Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Hayat \nsiklopedisi 49 uncu cüzü çıkh II IfO. OCAA 3503 u m h u r i yet ÎSTANBUL CAGALOGLU * « * » * re mektup adresl: Cumhurlyet, tstanbu] Posta Kutusu: tstantml, N©. 246 Telefon: Başmuharrtr: 2236«, Tahrir müdüru: 23236. îdare müdürü: 22365. Matbaa: 30472 Halfs şekerden Tahin helvasım Hacı Bekir Ticarethanesinde bnlabilirsiniz. Yalnız Pazariesi 5 Şubat 1934 Balkan Misakı dün akşam B elgratta parafe edildi Imza merasiminin bu hafta zarfında Atinada yapılması da kararlaştırıldı Belgrat 4 (A. A.) AnnHn . A.) Anado Iu Ajansının Balkaa husasî muhabiri bil • diriyor: Bu ak • çam taat 19,30 da Yugoslavya nanuna Hartci ye Nazın M Yevtiç, Yuna nistan namıne Hariciye Nazır: M. Maksiraos. Romanya nanuna Hariciye Naztrı M. Titu • lesko, Türkiye namına Hariciye Vekffimiz Tev • fik Rüftü Bey, Yugoslavya Hariciye Nezare tmde, metni ü zerinde tama raea mutabık kald.klan Bal • kan misakını paraf e ettiler. . . . . . Reisicumhur Hz. Dün akşam Kayseriyi teşrif buyurdular Yozgat 4 f A X T ^ Tfirkun Büyük öncüsü Gazi Hazretleri Yoz gatlılann candan coşan ve taşan etnsalsiz heyecanı içinde şehrimizde dokuz saat kaldıktan sonra mai • ve+lermde bultınan zevatk birlikte bu sa^ih saat 1,30 da Yerkövn bareket buyurmuslarda. Yozgat Va • lîsi Re's'ciHnhur Hazretlerinî selâ metlemek ü'"'*.^ Y»rtöye .gitmistir. Kabinede bir değişiklik Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik B. istifa etti Fuat Bey Maliye Vekili oldu, Nafıa Vekâletine de Nevzat Beyin getirüeceği söyleniyor Yerköyde Yerköy 4 (A.A.) Reisicum hur Harretleri halkm. zabklerin ve 9ençlen'n onuncu yı!*onümS marşmı terenmimleri arastnda Yoısr?ttan hareket ederek gr««;eyi Yerköyde trende geçrrmişierdir. ; v,.^...>< Kayterinin seüinei ' Kayseri 4 (A.A.) Gazi "Hazretlerfnm Kayserîjri tesrif buyuracakları haberi Kayserili ler arasmda sevinc ve heyecan uyandırntif.tır. Kayseri simdiden coşkun tezahürat içinde calka (Mabadi altıncı sahifede) ^BİS^^^^^^S^^^^^^S^^^^^MİS^MI^^^^^B^^^^ Muttata Abdülhalik B. Nevzat Bey Fuat Bej Büyük Hâmit 83 yaşmda Bugün Feyziati Lisesinde merasîm yapılacak Ankara 4 (Telefonla) Rahatsa bulunan Maliye Vekili MusUfa Ab • dülhalik Bey istifa etmiş, yerine Na • fıa Vekili Fuat Bey tayin olunmuf, keyfiyet tasdikı âliye iktiran eylemiş • nr. Fuat Bey bu aksam geç vaktt Ma • liye Vekâletine gelerek vazifeye başlannsfar. Nafıa Vekâleti de vekâle • ten Fuat Bey tarahndan idare edilacektir. Nafıa Vekâletme Ankara VaHsi Nevzat Beyin getirileceğmden kuvvetle bahsolunmaktadn'. Bu şayialar kat'iyet kesbettiği tak • dirde Nevzat Bey mfinhal meb'usluklardan birine namzet gösterilecek, MecHse Htihakmı muteakm Nafıa Vekâletine tayin edilecektir. Ajansın tebliği Ankar» 4 (A.A.) Maliy* Vekil! Abdölhalik Beyİn ahvaK sthhiyesmden dolayı vâkı istifası kabul edflmıs ve Maliye Vekâletine Nafıa Vekili Fuat Beyin tayhti 3e Nafıa Vekili teayyün dinciye kadar mezkur Vekâlete de vekâîet etmesi Ali sasdika iktiran «ylemiştir. Belgrat 4 (A.A.) Anadolu Ajansının Balkan husıuî muhabiri bildiriyor: Bu sabah taat 11 d« dört hari • ciye naznn Romanya »efaretinde toplanarak Balkan misakı metni üzerimK feft «hüzakerelerİıat yaptı • lar. "• * > ' " • v imzadan evvel Bir teblîg nesredildi Belgrat 4 (A.A.) Anado lu Ajansının Balkan bususî muhabiri bildiriyor: Yugoeiavya, Romanya, Yımanutea, Türki ye Hariciye Nazırları bu akşam Belgratta atideki resmî tebliği netTetmişlerdir: . «Dört Hariciye Nazırt, bu gün (4 tubat 1934 de) Yagos lavya. Kraflığı Hariciye Neza misakı için kabul edilen formuiSn Balkanlann emniy,etmi lamân akma ala • bilecek ve bütün cenubu şarkî Avrupa metnleketlerinün istirakini temra ede> bilecek kadar mülâyim olduğu fucrin» dedir. Mîsak evyelenHrde Mületler CemH yetinin takip ettiği usnl dairesinde Balkan devletlerinnı tesanâdânü ilân etmektedir. ' Misakı imzalıyan devletlerin Hari • ciye Nanrlan senede bir vey* üti dç retinde toplanarak Balkan iti lâft mişakının kafi metnini paDört Hariciye Naztri, bu îom »ikaya imza koyma retminin, bu hafta zarfında Atinada ya ptlmastna karar vermişlerdir. • Balkan itilâfı mişakının metni Atinada imza edildikten sonra nesredilecektir.» ıde makayyet msHMcri tetkik için toplanacaklardv. Siyasî mehafil Be'gr&tta yapılan mSsakm, BulgarUtan ve Arnavutluğun gi» rebflmeleri icin acık olduğunu kaydetmektedir. Büyük şaır Abrfülhak Hâ mit Bey bugün 83 üncü yafina basmaktadır. Bu münasebetle ArFeyzîati Ji*esi d* »fİede ra merasım ya pilacakhr. Me • rashnde Hânr din hayatınr bahsedilecek, şi 'bdülhak Hâmit Bey irleri oktmacak, temasa eserlerm den parçalar tenvsil edilecektir. Sabri Çolakof Ef. bir ay hapse mahkum oldu Pehrof knzab mektuptan çıkan dava bitti, Hasan Rasim Beyin de bir ay hajjsine karar verildi Haber gazetesine Petrof hmasüct tahrikâmiz bir nfiktup göndermekle maznun Sabri Çolakof Efendi ile mektubu nesretmekten maznun Haber gazetesmin neşriyat müdürü Hasan Rasim Bey aleyhine açüan davaya dün de ikinci ceza mahkemesmde devam •dilmifi iddia ve müdafaalar yapılmutır. Makamı iddia; iddianamesinde ezcümle şualan soyJemis.tir: « Sabri Efendi Haber gazetesine bir mektup göndermiş; gazete buna «ynen nesretmeyip bir kısnn noktakvdan hmâsaten bahsebni|tir. Sabri Efendi; sorgu esnasmda tah sfl için Istanbula geldiğtni: Dişçi mektebinde talebe oidugunu; ilkmektep • lerden birinde muallimlik ve bazi ga zetelerde mütercimlik yantığirj: Diş çi mektebinde smıfta kaJan bazı ta lebenin bundan muğber olarak Avrupamn muhteKf yerlerine spttiğini; gi derlerken kendisinin matbuatla olan tema«mı bHdîk'eri îcın bu vazılan yaz Saat 12,30 da Hariciy« V&iKmiz ile, Yunan Hariciye ' Naznn M. Maksimos, Basvekâlete giderek M. Uzunuviçi ziyaret ettiler. Saat 13,30 da Romanya sefaretinde Hariciye Nazırları şerefine bir öğle yemeği verildi M nazırlar yemekten sonra toplanarak miiza kerata devam ettiler. Dört hariciye nazırı saat 16,30 da, üç gün müzakereden sonra, Ral Arabistanda yeni hâdiseler Bedir kazası 20 deve yükü dinamitle berhava edild^ Yunan hOVflmetinin fe^liği Atma 4 (Hosusî) Bornn neşredilen bîr tebliği reunide Balkan mi • takntm imzası için nusule gelen itüâf (Mabadi alttnet »ahifedm) Sâbri Çolakof Ef. mahkemede masnu söyledüderini ve kendisi de bunu nevima bir tehdk telâkki eyledi • (Mabadi Sçüncü aahifede) İktısat Vekili dün Bursadan Gemliğe gitti, kasabanın iktısadî ihtiyaçlan etrafında tetkikat yapfa Bursa 4 (Telefonla) Ikuat Vekili Celâl Bey bugün öğlede» sonra Gemliğe hareket etmiftir. Vekil Bey Gemlikte zeytincilik Balkan mUaJnm parafe eden Hartdye hakkmda tetkikatta bulunacak, ' ba Nüzırlart: (yukanda solda) Tevjik Rüştü arada' Unturbeyi köyihtu de ziyaret Bey, (sağda) M. Yevtiç, {aşafıda solda) edecektir. Ve'ril Bey geceyi GemlikM. Uaksimos, (sağda) M. TituUsko te gecirecektir. kan mişakının kat'î metni üzerinde Mudanyaya seri vapur tahsisi re tam bir mutabakate vardılar. tahmil ve tahliye işleri . hakkmda 18,30 da. dört nazır, Yugoslav • mahailinde tetkikat yapılırken izaya Hariciye Nezaretinde toplanahat almak üzere Belediye reishmz rak misakm tanzim edilmif kat'î Muhittm Bey Celâl Bey tarafmdan metnini bir defca daha gözden ge tstanbula davet edilmistir. çirdiler. . Gemlik 4 (Hususî) rktısat VeSaat 19,30 da misak parafe e • kili Celâl Bey ile r«fakatindeki zedildi. vat bugün öğleden sonra Gemliğe Misakm parafe edilmesini mü geldilcr. tktısat Vekilimiz kaza hnteakıp hariciye nazırları bir tebliğ dudund'a KaypSj^am Bey Fırka ve neşrederek tarihî hâdiseyi resmen Belediy,* feıslerile halk^ tarafmdan v ilftn ettiler. karşıfandı. ' ' Bu gece Yunan sefaretinde ha • Vekil Bey kendilerini karsıhyanTİciye nazırları şerefine bir ziyafet lara teşekkür etti ve Gemliğin bir verildi. mahallesi mesabesinde olan doğup Yarın sabah saat 8,15 te, Haricibüyüdükleri Umurbeyi köyüni^ zi ye Vekilimizle refakatindeki zevat, yarete gittî. Yunan Hariciye Nazırı M. Maksi Bu gece Belediye tarafmdan se • mos ile, beraber hususî trenle A reflerine bir ziyafet verilecek, bu tinaya hareket edeceklerdir. toplantıda kasabamn iktısadî ihti Balkan itilâfı mişakının parafe yaçlan görüsülecektir. .edilmesi Yugoslavya payitahtmda Vekil Bey ve refakatindeki zevat çok büyük bir sevinc uyandırmış yarın Bartın vapur ile tstanbula tır . hareket edeceklerdir. Yetnen cukerlerinden bir grup Cidde «Husnst» Yemenle Suudî Arabistan hukumetleri arasmdaki îh tilâftn tbnissüut tarafmdan teklif olunan esaslar dairesinde hallolunacağmı .bfldirmistim. Tekliflerin Yemen tarafmdan kabul edüdiği ve Asârin merkezi olan (Ebha) da toplanacak $ulh konferansına istirak edecek beyetlerin yakmda mahalli mezkura geleceği anlaşılmaktadu. Suodî Arabistan hükumeti nunma mükâlenieyi idâre edecek olan (Mabadi üçüncü aahifede) Gelâl B. bugün geliyor » nillllMllllllllllllillllllllllllllllllHIIIIII.MIIIIItllllllllliinilllllttlllllllllllinilllHllllllllinillMnilll IIIIIIIIIIIIIPnnilllllMIIIIHIimilllllllilllllllllllHHB Tramvay ücretleri Tarife komisyonu hararetli müzakerelerden sonra isini bitirdi, son sözü Nafıa Vekâleti söyliyecek Tramvay şirketinin tarife komisyonu mesaisini bitirmiştir. Belediye, şimdiki tramvay ücretlermin tesbit edüdiği zamanla bugünün iktısadi vaziyeti ara smda mevcut farklan ileri sürmüş, ücretlerin 60 para kadar indmlmesi icap ettiğini komisyona bildirmiştir. TekHf komisyonda çok hararetli nrazakereleri mncip olmuatur. Şirket şimdiye kadar tenzüâta mâ ni olan formülden bahisle Belediye nin tekl:flerine kiraz etmistir. Fakat Belediye noktai nazarnda »rar ederek, iktısadî vaziyette vuku bulan değisikliklerm, bflhassa komâr ve ifçi fiatlerindeki ucuzluğun formülün bazı kısunkurnMi moessir olduğunu anlatmutn*. Uzun müzaJcereîer net:cesinde ko misyon yeni ücretleri tesbit etmistir. Komisyonun kararlan gizli tutuhnaktadır. Komisyon, bu husustaki mazbata ile esbabı mucibeshri yakmda Nafsa Vekâletine gönderecek ve mesele on bes gün zarfında neticelenerek şirkete tebligat yapılacaktır. Tenziiâta taraftar olan Belediyenin müdafaa ettiği esaslar da komisyon mazbatasfle beraber Vekâlete gönde rüecektir. öğrendiğimize göre, Vekâletin üc retler hakkında esaslı tetkikat yap taarak elde ettiği kanaat, Belediyenm Iktısat Vekilimİz Celâl Bey pekif fabrikası ile diğer ban fabrikalan gezmistir. öğleden sonra sanayi er • babı tarafmdan Tayyare sinemasınm üstkat salonunda verilen öğle yeme • ğinde bulunmus, yemeğm sonlanna doğru Bursa Cumhuriyet Halk Fırkan vüâyet reisi Dr. Sadi Rasim Bey bir nutufr söylemiştir. tktısat Vekili bu nuüca şu sözlerIe cevap vemvstir: «Aziz arkadaşlanm, nadı »ahsım ve benimle bnrava ge'en arkadaşlanm hskkmda gBsterdiğm'z çok yakın ve çok »«nîmî alâkay» bilbassa tefekkür ederim. Bursa, nsmrmasda csasen bir sanayi menJeketidir v e otedenberi her (Mabadi alttncı aahiftde) Teiefon ücretleri Ankarada tetkikat yapan heyet icap ederse tstanbula da gelecek Ankara 4 (A.A.) İstanbul Te lefon şirketi büânçolaruun tetkikatma devam edilmektedir. Şirketin altm esası uzerinden yaphğı besaplar evrakı naktiye kanonu De tearuz teskü ehnektedir. Maliye Vokâletinde tetkikatını yapan heyet icap ederse şirketm muhasebemde de te'kikat yapmak üzere tstanbula gi V ektir. Tetldkahn üci ay zarfında ikmal edileceği anlasılmak • tad». Tartfe komisyonu reisi, Tramvay sirketi nezdindeki Nafıa komiseri Mustafa Arif Bey .noktai nazarma . uygun olduğundan tramvay ücretlerinin ehen»niyetli su • rette indirilmesi befklenmektedir. Belediye reis muavmi Hâmk Bey dün bir ınuharririmize sunlan söylemîstir: « Tarife komisyonunun kararı isb'şarî mahiyettedir. Tarifede değisik fik yapılması, Nafıa Vekâletmin tak • dirîne bağltdnr. Vekâlet karar veın>eden ne ojacag) belli defildir. Binaenaleyh tramvay öcretlerinde tensil&t olop olmıyacağı hakkmda söz soylemeğe Belediyenin salâhiyeti yoktar.» Misakın esasları Belgrat 4 (A.A.) kabirinden: |yi malumat Havas nm • Balkan Gelâ! Beyin bir nutku Bursa 4 (A.A.) îkbsat Vekili Celâl Bcycfeo^i bugttn öğleden evvel t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog