Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

YEDİGÜN (8 inci sayısı bugün çıktı. 52 inci sayısı ile ikinci cildini tamamlıyacaktır. Koleksiyonunuzda eksikler varsa şimdiden tamamJayımz. U 4CHJ S6nc* nO. üüU4 umhuriyef 1STANBUL CAGALOĞLU Telgraî ve mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbu]. Posta Kutusu: Istanbul, No. 246 Telefon: Baçmubarrlr 22366 Tahrir müdürü 23236 Idare mudurü: 22365 Matbaa: 20472 * Hayat Biiyük bir kötıiphaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir faııe bulnnmak lâzımdır. Salı 6 Şubat 1934 Iktısat Vekilimizin Tetkik segahati ktısat Vekili Mahmut Celâl Beye fendi yirmi gün kadar devam eden bir tetklk seyahatinden sonra Ankaraya avdet etmek üzere sehrimize gelmiş bulunuyorlar. Kıymetli İktuat Vekilimizm bu seyahatleri bellibaslı olar&k son zamanlarda büyük fiat »ukut larma maruz kalan üzümlerimizin sa hşuu teskilâtlandırmak hususunda nasıl bir hattı hareket takip edilmesi lâzım geldiğiniroahallentetkik etmeği istihdaf etmekle beraber Vekil Beyefendi gezdikleri yerlerde bugünkü umumî vaziyeli ikhsadiye etrafmda da çok kıymetli müşahedeler yapmak fırsatınj bultnuşlardır. tktısat Vekilimiz gîttiği her sehir ve kasabada kendi sahsı hakkında besIenen büyük muhabbet ve hiirmet hislerinin nişanesi olarak çok samhnî tezahürlerle karşdanmıştır. Bu tezahü rat her türlü resmî çerçevenin haricine çıkan bir hususıyet arzetmls ve balk Celâl Beyin sahsında ayni zamanda kendi dertlerini dinlemeğe gelen bir hiıkumet mümessili gbrerek bu vesıleden bilistifade Cumhuriyet rejumne olan sadakat ve merbutiyetini ızhar eylemıs tir. FUhakıka bütün seyahat durakla • rında ve guzergahmda Dâhi Reıse ve Basvekil tsmet Pasa Hazretlerıne U • zim hislerinın aru ıstenmiştır. Vekil Beyefendinin tetkik seyahat • lerinden iyi intıbalar alarak döuüuklerini söylıyebüiriz. Uzüm satışlaruu teşkflâtlandırmak hususunda Ankaracıa tasavvur ettikleri tedbirlerin ıhtiyaca uyup uymadığım mahallınde tetkik ederken vâsıl oldukları neticeler itibarile vaziyet bu merkezde olduğu gibi umumî surette iktuadî ahval noktasmdan da intıbaları çok musaittir. Seyahatin esaslı mıntakası olan Ege mıntakasında müstahsülerin bugünkü şeraıtin normal telâkki edilmesi lü zumunu anlamıs ve ist.hsallerini ona göre tanzim etmek ihtiyacuu hissetıtuş olmalarmm Iktısat Vekilimizs bihakkın mtmnun ettiğini bilhassa kayde debiliriz. Dünya bohranuun karar kü • dığı neticelar karsısında bizün gibi ikfasadl varlıgı büyük mikyasta haricî ticaretine dayanan bir memleketm eski büyük kazanç günlerinin hayalile va kit geçirerek yeni vaziyete inhbak edememesinin millî hayatta tevlk edeceği avaktp elbette vahim olurdu. Bu iti • barla en mühim bir istihsal ve ihracat nuntakamız olan Ege mıntakasında istihsal erbabıntn yeni sartlara uymak lüzumunu görebilmis ve ona göre hareket etmeğe basl&mts bulunmalannm gerek bugün için, gerek yakm ve uzak istikbal için oldukça kuvvetli bir te minat teskil eden ikhsadî bir terbiye tekâmülüne delâlet ettiği meydanda D n Balkan misakı perşerobe günü imza olunacak Hariciye Nazırları Atinada bekleniyor Misak metni Bulgarist? na bildirilerek dahil orması istenecek, Yugoslav gazeteleri «Bulgaristan î yegâne hal çaresi m'saka girmektir» Belgrat S (A.A.) Türkiye Haricive Vekili Tevfik Rüştü Beyle M. Maksknos bu sabah Belgrattan Atinaya hareket etmisler ve istas yonda M. Yevtiç ile Hariciye Nezareti yüksek memurları tarafından teşyi ediJmisîerdir. Atina 5 (Hımısî) Balkan misa kını parafe eden htricive nanrlannın imza için buraya gelmeleri hekleniyor Nazırlar f>üvük merasimle karsılana caklar, hükumetm misaf'ri olarak «Büyük Bit*nva» otel:r>d«" ikamet edeceklerdtr. Misak metni Milletler Cemîyetine ve büvük devletîere bild:ri!ecektir. Misakın per*embe gunü imza edileceği tabm'n oUmmaktadır. Iktısat Vekilinin tetkikatı Celâl B. dün akşam şehrimize geldi Vekil Bey dün Gemlikten Mudanyaya giderek tetkikat yaptı ve oradan Istanbula hareket etti M>sakm esasları Belgrat 5 (A.A.) Havas ajan sı bildiriyor: Balkan misakmı dün pa • rafe eden devletler Balkanlarm bu • günkü ara7İ vaziyetini muhafazayı taahhüt etmektedir • ler. M'sakm mu • kaddemesi iieri de Bulgaristan !a Arnavutluğun da iltihakmı ko laylastıracak bir tarzda yazılmıştır. Celâl Beyin şehrimize muvasalatvndan bir intıba Atinadan bir manzarai Hctrîeîye nazırlarımn miaafir edüeeeMeri «Büyük Britanya» oteli ve civau Ikhsat Vekili Celâl Bey dün aksam saat 17 de Bartm vapurüe Mudanyadan şehrimize gelmiştir. Vali ve Belediye reisi Mnhittin Beyle, sehrimizdeki bazı meb'uslar, ikhsadî devair erkânı, banka müdürleri ve diğer birçok zevat Vekil Beyi Topane nhtımmda karsılamıslardır. Celâl Beyle birnkte, Ziraat Ban kası Umum müdürü Kemal Zaim, tz • mir meb'usu Osman zade Hamdi, Ziraat Bankast umum muamelât müdürü tsmail Hakkı, Şimalî Avrupa ticaret mümessilimiz Kurtoğlu Faic, Bursadva itibaren kendilerine refakat eden tpekiş umum müdürü Süreyya, Bursa Belediye reisi Muhittm ve gazetemiz mobarrirlerinden Ali Süreyya Beyler de şehrimize gebntslerdir. tkhsat Vekili Ceül Bey, sehrimizde iki üç gün kalarak husuu islerfle mesgul olacak, sonra Ankaraya avdet edecektir. Bursa Belediye reisi Muhittkı Bey, (Mabadi nçancü aahifede) Heyeti Vekilenin dünkü içtimaı ni de tetgratla buraya gönderil miştir. Misakın parafe edilmesi An karada büyük bir memnuniyet ayandırmifiır. Bu misakla dünya sulhunun ehemmiyetli bir şekilde takviye edildiğinde tüphe edilmemekte, misakın hiçbir devlet aleyhinde olmadığı beyan olanmaktadır. Ankara S (Telefonla) He yeti Vekile bugün saat beşte ts met Paşa Hz. nin riyasetlerinde Misak metni n toplanmıştır. Bu içtimada Bel çin neşredümea; grattan gelen tnalumattn görü • Belgrat 5 (A. süldüğü anlaşıhnaktadır. Tevfik A.) Havas a Rüftü Bey cereyan eden müzakejansı muhabîri bü MiiMtn beyanatta tv reler hakkında tetgrafla tafsilât diriyor: Dün öğ lunan Yunan Baivermiştir. Belgratta kcrarlaştırtleden sonra tas • veküi M. Çaldaris lan ve parafe edilen misak met(Mabadi altıncı tahifede) Bursa Belediyesim'n bir temennisi Bursada dün gece tüyler ürpertici bir vak'a oldu Bir esrarkeş karısile bir elektrikçiyi öldürdü, iki polisi, bir bekçiyi ve diğer iki kişiyi de yara^adı Bursa 5 (Telefonla) Şehrhnizde bu gece iki kisinin ölümile ve alh kisinin yaralanmasile neticelenen ve seh rimizi bastanbasa heyecana düşüren feci bir hâdise olmustur. Bu kadar adatnın canma kıyan bir tek hayduttur. Havlucu Ahmet isminde bir esrar • keş karısile arasında çıkan kavga üzerine btçagını çekerek evvelâ karısmı öldürmüs; sonra elhıde bıçakla yalmayak sokağa frriamıstır. Ahmet gözleri dönmüs olduğu halde doğru birkaç ı donmus Oiaugu naıoc uu^nı uu»a V Kazalar hakkında Şehir Meclisinde münakaşalar Otomobil kazalarının esbabı ve bunlara karşı ne gibi tedbirler alındığı soruHu, Muhittin Bey cevap verdi Istanbul Şe hir meclisi dün saat İS te ikinci reis vekili Necip Beyin riya setinde toplandı. Mehmet Ali Beyin son defa Maslakta vuku bulan otobüs kazası hakkında verdiği takrir okundu. Takrirde otobüs kazaları GaziHz. Niğdeyil teşrif buyurdulaı Kayseride iken Hiti{, eserlerini tetkik buyurdular . Kayseri S (A.A.) Rekicran hur Hz., istirahat buyurduk'arı Vali konağı önünden geçen fener alayı • nin sevinçli ve heyecanlı tezahâratı karstsında balkona çıkarak ?öste f rilen bağlılıktan dolavt mü chassis olduklannı beyan buyurmuslardur. Halk balkona çıkan Büvük kurtan cısrm sîddetle aHosIamutır. Gazi Hz., bugün saat 13 te tay yare fabrikasmı ve Talas nahiye merkezmi gezdikten sonra Kavserive dönmü^Ierdir. Kayseride Honat Hatun medresesmde tes» edilen muzeyi eeznr»isler ve müzedeki Hitit eserlerini birer birer tetkik buyurarak lâzım gelen izahatı almışlardır. E serler arasında Hitit imparatorluğu na ait muahede ve turaian, Hitit cengâveri heykeli ve tabletlerile çoğu Kayseri civannHaki Gültepeden cdcanlrms olan H'tit âsarmı ve Selcukiler zamanmda yaoılıms b»lu nan Honat Hatun türbesmin kaide (Mabadi altıncı sahifede) dır. Müstahsillerin bugünkü fiatler da • hilrode bir kâr ve kazanç payı temin edebilmek için bir taraftan maHyet fi • atlerini indirmek yoluna girmis oîmalan, diğer taraftan da istihsallerroden azamî istifadeler tahakkuk ertirmek üzere teskilâtlanmak ihtiyacını bizzat duymalan ayni zamanda hükumeiin millî ikbsadiyahmızı sevk ve idare hususundaki mesaisini kolaylastrracak bir vazîyettir. Bu noktai nazardan Mah mut Celâl Beyefendmin bellibaşlı ih racat mahsullerimizin satışmı tanzim îçm tevessül etmek istedikleri tedbir leri tatbik mevküne koymadan evvel bu mahsulleri isrihsal eden mmtakalarda tetkikatta bulunduklan svada böyIe bir vaziyeti şahsan müşahede etmiş bulunmalarrmn tasavvnrlarmdaki isa beti tesbite hadim olmakla kalmıvarak mevzuubahs tedbir'erin tahakkuk et tjrflmesi hususunda da kendilerine emniyet ve kuvvet vereceği tabiidir. Maahaza derhal ilâve edelim ki !s tihsal erbabında bugür.kü ikhsadî ah val ve şeraite mbbak hususunda görülen temayü'ler yalnız tedb:rli olmağa mhisar ettiği takdirde büvük bir «lâh eseri vücude getiremîyeceğinden müs tahsillerin, rakip memleketlerdeki is tihsal şeraitine muvari olarak ve hatta onlara tefevvuk etmege çalı*ar»k ras yonel l>ir itfihsal tarztna gecmeleri de zararidir. Muhterem tktwat Vek^imiz mohtelif yerlerde irat ettikleri mrtukIarda bu zarorete ehemm'vetl* isaret etmiş bulunduklan gibi Ankaraya donunce hükumet re>'sn*e ve mesai ar kadaşlanna verecekleri izahat are«mda bn mevzuda mahallen vaobk'an nrosaha<Ieleri ehemmîv9tTp an!at?cak larma da süphe yoktur. Günün ikti<adî sartlanna uymanın en esaslı ted • biri istihsali rasyoıve'lestirmek oldu ğuna göre m^^cu11primiziı» satısmı te«kilâtlandirmak hnsusım^^ki mesai ile müvazî o!ar»k Ziraat Ve'tâletİTnrzin de isHhsal erbabmt t<»nvîr ve irsat et^Tek onlaıra rasyonel bir isHhsa^'n teiavk ALt SÜRfYYA (Mabadi ikinci tahifede) mahalle ötede oturan elektrikçi Ffltret Efendinm buhmduğu eve kosmustur. Elektrikçi Fikret Efendile katil ara smda eski bir dava olduğu rivayet ed'hnektedir. Ahmet Fikret Efendiyi bulmus, ayni bıçakla bu zavallı adamı da öldürmüstür. Bundsn sonra koca sını kurtarmağa kosan Fikretin karısile elektrikçi tsmaili de yaralamıs ve oradan garip bir haleti ruhiye ile polis karakoluna kosmustur. (Mabadi üçüncii sahifede) , i^^^^».. r , Abdülhak Hâmit günü Dün büyük şairin 83 iincü yıldönümü münasebetile huzurunda parlâk tezahürat yapıldı nın esbabı ve Belediyenin kazalarm önüne geçmek için ne gibi tedbirler aldığı bakkmda izahat isteniyordu. Vali Bey söz aldı ve su izahatta bulundu: < Kaza dünyanın her tarafında olan bîr hâdisedir. Bilbassa in m ı lanrtr sahibi Mehmet Ali, Vali Muhittin ve Avni Beyler san hayatını da alâkadar edince akisleri daha ziyade tezahür eder. Son Maslak kazası ehemmiyetile miitenasip olarak büyük bir hassasiyetle ve dikkatle takip ediliyor. (Mabadi beşînci aahifede) Yeni bir aile f aciası Dün Müddeiumuminin odasına giren bir adam «karımı öldürdüm, beni tevkif ediniz!» diye bağırdı Dün saat iki buçuğa doğru Yenipostane binasmdald nraddeiumumHik odasına telâs ve heyecan içinde biri gir mis ve Kenan Bejrn masasına bir ta banca koyarak: Karunı öldürdüm, demistir, beni tevkif ediniz 1 Meçhul adam, bu damdan düşme itirafı karştsmda biran şasalıyan müddeiumumî Kenan Beyin suallerine cevaben su izahatı vermiştir: c Biz Sultanahmette Fhuzağa camü avlusunda 19 numaralı evde oturuyoruz. tsmim Hasiptir. Karunm çarsı içinde Bekîr çavusla münasebette bu 'unduğunu oğrendün ve öldürdüm. ls'erseniz g:dm bakın; kanmın resedi avdedir.» Bu vazjyette Kenan Bey derhal nöbetçi müddeiumumî Sadun Beyi çağn*arak kendisine cinavetini itir?f eden Hasip Efendiyi ve silâbını teslim etmis tjr. Hasip Efendi polîs refa'<atile mev• kufenr. AlemdsR karakoluna gönderilmif ve tahkikafa başlarmtştır. Sadun Bey ilk tahkikatında haoi • sanede gardiyan olan Hasibgî eyinde Fahri Bey Posta ve Telgraf Umum Müdürü tekaüt Ankara S (». T ~ lefonla) Poste ve Telgraf Umur>*î müdürü Fahri B. tekaütHiğünS is } Dün Hâmidin 83 üncü yıld<önümü ihtifalinde bulunanlar temis ve bu ta • ve Turhan) piyesi temsil edilmis lebi Vekâletc* Büyük sairimiz Abdülhak Hâ tir. İhtifal çok kalabalık olmustur. kabul edilmis • midİn doğumunun 83 üncü yıldö • Btrçok sairler, edipler, muharrir • tir. nümü münasebetile dün Feyziati ler, pof esör ve muallimler b»zır bu> ;4 Yeıt ırâdirî • < lisesinde ve Hâmidin huzurunda, lunmuştur. ^ \', ı ' ' luuıua' tayul eth bir ihtifal yapılmıstır.'îhtifale tstikHrfzı Tevfik Be^^bitjbçsine fu linciye kadar' a lâl marsile başlanmış ve Hifzı Tevsöalerle bftslaın^nv' 5 ^ .. v fik, Hüseyin Siret, tsmaîl Müstafc ^f Bugün 5 şubat.. Buyuk AH ^ Beyler birer hitabe irat efmisler 'dülhak Hâmidin yeni bir r yıldönfi' mt muavini Zühtü Bey tarafmdan idadir. Daha sonra da Feyziati lisesi (Mabadi beşinci tatıirjtde) re edüecektir. t&lebeşi Jarafıadan.JHâmidüı (llhan Faciaya sahne olan ev kansı Hü n""e H»nımm tabanca lcursunlarile delikdesik olmus cesedini bulmu'tur. Hsd'senin tamamen anlahlan sek'lde vuku bulduğu tesbit olunmus tur. Tahkikat tamik edilmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog