Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansîklopedisi nci cüzü çıktı 50 : " 0 . 3 5 1 8 Telgraf ve mektup adresl Cumhurıyet, Istanbul Posta kutusır Istanbul, No 246 Sffll 2 0 ŞUO&t 1 8 3 4 Telefon. Basmuharrir ve evı. 24290, Tahrır heyetl: 24298, Idare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşrlyat Şırketi, 24299 umhuriyet but listeler mucibince serbest geçmesi icap eden maddelere miktar konmamıştır. Bu lis.elerdeki maddelerden memlekete istenilen miktarda girebilecektir. Bundan baç'ka kontenjan miktarları da geçen seferki listeden daha genis tuhılmustur. Yeni liste ve kararname yarın nesroluna • caktır. . . * Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kılüphaneyi bir arada eviıize geliren e ı faydalı eserdir. Her evde bir fane bulmmak lâzımdır. Istanbul civarının Tabiî zenginliği fr zamanlar Istanbulda bol ve | güzel çavusüzümü bağları vardı. Mevsiminde kiime kii me arkadaşlar meselâ Bakırköyü ne kadar giderek bağıntlan taze kopanlmıs çavuşiizümleri yemeği en büyük hayat zevki bilirlerdi. Bakırköyünde simdi bu bağlann yer yer bazı harabeleri kalmıstır. Yaka • okta hâlâ bugime kadar muhafa • zasına ve yenileştirilmesine itina edflmış üç bes bağ bulunduğunu rrvayet ediyorlar. tstanbulun hâlâ bu. gün de yetiştirdiği çileğin nefasetini fakdir ve teslim etmiyen yoktur. Bu rada sebzenin en mükemmeli çıkar. Kimsenin hatırma gelmiyen bir bakikattir ki ziraat Istanbul şehri civan • nm mamuriyet ve refah verecek en mühim zengmlik membalanndan biridir. Vaktüe bir ecnebi dostumuz tstanbul crvarmı birkaç gün gezdikten sonra bize: Burada yabuz sebze yetiftirilse b» memleket yalnız bu yüzden refah içinde yüzen zengm bir memleket o lurdu. Demîsti. Bu dostumuzun müfahe . desini bütün bir kanaatle tasdik ede • riz. Ancak yalnız sebze değil, tstanbul • fehrinde ve havalisinde meyvantn da en nefisleri yetistirifir, ve bımlara pek kolay müşteri de bulunur. Bütün dün» ya fle muvasala noktasından tstanbul azamî kolayhklara mazhar müstesna bir mevkide bukmuyor. Bu üibarla Türkijrede ziraatin sebzedlik ve meyvacılık gibi bühassa itina ile yürütül • mek lâzun gelen kismma en ziyade tstanbulda ehemmiyet verilmek lâznn geldiğine süphe yoktur. tstanbuldan sebze ve roeyvayı ev . velâ taze olarak Avrupanm her tarafına sevketmek mümkundür. Her yerde sebze ve meyva yetiştr ama ımmleke b'mizin bu bususta îklim, tabtat ve giineş gibi emsalsiz bir imtiyazı vardn*. . Her yerde bu iklim, bu tabiat ve bu gS neş yoktur. Belçikada serlerde yetis • tîrilen üzümlerin ağırhklannca altm pa. hasına sahldıklannı görenler bilirler. Serlerdeki «m'î bararetle ve dektrik ziyasile yetiştirilen bu güzel maıuarı Iı tatsız üzümîere mukabil biz burada " tatlı bir iklimin sinesinde hakikî gü neş ziyasile büyüteceği üzümleri yetistiririz. Zamanunızda nakliye vasıtala nnın kolaylığı öyledir ki lstanbuldan kaldıracağımız uzümu Nevyorkta sanki asmasından bir saat evvel kopmus gibi bir taravetle, sandıklanndan çıka rabüiriz. Bahran denilen nesne n > o < ' luraa olsun iyi mala dünyada her za man değerini veren müşteri buluna cakfar. Elverir ki milletler arası müna sebetlerinde bir parça uyanik ve faal oimzğa dıkkat etmiş olalun. Universite beklenen Yeni kontenjan listesinde miktarlar inkişafı gösteriyor fazlalaştırıldı, liste bugün çıkıyor Üniversite Rektörü «Üniversite milletin istedigi Ankara 19 (Telefonla) Heyeti Vekile saat beşte Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin riya setlerinde toplandı. Bu içtimada yarın ilân edilecek olan yeni kontenjan listesinin konuşulduğu aniaşılmaktadır. Bütçe hakkındaki müzakerata Heyeti Vekilede yarın başlana • caktır. Yeni alti aylık kontenjan Hs tesine merbut kararnamede tüccar lehine mühim hükümler var dır. Yeni kontenian listesi ni sandan eylul nihayetine kadar olmak üzere altı aylıktır. Alman ve Fransızlarla yapı Ian klering mukavelelerine mer Dünkü Heyeti Vekile içtimaı Neşet Omer Beye gore hizmetleri ifaya başlamıştır» diyor iktısat Vekilinin ziya'etî Ankara 19 (Telefonla) tktısat Vekili Bey ticaret muahe desi müzakeratı için şehrimize gelen Çekoslovak heyeti şeref ine Anadolu kulübünde bir ziyafet vermistir. Dünkö Vekiller Heyeti içtimama riyaset eden tsmet Paşa Hz. M. Venizelos Balkan misakını beğenmiyor Sabık Başvekil «Yunanistanın Bulgaristansız bir Balkan misakma girmesi lüzumsuzdu» diyor Atina 19 (Hususî) Giritte bu lunan M. Venizelos sureti mahsusada giden bir Atina gazetecisine beyanatta bulunarak kendisinm Bulgaristan hariçte bHakılarak dört devlet arasında yapılan misaka muariz oldugunu, fakat kat'î bir hü • kt&m vermedem hükumetin bu hu • sustaki izahatmı beklemek lâzsm gel • digini söylemif, •enra demtftfr kît < Yunanistan; Türkiye, Rotnanya ve Yugoslavya ile ayn ayn yap tıgı itilâflar neticesinde sulhu te mm ettikten ve belki de ayni şekilde " Bulgaristanla bir itilâf aktetmesi de mümkün olduğundan arbk Bulgaristanra dahil ohnadığı bir Balkan misakına girmesi lüzumsuzdu. Keza Yunanistan ttalyanm dostane hüsnü naza nnı da temin etmeli îdi. Çünkü Yu nanistan yaptiği ayn ayn itilâflarla haricî siyasetinde kendi basına hareket ederek bir ihtiyaç zamamnda hangi devletle birlfkte hareket et mesi icap ederse o surette hareket edebilirdi. Halbuki simdi bir takım taahhütler altraa girmekle harekâ tıni tahdit etmistir.> M. Venizelos kendisinin misakı müzakere edecek ^ncümende bulunup bulunmıya . cağuu soran mu harrire Hariciye nazın ve yahut mecUs reisi tarafmdan davet edildiği takdirde bu lunacaguu söylemiştir. Atina 18 (Hu. susî) Balkan misakmm tasdkı için müzakerat Çin heyeti Gazi Hz. askerî heyeti kabul buyurdular Ankara 19 (Telefonla) Çin askerî heyeti dün Reisi cumhur Hazretleri iarafından kabul edilmistir. Heyet Büyük Erkânıharbi • ye Reisi Fevzi Paşayı, Basvekil Pasavı ve Hariciye Vekilini avn avrı zivaret etmistir. Ankara 19 (Â.A.) Ali Sıhhat Şurası içtimalannda hazır bulun mak üzere şehrimize gelmis olan Üniversite Rektörü Neşet Omer Bey kendisini ziyaret eden bir muhar • ririmize Üniversite ve tıp âlemi hakkında şu malumatı vermistir: «^ Cumhuriyet hükumetinin memleket irfanına ve halkın sıhhatine en büyük hizmetlerind'en biri yeni açılan tstanbul Üniversitesi dir. tstanbul Üniversitesine memleketin güzide ve müstesna evlâtla • nnın yanında çahstnak ve çalıstırmak üzere garbin pek maruf ule masının da celp olunduğu malumdur. Daha ilk günlerinde yeni Üniversitemiz inkisaf âsarını göster • mis ve milletin kendisinden bekle digi hizmetleri ifaya başlamıştır. Nkekim Tıp fakültesi Haydarpasada ancak üç yüz hasta üzerinde seneleree mahdut sahada tedrise mecburken şimdi miktan bine va ran hastalar üzerinde tatbikat gö»termeğe başlamış ve halkm «hhatile bütün üniversite profesörleri yakından alâkadar olmuslardır. Diye Neşet Omer Bey biliriz ki bugün hiçkimse mesnleketm dısarısında kendisini tedavi ettirmek ve ameliyat için hekim aramaga mecbur olnnyacaktır. En ha(Mabadi alttnct mahifede) Kral Âlbertîn ölümü Hâdise bütün Avrupada teessürle karşılandı, yenî Belçika Kralı cuma günü tahta çıkıyor Müessif bir irtihal Konya meb'usu Kâzım Hüsnü Bey öldü C H. F. U mumî idare heyet< azasnıdan Kon • ya meb'usu Kâ. nm Hüsnü Beyin evvelki gece Taksimde Alman hastanesinde vefat ettiğini kemali teessürle haber • aldık. Kâzun Hüs: \ Bey 51 yasında olup 1299 da Kâzını Husnu Bey merhum Konyada doğ . mustu. Babası da kendisi gibi Konyada çok sevilen bir zattı ve Konya meclisi idare başkâtibi îdi. Kâzun Hüsnü Beyin hurriyet mü • cadelesmde hizmetleri sebkat etmis tir: Vaktile Abdülhamidi saraymda boğmak üzere yJdıza giren, orada tu. (Mabadi alttnct sahifede) 1 \ M. Venizelo$ edecegi vesatki gö^dükten sonra noktai nazannı tnüdafaa eyletnesi lâzım geltrken böyle muhtıra ile fikrini bidirmesi hükumet mehafilinde iyi karsılanmamıstir. Zannedlidiğine göre muhalifler vaziyeti kanshrmamak için misakın âyan meclismde müzakeresmde aleyhte bulunmıyacaiklardır. Cuma günü tahta çtkacak olan yeni Kral Leopold Kraliçe üe birlikte Belçika hükumetine biz de teessürlerimizi bildirdik Brâksel 19 (A.A.) Kralın ölümü hakkındaki resmî tahkikat raporunda şunlar vardır: «Kralın hademesi saat 17 de, £mıdi Türkiyede üzüm ve meyva yetismiyor mu, bunlar sahlsa ya, diyebilirsiniz. Evvelâ simdi Türkiyede ica. Balkan konferansmdaki heyeti mu bmda ihracah da istihdaf ederek adarahhasanuzın reisi Trabzon meb'usu makıHı sebzecilik ve meyvacılık yapılHasan Bey şebriraizde bulunmaktadar. mamakta olduğunu biz size a ç i ha Hasan Bey, dün Balkan Bhliği etra " ber verebiliriz. Faraza hangi çeşit üzümfında kendilerüe göriişen bir mu • ler dünyanın hangi taraflannda ragbet harririmizin suallerine cevap olarak bulurlar ve bunlar ne şekülerde ambaşunlan söylemiştir: lâjlarla ve hangi vasıtalarla oralara goc Balkan hükumetleri arasmda ak•türülüp satılabilirler, biz umumiyeti . tolunan misakla Balkan konferansmm .miz Hibarile evvelâ bunu bilmeyiz. ta bulunacak bü . Balkan misakı hak gayelerinden biri elde edilmdstir. Bit .öğrenibnesi pek zor birsey olmıyan yiik encümen bu kında beyanatta bu tabi bu anlaşma, çok mucibi memnuhafta sonlarmda lunan Hasan Bey bu bflgiden mahrumiyetimizi telâfisi nryettir. Fakat bunun aktile Balkan toplanacaktar. imkânsız bir noksan saymıysJım. Fa konferansmm mesaisi bitmis deçildir. kat şimdiki halde hakikatin bundan Konferans hususî bir tesekküldür. Ve M. Venizelos, bizzat ktimada buyapaeağı birçok isler vardır. Binaen ibaret oldugunu niçin sakhyalım? lunabilmesi süpheli olduğundan tnialeyh konferans çaliTnasına devam eŞu ve bu çesit üzümlerin filân yer • sak hakkındaki noktai nazannı endecektir. Bizim müzakerahmız, alâkacümene bildirmek üzere M. Kafanlerde geçeceği anlaşılsa ve bütün va dar hükumetlerm birbir'erile yaphk jj«ndermi«tîr. sttalar emrimize müheyya kılmsa mem darise bir muhtıra Ian resmî temaslardan tamamen ayn Bu muhtıra M. Kafandarisin eline lekette o yoldaki ihtiyaca cevap ve dır. Balkan B;rliği konferansı tesrini varmıssa da mündericatı hakkında recek kâfi üzüm bulamıyacağımızı da evyelde toplanacaktn*. habcr almarnamıştır. söyliyelbn mi? Dogrusunu isterseniz Bu ictimadan evvel birlik konseyi AM. Venizelosun bizzat içtimada bizde sözde üzüm vardır, ve olanlan hanr bulfrvarak hükumetin ilvaz (Mabadi ikinci sahifede) da göreneğe tâbi olarak karmakanşık lllllllllllllillllllllllMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinMIIIMIllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllılllllinillllMIIIIIIIIIMIItllHlllllll.lllllinilllUtllillllllHlllinilll seledir. Ozerinde ehemmiyetle du surette vardır. Yekenesak üzüm yetis. Iecek tstanbulun tabiatçe muhteşem • rulduktan sonra omm müspet ve el tiren tzmirin üzümü bilhassa kuru haliğine ilâve edilmiş olacak müstesna zem ibr iş sahası olarak görüleceğinden linde satılmak içindir. Biz yas üzümü güzellik ayn bir iyiliktir. biz en kat'î surette eminiz. Bir kere şimdiye kadiar ihracat metaı olarak Fikrimizce bu vaziyet tstanbul Vi bu kanaat memlekete malolursa onun 'nazan dikkate almıs ve tetkik etmiş lâyetinin ve Istanbul Umumî Mecli tahakkuku artık gün, ay ve sene işi değiliz. Ama dedigimiz gibi bu nok smin tetkik mevzuu ktihaz edeceği olur kalır. Halkm tenvir ve tesviki ts sanm telâfisi kolaydır. meselelerin başında olmak lâzımdır. tanbul c'varmı pek az zaman içinde Şehir bir iki küçük çiçek fidanı bah Sebze için de hal aynidir. Her iki dünyanın en gjpta olunacak bahçeleçesi tesis etmekle bu yola doğrıt adım meta yas halinde ve konserve halinde rile lüsliyebilir, ve giderek btl'servet atmış sayılabilir mi bilmeyiz. Topra • mükemmel ticaret metalandır, ve şüpmembaı süsün b*r taraftan Edimeve ğa taalluk ettiği için biz onîarı «yle he yok ki onlardan baslıyarak bütün telâkki ederek memleketi bu yolda ( doğru Tfakyada, diyer taraftan îzmit seraitmi cami olacak bir ziraat haya V* "Bunayâ'xEo>rn Anadoluda, • yani daha müspet, daha genif, çok hüyük tı tstanbul şehrine bütün tarihinde İstanb\ılun dıs cevresind* dalga da!ga ve geniş adımlar atmağa teşvik etmek görmediği emsalsiz zenginlik kaynakgenişlediği görülebilırj isteriz. Bu mesele tstanbul için üze . lan teskil edebilir. Bu yüzden bütün YUNUS NADİ YUN rinde ehemmiyetle durulacak bir me dvarile emsalsiz bir bahçe haline ge. Balkan konferansı ve Balkan misakı randevu yerinde Kralı göremeyince, saat 19 a kadar etrafı araştır mış, sonra bir kahveden mahalli jandarma ile Brüksel sarayına te lefon etmistir. Saraydan, Kralın emirberi Baron de Dücmude, doktor Noılf ve Kont Degrunne gelerek taharriyata başlamiflardır. Taharriyat sis yüzünden ve Kra • lın birkaç tepeye trrmanacaği ma • (Mabadi beşinci »ahifede) Japonyada ölen zabitimiz ^v> Yeni romanımız Hayalet Şevket Cavit Beyin naşı bir Japon vapurile limanımıza geldi, bugün büyük cenaze merasimi yapılacak «Kan izlerini takip ediniz» isimli romanımız yarın bitiyor. Onun yerine perşembe gününden itiba ren yeni bir tefrikaya bashyaca ğız. Yeni romanımızan adı «Hayalet» tir. «Hayalet» son zamanlarda bütün, düj^ada en çok beğenilen zabıta romvnlarından bîridir. Bir çok Hsanlara nakil ve teretime olunan bu eserîn fransızcays Morfs d* Kobra gibi marırf bir tnuharrir iaafındas adapte edildîğir.i sb'yletnek kıymeti hakkında bir fikir vermeğe kâfidir, saıunz. <~ L Japonyada tahsilde ve Japon do • nanmasında staj görmekte iken zatürreeye yakalanarak vefat eden genç ve kıymetli bahriye yüzbaşılanmızdan Şevket Cavit Beyin censzesi dün sabah saat sekizde Doryan Maru ismindeki Ja Don sflebile limanımıza getirilmiştir Bahriye erkân ve zabitanile şehrimiz d e bulunan Japon ataşemüiteri gemi ye giderek cenazeyi se'âmlMiuslardır, Saat on bir buçukta cenaze Nusrat nıayin gemfsine ahnmış ve Sirkeci gümrüğüne get?r'*'n**'ir. Bu sabah saat on birde askerî merasim'e Sirkeci giim • rügünden kaldmlarak Ankara cadde Vapurda Şevket Cavit Beyin naştnı selâmlıyan arkadaşlarile Japon A taşemiliteri • Türk deniz zabitleri tabuta vapurdan çtkarıyorlar si ve Su'tanmahmut türbesi yolile A* (Mabadi ikinci Mahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog