Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

YEDIGUN Merhum Cenap Şehabettin Bey hakkmda en güzel yazılan ve en güzel resimleri bugün YEDİ GÜN de bula :akstnız. 15.000 Türk mü Mvveri her hafta YEDİGÜN okuyor. S8l|e: u 4C4A İSTANBUL CAĞALOGLU İ ĞU N O . 3 5 1 9 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kntusu: İstanbul, No. 246 Telefon: Başmuharrir ve evı: 24290, Tahrir heyeti: 24298, Idare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşrij^at Şirketi, 24299 umhuriyet Kararnamenin bir maddcsme göre, Vekâlet serbest listeye dahil olaa bazı maddelerin »erbestisini kırk gün evvd ilân etmek sartüe kendüeirle klering mukavelesi yapıms oldugumuz memle kederle bize yaphklan khalât memle keHimizin kendOerme yaptığı ihracattan noîcsan olan ve ayni zamanda tediyc nnrrazenesi eaasmı kabul ederek Tur kiye îtbalâtma karşı hiçbir tahdit koymamış bulunan memleketlere hasret • mek aalâhivetmi haisdir. Halen s«rbest Usteden MÜfade ederek bize koUyhkl* ithalât yaphklan halde millî raahsuüerimize karşı lâzım geldigi kadar ransaadefcârlık göstermeyen memleketlere karşı icap ethgi takdirde kullaaılabileeek bir tedbir mahivetinde olan ba salâhiyetin faideli neb'cder verecegi tahmin, olunmaktadır. tktuat Vekâletinin bu husustald salâhiyeti yeni tarlfe kammunun 73 üncü roaddenin C fıkrasmın uond maddesi, 98 mci maddenin A fıkrasu 102 nci maddenin A 2, 102 nci maddenm B 1 ve B 2. 366 n a maddenm A, B ve C, 367 nci maddenin C. 370 înci madde(Mabadi befinci tahifede) £l 9UD81 1834 Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütiphaneyi bir arada eviıize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bnlnnmak lâzımdır. 1 utunculuğumuzun Bir derdi: Iskonto Ve iskarta meselesi D B ktuat Vekilimiz Celâl Beyefendi ton tetidk seyahati esnasında tütüncü . Vekiller Heyeti dün bütçe müzakerelerine başladı Kararname ile liste, kontenjan tahdidatını hafifletmekte, Iktısat Vekâletine yeni ve büyük salâhiyetler vermekte, kontenjanın ilgasına doğru bir adım teşkil etmektedir Arkara 20 (Telefonla) Veküler Heyeti, bugün saat beste Başvekil ts • met Pasa Hazretlerinin reisligi altında toplanarak 9 3 4 senesi bütçe mfizake • relerme baslamıştır. Bu muzakerelerin iki, üç gün kadar sürecegi tahmht edflmektedir. Bu seneld bütçe yekununun gecen seneki gibi 170 milyoo lira nu, yoksa 180 mîlyon lira mı olacağı benüz kat'î sureKe malum deTİldir. Bir noktai naz?ra göre, bütoentn 170 milyon lira olarak kalması muvafık gorülmektedir. Dieer bir noktai nazara göre ise, 180 mflyoo liraya iblâğmdâ zanTet vardır. Japonyada ölen zabitimiz Şevket Cavit B. muazzam merasimle defnedildi lerimizin ve bilhassa tütün müstahsillerimizin bir derdini, müteaddit defalar, dinlemis: tskonto ve iskarta meselesi, ki son senderde biz de çok işittik, ve hatta birçok ta yazdık. Bu mesele sudur: Bir nümune üzerine möfterile müstahsü arasmda alun sa tma fiati kesildikten sonra tütünler tesKro edilhken müsteri tütünlerden bir kısmmı mathıbuna veya niimuneye muvafık bulnuyarak iskarta diye aym yor, veya iskarta payı diye tütünün evvelce kararlasmıs fiatini bir miktar in. diriyor. Müstahsile göre iskarta da zaten iskonto demektir. Çiinkü faraza kflosu 8 0 kuruşa sahlacak bir tütünSn % 25 i aeçme suretile iskarta diye ayrıhrsa köyliiye göre fiat 60 degilse biIe muhakkak 6570 kurusa inmis olur. İskarta diye aynlan fena kısun ya biç para etmiyecek, ya yok pahasına gidecektîr de onun için. Iste etrafında bilhassa müstahsü ta. rafmdan çok güriiltü yapılan iskonto ve iskarta meselesi budur. Köytiinön şikâyefi bu iskonto • iskarta vesile tu tularak kendisine karsı sumiyet göste rildiği merkezmdedir. O miicerret tütönün pazarlık edilen fiatini daha ziyade düfürmek için alıcınm ortaya böyle bir mesele atarak kılı kırk yaran çok nazb bir tetkikle möfkülât çıkardıgı id. d'asında, ve kimbilir beflri de, kana atmdedir. Alıcıya sorulursa o bize veriyor: şu cevabı bazı kumandanlarla İstanbuldaki Yeni kontenjan kararname ve listesi Cenaze alayına zabitleri ve talebesi iştirak etti bütün deniz Yeni fconfenjan liste ve kararnamesi Ankara 20 (Telefonla > VekiOeT Heyeti dünkü toplanbsmda alh ayhk kontenjan listelerini tetkik ve tkfasat Vekâletince teklif edilen yeni kararname metni fle merbutu listeleri kabul euuîşlıi1. Yeni kararname evvelce de biidirdiğim veçhile mühnn bir Iisteyi ihtiva et tktuat VekÜİ Celal Beyefendi mekte omp halen mer'î ahkâtn ve listelerde beynelmilel ticari mönasebetlerimizin bugünkü {eraiti goz önünde tutnlarak esash tadüler yapıhmsür. Yeni kararname fle Iktısat Vekâletine mühim bir salâhiyet verilmektedir. Mal nömuneye muvafık degilse ben ae yapayun? tnsafla kabul edil memelidir ki malm nümuneye muvafık olnuyan kısımlanm benim almamak • hğunda ne haksızlıfc, ne roanfıksızlık yktur? Köytü dİkkat «dip mallarBua nfiıııuııeye mutabakatini temin «tw ta» bii bu islere mahal knlmas... Şttayetiertn vc u r ^ U n seklin . d«n meselenin mahiyeti iyiden iyiye tavazzub ediyor sanınz. Mesele mal nümynçye motabıktır veya degildir diye çıkan bir ihtilâftan ileri geüyor. Bu ise adaleti temin edecek bir zabüa koyroak imkânı yok degildir. NHekim tktuat Vekilimiz Celâl Beyefendi dev • let merkezine döndükten sonra meseleyi Jaha esaslı bir tetkike tâbi tuta . rak hatta icap ederse bu maksatla alıa, yetistirici ve sahcı tütüncüler arasın da genis mikyaslı, adeta kongreımi bîı içtima bile yaphrmagı düsünmekte idi. Alım satam mukavelelerine bir hakem kaydi koymakla bile bu if halledilebilir ama oraya varmadan ihtilâfın hakikî sebepleri hakkmda her tarafın enine boyuna tenevvür etmesi pek faydalı olacağına süphe yoktur. Eğer kim hakh, kim baksu diye bî. ze sorarsanız alıcıyı tamamen itham ve mahkum etmege bizim elimix ve dıümiz varmaz. Niimuneye mutabık öfamyan malı müsteri kabul etmege raecbur degildir, ve makn niimuneye mutabık ohrıyan knnmlan varsa onlan ayırmakta o haksız görülemez. Bundan azıtarak alıcdar arasmda mücerret ftatlerî indinnek için vaziyeti suiütimal edenler varsa bunun da tarifî mihköl bir munasebetsizlik teskil ede. ceginde şüphe yoktur. Fakat tamamen nümuneye mutabık oldugu takdirde alıcılarm köylii aleyhine menfaai te • mini maksadile göz göre göre hakikat hPâfma hareketi tecviz edemiyecek • Ier'ne inanmak isteriz. Mesele etrafında uzun boylu düşünmek nefc'cesinde bizim vardığunız netice su ezelî stanJardize mal yapamamak derdidir. Ya. ni tütünler iyi bir tasnifle, her smıf tam&men nümuntsine uyacak veçhile, )ı»zırl»namıyor da galiba bütiin ihti lâflar işte buradan çıkıyor. Biz buna inamyoruz, çimku yamız tütünde değil, hâlâ hemen hiçbir roa tmızda müstahsilden başbyan bir stan. dardizasyon tatbik «tmiş değiliz. Bu iş Türkiyede heniiz köklesmedi değil, heniiz baslamadı bile. Uzun söze ne hacet, tütünde bu itibarla ulahat ya • pı'sa dedikodusu afakı tutan bu meselenin kökünden halledilip gidecegine füpbe yoktur. Tütün yetiştirenlerimizi bu tütünler yetiştikten sonra ne suretle tasnif ederek denk yapmalan lâzım geleceği hutustında cabuk tenvir etmeli ve bu ifi bu suretle çabuk ve kat*i halletme . Kâzım Hiisnü B. merhum Konya meb'usunun cenazesi, dün merasîmle kaldırılarak Büyükada mezarlığına defnedildi r Asılsız bir haber 20 (A.A.) W2Wmetin harîcî borçlartm ecnebi paranle odemeğe devam kabiliyeti üzerînde ehemmiyetle dtrrmakta olduğuna dair bugünkü «Milliyet» ve «Akşam» gazetelerinde neşrolunan havadin katiyetle tekzibe Anadolu a • janst talâhiyettardır. Yukartda: Yüzbmşt Şevket Cavit Beyin cenaze alayt kÇprüden Afağıda, merhumun tabutu sıntf arkadafları taraftndan tafimrken, harp filomt kumandam Şührü Bey Japon ataşemiliterinin ve Japon tefareti kâtibinin taziyetlerine tefekkür ederken Japonyada tahsilmi ikraal ederken vaıife başmda ölen kıymetU deniz zabklerimizden yüzbaşı Şevket Cavit Beym cenaMai dön büyiik merasimle kaldmlnmştır. Sirkecide Saat on bire dogru merhumun ta . butunun buhmduğu Sirkeci gümrüğâ • nün civarı, ekMriafan deniz zabitleri (Mabadi be?inci •ahifede) Âvusturya ne olacak ? Romada bir Mussolini Dollfuss Şarkî Avrupa ve LeGömböş mülâkatı hazırlanıyor histanla Sovyetler Almanlar İtalyanın tarzı hareketine sinirleniyorlar, Son Moskova mülâkatm1 da nelere karar verildi? Kâzım HaMnü Bey merhumla cenazeri Köprü üttünde Dünkü nüshamızda öKimünü tees • sürle haber verdiğimiz Konya meb'usu Kâzım Hüsnü Bey merhumun cenazesi dün sabah hazin ihtifalle kaldınlmış • br. Cenazede Büyük Millet Meclisi Bdnd reisi Hasan Beyle sehrimizde bula nan bütün meb'uslar, VaU Mubittin, Halk Fırkası tstanbul idare heyeti reisi Cevdet Kerim Beyler, Uçüncü Kolordu Kumandam Şükrii Naili Pasa, Ticaret Odası reisi Nemlizade MMıat, Şehir meclisi rek vekfli Sadettin Ferit. Denizyollan umumî müdürü Saddettin, Emniyet müdürü F.ehmi Bevler, Fırka, Sehir mecKsi ve devair erkânüe sehrimizde buhman Konyahlar ve diğer bir çok revat hazır bulunmuşlardır. Türk bavrağma sanhnış olan tabut saat onda Beyoğlunda Alman hastanesinden alınmıs ve büyük bir cenaze alayı tertin edilmistir. Alaym ötıande Bü'ük Millet Mecîisi namma Beyazıt meb'u'u Halit. Cumhurivet HaB' Fırkası umumî kâtJoIüH, ve Fnkanm tstanbul ınıııııııııııiııııııııııııınııııııııııııııııuıınıııııııniMiııiHiııiHiıııııııııımınıı \vu&turyada umumî reye müracaati istiyecekler merkezi n*mm a Cevdet Kerim Bey, Halkevi naraına Ali Rıza Bey, Konyahlar namma meb'us Refik Bey ve Kon. ya lisesi mezunlan namma da gender tarafmdan gönderüen çelenkler bulu nuyor, bunlan Şehir bandosu takip ediyordu. Bir askeri kıt'a ile bir polis müfre zesi de alaym iki tarafmda yer almıstı. Alay geçerken güzergâhmd?ld dükkânlar, matem alâmeti olarak kapanmısh. Cenaze alayı tstiklâ] caddesmi takiben Tünele kadar sreldikten sonra tramvay yoiunu takîn etmek su'u'ç Köoriîve srelmîstir. Köorüd»» tabut Sirketi Hayriyenm 66 numaralı vapuruna konuntıus ve vapurun bavragı matem alâmeti olarak yanya mdirilmistir. Cenaze Büyükadaya götüriilerek iskeleye çıkanlmı*. büyük bir ka'abalıkIa Ada mezarhğma gidilerek orada merhum icin haznlanan kabre defne di'mis ve birçok çelenkler konulnras tur. (Mabadi besinci tahifede) ket olur. Bu isi böyle basarmak için onu devlet merkezmdeki alâkadar ve . kâletlerden baslıyarak Tütün tnhisar ida^nsize ve eger varsa tütün tesekküllerimize ve idare memurlaranıza kadar hepimiz, adeta umumî bir se ferberlik şeklmde, omuzlamaklığımu lâzımdır. öyle çalışılmalıdır ki tütünlerimiz daha rençperlerimizm elinde iken dahi hakikî, güzel ve kat'î bir tasnife tâbi tutuhnuş olsun. Bunun faydalan, ilki iskonto • iskarta derdini ortadan kaldırmak üzere, pek çoktur. Temiz : mal yet ştirmek ve onu en temiz se killerde satışa hazırlamak: tşte îstih • salm en bafk iki esası. ınıııııırııııumıııınııımm<ımıiMimııııımımnııı«ıııııııiHimııı Varsova 2~ (A.A.) Ha riciye Nazirı M. Beckin Mosko va ziyareti mü nasebetile iki na zırm, Avrupa sulhuna en iyi yardurun farkî Avrupada sta tukoyu muha • faza olduğu hak kında mutabık kaldıkları söy M. Beck lenmektedir. Polonya ile Sovyet Rusya, Baltık deniaieri ve Fenlandiya ile bir anlaşma yolile de sulhun zamân altına almasına gözden uzak tutmamışlardır. Fakat bu tarzda bir anlaama nm ilânı bu sirada yerstzdtr. Nrhayet, Polonya Sovyet Rusya ile Romanya arasmda nmtavassıt olduğuna göre, M. Beckin Bükrese giderek Litvmof Yoldaşın düşünceleri hakkmda M. Tituleskoya malumat vermesi muhtemeldir. M. Dollfuts M. Muisolint M. Gombo? Roma 20 (A.A.) Hariciye Müstesafı M. Suvich bugün bazı meseleler hakkmda Macar hükumeti erkânile göriişmek maksadile Budfa • pesteye gitmiştir. Roma 20 (AA.) Nhnreamî me> hafild'e, Âvusturya ve Macar Baş.vekilleri M. Dollfuss ve M. Gömbö> ile M. Musolini arasmda Romada (Mabadi uçüncü »ahifeds > ııuıııınıı.mııııuiiuıı» ıııııııııuıuıı»ıiHiııııiHHiıııiHiımiHiııiııııiH«mnııııııımHiıımramımıniHiiMmBWiıwiHWWiOiMiıiMiııııııı Adliye yangını davası Temyiz mahkemesi kararile dava Kocf»«li Ağırceza mahkemesine nakledildi liyiz. Doğru hai çaresi budur, S«t tarafı teferruattır. Tütün nasü yetistiri • lir, nasıl toplann, nasıl kurutulur, ve hangi yapraklar nasıl bir tefruc ame • Kyesile ne suretlerde denklenir, bun . lan tütün yetiştirmekle mesgul her köylünün kafasma ty'ce yerlestirmeli, ve hatta flk senelerinde nümunelerile göstermeliyiz. Bu volda dikkatli olanlar mallanm kolay ve kat'î satmakla gayret ve dikka^lerimn mükâfatlannı göreceklerdhr. tlk senderde o gibileri aynca mükâ . fatlandurarak diğerlerine teşvik vazifesi görecek alenî takdirlerimizi her • kese göstrrecek ve işittirecek veçhile izhar etsek bile pek yermde bir hare Hayalet Yeni romanımiza yarm başlıyoruz «Kan izlerini takip edmiz» isimli tefrikannz bugün bitti. Bunun yerine yarmdan itibaren «Hayalet» ath yeni bir tefrikaya baslıyacafız. «Hayalet» son zamanlarda yazılan zabıta romanlarmm en çok okunan ve beğenilenlerinden biridir. Merak ve lezzetle takip edeceğinizden eminiz. Adliye yangımmn üç mçlnsa, dün başlıyan muhakeme esnannda Ihmal ve dikkatEizlik yüzünden Adliye binasının yanmasına ve bir kifinin ölümüne sebebiyet vermek İ2 maznun adliye odacılarından Ahmet, Etem ve Mehmet Efendiler hak(Lutfen tahifeyi çevirini*) J YUNUS NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog