Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi 50 u m h u r i y et * NO. 3517 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutusu: İstanbul, No. 246 PaZBFtBSİ 19 Şllbflt 1834 Telefon: Başmuharrir ve evi: 24290, Tahrir heyeti: 24298, İdare ve matbaa kısmile Matbaacılık ve Neşriyat Şirketi, 24299 nci cüzü çıkti Hayat Ansiklopedisi Böyiik bir kıtüphaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bülnnmak lizımdır. Avrupa'nın Manasız telâşı vusturyada kanşıklık oidu di. ye büliin Avrupa telâşa düştü. 'Başvekil DoIIfuss'un (Dolfos) sosyalistleri ezmek suretile, tnemle kette içinden çıkılmaz bir vaziyet ih das ettiği infebaı var. Filhakflca zâhirde Başvekil Dollfuss, Avusturya işlerme nizam vermek gayretlerinde Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacak diye korkuluyor. Başvekflin kendisi Almanyanm sa bık merkez cenahına benziyen Chretien . sosiyal'lara mensuptur. Sosyalistlerle ötedenberi anlasamıyan ba fırka da Avusturyayı kendi başına îdareye yetmediğinden Başvekil son sene zarfında vatanperver cephe un vanı alhnda aklınca bütün memleketi şamil olacak bir hrka vücude getirmeği tasavvur etmişti. Memleket bu su retle tek fırka haline gelmek için Chretien . sosiyal fırkasınm da feda edil mesi göze ahnmısh. Yeni büyük hr kanm nuvveşmi ise Haymver denilen memleketcilerin teşkil ettiği çok geç meden anlaşılmışh. Nitekön şimdi sosyalistler vurolurken Haymverler, bükumet kuvvetlerile beraber ön safta bulunuyorlar. Ama BaşveJkil Dollfuss HHler taarruzlarına karsı Haymverlerdea emin midir? Bu nokta biraz ka . ranlık ve biraz da nazik. tşte vatan perver cepheyi tesis etmeden kendi ftrkası olan Chretien sosîyallan da feda ebniş olmak suretile Başveku Doll fuss'un Dimyata pirince giderken evdeki bulgnrdan olmasftıa tetabuk eden vaziyet budur. Fakat Başvekil Dollfuss sosyalistlere çatmıyaydı ne yapaydı? Adam da • hilden hariçten gördüğü anlamamazlık karştsmda şaşırdı, ve nihayet hadka . tm kendisini sevkettiği mücadele meydanına işte pervasız atılmış bulundu. . Dahilin anlamamazlığı Başvek'l Dollfuss'un sosyalistleri ve bunlarm da Ai vusturyanın vaziyetmi kavramamala rından ileri gelir. Avusturyanm basıntehlikesî vardı. Eğer bu hak'katen bir tehlike ise btma ancak herseyden ve herkesten evvel bütün Avusturyalı. larm elbirliği «Imelerile karşı konula bilirdi. Avusturya sosyal demokratlan Âlmanyadaki yeni rejîmle Alman sosyal demokrastsinin başına geleni hiç kale almıyarak memlekette kendile rinden başkalanna müsellâh bir boca met cephesi tutmakta ısrar ettiler. Haymverler faşistlik istiyorlar ve sos yalistlerm kafalan ezilmek lâzım gel diğîm açık soylüyorlardı. Başvekil Dollfuss bütün bu hrkalan bir tarafa btrakarak mtlleti memleketçi tek fırka haline koymağı knrmuştu. Ama ba işte de her taraf nalıncı keseri gibi hep kendi tarafına yontmakta devam ve ısrar gösteriyordu. Nihayet günü gel di. sosyalistlerle çahşıldı. Fakat bu meyanda Avrupamn telâŞına ne buyurulur? Şfmdi Avrupada hemen her memleket, hatta Araertka. Aman Avusturya elden gidiyor. Diye büyük bir telâşa düsrauş bu lunmaktadır. Ama her memleket va ariyeti kendi hesabına göre mütalea e . iderek kendi menfaatlerine uygnn bir telâş gösteriyor. AlmanTar Avusturyamn kendi dahilindeki bu kargaşalı^a bıyık alhndan memnun memnun gâl • tnekle beraber vaziyetm kendi tasav vurlan aleyhine çok ciddî bir neticede karar kılmasından da korkuyorlar. Onlar istiyorlar ki Avusturya dahilî mücadelelerile iyiden iyiye zayıf dü şerek armut pîş, ağznna düş, haline gelsjn. FransiîNr Almanyanm Avusturyayı da kendisine ilhak ederek büyömesmden korkuyorlar. Italyanlar kocaman Alman kütlesmin yukan A. dijde ttalyan hudutlanna dayanmasmdan korkuyorlar. Küçük îtilâf Fraıisa gibi düşunüyor. îngiltere hem oyle dfişünüyor, hem böyle. Onun karan yok. Onon korkulan kararsızhklarile üri kattır. Biz de Avrupanm bu telâşmı anlı • yamıyoruz. Avusturyay içine soktu ğu çıkmazla bugünku akıbetlere yuvarlamış olan Avrupanm şhndiki telâ. pına şaşmamak nasıl mümkün okun? Avrupanm guya muzaffer memleket • Ieri Avushnya imDaratorluğunu iste • dikleri gibi kesip biçerek Nasrettin Hocanm kuşuna benzettikten sonra: Haydi bakalım, şimdi hem müstakil kalmaga dikkat et, hem de ra hat rahat yaşa. Demişlerdi. Avrupa karesmin orta yerine sıkısmış alh milyon nüfusluk bir memleket nasıl yaşasm? Hem ko . ca bir imparatorluğun hulâsasmdan bakiye kalmış bir memleket Galipler Yersay muahedesinde Abnanyaya: Sakın Avusturyaya dokunma, •onra karışmayız ha! Belçika matem içinde Kral Albert, feci bir kazaya kurban gitti! Kral, bir tenezzüh esnasında yalnız başına tırmandığı kayalıklardan düşerek parçalandı Yeni bütçe ve iktısadî program Iktısat Vekâletine 6 milyon lira fazla tahsisat veriliyor Ankara 18 (Telefonla) Heyeti Vekile yann bütçe tetkika tına başlıyacaktır. Evvel â geçen senenin varidah tetkik olunacak bundan sonra Vekâletlerin ihti yaçları hakkmda Vekil Beylerin verecekleri izahat dinlenecektir. Vekâletlerin tahsisatlan bu ihtiyaclara göre tesbit edilecektir. Bunu müteakıp Vekâletler iki üç gün zarfmda 934 bütçelerini hazırlıyacaklardır. tktısat ve Sanayi programının tatbiki için tktısat Vekâletine 6 milyon lirahk fazla tahsisat ve rilmest ihtrmal dahilindedh*. Viyanadan gelen tafsilât Sahra topları az gelince obüsler ateşe başladı Yainız birhastaneye 126 ceset nakledildi, bunlarm 27 si kadın, biri beş yaşında bir çocukt^ Kral Albert, Rralm Kraliçe, Vellaht ve Vettattn zevcesile beraber çekümiş resml, Brükseldeki sarayi krati Brüksel 18 (A.A.) Belçika KraIı feci bir kazaya kurban giderek öl • mâştür. Dün akşam Kral, şatosundan, bizzat kullandığı otomobili ile aynlmışbr. Fakat gece avdet etmeyince taharriyat yapdmtştn*. Sabahm saat nasinde Kralın cesedi başı parçalanmış olarak Namur civannda «Marche Des Dames» de bir bendeğin dibinde bulunmuştur. Kralın ölümü hakkmda saray nazın Kont de Patoul şu malumatı vermiş tir. « Kralm cesedi ba geee, saat 3,30 cla Lacken şatosuna nakledilmiştir. Bütün nazırlar cesedi selâmlamıslardır. HaK hazırda Isviçrede bulunan Prens Leopold bu akşam Brüksele dönece ğmi derhal bildirmiştir. Prens Charlesda nerede ise «Ostande» dan gelecektir. Kabine gece topîlanmıştır. Karan Prens Leopoldun avdetinden sonra ilân edilecektir. RHİksel 18 (A.A.) Kabine Lacken saraymda sabahm saat altısmda toplanmıştır. Birincisi Holandada, ikindsi Lüksembugta olan M. Sap ile M. Pierlot müstesna, bütün ttazırlar içtimada hazır bulunmuşlardır. Hazır olmıyan bu iki nazıra der • hal dönmeleri için malumat verilmişbr. Başvekil, kabine azasını faciadan haberdar etmiştir. Başvekil sabah erkenden, üç nazırla beraber Kralm cesedini selâmlamağa gitmiştir. Kral yüzü fevkalâde sakin bir halde bir seyyar karyolaya yatınlmıştır. Ensesinde bir yarası vardır. Almabilen haberlere gore Kral bir hademe ile beraber otomobiline bine rek MarcheDesDames a gezmege ı^itmstir. Burada bulunan sarp kavalıklan hrmanmak isiyen Kral âdeti ol duçn veçhile, hademeyi otomobilde bırakmış, kendisini bekiemesmi bir saat kadar gecikeceğini söylemiştir. Bir saat sonra Kralın gelmedigun gören hademe onu beyhude yere aradık(Mabadi alttnct aahifede) Kontenjanda değisiklikler Dün Ankarada mühim bir içtima yapıldı Ankara 18 (Telefonla) tkfa sat Vekili Ce lâl Bey bugün kontenjan liste lerinde yapila cak tadflât me selesile mesgul olmufhır. Aldığı • mız malumat."» göre yeni kon tnnjan IJrieleri i cin bugün Ma liye Mfistesan *f»«»« Müsteıan Faik Beyin if Faik Bey tirakile bir içtima yapılmış ve tetkikat bit<rilmiştir. Yeni kontenjan listesi alh ayhk o lacak ve miktarlar daha geniy tutula caktır. .îafcf kanlı boğujmalantfütündehşe tile canlandıran resimler: (.YuKanda) Karl Markshof denen büyük amele yurdunun bombardımandan sonraki feci manzarası, iaşağtda) Viyana sokaklannda topîar ve tel örğüler kumetinm en kavi ve en mutemet istinatgâhı olmasm ' dan bilistifade birkaç aydanberi Avusturya müttehit hükumetlerin deki sosyaliartlerin ftrkalarmı, hü • Vtyana 15 (Hususî) Dahılî kumetlerini ve Schutzbund denilen harp üç gündenberi bütün AvusturmÜdafaa teşkilâtini ortadan kaldıryayı kana bulayor. mağa hazırlanıyordu. Sosyalîstler *Ieimwehr (Haymver) denilen faşist bu hazırlıklardan haberdar olmekl* (Mabadi btfinci aahifede) tofkOfttı, DollraM (Dolfos) hü Başvekil M. Dollfussun verdiği izahat Kok ve şişe fabrikaian Tetkikat icrası için Avrupada dolaşan heyetimiz Belçikadan Abnanyaya hareket etti Heyet reisi Ragıp Beyin gazetemize beyanah Brüksel 14 (Hususî muhabiri mizden) Kömür sanayii için t**fc*katta bulunmak üzere Fransa ve tngfl tereyi ziyaret eden heyetimiz Bel çikadaki tetkikatını da ikmal ede • rek Almanyaya hareket etti. Heyet Zonguldak meb'usu Ragıp, tş Bankası Umumî müdür vekili Muammer, İktısat Vekâleti Maadin umumî müdürü Bekîr Vehbi, kö mür havzasındaki Türkiş şirketi müdürü Esat Beylerden mürekkeptir.. Bu zevattan. maada heyete iki maden mühendisi de alınmıştır. Heyetimizin Brüksele geleceği haberi Belçikada umumî bir alâka uyandırdığrndan, müteaddit gnıp lar Brüksel maslahatgüzanmız Emin Ali Beye müracaat ederek bu hususta malumat istemiş ve heyetimizle temasta bulunmak arzusunu izhar etmişlerdir. Başta «Le Sbir» olmak üzere bütün gazeteler heyetimizin Belçikayı ziyaretmden bahsederek iki ment Kaza tıasu oldu? Kar kesildi, fırtına dindi Japonyada ölen Türk zabiti Vapur seferleri întizama girdi, şehirde karların Cenazeyi hâmil vapur kcJdırılmasma çalışılıyor, telgraf hatları yapıîdı bu sabah geliyor Çanakkale 18 (Hususî) Japon yada ölen genç bahriye zabitimiz Şevket Beym cenazesmi Istanbula götür mekte olan Japon vapuru bu sabah baradan geçmfştir. 20 kisilik bir heyet çelenklerle birlikte saat yedide vapura gitmiş ve cenazeyi selâmlami«tır. Japon vapuru yarm sabah (bu sa • bah) saat sekizde tstanbula vâsd olacakbr. Buğday alım satımı gonfBildak önünde fırtına ve tipiye tutulan <Vsküdar> vapfru gug fıaf kendisini Umana atabümiş, fakat limanda da kayalara çarparak parçalanacağıne bahrüAnkara 18 (Telefonla) Buğmasına karar verilmiştir. Resmimiz vapur un tatvruiiktan sonrdki haîini gösterijıor day alım ve satımımn bir elden idaBirkaç gündenberi devam eden resi hususunda alâkadar makamatkar, dün dinmiş, hava tamamen aça tetkikat yapılmaktadır. çılmıştır. Dış denizlerde de karayel Buğday fiatini koruma maksa fırtınası kesilmiştir. dile ekmeğin kilosundan bir kuruş Vapurlar seferlerine muntaza aluunası hakkındaki kanun projeman devam etmektedirler. Büyük* si bütçe müzakereleri sırasmda Hedere önünde fırtınanın ve tipinin yeti Vekilede mevnnı bahsedile dinmesini bekliyen vapurlar dün yollanna devam etmişlerdir. cektir. Fırtma yüzünden birkaç gün yolundan kalan Millet vapuru da Karadenizden dün gelmiştir. Ankara 18 (Telefonla) İstanAlâkadar bütün müessesat fırtı buldan avdet eden Meclis Reiai Kâna ve tipi yüzünden deniz nakliyazım Paşa Hazretleri bugün buraya tmda husule gelen arızalann ber • gelmiş ve istasyonda merasimle is • taraf edilmesi, sefer programlan tikbal olunmuşlardır. nm intizamla tatbiki için tedbirler almakla meşguldürler. Jstanbv.1 iokaklarmda şayant dikkSt Liman dahilinde mutat faaliyet bir manzara Bugün 3 uncü sahifemizde avdet etmiştir. r kadar temizlemekle mesgul olmusŞehirde ' ' \\"' lardır. Şehir dahilinde de kann nusule Ali Süreyya Beyin tzmir mmtakasmda " Belediyenin. kar makmesi "birkaç getirdiği gayritabiilrkler peyuer tetkiklere ait 6 ncı yazuı gündenberi ka.palı olan Mezbaha pey izale edilm«ktedir. Tanzifat aŞişli ve Şişîf • Maslak yolunu kısmen melesi büyük caddelere birikmis (Mabadi dörd&ncü aahifede) olan karlan dün sabahtan akşama Bir elden idaresi için tetkikat yapıkyor leket arasmda mevcut ticarî ve ik tısadî münasebatın terakki ve in kisafını temenni eylemişler, Tür kiye Cumhuriyeti hükumeti tara fından kabul olunan sanayi prog ramı hakkmda da uzun uzadıya ma> lumat vermişlerdir. Berline hareketlerinden evvel heyet azalannı ziyaret ederek, tetkik(Mabadi öçöneü aahifede) Zonguldak meb'usa Ragıp Bey Ankarada yapılacak stadyom ve ipodrom Kâzım Pş. Ankarada Vodel bir idar eadamı Ankarada yapılması mukarrer stadyom ve ipodromun şartnamesi bazır lanmışbr. Stadyom 2500 kisilik ola cak ve aynca 1000 kişi için de ayakta duracak yer bulunacaktır. Tribönier betondan inşa edilecektir. 105X70 eb'admda tutulan futbol sahasına çi men dikilecektir. Stadyom için secflen yerin toprağı Idlli olduğundan sahaya 30 santimet . re kalmlığında bahçe toprağı döşenecektir. Ankara stadyomunun tamamile asrî bir spor ysri olması için plânda herşey etrafile düşünülmüştür. Resmimiz stadyom ve ipodromun mntasavver şeküni gösteriyor. YUNUS NADl (Mabadi ikinci aahifede).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog