re*im Ser şoföre günde bir lira kadar fazL bir masraf yüklemektedir. Şrlförler alh (Mabadi besinci aahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog