Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

4 B! Cumhuriyet Lik maçları tehir edildi Lîk maçlannm îkinci devrejme bugün başlanacaktı. Fakat havanm muhalefetinden dolayı bu haftaki roaçlar tehir ediltniştir. Diîn yapılması mukarrer olan mektepliler sampiyonası da hava nm muhalefetinden dolayı yapıla mamıstır. İstanbul 15 (A A) Futbol heyeti riyasetlnden: Havaların muhalefeti ve sahalann müsaadeslzliği dolayıslle 16 şubat 934 te yapılacak bütun mıntaka futbol birlncilik maçlan tehir edumlsür. ıstanbuı corsası kapanış tiatlen 15 2 934 NUKUT I SteriİD I Dolar 20 Fransiî tr. 30 Lıreı ?(' Belçıka fr. 2ü Drahmı 30 Isvfcre fr. 20 Levd I Honn 20 Çek kronu I Isveç kronu I Avusiı rya şü I Peçeta ı Mark ı Zlotj 20 U y 2J Dınat I Ruble I Yeo ı Tttrk alnm ı Meddiye I Banknot Os. Alış 6âb 122 166,50 218 115 24,50 814 24 82 112 34 22,50 17 48 22,50 28 21 54 86 924 35 236 125 169 220 118 25,50 819 26 84 115 37 24 18 50 24 30 22,50 9t> 38 S25 36 238 Kapanış 641.J5 0,785 12,03 9,0167 3,40 82,70» 2,451?5 64.7612 1,1770 17,7119 3,0258 4,4662 53457 2 0099 4,1931 8,8013 TÜRK ANONİM Ş1RKET1 İstanbul Mahkemei Asliye 4 üncü Hukuk Dairesinden: Beşiktaşta Hasfınn caddesinde Kazazosman sokagında 1 numa • rah hanede ikamet eden müddeaaleyh Kemal Hulusi Beyden 451 lira 14 kuruşun maafaiz tahsili davasının davacı tnhisarlar Umum Müdürlüğü tarafından tecdiden ikamesinde müddeaaleyhi muma ileyhin mezkur haneyi terkedip halen ikametgâhının meçhul oldugu bilâtebliğ iade kılınan davetiye varakasından anlaşılmış olduğun dan ikametçâhı mechul olan müddeaaleyh hakkında on beş gün müddetle ilânen teblisrat icrasma karar verilmis ve muhakemenin devamı 7/3/934 tarihine müsadif çarsamba günü saat 14 e talik kılınmış olduğu ilân olunur. (733) Denizyolları İŞLETMESİ Acentalan: KarakSy KöprBbasi Tel. 42362 Sirkeci Miihurdarzade ^ ^ Han Tel 22740 * • • tstanbul Acentahği Liman han, Telefon*. 22925 Mersin Yolu FlRUZAN l 8 MEFSiN Sürat YOLU İHE80LB™!™,16 PIIMA ' " ^ a S^keci rıhtımından b ü m R kalkacak. Gidjşte Izmir, Antalya, Mersin, Payasa. Dönüşte bunlara Uâveten Alanya, Küllük, Çanakkaleye ugrayacaktır. (716) Izmir Ekspres hatü kahve ocaklarımız 18 şubat 934 pazar günü saat on beş buçukta pazarlıkla kiraya verilecektir Taliplerin pazarlık ve mukavele şeraitini öğrenmek üzere hergün saat dokuzdan on sekize kadar idaremiz levazım şefliğine müracaatleri. (703) Tamirde bulunan Karade niz vapununuzun bazı aksa mının raspası ile Gülnihal vapurumuzun bazı aksamımn boyanması pazarlık suretile ta • liplerine ihale edilecektir. Şartnamesini görmek istiyenler hergün saat dokuzdan on se kize kadar idaremiz levazım şefliğine müracaat etmelidir ler. Pazarlık 17/2/934 cumartesi günü saat on beşte yapı • Iacaktır. (702) HAL1 TASF1YEDE BULUNAN Galatasaray atletlerinin kar koşusu Galatasaray atletleri bugün saat 11 de Fatih tramvay istasyonundan Taksbnd« CuTnhuriyet abidesine kadar bh* kar koşusu yapacaklardır. Kafileyi meshur kosueu Be»kn Bey idare edecektir. r H t H l l nhomından kalkac k, p dıjte Çanakktle, Izmir, Küllük. Bodrum, Rodos, Marmans, Dalyan, Fethıye, Kalkan, Kaş, Fiaıke, Antalya, Altnyt, Anamur, ve Mersine. dönüşte buniara ilâveten Taşucu, Kuçadası, Geliboluya u^rar. P A 7 A R ffünü saat l 0 d a Sirkeci ÇEKLER Loodra NevYork Paris Mılaoo Bnlksel Atın* Centvrt Sofya Amsterdtn) Stakholm Viyana Madrtt Berlıo Varîov» Bndapeşte Belerat Yokobama Moskova 639,75 0,787073 12,06 9.0389 3,4093 82.9135 2,4â81 64 9228 Tamşvar takımı C tstanbul 14 (A.A.) Romanyanm Tamsvar takmn dün akamki po«ta ile Te deniz tarikile fehrimize g elmis • tİr. Tamsvarhlar Suriye ve Lübnanda bir turne yapacaklardır. Bir ay kadar sürmesi muhtemel olan bu turnenin Mısıra kadar tesmili de üıtimal dahilindedir. Romanya takımı avdette burada birkaç maç yapmak teşebbüsünde bulunmak üzere buradaki alâkadarlara vekâlet vermiştir. 2,6292 083,5ü 1,1802 17.7560 3,0310 4,4778 5,8557 2,2035 4,2135 3,9110 79,7847 35,1209 tımmdsn kalkacak, gıdiste Zonguldak, Inebolu, Ayanak, Sarrsun, Ünye, Ordu, Giresun, Tırebolu, Görele, Trabzon Rızeye dönüşte bnnltra üâveten Ot ve Sunneneve Karadeniz Yolu SfDlKZADEsast de Gal ta nh günü *° ' * ıe Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Yaptırıîmasî mvVtari 85 çift hurçla 260 adet emanet ve müvezzi cantası kapalı zarf usulile münakasaya vaz^rH'miştir. Mezkur mal zemenin 8 mart 934 tarihinde ihalesi yapılacajjpndan taliplerin sartname almak için her gün, şartnamedeki tarifat dahilinde ihzar edi lecek teklifname ve tem'natlann' ihtiva ed"fe1 V^nalı zarflan tevdi için de bu tarihe musadif perşembe günü saat 14 *e Beyoelu Pos ta ve Telgraf binasının 3 üncü katında Mubayaat Klomisyonura mü racaatleri. (7357) 79,56€7 35.0337 2,6227 Tashih Gazetemizin 11/2/934 tarthli nüshasmda intişar eden 1086,25 L E i P 2 i G istanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: İLKBAHAR PANAYIRI tstanbul Üniversitesinde açılan yabanci diller mektebi dersleri 17 şubat 934 cumartesi günü başlıyor. Son sinıf ve son sömestr ta lebelerile şifahî imtihanda kazanmış olan talebeden maada bütün Universite talebesi bu derslere devama mecburdur. Dcsler saat «17» den «19» a kadar iki saat ve her talebe için haftada iki gündür. Mazeret ne olursa olsun bu derslerin yüzde altmışmda bulunmivan ta lebe bu sene nihayetindeld Fakülte imtihanlarina kabul edilmiye cektir. universite müdavimlerinin huntri günlerde hangi dersanelere devam edecekleri Fakülteler tarafından ilân •dilmiştir. ftalyanca ve rusça kursl»n da vardır. (741) ESHAM Açılı? 1$ Btokası hlmil. 1$ Baakısı nam. A. ilm. 60 o/o , . :00 o/o Şirketihayrtye Tramrty Bomonti Nektar Terkos Rejl Aslan çitnento 25,55 YENI ESERLER Adaletin dilekleri ^ serlevhah ilânda panayırın 4 mart 934 tarihinde baslıyacaği yazılacak tken sehven 14 mart gösterilmistir. Taahihi keyfiyet olunur. 18,40 12,60 tCapanış 2S.85 18,40 !2,65 Açılış 28,35 Temyiz reislerlnden Asafoğlu Fahret tln Beyln yenl bip eserldlr. Adllyemlzln nasıl ulah edllmesi lâzun geldlgine dalr mühlm mütalealan, tetkllc ve tetebbüe mustenlt blrçok mulâhazalan, ıslahatın gayesl ne d&bilecegi, halkın rnhl n m letl Te bunun mahkemelerde lnikâslan gibl eaaslı birçok notlan lhtıva etmektedlr. Platt 50 kuru?, terzl yeri Sühulet «cütupanesidir. Yedl Gün mecmuasmın 49 uncu sayısı evvelkl gün pek zengin mündertcatla v« mutat guzelliğile çıkmıştır. Mecmua bu nüshada herkesin lçtlrak edebileceği bftyuk ve eğlenoell bir müsabaka da acmıştır. Müsabaka 200 hedlyelldlr ve beraberlnde 6 tane silah bulunan şaştan bir aTcırun nasü kurtulabilecegi hakkındadır. Varlık mecmuasmın 15 lnci nOshaa her sa.manklnden de zengin ve guzel olarak çıkmıstır. Necip Faztfın blr ştirl de bu nüshayı suslemektedlr. Abdülhak Şinasl Beyln Oalatasaraya alt blr yazıa, pro fesör Şekip Beyin blr musahabesi, Kemal Turan, Vell Necdet Beylerin lçtlraal ve Urtısadl makaleleri ve Zıya Osman Beyln kltabiyatından başka Selim. Sırn, Cemll Bena, Sabahattln Rahmi Beylerin ma kalelerl, Cevdet Kudret Beyin bir nesrile Reşat Enis Beyin blr hlkâyesi ve Yasar NaM, Ömer Bedrettin, Hâmlt Macit, Fertdun Fanl, Suat Salih, Rıza Polat, Oavsi Halifc Beylerin şiirleri vardır. Fatih birinci sulh hukuk mahkemesinden: Hazine tarafından Şehreminin 3e Başbakkal sokağında 14 No. h hanede mukim tzzet Efendi aleyhiue Ocame olunan alacak davasının cari muhakemesinde mumaileyhin gosterilen mahalde bulunmadığı ve ikametgâhı hararasımn gayrhna • lum oiması hasebile tarihi ilândan 15 gün müddetle ilânen tebligat icrasina karar Terilerek muhakeme nin devamı 19/3/934 ve saat 14 e talik kıhnmrs olduğundan yevm ve saati mezkurda bulunmadığımz takdirde muhakemenin gıyaben rüyet olunacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olumır. (13357) Asliye mahkemeleri 2 nci yenileme bürosundan: Galatada Arapcami Fütuhat co kağında 2 No. da Cemile Hanımın kocası Ahmet Efendi aleyhine aç tıği boşanma davasmın yenilenmesi esnasmda halen ikametgâhı meç • » hul bulunan müddaaaleyhe ilânen tebligat icrasma karar verilmiş olmakla mumaileyh Ahmet Efendinin ©n gün zarfmda büroya müracaati ve tetkikatm 7/3/934 tarihine musadif çarsamba günii saat 14 te büroda bulunması lüzumu ilin olu • nur. (133S9) 1ST1KRAZLAR 1933 Turk borcu Uhvill I . . 2 . . ? 1933 ikramiyeH ittikrau ltükrazı Üthill $ark şimendlferi DOyoon Mav. Gumrük Saydı Mahl T«m idrar uhlili 1OO knruştur. Bilurnutn tahlılâL Bahçekapı, Emlâk ve Ey tatn Bankası karşısında Izzet Bey Hanı i ^ a ^ a ^ a ^ a ^ a ^ a ^ a » . 13. 61 •^ Kimyager Hüsameddin I istanbul Pelediyesi üânları I Yedi Günün 49 uncu taytn TAHVİLÂT Açıhş Elektrik slrkeo Tramray . Tttnel Rıhtım . Anadohı Anadolu (2 Anadolu (3J \nadoln Mflmessı) Varhk 54,70 M.75 Dr. A. KUTIEL Karaköy Topçular caddesi No 3 3 E Kulak, Burun, Boğaz ŞEVKET HÜSNUI :hassısı, Cağaloğlu, Nuruosmaniye I Idesi, Kapâlıhrın karsısı N a 32 I Adalar »ulh mahkemesinden: Büyükadada vefat eden Sefer oglu Nikolaki veresesine ait Balorköyde Kartaltepe mahallesinde vaki S, 6 atik 2, 21 cedit numarah sar • kan Ciryani bagı, garben Kileanti bağı, simalen Tepebaşına giden tarik cenuben Çukurbostana (kien. tarik ile mahdut 60 lira kıymeti muhanv meaesinde beş donüm tarlanın mflteveffaya aît nısıf hîssesinin fiiruhtuna karar verilmis olduğundan 934 •enesi martın 18 inci pazar günfi «aat 13 ten 14 e kadar birinci arttırmasi icra olunacaktır. Birinci arttrrmada kıymeti muhalnnıeneyi bulRiadigi takdirde ikînci arttirmaM 15 nisan 934 tarihine musadif pazar günü saat 13 ten 14 e kadar icra. ohınacagından talip olanlarm yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesile Adalar sulh mahkemesme müra • caatleri ilân olunur. (13355) Dr. IHSAN SAMl M i LLi 0T 0 Usküdarda Evliyahoca mahallesinde ve sokagında eslri 27 numarah Evliyahoca mektep arsasınm muhasebei hususiyeye müdevver olduğundan Vilâyet namma taouya raptı istenilmekte ise de vakfi • yenamesinin müseccel olm^ması ve tapuda da kaydi bulunmadıgından •enetsiz tasamıf ahkâmına tevfikan 27/2 ^934 sah gfinü saat onda mahalline tapu memuru gönderileceğinden bu yerde tasamıfla alâkadar olanlann bu baptnki resmf vesaiklerile birlikte Usküdar Doğancılarda tapu idaresine ve yahut mezkur gün ve satte mahallinîde tapu memuruna müraca^t eylemeleri ilân olunur. (736) BOyük Tayyare Piyangosu BÜYÜK İKRAMİYE 30,000 LİRADIR Ayrica: 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye ve 20,000 lîraiık bır mükâfat vardır ^^^^^^^^^^^^^^^^^Ba^a^a^a^a^a^aBB^a^a^a^a^a^aw^aİB^a^aB^a^^ag^Ss!y^^^ja^^B^^B^aHl^^pa^^^^^^^^^^3^a^^^^^w^^w^^^^a^p^s^^^^s^^s^p^^^^^^s^ş^s^^^SBB^^^^^s^^^swwB^^B^^^BB^^^^^^^B ^a^^a^BBa«H^^a^a^a^a^i^aı^B^^™^^^^^^^i^B^^^toı^^^^«^"»^"^^»^""i^»^i^i^^^^^^^ 6 İNCİ KEŞİDE II MART 1934 TEDİR Saat 15 • 1 8 M ( i 3 d 4 I ) H 1 H J TÜRK ANONİM Ş1RKET1 Tasfiye Memurluğundan: Hali tasfiyede bulunan Millioto TOrV Anonim Şirketi hissedaran fevkalâde heyeti umumiyesi 1934 senesi martamn 5 inci pazartesi günü saat 15 te tstanbulda Bahçekapida Celâl Bey hamnda 43 numarah yazıhanede imkat edece* gmden hissedar beyler ba içtim&a daTet olunur. tsbu beyeti umffintyeye iştirak ede • cek olan htssedarlar nizamnamei dahiÜnm 26 na tnaddesi mucibince malik okJuklan hisse «enedahm tarihi içtim»» dan 7 gün «wel tatanbulda şirketin merkea olan Pangalbda Elmadag caddesinde NomSco KMifnm 1 numarasına yahut Pariste Provans sokagında 59 numarada kâin Boer Marsal ve Şürekâ* beyler, bankasına tevdi ve alacaklan makbuz mukabüinde duhuh'ye varakan verilmek üzere lâakal tçtünadan 3 gfln evvel sîrketin merkezine teslim ey lemeleri îcap eder. RUZNAMEİ MÜZAKERATv 1 Tasfiye vaziyetini nsübeyyîn tasfiye memnrları ve mur&Iop raporla* VBUTI Zayi Akşenrin 10 uncu alayın, 8 inci bölükten almıs olduğum a» kerî vesikamı zayi ettim. YenUi ahnacağından "^ffirtrn hükmü yoktur. 321 tevellütlü Divrikili Karip oğlu Mahmut (13356) Tifo ve paratito hasta'ıklanna tutnlmamak için tesın çok kat'î, mnafiyed pek emin bir aşidır. Ecza depolanndi bulunnr TiFO ve PARATiFO AŞISI Ali Nazıma Beyin La Clef du França s Kitabı Maarif Vekâletince bu sene programlanna da khbul edilmişt r. Biitun ccnebi Usanı tedrisatında esas olduğu veçbile her uç kısmın mualiımlere mahsus nosbası da mevcuttur. Birinci kısım 21 Kr. lkind , 91 . Üçüncii w 3o m Muallim m 150 » Toptan aianiara ve mektep idarelerine iskonto yapılır Matbaamı/*Ja. ve her jerde bulunor. Fransızca Muallimlerine L<se ve Orta Mektep Marmara Üssübahrî ve Kocaeli Müstahkem Mevki Kumandanlığı Satınalma Komisyonundan: 300 Adet Mecmu ?|rrlıgı 46200 kilo Demfr potrel 0,18 X 0,082 «Be 2 Tasfiye ı 3 Tasfrye müddetintn bir daha temdıdl, 4 Tasfiye Tasfiye Memarlatj (13351) 1 MERMERTAŞ Turk Anonim Şirketi Şîrketimizm hîssedarlar tnnumî ^ yeti adi surette olarak 11 mart 1934 pasar günü saat 15 te Unkapanı Bey • lîk değirmeni sırasmda 65 numaraU Mermertas ticarethanesi üstündetd ştrket merkezmde içtima edeceğindes içtunadan on gün evveline kadar htssedarlar müracaatle UsaelerU kaydet. tîrmeleri ilân olunur. RUZNAMEİ MÜZAKERAT» 1 tdare medisile murakıp rapor. larnun okunmasu 2 1933 senesî devref hesabiyesla ait bilânçosunun tasdikı ve idare meolismin îbrası. 3 m&ddetl nihayet bulan idare meclisi azalarmın yerlerine yeni aza btlhabt. 4 1934 senesi için murakıp întihabfle ücretinin tesbitL (13367) Sultanahmet 3 üncü sulh hukuk mahkemesinden: Ibrahim Efendinin Galatada Yük sekkaldırımda Kebir namıdlğer Galipbaba caddesinde 267 No. da mukim kahveci Osman Efendi aleyhin 25/10/31 vadeli bir kıt'a emre muharrer senetle alacağı olan 162 liramn tahsili için ikame ettiği davada kendisine gönderilen ve iade olunan arzuhalde ikametgâhını terkettiği zikredilmis olmasma mebni V~ı disine ilânen tebligat ifasına karar verildiğinden Osman Efendinin muhakeme günü olan 5/3/934 pazartssl günü saat 10 da mahkemeye gel • mesi veya musaddak vekâletnameli bir vekil göndermesi tebliğ maka • mına kaim olmaft üzere ilân olu • nur. (13362) ; 3 üncü K O L Û K D U Gümüşsuyu hastanesi ihtiyacı için pazarlıkla 3,000 kilo koyun eti satın alınacaktır. lhalesi 17/ 2/934 cumartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin fartnameyi gör mek üzere hergün ve pazarlığa iştirak için de o gün ve vaktinde Fmdıkhda Kolordu Satınalma Komisyonuna müracaatleri. «648» (708) ıLANLARl Cumhuriyet Müesseseleri Mrtteaahk ve Ne,riy«t Törk AOOBİIB Şirkctt •** M. M. V. SA. AL. KO. dan: Yerli fabrikalar mamulâtuı dan 20,000 adet kilim kapah zarfla münakasaya konmuştur. lhalesi 22/2/934 psrşembe günü saat 15 tedir. Taliplerin nümune ve »artnameyi görmek üzere hergün ve münakasaya iştirak için de o gün ve vaktinden evvel teklif ve teminat mektuplarile An karada M. M. V. SA. AL. KO. na müracaatleri. «3472» (494) 1 nci Fırka ihtiyacı için pazarlıkla 12 kalem gaz odası malze • mesi alınacaktır. lhalesi 17/2/ 934 cumartesi günü saat 15,30 dadır. Taliplerin listeyi görmek ve şeraiti anlamak üzere hergün ve pazarlığa iştirak için de o gün ve vaktinde Fındıklıda Kolordu Satınalma komisyonuna müra • caatleri. «649» (726) • • » Gülhane hastanesi ihtiyacı için pazarlıkla 9 kalem alâtı cerra hiye malzemesi satın alınacak tır. İhalesi 17/2/934 cumartesi günü saat 16 dadır. Taliplerin listeyi görmek ve şeraiti anla mak üzere hergün ve pazarlığa iştirak için de o gün ve vaktin de Fındıklıda Kolordu Satınalma komisyonuna mvracaatleri. «725» (650) herinin boyu 7 metre» 44880 » •1200 » Demir potrel 0,18 X 0,082 «beKerinin boyu 1,70 metre» 2880 » 450 » Kösebent 0,05 X 0,05 X 0,008 «beherinin boyu 1,10 metre» 196 » cU» demiri evsafı sartnamede yâ> zılt «beherinin boyu 7 metre» 12 98 » Kösebent «10 metrelik» | 98 » cU» demiri «0.20 boyunda» ( Evsafı sârtna J S ** ı I S 98 » » » «0,40 » » ' ) made yazılı • co « 5000 Kilo Bronzte) 3 mart 934 cumartesi 3500 Adet lzolator günü saat 14 te kap&h 1000 » » Demiri «Dür» zarf usulile 700 » » » «Deveboynu» 49 » » » ctki taraflı» 18 S/M alt kutrunda ahşap 1480 » 4 mart 934 pazar direk «meşeden» taat 10 da kapalı Meşe lata «1,10 X 0,05 X zarf usulile 0,015 Yukanda cins ve miktarlari yazılı malzeme hizalanndaki tarih ve saatlerde Izmitte Kumandanhk Satınalma komisyonunda kapalı zarf usulile münakasaya vazedileceginden taliplerin musaddak şartnameleri tstanbulda Deniz Satınalma komisyonile izmitte Kumandanhk satınalma komisyonundan alarak mezkur gün ve saatlerde isbu malzeme için bicilen fiatin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat akçelerile birlikte mezkur komisyona müracaatleri ilân olunur. (658) 490 » \ £n gu2el, eo güç, en çabuk ve en ocuı her nevi tabı işleri için, sipariş kabul eder Dalma yenl horufal knllanır En ton »$t«m Rotatif, Ttpognî, Litograf •« Çinkograf makinelermi muhtevidir 0ç ve dört renklt ve renksls plrlnc, bakır ve çlnko her türlO kıllşeler yapılır «rtgrat Hrttb Utankal CunkarljM ^ f e M H tt**» Ticaret işleri umum müdürlüfünden: 30 ikinciteşrin 330 tarihli kamm hükumlerine gore tesçiî edilmiş olan ecnebi bankalarmdan (Bahrisefit Felemenk Bankası Banque Hol landaise pour La Mediterrane) sirketi bu kere müracaatle bankanm aktif ve pasifini (Holantse Bank üni N. V.) ye devreyledifi cihetle "/1/934 tarihinden itibaren faaliyetîni tatil eylediğini biîdmni«tir. Mezkur banka ile alâkası bulunanlann (Holantse Bank Üni N. V.) ye ve icabmda tstanbul Mıntakası Ticaret müdürlüğüne müracaatleri lü • zumu ilân olunur. (13352) J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog