Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Hayat &nsiklopedisi 49 uncu cüzü çıktı . VA OCno • nO. aOUc umhuriyet ÎSTANBUL CAGALOGLU Telgraf »e mektup adresl: Cumhuriyet, Istanbul Posta Kutusu: tstanbul, Na 846 Telefon: Başmuharrtr: 22366 Tahrir müdürü: 23236 îdare müdürü 22365 Matbaa: 20472 Pazar 4 Şubat1834 r Hayat Ansiklopedisi Büyök bir küîüphaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane baİHnmak lâzımdır. " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Avusturya Başvekilinin Basmuharririmize beyanatı Avusturya Başvekili, Gazi Hz.ne ait hayranlık hislerinin hürmet derecesine yükseldiğini söyledi M. Dolfüs, Avusturyada toptan Almanyaya iltihak fikrini terviç edecek çok Avusturyab yoktur, diyor Viyana 30 Ikindk&nun Başmuharrtrimhden Gazi Hz. nin seyahatleri Gazi Hz. Yozgadr teşrif buyurdular Büyük Halâskâr, Yozgatlılar tarafmdan büyük tezahüratla karşılan^ı Balkan misakı bugün parafe ediliyor Belgrat 3 (A.A.) Anadoiu Ajansı Belgrat hususî muhabiri bil diriyor: Yunan Hariciye Nazırı M. Maksimos bu sabah buraya gelmistir. Saat 10 30 da Hariciye Vekili Tevfik Rüstü Bey, mütea'tiben Yunan Hariciye Nazırı M. Maksimos, saraya giderek defteri mahsusa isimlerini yazdılar. TevfSc Rüstü Bey ve M. Maksimos, saat 11 de Yugoslavya Hariciye Nezaretinde M. Yevtiçi ziyaret ettikten sonra her üç Hariciye Na zm, rahatsızhğmdan dolayı dısarı çıkamıyan Romanya Hariciye Nazın M. Tituleskonun ikamet etti ği Romanya sefarethanelsine gittiler ve oraJa dört Hariciye Na • zın mokarrer içtimalannı yaptı • lar. Müzakeenrn nihayetine doğru Tevfik Rüstü Bey, saraya gitti ve Yugoslavya Kralı Aleksandr tarafmdan kabul edildi. Hariciye Vekilimiz, Kral Hz. nin yanlarmda 45 dakika kadar kaldılar. Hariciye Vekilimiz saraydan çıktıktan sonra tekrar Romanya sefaretine avdet v • ™ ™ ^ ^ Yugoslavya Kralı dün Tevfik Rüştü Beyi kabul ederek 45 dakika görüştü, Kariciye Nazırları bugün Belgrattan Atinaya hareket ediyorlar ettiler. Bu esnada dörtler içtimaı nihayet buhnustu. Saat 13,30 da Yugoslavya Hariciye Nezaretinde misafirler şerefine verilen öğle yemeğine îcabet edildi. öğleden sonra saat 4,30 da Kral Hz. Yunan Hariciye Nazırını kabul buyurdular. Diğer üç Hariciye Nazırı, Yu nan Hariciye Nazırıran gelmesine intizaren Romanya sefaretinde sebahki içtimalanna devam ettiler. Hususî istihbaratıma nazaran Balkan misakı yann parafe edilecekth*. Hariciye Nazırları yann aksam Atinaya hareket edeceklerdir. A rtık tamamen iyilesmek yolunda *onu gelmek fizere baln . nan bir rahatsızlıkla olsa da lıi Viyanada buhnup ta siyasî tnevcudiyetinin varlığı veya yokluğu Avm panın umumî siyasetmde en hassas büyük bir mese'e teşkil etmekte olan Avushıryanın talihfle yakmdan alâ kadar olmamak ve eğer imkânı varaa şahsî faaliyetile bu sahada büyük bir mevki işgal eden Basvekü M. Dolfüsle gorüamek çarelernri arastırmamak caiz oimazdı. SefareÜmtzde Başvekfl M. Dolfüsün şerefine verilen ziyafette bbxat bazv bulunabilmis olsaydun ken • disinden bir gorüsme günü tayînini sahsan rîca etmis oUcakttm. Maamafm senVmiz Hamdi Bey tarafmdan söylenmesi üzerine Basvekil bu arzumun memnuniyetle is'afına her zaman haar olduğu eevabnn vermistir. Bu mülâkat bugün Balplatzja, yani Avusturya Hariciye Nezareti dairesinde vuku Basmuharririmize beyanatta bultman boldo. Avurturya Başvekili M. Dolfa* MUiâkatta burada usulden olduğu dum olasıya Türklere karsı göstermis veçhile sefaret payesini hais siyasî ifoldugu Ehb'salip ruhunu sezer gibi oller müdürü M. Hornbostel de hanr buduk ta vaziyeti onun için hayli garip tundu. Evvelce Türkiyede uzun müddet memuriyet vermis olan M. Horn bostel lisannmza mükemmel «urette vâkrf •• rnemleketimize kartı i*e büyük muhabbctle merfaut bir zfttbr. Cnmhuriyetimizra onuncu yrid9*üınfi münasebetile Viyana matbuahnda yeni Türk devleti lehine olarak yapılan mebzul neşriyat arastnda kendisinin yazdtgı güzel makale birinci mevkii isgal etmistir. Mülâkatta M. Hornbot tel fransızca olarak tercümanlık vazifessu ifa eylemek zahmetini ihtiyar etKahire (Hususî muhabirimiz ti. den) Suriye ve Lübnan islerile Şimdi artık bütün dünyanm bildiği alâkadar Mısır mehafilinde bir müdAvusturya Basvekilini, küçük yapılı dettenberi deveran eden rivayetlere çok cevval bir zat olarak metnleketi göre, Fransa, Suriye ve Lübnan raanmizd« de hemen bümiyen yok gibidir. dasından vazgeçecek, Cemiyeti AkBilhassa Almanyada nasyonal sosya vama bu mandayı Türkiyeye devliznı meydan aldıktan sonra Avusturretmek istediğini bildirecekmiş. yayı muhakkak bir yutulma tehlîke Son günlerde sık sık ve ısrarla sinden kurtarmak için bu memleket tekrarlanan bu rivayetlere inanmak te vatanperverlik hissiyatmı alab'ldi Iâzım gelirse Fransa, Türkiye hükuğine körüklemekle ve bu maksatla bumetinden bu husustaki fikrini $e rada demirpençe bir idare tesisine sormustur. doğru gitmekle şöhret almıstır. Lon Türkiyenin verdiği söylenen cedrada aktolunan Cihan Ikbsat konfevap su sekilde imiş: ransmda en ziyade alkıslanan hatibin «Millî mitakımız Türk olmıyan bu zat ohnus olduğunu hahrlarsmız. memleketlerin siyasî ve idarî işleBaşvekil Dolfüs çok naziktir. Ah rine karısmamıza mânidir. Fakat vali süıhiyemle candan alâkadar oldu. Suriye ve Lübnanm tarzı idareleri Türkiyenin matbuat ve kültür bayatına kaft surette kararlaşmadan Franait istizahlarımn cevaplarmdan mem santn mandaterlikten çekilmeti banuniyetler gösterdi. Türkiyeden bazı ralarda neticesi vahim bir kartştk sıhhî ihtiyaçlar için Viyanaya geknekItk devresinin başlatnasına tebep oliğimizi bir taraftan bu sehrin hekimlik labileceğinden gerek kardeş Suriyenoktasından memlek«timizde dahi takınııııı ııııııtııııiHifliııııııınıı ıııııuııııııııııııınıınııı dir ohmmuş bir söhretme, fakat diğer taraftan biz Türklerin Avusturyaya muhabbetimize delil alarak vaziyeti kendrs'nce tesekküre lâyık buldu. bulduk. Osmanlı imparatorluğunu Avrupada Ehlisalip ordulan karşıladılar ama bizim istilâa hareketlerinvzde hiçbrr dinî amil yoktu. Yeni Türkiyenin ve Gazinin hayranı Katolikliğtn de biiyük mîkyas ta alâkadar olduğu o merasimde dinî ruhu bütün bütün bertaraf etmek mumkün olamamıs olsa bile herseyin ma halsîz olarak simdiki Türkiyeyi ren • dde etmiyecek bir sekilde cereyan etmesine azamî dikkat sarfohmmustur. tulgarların yeni tekliti Kaldı ki şahsan ben Türkiyenin ve bilhassa yeni Türkiyenin en hayran takdirkârlarından biri yim. Gazi Hazretlerine ait tak dir ve hayranlık hislerim en derin hürmet derecelerine yükse lir. Müşarünileyhin az zamanda memleketinizde tahakkuk ettirdiği terakkilerin kolayca her havsalaya sığmıyacak kadar büyük olduğunu yakinen bilirim. YUNUS NADl (Mabadi üçüncü sahifede) Büyük Gazinin şereflendirdiği Yozagattan bir manzara Yozgat 3 (A.A.) Reisicumhur Hasretleri geceyi Yerköy istasyommda vagonlarında geçümi<ler, bugün öğleden sonra Yerköyden hareketle •enrimizi teşrif buyurmuflardır. Belediye, Fnka ve Halkevi reis ve azalarile diger teşekküller mumessille rinden mürekkep bir heyet müsarünileyhi Yerköyde selâmlamıstır. Gazi Hazretleri Yozgata yaklaşırken soğuk havaya rağmen uzaklardan yüz elli atlı tarafmdan karsılanrmt, sehir (Mabadi üçüncü tahifede) Belgrat 3 (A.A.) Bulgaris tanın Belgrat sefiri, dün akşam Sofyadan gelmis, Yugoslavya Ha riciye Nazın tarafından kabul edilerek, Balkan misakı hakında Sofyanın noktai nazarını bildirmiştir. Sefir, hükumeti natnına, M. Muşanofun Sofyadaki beyanatına tevfikan umumî bir ademi tecavüz misakı imzalanma^uu teklif et mistir. (Mabadi alttnct sahifede) Fransa Suriye mandasmı bize devredecekmiş! )luhalifler înğîîiz nazırlarından M. Eden alâkadar hükumetheyeti idareyi ler ricalile görüşmek Ü7ere seyahate çıkıyor Londra 3 (A.A.) Dun Lort Edenin Avrupa sehirlerinden ziyaret etMısırda ısrarla tekrarlan? n rivayetlere göre biz bu iskat ve merkezi zaptetti meği dusünmediği resmî mahafil ta • Sofya 3 (Hususî mubabirimizden te ra'mdan bfld'rilmiş olmasma rağmen mandayı yalnız bir sene için almayı kabul etmişiz! lefonla) Dün burada Trakya te» «Deyli Meyl» Lort Edenm Londra Trakya komitası ikiye ayrıldı Silâh meselesi için yeni bir beşler konferansı Bir 8ui tefehhümün izalesi. Asıl mülâkat mevzuuna dalnr"*?*» ufak bir suitefehhümün izalesini lâbüt addettiğimi sös«liyerek Cumhuriyeti mizin onuncu yıldönümü münasebetile Avusturyanın b'lhassa matbuatı tarikile gösterdiği alâk?dan pek mütehassis olduğumuzu ifade etmekle beraber on dan biraz evvel Viyana muhasarası nm 250 nci y^dönümü münasebetile yapılan tezahürksrde, şüphesiz hadisatm tesirleri altında, vukutnun önüne geçilememiş bazı muhalâfalarm biz Türkler üzermde azçok nahos tesirler icrastndan hâli kalmaımş olduğunu ilâve ettim. Gülerek: Canım, dedi, bunlar pek eski şeyler. Tarihî bir hâdisenin şhndi ihya olunan bazı dekorlarmın dahi oniann vuku bulmus olduğu o eski zamanlara aidiyetini gözönünde bulundurmak lâ zım. O eski hâdiselerden simdiki ha yatanuın müteessh* olmasına bittabi mahal yoktnr. Behusus, dedim, biz Türklerin Avusturya ile münasebetlerimiz yal nız bir Viyana mubasarasma münhasır değildir. Nitekim daha dünkü Umu • mî Harote Türk askerleri Galiçyada ve tzonzoda Avusturya lehine çarptsmıs lardı. Viyana muhasarasınm yıldönü • m3 tezahurlerinde biz Avrupanın ol • İktısat Vekilimiz dün Bursada sanayi erbabının dileklerini dinledi, yarm şehrimize geliyor kilâtını ikiye ayırabilecek mahiyette bir dan persembe günü hareket ederek Paris, Berlin ve Romayı ziyaret ede • hâdise olmustur. Trakya komkasmm ceğini bildirecek bir vaziyette olduğuSofyadaki merkez grupunda bir içti nu yazmaktadn*. ma akteden Trakyalılar, komka heyeti Lort Eden alâkadar hükumetlerle idaresinm son zamanlarda takip et • M. Musolinin silâhian bırakma isinin mekte olduğu siyaseti siddetle tankit hallile meşgul olacak bir besler konfeetmkler ve teskilâtm bugün başmda ransnun davet edilmesi ^«kkuklaki bulunanları, Trakya gayesine ihanetle telktni hakkmda göriisecektir. itham etmislerdir. Bunlann fikrme naLort Eden bu fırsattan, tngiliz muhzaran bugünkü teşkilâtm başmda bulutnası hakkında noktai nazar teatisi için naniar, komitanın hakikî gayesi olan de istifade edecektir. muhacirlere yardım vazifesini bir ke nara bnakarak Yugoslavya ile dosthak Almanlartn cevabı ve Türk:ye ve Yunanistanla düsmanlık Paris 3 (A.A) Almanya hükugibi teşkilâtm hiç te isi olmıyan büyük meti muhtırasında Fransa canibinsiyasî meselelere kanshklarmı ve bu den îzhar edilen hüsnü niyetten doM. tden Sariye ve Lübnamn haritast nunla Bul^ar hükumetinin siyasetine layı memnuniyetini beyandan sonra lilere, gerekse dost Fransızlara bir bi bunlann tecdidî de yasak edilme* mani olduklannı, Bulgar hükumetinin 1 kânunusani tarihli Fransız muhyardun ve hizmet olmak üzcre 6u diğinden Almanya için Versay mude bu tesküâta karsı tedbir a?mak mec tırasında dermeyan olunan silâh mandayı bir sene için kabul edebi • lan azaltma plânım hulâsa ve mü ahedesinin izin verdiği neviden siburîyetinde kaldığını sövlemislerdir. liriz. Sene sonunda bu iki memleketeakiben bu plânı tahlil ve tenkit Iâhların ademi kifayetine çaresaz Bu siddetli tenkitte bulunanlar ek tin istiklâllerine kavuşmalan fartetmektedir. Alman muhtırasında de olmak imkâm kalnnyacaktır.> seriyette olduğundan kulübü zaptet fır.> niliyor ki: «Fransız sisteminin a misler ve heyeti idareyi kuKpten tar Orduların ve ordu mevcutlarımn melî neticeleri ne olabilir? Devlet • MÜFTÜZADE ZlYA detmislerdh. Sol cenaha mensup öl bir seviyeye getirilmesi bahsinde nıımmııımıımmıııiııııııııııııi'iiım'iııııııımıımııııımııınmmıımı makla itham edüen bunlann basın ler ağır estiha ve teçhizahn heyeti muhtıra Almanyanın Cenevrede imecmuasını muhafaza edecekleri gi(Mabadi dördüncü sahifede) da Goramos ismmde birisi vardır. ••ııııııırrıtııııııiMiıtıiııııiMiıııiMf fiıııtıııııııııııııııtiıııııııtıiııtı ıııııımnınnııııııııımnıımiHiınıııııııiiirıııııımınıııııımıııııııııtıiMiııı» Trakya komitası idare heyeti bugün bir istida üe polis müdtriyetme ve Müddeiumuliğe muracaat ederek zorla zaptedilen kuKibün kendilerine verihne sini istemJslerdir. Müddeiumumî yann karannı vere cektir. Karar, eski heyetin lehinde o lursa, kulübü zaptedenler kend'lerine ayn yer acarak yeni bir idare heyeti Sovyet Rusya sececeklerdir. h üç ilim ve fcs adamtnm havadn en yüksek nok taya çıkarak çol mühim bir tesebbüsii başarmak üzere iken uğradık ; lan feci akıbe* n sebebi herüz an Paris 3 (Hususî) Görülen luzum aşılamamıstır. Bı üzerine M. Daladiyerin yeni teskil etlar OasoavikiTi tigi ka''nede bazı detisikVkler yapılabaloniie hav»caktır. Bu değis:ki;ğe sebep Harbive nestmin><n üstün Nazm M. Fabrinîn, Maliye Nazırı M de, Stratosfer Pietirin ve maarif müstesannm isb'^a de 20,600 me» • etmeleridir. M. Daldiyer, geçen kabireye kadar e\V Iktuat Veküi Celâl Bey îzmlrd e minimini mekteplüer arattnCa. bede Hariciye Wazın olan M. Pol Bon mıs ;ken bir fır • lanan ipek, iplik ve dokuma sanayi erkur ile bı>susî bir müzakerede bulon • Bursa 3 (A.A.) tktısat VekiK tmaya r»*v'«tıu« muştur. Bu müzakere neticesinde M. babile hasbihalde bulunmustur. fpek ,1ar, sonra belo Celâl Bey bu sabah Vilâyeti, askeri fırBonkor Hacbiye Nezaretini derubde et nun seoeti balorsanayiinin bugünkü vaziyetintn ıslahı kayı, tpekçilik enstitSsunü, san'atlar ' meği kabul etmistir. dan ayrüarak Mo> Ossooikin balonunun sepeti son uçmaya için düsünulen tedbirler hakkındaki i, T mektebmi ve muzeyi ziyaret etmfsth*. M.'Daladfyerin DU" degisîklürferi ya • kova ile Kazan hazırlanırken... zahatı dinliyen Vekjl Bey, bir satış bir kında hsHedeceıH ve Snümüzdeki sa Ticaret Odasmm şerefine verdiği öğle n septmde liği Ue bütün filâtör ve1 îpekli mensucat arastnda yere dü«müştür. Balonun göv türülmüstür. Balonun yemeğinde bul nduktan sonra saat lı günü kabineyi yeni sekföe meclise fMabadi beşinci sahifede) desi rüzgar tarafmdan sürüklenip gö takdim edecegi Baımolonmaktad». {Mabadi altına sahifede) 15,30 da C. H. Fırkası binasında top Celâl Beyin tetkikatı Rusyadaki hava faciası Sovyet balonunun nasıl ve niçiri parçalandığı henüz anlasılamadı, tetkikat devam ediyor Fransız kabinesi Yeni kabineden iki nazır bir müsteşar istifa etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog