Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

"" Hayat Ansiklopedisi nci cüzü çıktı 50 UnUnCU Seiieî NO. 3515 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: Istanbul, No 246 ClilTtarteSİ 17 Şllb&t 1 9 3 4 Telefon: Başmuharrir ve evi: 24290, Tahrir heyeti: 24298, Idare ve matbaa kısmile Matbaacüık ve Neşriyat Şirketi, 24299 u m h u r i yel ı Hayat Ansiklopedisi Büyük bir külüpbaneyi bir arada evinize getiren en ffaydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. Ihracatımızı Nasıl artırabiliriz? Şehrimizde dün gene kar yağdı D ktısat Vekilimiz lzmir ve havalisinden başlıyarak Balıkesir ve Bursa üzerinden tstanbula kadar uzattığı teÜdk seyahatinin hususî bir bikâyesi arasında vicdandan gelnre çok tabiî bir lisanla Izmir taraflannda çalışan Amerikan tütün ahcılarmdan büyük metn • ntmiyetle bahsediyor, ve ezcümle: Kendilerini çok ciddi, çok insaf* h ve memleketimize çok faydalı a damlar olarak gördiim. Onların kul • iandıklan yerK kimselerin bazan belki lüzumsuz yere fazla gayret göslerdik leri olabiliyor. Fakat asıl şirkeîlerin müdürleri olan Amerikalılar mükem • mel ve faziletli zatlardır. Kendilerinin memleketimizde çahsmaJan büyük mubabbet alâkasile karşdıyacağunız bir keyfiyettir. Memnuniye'.Ie kayde Iâyıktor ki bu adamlar fazla olarak memle ketimizi sevmektedirler de. Vaziyetm bütün bu iyi taraflartna bakılarak bi zim de kendilerini sevmekliğimiz ka • dar tabiî birşey olamaz. Diyordu. Metnleketimizde millî ik tısat noktai nazanndan busule gelmiş olan tekâmülü »nl^n^k jçj n Iktısat Vekilimizin bu sözlerini lâyık olduğu e hemmiyetle gözönüne almak kâfklir. Başvekil Pacantn bu bahisteki yüksek zihniyeti Mahmut Celâl Beyin lisanında filiyata geçen bir hakikat olmuştur. Ihracat işi, ecnebi ile münasebet işi dernektjr. Bu hususta insanlann ne nazik bir tutumla yürümeleri lâzım geldiğini izaha hacet yoktur. Kaldı ki Iktısat Vekilimizin sözleri gördüklerini ve duy duklanm aynen bikâyeden ibaret olup bunlar da tamamen hususî bir muha vere arasında söylenmişrJr. Ûnlarda funa buna hoş görünmek maksadınm zerresi bile yoktu. İkhsat Vekili o sözlerfle hakikati ve yalnız vicdamndan gelme bakikati ifade ediyordu. Bu ifadeye bakarak tütünlerimizin sataş mevsimlermde yükselen bazı şi • kâyetlerin nanl usulsüz ve gelişigüzel olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Afnerikalılarla teması Ueri götürerek onlarU lıaUkatleri beraber tesbit etmek ve meseleleri el ve k&fa birliğinin bütün mütekabil büsnü niyetlerile müş tereken balletmek en doğru yoldur. Bu vaziyetten alman ders, ibracat işinde müstahsillerimize ve tacirlerimize düşen çok roühim ve pek büyük dikkat • lerle yürütülecek nazik vazifeler bu hmduğunu gösterir. Bu bile ispat eder ki tütün işlerimizi dabi teşkilâtlandır mağa mecburuz. Müstahsille alıcı a • rasmda en büyük »ikâyetleri mucip o • lan iskarta meselesinin umum tarafın • dan kabul edilecek esaslar dabilinde Ealli zor bir mesele midir? Bunun için bütüo müstahsillere teşmil edilecek bazı külfetler varsa onlan tesbit ve tatbik etmek neye mümkün olmıyacakmış ?.. Memleketimizde çalısan Amerikalüara gelince onlann kayitsiz ve şartsız dostluklanmıza lâyık mükemmel adamlar olduklarmm işte en salâhiyettar bir Ve» kilimiz ağzından teyit edildiğini görii yoruz. Buna nazaran mevcutlannın memleketimize bağlannı kuvvetlendir* roek ve hatta yenilerinin bunlara ilti F"lf"» temin etmek bir vazifedir. Ve bu jöz tarrrim olunarak Amerikalılar ka dar düriist hareket eden bütün ecne • bilerin ayni suretle nezaket ve mu habbetle muamelelerimize lâyık göriilmeleri lâzım geldiğini ilâve ehneliyiz. thracahmızın esaslarmı sağlamlaştı • racak diğer bir iş te bizira hep kendi memleketimizde oturarak buraya alı • cılarm gelmesini beklemekliğimizin doğru olmadığim bilmekliğimiz v e bU naenaleyh bizim de ecnebi memleketlerine kadar giderek ihracat ve ithalât işlerimîzi yerlerînde ahcı memleketler muhitlerOe doğrudan doğruya yapıla cak temaslar neticesinde ilerletme&e çalışmaklığunızdır. tkbsat Vekâletimi zin vücude getirdiği tesküâtlann en hayıriılanndan biri olan İhracat Ofisi memleket tacir'erinin bo teşlcPâta mütenaznr faaliyetlenle ikmal edilmek lâzımdır. İhracat Ofisi her taraftan topladığı malumah derhal ve mütemadi « yen hükumetimizm ve ha'kırmzın ıttı lama arzetmektedir. Bu malumatın faydası elbet oek coktur. Fakat onlardan hakîkî ve filî surette istifade etmek icm haricî ticarette fi'en çalısanlanmızın filî sahada faaliyet göstermelerme ihti yaç vardır. Bu tarafımızm noksan ol duğunu a»nk itiraf etmek mecburive • tindeyiz. Bunun da, belki bası bir ihracat bankasma bağîanacak, bir teşlrilâthnma işi olduğunu kaydedelim. I Meselâ yumurtalanmızın en büyük alıeısı olan tspanyaya kolaylıkla »ev kolunabilmesi için bizim de bu metn leketten bir kısım eşya almaklığımız lâzunsa bunu takdir ve tatbik edecek olanlar tacirlerimizdir. Hükumetimiz'n irsadile derbal bir kısım taçirlerimizin Anadolunun her yerinde kış çok şiddetlidir Izmir ve Bandırma trenleri kara saplandı, limanllarda kazalar oldu, havanın bugün açması muhtemel Balkan Misakı Bulgarlar da dahil oluyorlar mı? Bulgaristan müzakerata girişmek iizere imiş Atina 16 (Hususî) Bugün çıkan bir habere göre Yunanis tanm Paris sefareti Bulgaristanm da Balkan misakına gîreceğine dair Fransa hariciye nezaretinîn malumatı olduğunu bildirmîştîr. Bulgaristanm noktai nazanm değiştherek misaka girmesi haberi kat'î olmamakla beraber bir tı raftan Fransanın faaliyetine di §er taraftan da misakta Yuıro? lavyanm kaydetti^i bazı tadilâ tro icra edilmis olmasına atfedilmektedir. Ayni habere jröre Bulraristan misaka imza eden Bal kan hükumetierile doğrudan doğ| ruva nrüzakereye girişmek üze redir. Avusturyada sosyalizm düşmanlığı ! M. Dolfüs halkı radyo ile sükuna davet ediyor Hükumet, 26 sosyalist teşkilâtının feshine, emval ve emlâkinin musaderesine karar verdi Şehrin karlt manzaralarındcm: Köprödeki karlctr temidemyor Dün şehrimizde hava kâh açık, kâh kapalı geçmis, aksama doğru ise hafifçe kar yağmıstır. tç Aaadoluda soğuk ve kar fırtmasınm devam ettiği ve birçok kazalara sebebiyet verdiğr anlasılmaktadır. Limanda hava «akinlestiği için dün deniz seferleri muntazaman icra edilmiştir. den sonra kurtulmuş ve yoluna devam etmistir. Izmitte kar yağarker yangın da çıktı Yeniköyde karaya oturan vapur kurtuldu Evvelki sabah Karadenizden limammıza gelen ttalyan bandıralı irU isimli büyük bir şilep Yenikoy önlerinde karaya oturmuçtu. tki gündenberi çaJıs«n vapur dün öğle Birkaç gündür bütün şiddetile hüküm »üren kara kışın memleke timizdeki tahribatına dair gelen haberleri dercediyoruz: tzmit 15 lki gündür büyük bir hızla ttpi halinde yağan kar de • vam etmektedir. Karm yüksekJiği fehir içinde yanm metreyi bulmuşHariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey tur. Aç kalan bazı kurt »ürüleri »ehdün sabah Tokatlıyan otelinde öğre kadar inmistir. Geyve ile Izmit leye kadar istirahat etmistir. (Mabadi altmct tahifede) Vekil Bey saat 14 te Dolmabahçe sarayına giderek Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzun Paşa Hz. ni ziyaret etmistir. Tevfik Rüştü Bey bir saat kadar devam eden bu mülâkatı miiteakip (Mabadi ikinci tahifede) Tevfik Rüştü Bey dün Ankaraya gittî «Sulh politîkamız muvaffakiyetle inkişaf etmektedir» Oollfü» taraftarlarının Viyanada Başvekâlet binan anündeki nümayişleri Viyana 16 (A.A.) Başvekil M. turyalılara son bir îhtarda bulunaDollfuss, (Dolfüs) dün gece saat 11 de rak demiştir ki: « Hükumet bu grbi unsurlara radyo fle milleti sükuneti muhafazaya hattı hareketlerini değiştirmek için davet etmiş ve hâlâ icra kuvvetme kar(Mabadi dördüncü sahifede) şı koymağa çalışan aldatılraış Avus Bir Çin askerî heyeti şehrimize geldi Avrupa ve Amerika hükumetlerinde askerî tetldkata çıkan heyet, bu aksam Ankaraya gidecek Bir Çin askerî heyeti dün sabahki Semplon ekspresile Viyanadan şehrimize gebnistir. Heyet Nankin Harbiye mektebi kumand^nı ve Cinin sabık vüksek erkânı harbiye reisi Jeneral Yang Şiyehin riyaseti altında miralay Huvang, kavmakam Voo, yüzbaşı Çen Soai Şiyeh, mülâzim Tîşan Loo ve kâtip Tongdan mürekkeptir. Çin heyeti, Amerika v e Avrupa askerî teskilâtmı tetk'k etmek ve bil • hassa talim ve terbiye işleri ve orddar hakkında malumat toplamak üzere üc ay evvel seyahate çıkmış ve evvelâ Romaya gitmistir. Heyet, Italvada tetkiklerini bitir dikten sonra BerUn, Prag ve Viyana vı z'ya'et etmistir. Vivanadaki kansıklıklar dolayısile tetkikata imkân bulamamış, Viyanada bir gün kalarak A . vusturya hükumet reisi ile görüsmüşÇin heyetinin rein Yang Şiyeh tür. rolü olan heyet reisi Jeneral Yang Heyet bunu miiteakip Ankarayı ziŞiyeh dün sabah Tokatlıyan otelinde yaret etmek üzere şehrimize gelmiştir. : (Mabadi dördüncü sahifede) Çin Japon harnlerinde müh n» bir ıııııııuiHiıiHiıiMnınıiHnnMiHHiııııiMiiMiıiMMiııiMiniHUiııııımııııiMMiniHiuHiıınıııiMnııımıııııınıımımi'mınıımııııııııııııııiHiınıiıınıı Bulgar Kralına karşı nümayişler Kar manzttralarındant Sohah' larda kayan çocuklar «Bizim Kralımız Çankoftur» diye bağırıyorlar Himayeietfal kongresi Eminönü kaza kongresinde, bu şubenin bir senelik faaliyeti takdirle karşılandı Zgovor fırkası reiri, esbak Başvekil Çankof Sofya 16 (Hususî) Karlova cı vannda çiftçilerle Çankovistl«r arasında kanlı mücadeleler olmuştur. Zgo • vor fırkası mensuplan rif\.r\ ' "\ mensup 29 yaslannda Panunski isminde birini biraklarla öldürdüler. Polis hiç kimseyi îevkife cesaret edemedi. Zgo(Mabadi ikinci sahifede) Bugün 3 üncü sahifemizde Galatasaray kongresi Himayeietfal Eminönü kazasımn kongresinde ~bulunânlnar Himayeietfal Cemiyeti Eminönü kazasımn senelik kongresi dün, cemiye tin Divanyolundaki yeni bmasında toplanmıştır. Kongreye sabık Hapisaneler müdiri umumisi Efdalettin Bey riyaset etmistir. Himayeietfal Eminö nü kazası reisi Dr. Ali Rna Bey, idare heyetinin senelik mesai ranorunu okumuştur. Rapnrda Eminönü kazası • nm bidayette dokuz nahiye ile ise ba«ladığı, fakat bilâhare teşkilât dolayı sile nahiyelerin beşe indiği, bu nahiyeler tarafmdan gösterilen faa liyetin sayani sükran olduğu, uyerın sayani ÇUSTCLII UIUU^U, İspanyaya kadar giderek orada vazi • yeti yakmdan görmeleri ve böyle ya pmca da muhakkak surette karşılasa • caklan imkânlan tatbik ve icra saba sına nakletmek surefale hükuroetin vazifesmi kolaylaştırmalan lâzımdır. Bu bir misaldir, ve her ihraç ve ithal maddesi için her memleketle vaziyetimiz bu merkezdedir, ve böyle yapümak icap eder. Ticaret erbabımızm haricî tîcaretî mizi ilerletmek için ihtiyar edecekleri ınııııınıı bOhassa son seneler zarfmda halk ta • rafmdan yapılan teberruatın cemiyet için daha nafi bir şekle konduğu, çocuklarm sıhhatine çok yakmdan alâka gösterildiği, aza adedinin günden güne ziyadeleştiği, her sahada iyi neticeler almmakta olduğu, bu meynda Himayeietfal Cemiyeti Alemdar nahiyesinin tertip eylediği müsamere ve eğlencelerle temin edilen yardımlann kayde şayan olduğu, bu nahiyen'n her gün otuz çocuğa sıcak yemek ve ba zan da tatlı vermekte bulunduğu, (Mabadi dördüncü sahifede) * I « H V U « I •••*• • • < » • • • Galatasaraylılar, kulüplerini görülmemiş müşkülâta rağmen hüsnü idare eden, Idare heyetini müttefikan ve alkışlarla yeniden intihap ettiler Cenap Şeliabett>n Edebî nesrimizin son büyük üstadı Yazan: Namık Kemal zade Ali Ekrem 5 inci sahifemizde „„,„, ııııııııııııııiMiınıımımıiKiıııııııııııiMiıııiMiıııııııııııııııııııııııı zahmet ve külfetin hükumetimiz tara fından sahabet ve muavenet görme si muvafıkhr. Avmpanın herhangi bir memleketinde faraza sebze ve yermslerimizi plâse etmek için uğraşacak ve uğrasmca da muhakkak muvaffak o lacak vatandaşlara hükumetimiz mad deten, nakten ve icap eden her surette yârdım etmelidir. Bu işi ancak hüku metle halknv elbirlîği etmeleri azamî muvaffakiyet derecesine nkarabi'ir. ıııııımımmmııımiHiınmııııııııııııııiHiıııııııııın , izmir mıntakasıncia tetkikler Yazan: Ali Süreyya 5 inci sahifemizde Çocuk bakımı Yazan t Doktor Kadri Raşit Paşa 4 üncü sahifemizde Dün toplanan Galatasaray kongresinden bir köse Galatasaray kulübünün senelik kongresi dün kuhibün lokalinde aktedil mistir. Galatas?r»y kulübü, geçen se neki kongrcden sonra bircok sarsın blar geçirdiği için bu defaki kongrenin çok hararetli olacağı ve zaman zaman gazete sütunlanna kadar akseden bir» cok dedikodulıı hâdiseler'n kongrede mevzuu bahsedileceği rn'.ıhakka'î «d . (Mabadi alttncı tanifeac) Samsunun t^carî vaziyeti V yUNUS NADl J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog