Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi flci cüzü çıktı 50 Onuncu sene: No. 3523 umhuriyet İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, latanbnl Posta kutusu: Istanbul, No. 246 „ . n 0 rdZSF £ü çUDflt I3a4 kısmile Matbaacılık ve Neşrlyat Şlrketi, 24299 Hayat Ansiklopedisi Şimdiye kadar çıkan 50 cüzü birden alanlara kolaylıklar gos teriliyor. 7 nci sahifedeki ilâm okuyunuz. Telefon. Başmuharrır ve evı 24290, Tahrlr heyeö: 24298, Idare Te matbaa Trakyada İkinci Umumî müfettişlik B smet Paşa hükumetinin yeni bir hamlesi karşısında daha bulunuyo ruz: Trakyamızm imannı istihdaf eden bu hamle, bu maksadm tezelden temini için olacak, orasmı ikinci bir uroumî miifettiflikle teyit ve takviye ediyor. Ayni zamanda bu karar I\ak yaya verdiğimiz buyük siyasî ebemıniyettn canlı bir detili gibi almmakta da hata olmaz. Hulasa, bu hamlenin mahiyet ve ehemmiyeti ber itıbarla büyük ve yüksektir. Memleketinuzin ihmalle karşılryabileceğimiz, lâkaytlıkla geçi . rebileceğimiz tek noktası yoktur. Her tarafta esbap ve seraitin miısasdeleri üstüne çricarak çalıshğtmtzı herkes göriip biliyor. Bu umumî itina ve faali • yet sırastnda Trakya umrnnî mutettişliği gözlerimizi bu vatan parçamtz ü zerine çevireeek bir sahâca gibi yük • seliyor görünse yeridir. Heyeti Vekilenin bütçe tetkikatı D Celâl Bey dün iktısadî program için izahat verdi Elektrik rüsumuna küovat başına 1 kuruş, nakliye rüsumuna da yüzde bir zam yapılması mevzuubahis Ankara 24 (Telefonla) He yeti Vekile bugün de saat beste toplandı. Bugünkü içtimada tktısat Vekilinin iktısadî program hakkında izahat verdiği anlaşılmaktadır. Yeni bütçeye ait müzakerelerde. Vekiller kendi Vekâletlerinin mutasavver faaliyetleri hakkında izahat vermektedirler. 1934 bütçesi yekununun ne ola cağı henüz taayyün etmis değildir. Hangi membalara zam yapılacağı ve yeniden hangi membalar bulu • nacağı meselesi elyevm tetkik edilmektedir. Nafıa Vekâleti Antalya hattınm insası için tahsisat istemekte ise de bu tahsîsatın verilip verilmemesi bütçenin vaziyetine tâbidir. Elektrik rüsumuna kilovat basına bir kuruş ve nakliye rüsumuna da yüzde bir nisb«tinde zam mevzuu tktısat Vekili Celâl Beyefendinin bahis ise de bu hususta da henin bir krokisi kat'î bir karar «rerilmemistir. İkinci Umumî Müfettişlik Ankara 24 (Telefonla) Trakyada ihdas olunacak U mami Müfettişliğe tbrahim Tâli Beyin tayini muhtemeldir. Şarkî Türkistanda karısıklıklar Yeni hükumetin kuvvet leri mağlup oldu, Kâşgar tahliye edildi Yeni Delhi 24 (A.A.) Reuter bildiriyor: Yeni Çin Türkistam müslüman cumhuriyeti reisi ile yeni hükumetin bütiin erkânı 6 şubat tarihin • de Tungan kabilesi kuvvetlerinin ani surette Kâşgara gehneleri üzerine bu şehirden frrnr etmislerdir. Müslüman hükumeti tarafından muhasara edilmis olan yeni Kâşgar şehri hiçbir mücadele olmaksızın tahlis edilmiştr". Taa Ajann da bu meseleye dair fu matumatt vermektedir: Taşkent 24 Kâşgardan Sovyet hudut karakoluna iltica eden firariler şubat başlangıcındanberi orada vuku bulan muharebeler hakkmda malumat vermektedirler. Gecen senedenberi Kasgarm kalesmi fYankişari» işgal etmekte olan Mad•Ochomra kumandasındaki Tunganlarm bir müfrezeti, Turfanda Je neral Maçuinnin gönderdigi kuv • vetlerle birlikte Kâşgan işgal ve yagma ve özbek ve Hlnt tüccarlartndan büyük bir kısmını katletmiştir. Şehrin sakinleri mallannı bıraJM. ^ (Mabadi altınct mahifedf) Halkevlerinin kuruluş yıldönümünün evvelki gün bütiin memlekette büyük tezahüratla tes'it edildiğini yazmıştık Resmimiz bu sevinçli gün münasebetile Ankara Halkevinde mühim bir nutuk söyliyen Başveldl Ismet Pasa Hazretlerini ve nutku dinliyenleri gö«»ermektedir. Başvekilimizin nutkunu dünkü nüshamızda dercrtmiştik. Ayni gün tsmet Paşa Hazretlerinden sonra söz söyliyen Halkevleri umumî reisi Necip Ali Beyin nutku da bugün 5 inci sahifemizdedir. tsmet Paşa hükumetini böyle bir ktu rar afanağa sevkeden sebep için yeni«e zubur etmis herhangi hususî bir va«iyet aramaga hacet olmasa gerektir. Bu sebep yeni Türkiye rejiminin ken dismdedir. Vatansever ve mkılâpçı yeni Türkiye, memleketi manen Avrupalüastıran ve Türkiyeyi Avrupanm şarka doğru bir uzanuı haline kcyan muazzam kararlarmdan ve islerinden sonra bu yeni zihniyeti ülkenin her kans toprağı üzerinde en parlak tecel . lilerile tahakkuk eltirmek mecburiye • tinde bulunduğunu bir dakika bile gözünden irak tutmuyor. tstitlâl cidali nin emsalsiz fedakârhklarile ternin o lunao millî misak hudutlan içindeki topraklanmızm her kansı ve her tası gözümüziin nuru ve sünmıdur, ve ba memleket en son karış toprağına ve en naçız tasına varıncıya kadar bütiin ec. za ve anasırile cennet olacaktır. Işte yeni rejimin vatansever memleketçi rejimi. *«»ri*l cidaüna» ço düstunı kendimize hareket küavuzu yapnuşhk: Son kaya parçasına kadar. Bütiin bir memleket ve milletin azim ve karanndan fıskıran bu düstura nazaran îstiklâl cidalinde bızi mağlup edebîlmeği diuü • nen kuvvet, bizi vatanm en son kaya parçası üzerinde yapılıncıya kadar devam edecek mücadelede mağlup ede. bılmeği hartasına ve programma kovmu* obnalıydı. Bu gözler karartıcı haIrikat karann bize göre elbet müspet olan neticeleri alındıktan, yanı millî UMsak hudutlan temin olunduktan sonra bir daha bu memlekete yan baka • cak göz bulımamamasmm en kestirme yollarmı tayine sıra gelmişti. lnkılâpçı Türkiye en radikal »lahatla burada yepyeni bir millet yaratarak Avrupa •silesi silsilesine ilâve ettikten sonra kiç durup dinlenmeden bu yeni haya • bn ioaplanm icraya da koyuldu. Ba yolda yapdanlan sayıp dökmeğe ça.'ıs. mak uzun surer. Sadece diyeceğiz ki iste bin birinci halka olmak üzere Trakyanm takviye ve imarma da el atmts bulunuyoruz. Bunda hatta biraz geç mi kaldık, bilmiyoruz. Fakat diyebilrriz ki bu meselede hiç te geç kaJmıs değiliz. Çünkü umumî müfettişliğe gelinciye kadar biz bu güzel vatan p?r • çamna ihmal etmiş degildfc. Bizde 93 harbi adile andan 187778 sererinden sonra Edirnede bir nevi emniyetsizlik havası hükiim sürnıeğe baslamıstı, ve knparatorluğun devamı müddetmce bu havanın bütiin bütiin temelsiz olmadıgınm acıklı delillçn de göriilrnüştü. Bütiin vatan ve millet perişan ve muzmahil hale geldigi ve yerli yabancı herkesin Türkiyeden ümit kestigi bir anda biz Anadolu şarkmın bir kösesmde mtlliyetçi yeni Türkiye . nin yeni hudutlannı bir misakla tesbh ve Uân ederken Edirneyi bu hudut içine alan en kat'î bir karar ve kanaatle hareket etmiştik. Niçin Mesta değil, nL çm Ustruma değil, niçin hatta Selânik değil de sadece Meriç? Karann kuv • vet ve kat'iyetini anlamak için on'm nastl millî ve beynelmilel en derin «üncelere ve binaenaleyh yalmz tahakkuku kabil imkânlara istirtat etmis ol. duğunu gözönüne almak kâfidir, ve unutmamalıdır ki, o zaman, tstanbul bile yabancı ellerde bulunuyordu. Millî cidalde temin olunacak mırvaffaki yetle biz misak hudutlanna malik olabilirdtk. Fakat öyle bir hudut çizmiştik ki nihaî zaferimizden sonra onu bize hiç kimse çok göremiyecek, onu ^tzim YVNUS NADt (Mabadi ikinci tahifede) Avusturya yeni tehlikeler karşısında Dollfuss hükumeti şimal hududunu takviye ettirdi ^m Almanyadaki Avusturyalı millî sosyalistler ordusunun Avusturyaya hücumu bekleniyor Bulgar Kralı Pariste Bulgarlar Balkan konferansmdan da çekilmeği düşünüyorlar Kıal Borisle Fransız Başvekili arasmda misaka dair mühkn bir mülakat vukubuldu Paristen firar eden eski Fransız nazırı Daladye kabinesinin Dahiliye Nazırı ölümle tehdit edilmis Londrada mi teşir «Deyli He, rald» gazetesi • nin Paris mu habiri geçen Da' ladye kabinesio» de Dahiliye Naxm olan M. Frotun, sağ fnka gazetelerinin a leyhinde tah • rikcuyane ma • kaleler neşret melerinden do M. Frot layı Paristen fhar ettiğind ve saklandığı yerin malum ohnadığını haber •ermektedir. Kraliyet taraltarlannın gazetesi olan Action Française son nâsha • smda sabık Dahiliye Nazın hak kmda <bu katili köpek gibi gebertmeli!> diye yazmıştır. Müddeiumumî bu gibi neşriyatı menedemediğmden sabık Dahiliye Narvnnın dostlan mutaassıp bir fırkacının suikastine uğramaması için Paristen savuşmasını kendisine tavsiye etmişlerdir. Avutturyanın GO SLAVYA Kral Boris Faris 24 (A.A.) Bulgaristan Kralı Boris dün ögleden sonra Elysee sarayına gitmiş, bir saat kadar M. Löbrönle görüşmüştür. Kral ondan sonra M. Doumergue (Dumerg) fle görSş mek üzere Hariciye Nezaretine git • mis, M. Barthou (Bartu) tarahndan M. Doumergue bizzat Basvekilin yanma götürülmaştür. Hariciye Nezareti tarafından neş redüen tebLğ, görüşmenin hususi bir samuniyet içinde yapılmış oldugunu büdirmektedir. Kral Boris Hariciye Nezaretmden (Mabadi dördüncü sahifede) lııırnıllıııııııi!iiMiıııııııııııırııııııtııır>«ııi'HiıııııııııııııiııııııırıııııiııııniMtııııııııiiiMii!i'ıumriMMiıiııııııırııuııiıi(tıi)iıifiıiııi!i< hudutlanm gösterir hajrita ve Almanyadaki Avtuturya millî aosyalistlerinin reisi M. Habicht Londra 24 (A.A.) Alınan haberlere göre Avusturyanın şimal hududu, M. Habicht tarafmdan Avusturya hükumetine verilen ültimatom müddeti bitmeden evvel, Avusturya legionunun Viyana 24 (A.A.) Alman bir hücumu ihtimaline karşı takviye eAjansından: Gazetelerin verdiği dilmiştir. malumat a nazaran hükumet yaViyana 24 (A.A.) Kabine dünkında asalet unvanlarının tekrar kü toplantısmda askerî yardon teşkilâtesisi, Habsbourg hanedanının ufanın 18300 ile 20000 kisi arasında zaklaştırılması hakkmdaki ka nunun ilgan ve bu hanedan orzcartbnlmasma karar vermiştir. sınm masadere edilen mallarvnın CUMHURİYET A>usturya sosiadesi meselesini tetkik etmek niyalist teşkilâtı Dollfuss hükumeti tara. yetindedir. Bununla beraber iyi fmdan Heimwehr denılen fasıst teş malumat alan mehafil, mesele kılâtmın yardımıle ortadan kaldınl ancak teşkilâtı esasiyenin mus takbel tadilâtı çerçevesi içinde dıktan sonra Almanyada bulunan Ahalledileceği için ba tedbirlerin vtısturya rrullî sosyalistlen lıderı M halen tasavvur edildiğini bildirHabicht W ultimatomla Avusturya mektedirler. \ (Mabadi altıncı sahifede) Habsbourg hanedanının avdeti mi mevzuubahs? nıııııııiMiııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııı Dövüşlü maçtan sonra Istanbul hastaneleri ihtiyaca kafi değil Futbol Heyeti dün akşam toplandı ve çirkin hâdisenin müsebbiplerini şiddetle tecziyeye karar verdi Hâstanelerde tedavi edilecek muhtaç hastadan ziyade talebeye mevzu olacak hasta aranıyor Tahriri nüf us Yeni bütçeye tahsisat konması kararlaştı Ankara 24 (Telefonla) Tahriri nüfus için bu sene bütçeye tahsisat konulması takarrür etmiştir. 935 te ya pılacak tahriri nüfusun bazırlıği 932 de ikmal edilecek, 934 te bazı mevziî tah. rir tecrübeleri de yapüacaktır. M. Venizelos ve öaUan misa*ı Dün aktam toplanan Futbol Heyeti içtima halinde Evvelki gün Galatasaray . Fenerbahçe ve Beşiktas Süleymaniye maçlarında cereyan eden hâdiselere Istanbul Futbol Heyeti vazıyet etmistir. Bu işleri tetkik etmek ve icap edenleri cezalandırmak üzere dün akşam geç vakit Futbol Heyeti, Necmettin Beyin riyasetinde fevkalâde olarak top lanmıştır. İçtimada, tstanbul mmtakası reisi tbrahim Kemal Bey de hazır bolunmu*tur. .Geç vakte kadar devam eden bu toplantıda maç hakemlerinden izahat (Mabadi befinci tahifede) Atina 24 (A.A.) Atma ajansı bildiriyor: Birçok gazeteler, kendisine arzu ettiği her türlü malumatı verme . ğe atnade olan hükumete müracaat edecek yerde Balkan anlaçma misakı hakkmda malumat almak üzere sefa • rethaneleri ziyaret etmis olan M. Ve nizelosun bu hattı hareketmi şiddetle tenkit etmektedirler. Cerrahpaşa hastanesi paviyonlarından biri Yakında müzakere edilecek olan Istanbul Sehir Meclisinm masraf bütçesinin müzakere«i pek sayanı dikkat olacaktır. Belediye Daimî encümeni bu sene şehir hastaneleri tahsisatmı mühim miktarda azaltmış • tır. Sınhiye müd'riveti bu tah«'sa tın szaltılmayıp hilâkis arttınlma smı istiyecektir. Fakat meslenin asıl mühim noktası Istanbul hastanelerinin vaziyetidir. Filhakika yaptığı mız tahkikata nazaran, Belediveye da ; mî surette sikâyetler vaki olmaktadır. Bu şikâyetlere sebep Istan bulda mevcut hastanelerin muhtaç hastaların tedavisinden ziyade Fa külte taîebesine mevzu teskil (Mabadi altınct sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog