Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansîklopedisi nci cüzü çıktı 50 u m h u r i y et : NO. 3 5 2 6 Telgraf ve mektup adresl Cumhuriyet, İstanbul Posta ve matbaa Hayat Ansiklopedisi Şimdiye kadar çıkan 50 cüzü birden alanlara kolaylıklar gös teriliyor. 7 nci sabifedeki ilâm okuyunuz. kutusu Istanbul, No. 246 ÇarŞaillb& 28 Şllbat 1834 Telefon. Başmuharrlr re evl 24290, Tahrir heyeti: 24298, Idare kısmile Matbaacuık ve Neşriyat Şirketl, 24299 M. Venizelosun Balkan misakına Muhalefeti unanistanda M. Venizelosun Balkan misakma muhalefeti yavaş yavas ciddî bir vaziyet olmağa dogru terakki etti. Bu hal karfismda bütün diinyamn bizim kadar olmasa bile derece derece ve istisnasu umumiyetle azçok miitehayyir olaca ğmı tahmmde bata tasavvur etmiyo ruz. M. Venizelos, Turk • Tunan an iaşmasmın amillerinden biri. Bütün BalkanJarm anlasmastm ista'hdaf eden "Türk Yunan anlasmasmın. Türk "Yunan anlasmasmm bütüıt Balkanlara şamil olacak surette büyüyüp genisle Tnesı lüzumunu bizzat, defalarla, açık ve yüksek söylemis adam. . Balkan mi•akı kendi idealinin tahakkuku sayıl mak lâzun gelirken misakın imzası ec • nasmda Girkte bulunan M. Venizelostan bu misakı beğenmediğine dair gelen haberleri ilk günlerde pek ciddî telâkki etmemistik. Daha sonra M. Venizelosun bu yolda ısrarmı bir dahüî siyaset taktiği saymağa meyletmiştik. Sabık Basvekil Atinaya avdetinden sonra misaka muhalefet ebnek için mutat olmıyan yollara ve utuUere sapmağa kadar Oeri gidince doğrusu ne diyeceğimizi »asırdık. Eğer M. Venizelosun meselâ misak hakkmda malumat al • mak içra ecnebi sefarethanelerini dolasmak kabihnden bareketlerini muhale • fet mevkiinde M. Çaldaris yapmış ol saydı bizzat M. Venizelos bumı vatanpenrerlikle telif olunmaz bir hareket saymakta tereddüt etmezdi sanıyo ruz. Bize öyle geliyor ki M. Venizelos mümkün olduğu kadar fazla gürültü yapmakta devam etmek için hakikati ogrenmekte bililtizam gecâciyor, ve bu maksatla misak hakkıada kendisine en doğru malumah verecek olan Yu nan hükumetine müracaat edee«k yerde ecnebi sefarethstnelerine müracaat yolunu mtiyar etmiş bulunuyor. M. Venizelosun şahsı hakkındaki bürmeti miz mahfuz kalmak kaydile kendisinm hareketinden doğan bu bissiyah okiuğu gibi arzetmeği hakikatpervertik vazifesi biliyoruz. tlk haberlerde M. Venizelosun misaka Bulgaristanın dahil olmamts bulunmasım ehemmiyetli bir noksan addettiği ve Bulgaristansız misak] mükemmel olmaktan uzak bir vesika saydığı bildiriliyordu. Bulgaristansız misak belki tamamile mükemmel değildir ama mükemmel olmaktan asla uzak te değildir. Bilhassa Yunanistan için bunun böyle olduğu çok asikâr bir hakikat tir. Bulgaristansn misaka girmemek için serdettiği deliUerden en mübimmi ve en yüksek söyleneni Adalar denizine inmek ihtiyacıdır, ve Bulgaristan ken disinin Adalar denizine inmesinin Yu • nanistandan arazi almak suretile ta hakkuk edecek bir keyfiyet olduğvmu gizlememektedir. M. Venizelos bunu pek ryi bilir. Mantık meydandadır: Bulgaristan Adalar denizi için misaka dahil olmuyorsa ve Yunanistan bu hususta Bulgaristan lehine bir feda • kirbk yapmağa ran değilse Bulgaristanh bir misak yapılamıyacak demektir, ve bu sebeple Bulgaristanlı bir misak yapılamadığı takdirde bu menfi vaayetin dava basmı Bulgaristanm Yunamstandan behemehal bir kısım arazi almak iddiası teşkil edecektir. Yunanistan için Bulgaristanm bu id diasma hak verir bir vaziyetle Bulgaristansız bir misak hnza edemem demesim binnefis Yunanistan hesabına nekadsr makul ve mantıkî bulmak mümkündür, burasmm takdirini M. Venizelosla beraber Yunan efkân umu miyesine bırakmz. Geçen yaz M. Venizelos tstanbulda dostu tsmet Paşanm misafiridi, ve Yugoslavya Kralı Hazretlerinin İstanbul dan gececek olması haberi ç&ması ü • zerine Yunanistana avdetini tehir ederek tstanbulda üç beş gun fazla kalmısb. O zaman M. Venizelos Yugoslavya Kralı Hazretlerinin tstanbuldan ge • çerken Reisicumhurumuz Gazi Haz • retlerile mülâkatlan esnasmda bir Balkan anlasması mevzuu bahsolabileceğini pekâlâ biliyordu. O esnada bu sahrlan yazan sabık Yunan Basvekili ile göriismüstü. Bu mülâkatm nesrolun mıyan kısunlan arasmda bu safarlarm muharririle M. Venizelos bir Balkan anlasmasmda sayet Bulgaristan kenarYUNUS NADt (Mabadi Ikînci sahifede) Balkan misakı ve Yunanistan Fırka reisleri Atinada bir içtima yaptılar M. Venizelosun da bulundugu bu içtimada M. Maksimos izahat verdi, müzakere devam ediyor Atina 26 (Hususî) Balkan misakını müzakere etmek üzere bu gün öğFe üzeri Hariciye Nezare tinde meb'usan meclisi fırka reis lerinden mürekkep bn heyet top lanacaktır. Bu heyete Basvekil M. Çaldaris riyaset edecektir. M. Venizelos ta müzakerata is • tirak edecektir. Müzakerelerde gazetecilerin hazır bulunmalarına müsaade edilmemiştir. M. Venizelos, dün gece muhalif fırka reislerile görüşmüf ve her fırka reisinin müzakeratta alacağı vaziyet bütün teferrüatile tesbit edilmistir. M. Venizelos kendi fırkası na mensup gazete müdürlerrne de hükumetin haricî siyaseti hakkmda gürültülü nesriyatta bulunmama y larını, muhalif fırkaların hiikume • te karsı lâzım gelen murakabayı bilfiil yapacaklarını söylemistir. M. Venizelos ne istiyor? Atina 26 (Hususî) Bazı me • nabiden terassuh eden haberlere göre, M. Venizelos, Balkan "misakı hakkındaki müzakereler esnasm Yeni bütçe Bütçe bu akşam Millet Meclisine veriliyor Ankara 27 (Telefonla) Vekiller Heyeti bugün 4,5 ta kjsa bir içtima yaparak bütçeleri tekrar gözden geçinniştir. Bugün de bütün Vekâletler bütçe tetkikatile iştigal etmislerdir. Bütçelerin yarın akşam Meclise verilmesi muhtemeldir. i Maarif Vekili bu^ün Maliye Vekilile bütçe hakkmda uzun müddet görüsmüstür. Silâhları bırakma meselesi Ingiltere ile Italya yeni bir hal çaresi anyorlar ^M Roma mülâkatında Fransaya yeni teklifler yapılmas! ve Almanyanin kısmen süahlanması kararlaştı Avusturya tekrar Krallık mı oluyor? Almanlar şayiaları nasıl karşiladılar? M. Venizelo» da misakın tadikma muhalefet et miyecek, ancak misakın tefsiri takdirinde Yunanistanm karşılasacağı tehlikenin onüne gecilme»i için bhr (Mabadi oesincı $ahifede) M. Masolini Roma 27 (A.A.) Havas ajaıuı muhabirinden: Dün öğleden sonra tngiliz nazın M. Eden ile M. Musolmi arasında 2 saatten fazla devam eden görüs • me, silâhlan bırakma hususunda bir itilâf husulüne doğru gerçekten ü mitli neticeler vermiştir. tngiliz ve ttalyan noktai nazar • lan arasında mutavassıt bir tesviye sureti bulmak icap ettiği takdirde M. Eden bunun daha ziyade ttalyan noktai nazanna yakm ohnası lâzun gek • cek gibi görünüyor. Diğer taraftan, dünkü müzakermt esnasında Fransa hükumeti tarafındar. nazarı itibara almmak kabili • yetini haiz, mahdut ve lâkin sarih teklifler hazırlanmış olduğu rfva yet edilmektedir. Bu son netice, M. Edenin biran (Mabadi beşinci tahifede) Bomba hâdisesi suçluları Dün dört suçlu hâkim huzuruna çıkarıldılar ve polisteki itiraflarını baştan başa inkâr ettik** Ingiltere Amerikayı harbe mi sürüklüyor? Amerika Meclisinde Ingiltere, Amerika Japonya harbini teşvik etmekle itham olundu Bomba hâd'.aetî ıııııııuııııııiHHiımııiuııiMiıııııuıııtıııniMiııınıııuMnıııııiHiMiııııııııııııııııtnııııııııııııııımııiHHiııııııııııııııııııııiiiıııuniıııiııınuıınıııııııııı mçlalan yvkartda şaphalarıle yüzlerır.t aşağıda ayni kimselerin iki enstantanesi Efendiye hitaben yazılmıs bir mektup Estd şeriki tüccardan Artin Tülek • bırakmakla maznun Mebroet Eiendi ile yan Efendiden intikam almak maksa bu cürmü tertip etmekle maznun tbradile geçen persembe günü Şişli Tünel him ve Cevat Beyler ve bombaları battında isleyen bir tramvay arabasına (Mabadi alitnct aahifede) bir çanta içinde dört bomba ve Artin Habtbarg hanedanmın krallık namzedi, eski Kral Şarlin oğla Otto Berlin 27 (A.A.) Habsburg hanedanmın Avusturyaya avdeti ihtimaline dair, matbuatta Viyadadan ve Bükresten gelme uzun telgraflar intişar etmiştir. Alman gazeteleri, bu meselenin yeniden canlanabilmesi imkânrm hazırladığı için M. Dollfuss (Dol • fus) a siddetle hücum ediyorlar. «Deutsche Tages Zeitung» ga • zetesi, Avusturyada memleketini, krallığı iad'e suretile, nakabili içti • nap bir harbe sürüklemek mes'uliyetini üzerine alacak kadar cür'etkâr bir devlet adamımn bukınup bulunmadığını sormaktadır. Mühim bir lâyiha •• ^ m Hükumet iskân kanununun kaçakçıkğa vesîle olan 10 uncu maddesinin tebdilini Meclisten Ankara 27 (Telefonla) Hükumet gümrük kaçakçılığına ve sîle teşkil eden iskân kanununun onuncu maddesinin lâğvi ve yerine konacak hükümler hakkmda bir kanun lâyması hazırlıyarak Meclise vermiştir. Bu lâyihaya göre, iskân kanunu mucibince muhacir sıfatile kabul edilecek muhacirlerle mülteci ve asiret efradının getirecekleri eçya ve hayvanlar gümrük resmile bir defaya mahsus olmak üzere bütün te kâlif ve resimlerden af'edilmiçtir. Bir aile için göc Ve ev esyaları kâmilen, meslek ve meşgale esyaları çiftçi için çift hayvanları, arabalar, koşum takımları, ziraat alât ve edevatı, her nevi damızlık hayvanlar, tohumluk ve yiyecek zahireler, ötedenberi beslemekte olduklan büyük ve küçük hayvanlardan ve ziraî mahsuller ise 5000 liraya kadar olanları, eger san'atkâr iseler, her nevi meslek alât, edevat ve makineleri, fabrikalar iptidaî maddeleri, tenvir alât ve edevatı kâmilen ve fabrikalar masnuatından 5000 liraya kadar olanları bu meyanda da • hildir. Son Posta ile olan dava mahkemede sulhen hal ve tesviye edildi Son Posta gaatetesi tarafından eazetemiz aleynine açılan hakaret davasına ikinci ceza mahketnesinde devam edilmisth*. Gazetemizin vekili Sadi Rıza Bey Son Postada çıkan ve Başmuharri rhniz Yunus Nadi Beyin Adlive yanginı günii tcra Dairesmden 35 bin Kra aldığını bUdiren haberin sıhha tine kani olup olmadıklanm sormus, Son Posta vekili Ferit Bey de bu haberin gazeteye alâkadarlarca da kabul edildigi vechile, hiçbir kaste makrun olmıyarak sehven girdiğmî, sonradan yaDiIan tahkîkatm Yunus Nadi Beyin tcradan para almadı • Sını, parayı alanlann baskalan olduğunu meydana çıkardı&ını söylemistir. Yalnız Yunus Nadi Beyin de kendi aleyhlerinde vaki olan nesrîvatından da çok tnüteessir olduk larmı ilâve etmistfr. Bunun üzerine Sadi Rıza Bey. ortada bh kast olmadığma ve vaziyetin anlaşıldığına nazar an vekili bultmduğu Cumhuriyet gazetesmde vakî nesriyatı tamamen geri aldı ğmı ve bu neşriyattan fevkalâde müteessir olduğunu söylemis. ve beyanı mazeret etmiştir. . " ' './^, Su hale göre ortada ihtilâF kal • madığından mahkeme davalann sukutuna karar vermiştir. .n Amerika Meclit binasının harici manzarast sasındaki bathca iki rakibini ztfa Vasington 27 (A.A.) Meb'uuğratmak maksadile Amerikayı Jasan meclisinde Sinvanya cum ponya ile harbe tefvik etmekle ithariyetpervet meb'usu M. Mac (Mabadi dördüncü tahifede) Fadden, Ingiltereyi, dünya piya • ••MfMIMIIflfltVUII I I I I M M l l l l l l l l l l M M M I M t 1111M I I I !•< •••111Pİ41İ •*< VillVf !•< *•• I I ! * • II1 I|1M •« • IIIIIIVVV tt I If ^ 1 ••• I H I I ' » • • • » • • • • • «1 •••• •••• • Ölen Belçika Kralına ayin Gümrük ve Inhisarlar Vehıtf Rana Bty gerecek olanlar ttiecar i s e ler, ötedenberi satagelmekte ol duklarr tıcart mallarından 10,000 liraya kadar olanları, seker, ben (Mabadi dördüncü sahifede) f Ayini ruhaniye iftirak eden zevat ve İstanbul Belçika kolonisi bulunraus» Müteveffa Belçika Kralı Albertin istirahati ruhu için dün sabah Altmbak tur. Dinî dualar bittikten sonra M. Margotti bir hitabe irat ederek müteveffa kalda SaintEsprit kilisesmde ruhanî Kral Albertin hayatmdan ve sahsiye • bîr kyin' yapılmışdr. Âyine Papamn İstinden bahsetmiştir. tanbul vekili M. Margotti riyaset et miftir. Merasimde İstanbul Valisi, BelVali Bey merasimden sonra konsoçika sefiri ve lstanbulda bulunan diğer los vasıtasile İstanbul Belçika kolonisibütün sefirler, konsoloslar, patrikler ne şehir namma taziyet beyan etmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog