Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi 49 uncu cüzü çıkti Onuncu sene: No. 3500 umhuriyet tSTANBUL CAÛALOGLU Telgraf ve mektnp adresl: Cnmfauriyet, Istanbul . Posta Kutusn: îstanlral, No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir müdüru: 23236. Idare müdurü: 22365 Matbaa: 20473 Cuma 2 Şubat 1934 Hayat Ansiklopedisi Büyük bir külüphaneyi bir arada evinîze getiren en ffaydalı eserdir. Her evde bir lane bulunmak lâzımdır. Begnelmilel Milligetçilik »yat mekteptir derler; msao da yasadıkça her gün yeni bir şey istoneğe ve ogrenmeğe mahkumdur. Arhk, bu yeni şey kolay anUşıhan veya anlasdmaun; bunun zaran yok! Mütemadiyen toylemr ve tabiî günim birmde alısdır; fakat, oktbüir Iri; gene iyi anlasilmıs olmaz. tfte; bu yeni ketimelerden birini de •on zamanlarda isra'p durunnn. Bizim . «tekertane» tabir ettigimiz bazı keli • meler vardır Id bunlar sırf bir tesir yapıp kafada kalnnk için ban beynel • jnfldci Immeler tarafmdan mütemadi • .jrea sSykntr ve tekrar ediKr. Bu «beynelmüel milliyetçilik» te ifte ba «tekerleme» lerden biridir. Ben, bu kdimenin ifade ettiği mana hakkmda bir yaa intisar ettigmi isttmis, ve okuya • mamıstım. Nihayet, geçenlerde bir terciiıne gSrdüm. Yan «Yeni Adam» mecmaasmda «Aınerican PoKtical Science» isimli mecmuadan almmıs bir tercümedir. «Yeni Adam» btmn «cemiyet, mede • nyet, nüfus» sahifesme koymof ve tercöme hakkmda hiçbk rürir üave etmemistir. Gazetelerde, mecmaalarda İntisar ed«n yazılarm tercöme obon, veya ohnasaı o gazete veya mecmna tarafmdan reddedflen btr fikir ofanadı| t tasrih edüınedikoe yazıyı kendine mal etmiş addolanman tabSdir. • •• «Beynafanüel maiiyetçiKk» vaznı fnüliyetçiligm nunamüe aleyhinde ba fanarak daba tatn, daba şSmullü, daha m&drik ve daba eomert bir telâkki diy« beyaehnîlelcfliffi methüsena ediyor. Müleder cemiyeti mSnuebetfle s3y • lenmif daba milyonlarea mStaiealar •rasmdan nriüiyetcflik aleynindeki yazılan mtihapta ber balde bir isabet yoktur, veyahut, bu yazı intîhap edfldikten sonra mecmna, omm hakkm dald fikir ve ~3falca»mı da yazmah . dır Aksı takdirde, kendismm o mütafeaya fstirak ettiği zanmm vermiş, ve bundan daba rena olarak bazı gençleri dalâlete jevketmi* olabıBr, Bu yanda miTHyHçflüHn ankâr bh teldike ol'dc&u v» btmda» Icorunmak lazım geidiği de yanîıdır. Milliyetrtliğm teblike olduğu bir kere tatnamile yanlış bir telkmdir. Milliyetçilik, her ferdin eldnğa gîbi her milletin de yaaamak hakktndan bafka birşey değildir. Fertler, nasü kendüerini bir şehirde berbangi btr aUâknzm veya delinin tecaviizünden muhafaza edecek tedbir almif Ue milletler de ayni hislerle müdafaa tertibab ahrlar. Başka bir mil letin hakkına tecaviiz etmeshu düsünmekte milliyetçilik değil, emDeryalizm ve tecaviiz vardır. MilliyetçiUği mut • laka harplere sebep olan bir felâket olarak göstermdc te büyük batadır. Milliyetçilik, bilâkis barplere k«rn bir mudaraa «üâhı olarak meydana çık • mty, ve barplerden evvel değil barp • lerden sonra teşekkül etmiştir. tnMniyet ve dünya devleti fîkrmra iyi olmakla beraber uzak bir gaye ol duğuna mananlardan değilis. Bu fUdr, dünya topariak kaldıkça biçbir zaman bfitün insanlann uzak ve vaknı gayeri olamıyacakbr. Zira, bu fikir bir kunn msanlaım diger bir kisım insanlan aldatmasmdan baçka biryey değildir. Halbuki, bütün mesele mniiyetçfliği sulha hâdtm kılmaktır. Nas'I ki, medeni Dci msan birbirinm hukukuna risjret edecek bir terbiye alnnshr, ve bu riayette ayni zatnanda manhk ve faide olduğunu anlanuşhr; iki mille* te ayni faideyi görduğu ve anladıği gm dünya tuIhS temm olunmuş demektîr. Miili yetçfliğin ue bu faide ve lüzumu an • latmakta roShhn rolu vardır. Bu «a retle, her zaman kuvvetli bulunan ve beynelınil«1cuığm bulvalarma kaod rrayacak kadar akıHı olan milletler digerlerinin kendi hakkma riayetini yalnız akıl ve manhk üe değü ayni zamanda kuvvet fle de hahrlatmış oW. Avrupa ve Amerika ma4buatmda ttoyle muhteKf teşküâta mensun mo barrirler ve gazeteler vardır. Millet • lerin ekseriyeti azimesi bunları oku • mazlar bile! Orada yazı yazanlar daiBHi değifen kendi kanaatlerinden ziymi» onu yazdıran tesldlâttan çekecet i menfaate bak&r!.. Ve ekseriya, teslcüâhn bofuna Kİdecek câmleleri yazilarmm arasma sıkiftırmakla işlermi gör|nS> olnr. tshn zikretmeğe luzum yok. Meselâ Fransada ihniâlçi geçinen gazeteler ne |cadar satahr?. Akh başında insanlann bkudugu gazeteler ne kadar sahbr? (^ralarrada kıyaa kabul etmez farklar irardır. Ben, Turk gençliği'in en zeld flrençiac oldugunu bilirim. Zaten Türku jBahna kurtaran, en cabilmin bile <yiyi kötöyfl tarkedecek bir zek& ve akh seVm sahibi olmasıdir. Türk daima bu zekin a*ve»inde kurtulmuştur. Istanbul meb'usu ALÂETTİN CEMİL TevfikRüştü B.veM.Titulesko!, italya 6 sene müddetli bir Bükreşten Belgrada gittiler mukavele teklif etti Silâhları bırakma meselesi Hariciye Vekîli ((Bizim istediğimiz tecavüze ve zorbalığa mâni olmaktır» diyor Almanlar Ingiliz muhtırasını beğenmediler. «Yeni bir müzakere kapısı gösterilmiyor» diyorlar Roma 1 (A.A.) Hükumet, M. Musolininin silâhları bırakma hakkmda Sir Con Simona bildirmiş ol duğu noktai nazarlarım bir muhtıra halinde nesretmektedir. Derhal yapılabilecek ve 1940 senesine kadar muteber olacak bu mukavele kimya barbini kaldırmakta, sivil halkın bombardımanmı menetmekte, muahedelerle bağlı ol mıyan devletlerin askerî masraflarmi ve harp malzemesi için sarfî • yatmı bugünkü seviyesinde tahdit etm«ktedir. ttalya, M. Makdonalt tarafmdan teklif edilen tenzilât, diğer devlet ler tarafmdan kabul edlldigi tak dhde Almanyanm 300 bin mevcutlü ordu talebinin kabili münakaşa olacagı kanaatindedir. Muhtıra mevcudun tenzil ve tevhidi meselesinin tehirini teklif et • mektedir. (Mabadi altıncı sahifede) Hariciye Vekili Belgrada hareketinden evvel Romanya Kralı tarafmdan kabul olundu, Romanya Meclisinde lehimizde parlak tezahürat Bükreş 1 (A.A.) Tevfİk Rüftü Bey kendisini Köstenceden Bükre^e getiren trende Romanya gazeteci Ierile konuşhıgu esnada demişth ki: * Sulhun tarsinine decam *di yoruz. Bizim istediğimiz, tecavüze ve zorbahğa mâni olmaktır. Biz ne muahedelerin tadili taraftanyız, ne de bana muhalifiz. Bizim tadilât ile alâhamtz yoktur. Türhiyenin hurarî vaziyeti tavassat rolümüzü kolaylaşttrmaktadtr. Balhan misakında bu fikirlerin en muvafık ifade • nni kabul edeceğiz.y Pari» 1 (A.A.) Havaı Ajanıı bildiriyor: Balkan misaki etrafın daki görüfmeler dolayısile Jurnal gazetesinin gönderdiği bususî mu habır Kostence Bükreç seyahati esnasmda Tevfik Rüştü Beyle mülâ katta bulunmuftur. Tevfik Rüftü Bey demiftir ki: « Balkanlarda sulbu tarsin için Itilâf mevcuttur. Bu itilâfa simdi (Mabadi altıncı tahifede) italya Ba*vekili M. Musotini Bulgaar Kralımn Romanya Kralı tarafından Bakreşte tstikbcdı Yeni bir hava faciası Fransız kabinesini Paris polis müdürü devirmiş! Ingiliz gazeteleri «Polis Müdürü mimayislere mâni olarak kabineyi tutabilirdi» diyorlar Sovyetler ilim uğrunda üç kurban verdiler! 20 kilometreden fazla yükselerek dünya rekorunu kıran Sovyet balonu dün düştü Reisicumhur Hz. Kırsehirde Ankara 1 (A. A.) Rtisİ. cumhur Hazretleri bu sabah Ktrşehire hareket buyurmuş • lar ve Ktrşehire muvasalat bvyurduklart zaman halkın co«kun ve candan tezahüratile karşılanmışlardtr. Hazım B. merhum Burdur Valisinin ceııaze • si Izmirde büyük mera simle defnolundu } em Fransız Basvekili M. Daladye gazetectlerle görvşurkn Londrada miintesir tDeyli Herald* gazetesinin Paris muhabiri gazete sine Fransız kabinesinin nasd devrildiğini izah eden tu malumatı gondermiştir: «Şotan kabinesini halkın nümayis leri ve iğbiran düşürmüştür.» Muhalif gazeteler kabinenin suku • Bundan takrmen bir *ene kadar evvel profesör Pikar bavayi nesiminin fevkine çıkarak bazı flmî tetkikatta bulunmak istemif ve 16 kilometre yük(dmeğe muvaffak olmuftu. Profesör o zaman yükselmek dünya rokorunu kmniftı. Pütan takiben, dört bef ay sonra, Rus âlimleri de bir balon insa etmisler ve 18.400 metreye kadar yükselerek flmî tetkikatta buluramıs lardı. Fakat Stratosphereddd tetkikletunu böyle tefsir ve izah ediyorlar. Çünkü bunlar Sagkrm hükumet Jba • sma gelmesini istiyorlar. Halbuki bakikat busbütün başka • dır. M. Şotan'ı deviren Paris polis müdürü M. Jan Chiappe ohnuştur. Hü (Mabadi üçöncu sahifede) llffllllHllllnUIIHHiniUIHIIinillllllinilHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIMIIIHIIIMIIIIIIinniinillllllllMllllllltlltlMllllllinMlltlKllllllllHllinilllllHllinilHttllllM Şehir Meclisi açıldı Bundan evoelki Sovyet balonunv.i havalantşından iki intiba: Sağda (balon yükselirken); aolda (balonun sepeti) rin ikmali için profesör Pikan gölgede bırakan bu rökor da kâfi gelme (Mabadi beşinci sahifede) Belediye Reisi bütçe hakkında izahat verdi, Üsküdar tttunvayları için yapıiacak istikraz.isi gprüşüldü Vazife başında şehit edılen Hazım Bey merhum îzmir 1 (A. A.) Şehit düşen Burdur valisi Hazım Beyin cenazesi kayınbiraderi Manisa meb'usu Refik Şevket Bey tarafmdan otokarla dün gece sehrimize getirilerek memleket hastanesine nakledilmütir. Cenaze ile birKkte Burdur C. H. Fırkan reisi Hamdi (Mabadi ücüncü sahifede) BiıiHHiııııııııııııııııtııııııııııınHiııımııııııniHiHuııııiMiıııııııııııııııınııııııııııııııııııııııiıııııııiHiınıiHiııııııııııınıııııııııııııııınııııııiMiıiııııııı Eczacılar aralarında uyuşmak istiyorlar Fiatler hakkında bir anlaşma olursa hükumet şiddetle takibatta bulunacak Beyoğlundakf eczane sahiplermîn hazır ilâçlann fiatleri hakkmda aralannda btr anlaşma yapmıya tesebbus etmeleri birçok dedikodulara yol açmıstır. Dün çıkan bir şayiaya göre, eczaalar, yalnız, müstahzarat satulan icm uyuamakla kalmıyarak eczanelerde reçete ile yapılan îlâçlann fiatlerini de tesbite balamışlardn. Bir kısun eczacılann fiat hususunda birlesme teseb bü^ed Sshhat Vekâletinm ehemmi • yetle nazan dikkatmi celbetmiştir. Hükumet, kanuna mugayn olan böyle bir teşebbü^ün önune geçmek sMdetli takibatta bulunaciktır. fMabadi befinci sahifede) Malî vaziyet Tahsilâttaki noksanın tasarrufla kapat'lması muhtemel Ankara 1 (Telefonla) „ Vekâleti kânımu»ani tahsilât ne't:ce'erini almasıhi müteakip, yani subat 15 ten sonra biitçe hazırlıklanna baslryacafebr. Van'dat tahminlerine n»*r?n hasılattaki noksanhğın mıktan ve ne' suretle kapanacağı o zaman belli o lacakbr. Maamafih açtgm tasarrufla kapatüması ihtimali de vardır.'. Istanbul Şehir Meclisi dün saat 14 buçukta subat devresi içtimalarına basladı. Celseyi birinci reis vekili Sadettin Ferit Bey açtı. Kâtipliklerde Etem İzzet ve Abdülkadir Ziya Beyler bulunuyor • lardı. Belediye Relsinin sözleri Gelse açıldjktan sonra Vali ve Belediye reisi Muhîttin Bey *oz alarak dedi ki: « BVinci mtihap devreai dör düncü içtima senesi«in bütçe müzakeratına başlıyoruz. Muhterem arkadaşlarım! Çok (Mabadi befinci sahifede) Eczaneler mafettiş&ftmail HakkıBe, ^t Şehir Meclisi amumi heyeti, (asağıda) Belediye Reisi izahat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog