Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Cumhariyet 16 Şubat 934 Kat'iyyen Daha elverişli Nail olamazsımz... Beyoğlu'nda ŞERAiTE İLÂN Denizyolları işletmesi idaresinden: Ereğli Şirketînîn Denizyolları ve A K A Y Işletmelerile Fabrika ve Havuzlar Müdiriye tine olan taahhüdünü ifa etrnemesine jbinaen hariçten şirket hesap ve zararına Lâve Maıîn kömürd ahnacaktır. Şîmdîlik âcil ihtîyacısiız olan «50,000100,000)) ton Lâve Marin kömürünü tarnamen veya kısmen itaya lalîp olanların 19/2/934 nazartesi gününe kadar îdaremiz Levazım Şefligine tahriren teîdifatta bulunmaları rîca olunur. 724 BAKER ve HAYDEN Magazalarındaki Mevsim sonu EŞYAi Maarif Vekâleti İstanbul Terzilik ve Kürkçülük Mektebi Müdürlüğünden: Mektebimizde Kürkçülük şubesi açılmış ve talebe kaydi kabulüne başlanmıştır. Müdeti tahsil fiç sene ve mektep muhtelittir. Mek tepte kürkçülük nazarî ve amelî derslerinden maada hesap, türkçe, reftim dersleri de vardır. Kayit ve kabul şartlan: 1 llkmektep mezunu, azamî yaş 17 ve Türk tebaası olmak. 2 Mektep şehadetnamesi, veya ortamektep tasdiknamesi, mifus cüzdanı sıhhat, aşı raporları ve 4 vesika fotoğrafı ibraz etmek. 3 Mektepçe yapılacak sıhhî muayenede sıhhatli bulunmak. 4 Kayit ve kabul için perşembeden maada hergün müracaat edilebilir. 5 Bu sene için vakit iler,Jemİ8 oldugund^n taliplerin müracaatlerinin tesrii. Adres: Sultanahmet, Dizdariye Çeşme sokak No. 13, Tel: 22480 (688) mütebakiye V E ftrsatJarınm Son günlerinden Istifade ve mubayaatınızı tadl ediniz Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden: ' Zabıta memurlari için yaphnlmasi münakasaya konulan elbise ve kaputlar pazarhk turetile ihale edilecektir. 2 Şartnamede bir değiçiklik yoktur. 3 İhale 24 şubat 1934 cumartesi günü saat 15 te Ankafada Emniyet Işleri Umum Müdürlügü munakasa komi^yonunda icra edilecektir. 4 Talipler hergün Ankarada Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde munakasa komisyonuna ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müracaat edebilirler. ' (596) Alliansve Stuttgarter Vereın Sigorta kumpanyası ile Mobilya ve halı dairelerimizi ziyaret ediniz. Sizi fevkalâde alâkadar edecektir S. AMAR ve şürekâsı Ticarethanesi: yazıhanelerini Bahçekapıda Anadolu Hamnın 8 numarasına ( Sabık Hıdiv bankası ) nakletmişlerdir. ., Vakitsiz ihtiyarkyanlara Fortestin Hastalık. \e sunstımai neticesi kuvvet ve kudretini kaybedenler doktorlara müracaat ederlerse Bravn S e k a r d , Voronoff gibi bir çok dünya âlimierinin son tetebbüatına ittibaen Boğa ve Koçiann husye, Prostat, vesair bilumum tenasült gudde lerinde ahiren ke$folnnan Fortestin namindaki kıymetli müstahzan tavsiye ettiltlerini göreceklerdir. Ademi iktidar re belgevdevadır, nzvtvete yeniden hayat verir, R a m a z a n Z a d e Cemal e c z a d e p o s u . Fiati: 200 kuruştur. Parasız Büyük Piyango Tes'satı Elektrikiye TOrk Anonim Şirketi KASE TÜRK TÎCARET BANKASI Merkezl: Adapazarı istanbul şubesi: 4 Dncü Vakıf Han Tel. 22042 ADAPAZARI | RADYO BLAUPUNKT. S AT i E tarafından Elektrik Şirketinin bütün müşlerileri arasında parasız büyük bir piyango hazırlanmıştır. £ GrîP f\ Baş ağnlarına ı Diş ağnlarına ^ Romatizmaya Sermayesi: 1,200,000 ŞUBELERi ı ind ikramiye Bir soğutma makinesi kıymeti 4 2 5 lira 2 nd „ Bir banyo ısıfıcı makine „ 88 „ s üncü „ Bir elektrik söpörgesi „ 80 „ 4 üncü „ Bir masaj makinesi „ 65 „ 5 inci Bir elektrik fırını 50 Bu eşya, Taksimdeki daimf elektrik sergisinde gösterilmektedir. Yegâne Uaçtır. fyf N A i ihtiyat akçesî: 130,000 BANDIRMA BARTIN BİGA BİLECİK BOLU BOZÜYÜKBURSADÜZCEESKİŞEHÎR GEMLİK GEREDE GEYVE HENDEK 1ZMİT KARA MURSAL KÜTAHYA MUDURNU M. KEMAL . PAŞA SAFRANBOLU TEKİRDAĞ YENÎŞEHİR ÜSKÜDAR GALATA BGtun dünyayı işitir Galata, Karaköy Palas Son Model 1934 N. ve S. N i H A T Müsait şeraitle mevduat, havale kabul eder Tahsile senet alır ve ikraz muamelâti yapar Mevduat faizleri müdiriyetle goruşülerek tesbit edilir. Kumusyon ve Ticaret kısmı her nevi emtiai ticariye satışına delâlet eder. Sigorta yapar. Telefon 23623 Beyoğlu üçüncü Noterliğine Evvelce mnumî vekil tayin ettiğim Çengelköyünde Dere sokağında 15 numaralı yahda mukim oğlum, Ferit Beyi vekâletten azletmiş olduğumdan bana izafeten yapacağı her guna ukut ve taahhüdat ve mukave lâttan mes'ul tutulmıyacağnn alâ • kadaranm malumu olmak üzere ViIâyet, Cumhuriyet ve Akşam gezetelerile ilâıu rica olunur efendim. Kadıköy: Hünkârimamı Fıstık sokak No. 49 Selâmizade Ali Paşa (13345) Piyangoya iştirak etmek için Elektrik Şirketi abonelerinin mezkur sergîye doğrudan doğruya kendilerinin ğitmeleri ve piyangoya dair bir mektubun ilişik bulunduğu elektrik makbuzunu göstererek numarasını kaydetmeleri lazımdır. 13363 2 6ve 12 kaşe/ik Kutuları isleymiz HAVA YOLLARI Devlet İşletme İdaresi Ankara İstanbul arasında tayyare seferlerine ^** Dr. tHSAN SAMİ ^ i » l BAKTERiYOLOJİ Umumî kan tahlllâtı, frengl noktai zarından (NVasserman ve Kahn tea müUerl) kan küreyvatı sayılmasL Tlfo ve ısıtma hastalıklan teşhlsi ldrar. balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, Ültra mikroskopl husuâ aşüar lstihzan. Kanda ure, 'eker, Kloriir, Kollesterin miktarlannın tayinl. Dîvanyolu No 189 Tel: 20981 LABORATUVARI 17 Tarihinden şubat 934 itibaren başlanacaktır [ • STAR, WELT, MEGBAR OROZDÎBAK SATILMAGA SAŞLANILDI 13312 MARKALI MfcŞHUR A Y A K K A P L A R BÜYÜK TENZİLATLA Kahveci ve gazınocuların nazarı dikkatine Mağazasında FIRSATI K A Ç I R M A Y I N I Z Seferlere kalöriferle ısmır çift motÖrlü tayyareler tahsis edilmiştir Taşhandan Meydana veMeydandanı Taşhana otobüs meccanendir. Cumartesi Pazartesi Çarşamba Ankara 9,30 Hareket Eskişehir 10,40 Muvasalat Eskişehir 10,50 Hareket İstanbul 12 Muvasalat Pazar Salı Perşembe tstanbul 9,30 Hareket Eskişehir 10,40 Muvasalat Eskişehir 10.50 Hareket Ankara 12 Muvasalat Biletler tayyare meydanlarından tedarik olunur. Saat 10 : 16 kadar her cumr erünleri Ankara şehri üzerinde Dr. BAHATTiN ŞEVKi I Bahçekapı Hasan ecza deposu yanmdtl Taş han 2 ncilcat N.o 25 26 ^0 H2S00) Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk mahkemesin<fen: Taksimde Valideçe»mesi caddesinde (107) numaralı hanenin bir odasinda sakin iken 24/11/933 tarihinde vefat eden Minas kızı Akafa kadınra terekesine mahkemece vazıyet edilmiştir. Jlân tarihinden itibaren alacaklı ve vereceklilerin bir ay ve mirasçıların üç ay içinde Bey oğlu dördüncü sulh hukuk mahke mesine müracaatleri Iüzumu ilân o lunur. (13344) Safıtp ve Başmufıarrtrt Yunus Nadt ümumı neşnvatı idare eden Yazt ijleri mtiduTt: Abidin Daver Uafbaacılık ve Ne*rtyat Türk Anonim Sirketi . Ittanbut Cildiye ve zuhreviye tnjtehassisı ^ ^ TİCARET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 30 ikincitefrin 330 tarihli kanun hiikümlerine göre tesçil edilmiş olan ecnebi prketlerinden Alman tabüyetli (Doyçe Oryentbank Dresdner Bank şubesi Dentsche Orientbank • Filiale der Dresdner Bank) bu kere müracaatle Bankanm 1 temmuz 933 tarihli hissedarlar umumî toplantısmda banka sermayesinin iki yöx yirmi milyon Rayhsmarktan yfe elli milyon Rayhsmarka tenziline karar verOdiğini büdirmis ve lâzungelen vesikayı vermistir. Keyfiyet kanunî hiikümlere uygun gSrnlmüf obnakla ilân olunur. '13343) Gdbfa Holtmen soka§ı 4. «s fMZASt/VI 8ULAHA m IHBAMiyt, VEBILIH Tenezzüh Uçuşları Inhisarlar U. Müdürüğünden: | (120) metre lâstik hortutn satın alınacaktır. Taliplerin nümuneyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere ( % 7,5) teminat ak çelerile beraber 24/2/934 cumartesi günü saat (14) te Galatada A hm Satım Komisyonuna müracaatleri. (734) Mıs kokum kurabiye ve envai türlü çeşitler müşterilerimiz için her vakit hazırdır. Tel. 41058 ^İBHBHIB^ai» 133 ^ 35
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog