Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Kar fırtınası durdu, iki kişi öldü (Birinci tahifeden mabat) 'Camhuriyet 16 Şubat 1934 Küçük kazalar Evvefld çünkü tipi esnasında akşam saat altı ellide köprüden Kadıkoyüne kalkan Moda vapurunun pervanesi Havdarpasa mendereŞmin îçinden gecerken mendireğin arkasmda baflı bulunan v* sularm tesirile yerlerinden ay. n!an dabalarm zmdrine talahmşhr. Vapur denizden gelen bir gürültu ile birdenbtre dnrunca yoleular arasmda hevecan bargSstermiş, fakat pek az sonra mesele anlasılrnıstn*. Bunun Bzejrine Haydarpasa iskeleaînde bulunan Pendik vapuıu Moda vnpuruna rampa ederek vapur? KadıkSy irfcelesme gonjrııp Gene ervelki gSn Şirketihayriyenm 74 mımaralı »ajuıu Kandilliden kBprRye kafkarken cereyana kapılmrş Ta Kandilli nhhmı uzerme bmdirmistir. Vapor, sularm ve fırtmanm tesirile ha. rekete Vadlr olararrarak olduğu yerde Iralnmtır. Ayni »darenin 67 numarah faptnu 3Bn sabah 74 mımarayı Kandîllîden gererek !fmatxlakf şamandıra mahalİHte getirrrutir. Karayel fırhnasmm acık denMerde o> seoelerdenberi gSrBimiven Wr sid . det icrade «<Hği ve birçok zararlara toeydan vrdiji haberlerl ahnmakta • 8n\ Fakat yakm îhnanlarda bukman Tfirk vauurlartnm vaziyetlermde en • eüs* verîd biçbir hal ohnadığı da menv Bomyetle S^enihniştir. Fırhna, hi'Vassa Karadenizde mu balntlâta temamen durdurmuş ise de rÜTgarm ha*îflemes! Bzerine dun bu 'dtnizde bchman vapurlar yollanna devam etmeğe başlauuşlard*. Razgftr ve Hpî Ihnammnsdan uzak hatlara gMen Tapurlarm da sererie . rfni tebir etmelerini modp ohnoştur. EvvtM gfln naraketi lazM f\tn Uğar vapuro dön sabah tzmite kalkabflmiştv. Gene evveHd gün nmanawtdan kalkman feap eden Gene vapura da ancak dSn aksam Karablgaya bareket edehnmittr. Asya vapurn Mudanyadan, InonB Mersinden, Tavyar vapuru îzmitten, Barha Tapnru Mudanyadan, Millet vapsro da Trabzondan 2530 saattik geciknelerie tfmamraıza gelebibnisler dîr. TBrk vantHanndan Trabzonlu Hil . ıırlıaıls kaptanın Idaresmdekl MisanmlDt Tapum KSsten Adast önönde karaya dösmoş ve 15 kişiden ibaret olan njBrettebatı tahlisiye memurlan tara fından kJmflen kurtan!mtstw. AkJenreden evvelki gün beHenen Rnmanyamn Beleş vapuru dün saat on Ekide gelebihnişth'. Romanya Scyrisefain tdaresinm Romanya bhnli ra nuru müstesna olarak rauayyen tarifesi mucibınce d3n saathıde gelmıstnr. tır. Maamafih, vaziyet daha evvelden hisaedflerek liman dahilinde mntat olan tedbirler nyadesile alınmif, tahlisiye resaiti fazlalashnlmısh. Fırbna ve tipi müddetince küçök merakiptea hicbiri denize cıkmadı Liman. da yökleme, bosaltma faaliyeti tama • men dnrdu. Sevahiîi mSteeavire va • porlan teferlerfne ırzun fasıialarla ve tntiramsiT bir sekilde devam ettiier. BuyOn (dün) limanda tabiî hayat tekrar baslamıştn*.* Koroya otoron vapvcrlar Italyan bandırah fris vapuru, dön talarm te*rrile Yenikoy onîhvde karaya U(IBıınıshir. v a p m n iıınlajıhnasma çalmhnaktadır. Gelibola SnSnde bir mosademe n«Hcesmde karaya otnran Yunan ban • d*ah DSmltrfytM Dalyanos rapura TDrk tahlİHyeleri taraflndan kurtanL ımş ve vapur Çanakkaicve Ketıriiiniş» ttr. Nakil vantalartnda ihtîkâr EvvelM frön Hpl ySzSnden sehir dahtlindeki mOnakalatm hcmen tamamen dnrdo}Tmu, kapanan yollar yörönden tranrraylarm, etobStlerîn montazamaa hRyemediSrni yannntık. Tr«mv«yU», d&n «eferîermî mnntazaman yapım» • laırhr. Yahıa Hd tranrray araban 3îtbanede kardan pathta} yaparak yoldatı çtkmışlardır. Errelki jrün yollarm kapamnatı en çek otomobfflerİR !şhı« yaranuatv. YoL larda kalan Wrçok kimseler adeta te • hafâk halfnde otompbillera SsSnnOf îerdir. Ba vazlyvt fofSrlerden bırçoSnmm ibtikâr yoftma «apmasma sebep ol ı t m t v . Bircok şoforier taksî ile 50.60 korap* grîdiiebnecek rerler !çbı 34 Hra tatemîslerdfr. Polîtrn mödabated çok defa favdah olmanvş, ban sofSrW polisf rorBnee arabalarmm boıdk oldotomı sByliyerek taksl ü« mdttarl ııııtuıa ctnvşlcrulra ErrelkJ gQn karktrm yoIUrî ma«ı flsertnc OnkBdar tramvaTİan da •efetıeılııi tatîl etmefc ıiMLui kalmışlardı. D9n tabahtan itibaren yol. lar •emfelenmts re tranrravlar Kıtıklıya kadar Işleme^e baffattâfhr. Fırtma ve kar yfhrönden Kamm • pasada bfr! kftrflr flciı! abşap ol raak fisere 0c «r yikılnnştir. Bun • dan fcakaa, KadıkSyünde Otmanafa mabaTietinde Sitma mfleadeie memnrlanndan HuIAsI Beyln evî dc karm afkletFne tabanrmtil ed'emlyarek ç8kmöşHh\ NOfusça sayiat ol « mafnı ştır* D!ger yerlerde U y l e yıkıhna !>tidadmda olan Tİran evler haHrm • da Beledîysc# tedbirler ahnmak • tadir. EltiMlt oc lıoftıUf Kar yörtnden etnaftan Wr<?otn ThrBcâr yapma^a kaHninrtşrır. Bn yttzden erreîce okkan 6 7 koruşa satilan kSmörftn kfloaa 7,8 lcornfa çıkmıstır. Halkm frrmlara tcAıactbn ederdt ibtiyaten fazla ekmek alman üa«rlne ban yerlerde ekmek flatlerhv d« de on para bfr tereffü fSrOl • muatıır* Açtk 'denizlerde Yıkıltm tvter Mitakt Miin vaparu karaya düştS DenhtyoUannm vaparlari Şiddetli ftrtoa ve tipiye rağmen De. mzyollart tdarntnm seferde bulunan vapurlanmn pt ogı aıuiaı ıııda büyük bir aksaklık olmannştar. Gelen telgraflara gore, dön tzmb Pireya, Ankara vapnro Sino • • İ olmnjtnr. B Ervelki gün, vapur bolaraıyaralt Konya Taponı fatmlrdea Istanbala tstanbula tnmek içtn bir motSr kîbareket ctmlstfr. Adnan •apmn dün ralryan Devlet Demiryoilartna ait gelmiı, ak?am Bandnmaya hareket «*39 mermır Sarayborna açıklarmda ıniştir. ÇanakkaJe Tmpvn Menfaıde, bir kaza atlatmışlardır. Borsa vaparn Cidede, Adana vapa • Motör, fırtma tesirfle yohma defo da Antalyada bohınmaktadır. raın edemryerek Kızknled Snfinde Yalnra, DenizyoHarinm GSlcemal •apurtı sah gdnfl Trabzona kalkmiş, fa. karaya oturmns ve nskuru parça • lanmıştir. Motördekiler büvük bir Itat Kabataş Snlerine kadar gilmiş, Hkorkn ve heyecan geçirmisler ve p( yihsGnden yoluna deram edemiye> refc orada demirlemiştir. Gulcemal dBn motorfi bin rafişkülâtla Salaeık h • kelestne yanaşhrarak kendilerinf sabah tekntr Galata nhhmına yanaş . knrtarabilmtfierdır. perşembe post«*aıi da alarak Kagitnılştır. Duşenler ve Slenler tstanbtü Maarif müdürü Haydar BSyGkdere Sn&nde fırtînanm dnr . Bey d« evvelki aksam. daireden çıBMMBI bebliyen •apurlardan bîrçoju karak îkamet^âbiTia ^iderken avajı dto Karadenize çrkmnlardır. kayip düşmüştur. Liman reîsî ne dîyor? Sukut neticesfnde Haydar Beyfcı Lhnan reiti Hayri Bey m izahatî y«rayagı hafifce İTKİnmi; ve ö*un istiBiiftir: « Senelerdenberi bovle miithiş bîr rabat ermefe mecbnr olmuştur. Evrelki aksam Fatibte Horhor fırtma ?örülmemî»H. Tîpi halinde ya gan kar da fırtmanm {iddetini artnrms caddesmde tipiye tvtulan Şükrü B«y Atlatılan bh kaxa MACERA ROMANI: 45 ((Kan izlerîni takîp edinîz!)) * Knlübe fle aralannda 6 7 merte me«afe kalınca durdular. Bir çalı fı$m arkasma gizlendüer. tkisi de tabancalarmı ellerine ahmslardı. Bir mOddet bSyle beklediler. Arkadaslanmn kulübeyi tamamen ihata etmelermi bejcliyorlardı. Kleryo aydmlık pencereye balcarken bir aralık dilsiz Luiyi görür giW oldn. Serseri pencerenin çerçeveri haricinde kalan birisle görüauyordu. Her baide mükâleme hoşa eitmiyecek bir şekilde cereyan edlyordu. Kleryo serserinin ikide bir «6z0nfl e^fitmesinden bunu anladı. Bu sıra<fa tgzel! Kleryo, diye fınldadı. Artik vakit geldl sannederim. atef «di • îngilizceden tercüme e'den: ömer Fehmi niz. Şimdi M. tgzelt tkisi de hücuma hanrlandılar. Kleryo tabancasınm tetiğini çekti. Silâh sesi kulübeyi ve kulübenin muhitini bir saniye içinde değiş tirdi. Çahlıklar arasmdan fnlıyan bir takım gBlgeler görUIdu, kulübenin içinden telişh haykırıçmalar yükseldi, kulübedeki ısık söndü ve bu kargasalık arasmda bir güvercin, Kleryonun taşidığı güvercin kulS benin damına kondu. • ** tgzel ile Kleryo îçi de dışi kadar karanlik olan kulflbeye ilk dalan • lar arasmda idiler. Amerikalı poli» nriifettiaf ni tarafmdan kurtanlmislardır. isminde bir doktor da tıkanarak baViyana 15 (A.A). Volf A • Yanan mahalleler Karla yollarm kapanması yü yılroış ve kalp sektesînden ölmüştür. an#ı muhabirindenî Viyana 15 (A.A.) Dün akşam, zünden, tstanbul civarmdaki köy Evvelki akşam Beyoğlunda Te • Son alman husust Haîierlere »aFloridsdorfdan firar edenlerm iltica ethrle münakalât kesilmif ve bazi masa sokağında Katina i«mmde bir zaran, hâdiseler esnasmda olenîe tikleri Tunanın sol sahilmde bulunan yerlerde ekmek »ksntisi hissedilmişhizmetçi, oturduğu evin peneerelerin adedi 1500 ü geçmektedir. BaşGoeth'e işçi manallesinde küçük kuv . tir. rindeki karlan temizlerken ayagı vekİI bugün, saat 7 ile 12 arasmda vetlerle hükumet kuvvetleri arasmda BiIhasM Yakac* h«lkı kâfi ekkayarak sokağa düşmfiş ve agır »uteslim olacak asilerin mes'ul rüemuhtelif musademeler olmuştur. Sağ mek bulamadıklarmdan Kartal berette yaralanmi«tır. sa hariç kalmak üzere umumen af sahOden bombardıman edilen bu malediyesine muracaatle tnuavenet i»Şehrin muhtelif taraflannda karfedileceklerini vadetmiştir. halleler alev içindedir. temişlerdır. lara gomülerek olüm tehlikesi ge • öğleden sonra hiç kimse affedilCenup dış mahallesmdeki işçi evme Beledîye, yaya postalarile Yakaçirenler poli» teşkilâtmm yardım • miyecektir. Paris Ajanslanndan bi karşı da mahaliî bir hareket yapılmışcigin ekmek ihtiyacım temin etımV larile kurtanhmşlardır. rinin istihbaratma nazaran mükemtir. Kartal belediyesi, fakirlere m e c tnr. Kalanusta tayyareci Vecihi B«yîn rael surette silâhlanmış Hci bin sosYukart Aoastoryada riper canen komür Te ekmek dagıbmttv. mektebindeki izcıler bir hndat teşk3âh yal derookrat, Viyananm cenubunEvvelki gece Şile Üsküdar yo > mttharebesi yapmnslar ve tstanbulun Anadolu da Laaberg dağinda toplanmağa Iunda Muhacir köyünde bh otobiU Viyana 15 (A.A.) Yukan A yakasmi posta posta dolasmışlardır. muvaffak olmuşlardır. kara saplanmtş, otobüste bulunan vusturyada kâîn tuzlalarm merkezi Bu dolaşmalar esnasmda. KadıViyanada, askerî kıtaaf tarafm18 yolcu Gç saat kadar bekledik bulunan «Ebensee» den bndmldiğhıe kByÜTide kar altında kalan Üniverdan esir edilen asilerin adedi Uri biı ten sonra yetişen jandarmalar ta • gSre, Şutsbundlar oralarda sîperler site Hukuk fakülteti profesörlerfntahmin edilîyor. rafandan kurtanhnıstir. vüeude getirmislerdir. den tbrahim Fazil Bey Irartanlnus Steyrde, asi sosyal demofcratlarıı Bir topçu m5freze»i o istıkamete Te mektebe getirilerek doktora ma Anadolu Demîryollarmda teferler mukavemeti kınlmif addedilmek • Anadolu Demiryollan hattmda doğru gihniştir. ayene ettiriimiftir. tedir. gerek banlryS, gerek Ankara TB A* Tuna uzermde, Mauthausende haltbrahhn Fazıl Bey, müstacel teBafvekilin verdiği mühlet nadolu seferleri errelki aksamdmn km galeyanda buhmduğu haber veri • davi ile fnırtanlmısbr. itibaren ban yerlerde kar yıgtn • Viyana 15 (A.A.) Royter A Byor. Goztepede Erenkoylfl mahaile • larmm yolu kapamaaı dolaynriie Bir itfaiye kumandant idam edtldi jansmdan: Hükumetm ültimato • Sici Mustafa, bakkal Ha*an Efen • Hitizaımnı kaybetaıişHr. BilhaMa munda verilmiş olan mühlet bugti) dîlerle yoicuiardan Hü*nfye Hantm Viyana 15 (A.A.) Floridsdorf, Kartal ile Pendik arasmda bh* yar8ğleyin bitmiş olduğundan. bu »aTS çocugn da kar altondan «pfcanlitfaiyesl kumandanı olup dun askert mmdaki kar yifınlan çift batrm d a | bah şehirde nisbeten hüküm süren vtnş Te ervelki yeeeyi Vedhi Beybı kıtaata ateş açfamaş olan m&hendia yolu denilen a a | tarafmdaidn! ge • cükunet, askerin, Kagrara ve Stad< mektebinde geçtrmislerdlr. WefsseL aksamüzari dîvanıharp tara. çilmez bir hale rethmifriT. lau mahalleleri arasmdaki sosya • Tostm Bey ismfade bhrlnc ah bkfmdan Sdama mahkum edflmiş ve geEvvelki aksam Ankara treni bu list mevzilerine ateş açmasile ye yflk araban ErenkSyumle kar» aapceyansmdan Inrk beş daldka sonra sebepie gidememiftir. Anltaradaa niden ihlâl edilmiştir. lantmua da kortanlmisrır. adliye sarayı avlusunda anlrraşt*r. ^ evrelki gün bareket eden trenlerie ttalycmın tekzibi Matlak yolanda bîr genç dondu Karbanlar kimler? Anadolu ımihteliti de dttn Gebzede Roma 15 (A.A.) Havas AjanEvvelki r«ce Refik Efendi ismm* Viyana 15 (A.A.) Askert krtakalmag^a mecbur olmuşiar ve ancak at muhabrrindent de 22 yaslarmda Malaryaii bîr genç, atla Heîmvrehrenlerm henuz mukave akşanva doğru Tıat açılarak Hay • tntizamı temin edehilmesme" yar9ci arkadasla birîtkte, kar tipUine met eden sosyalist merkezlerme nflıat darpasaya gelntelerl teanm ©dile dim için Avusturya hükumeti 1ehin« ragmen Maslak yoltmdan geçmefe bir hücum tasavvur etmekte oldukhri bilmhttir. teşebbüs etmişlerdır. Yolda Refik E bildirilivor. ölenlerîn ve yaralananlarm bir askerî müdahalede bulunmak Evvelki aksam tstanbula gelmesî ibtimali hakkında ltalyanm Londra fendi, arkadasiarmm tsranna ra£ • büyük bir brm musademelere ifti • icabeden Konya treni tzmite kadar men karakola iitiea ermek lıtcmerak etmemiş olanlardır. Bunlar, sos • ve Paris hükumetlermin fikirlerini gelebflmif, orada kalmts. Haydar • yokladığma dair ecnebi menabideı miş ve yalnrz baama yohma devam yaüstlerin vaziyet aidıklan muazzam psşttdan UB tnahfne trenf getımMv gelen haberlerin aksine olarak, t • etmiştir. amele evlerinde ot'irat kimselerdir. için tzmite gonderflnıUtir. talyanın, tamamen dahilî bir siya • Refik Efendiyl, arfcadaştarnun Ih Bir heftf Karlara gomSlen Pendik treri set mahiyetinde olan Avusturya hâ ban uzerine jandarmalar araştnrViyana 18 (A.A.) Retmt İsbTi. diselerine kuvvet veya bir başka v» Evvelki gece aaat dokuz bucukta mafa baslami«lar Te ravallı gend barat börosu tebliğ ediyorı sıta ile müdahaleyi duşünmediği ar Haydarpasa • Pendîk »eferanl ya • ZmcirlSrayu îl« tn kalesi araaında «Daba, dün bilhassa sosyalist belelaşılmaktadır. pan banliyB treni Kartal ile Pen • bir tuğla harmam içinde donmaf edİyenm mşa ettirmâş olduğu topiu Mdfk arasmda 23 tmcü kilometroda larak bulmuflardn*. «Avusturyaya harîçten yardnn il nalarda yerlesmiş olan sosyal demok • kar altında kalmıstrr. Lokomotîf taRefîk Efendinh» yolda donaea • tlmali ancak Avusturya hariçten a» ratlarin çıkardıklan isyamn mukave • mamen karlara gSmülmüstür. Yolğrnı anlıyarak hatmanm içine gfr • kerî bir tehlikeye maruz kaldığı tal met merkezlermm büyük bir kunn cular trenden çıkarak bh* buçuk kl» diği ve orada oidö^fi an1a«t1mishr. dirde hakh gSzükebilir. lutaat tarafmdan iskat ettirilmlftir. lometreiik mesafeyi yaya olarak Şişti • Mezbaha yolu BSyle bir meselenln mevzuu Haf Bu mönasebetle, bu bmalann içinde katetmek suretile Pendije gfdebii soiacağtna ibthnal yermeyi icap etŞehrin et nakliyati {çin çok ebem eturanlarm maddî iştiraklermi temin mî«Ierd4r. tirecek hiçbir şey yoktur.> mfyetli otan Sişli Mezbaha yolu adecek mimart telâkkilerden ziyade Bu tren ancak dün aksam kurfaevrelk! aksam karla kmpanarak dahilt bir harp rukuunda sevkülceyş Fransiz gazeielerinin neçriyati nlabilmiştfr. kamyoniarm geçmeslne fmkftn kalehemmiyeti gozonflnde tutularak yapılParis 14 (A.A.) Havas ajansı Haydarpasa • Pendflc Katrmni sag madı&mdan Beiediyenln kar malrlnnş olduğu gorfllmü»tür. bildiriyor: Avusturyadaki kanlı hâkarafı açilraciya kadar banlîyS tretıncaiie dün ba yolun açihnavma oaMuazzam taş v» beton kBdesi ha . diseler Fransiz matbuatını şiddetle lerf tek Kat uiermde seferlerml bflbşı1nn«tTr. Hnde yapılm» bu msaata karşı, yalnn* endışeye düşürmektedir. Bu hâdi • Be1edîy« reU! m«avral Hâmft B«y, yflk teabaurlarla yapmîslardır. topçu itesi müessîr olabilirdî.» seler, beynelmile! ntaiıiyette çok na Ankara trenlert dun onierfmfe b"ubn kar makmesmin Ise yaranvadı • z?k bh* «neseleyi ortaya koymakta Mâsddere edilen nlâhlar lutoan kar makinesîle yol açifanaİK (nw dair nesriyatin dogra olmadıViyana 15 (A.A.) Nimresmî b*e dvriar. Efkftn umumiveye gore A • •vretfle vakh'nde gitml»Ierda. ğrm, ?<şll MezKana yoltmnn kar yanata nazaran, sosyalistlerm muka • vu»turyanm Taziyeti başlıea devletmakinesile açtldrgtm, ervelki gfln Şark DemiryoUartndn lerm müşterek bir hareketini icap vemeti her tarafta kmlmış ve pek çok Bcyazıtta da kar yiffmlanmn bu maSark Demlryoliannda da. Çef • ettirmektedir. sflâh musadere edilmiştir. khı« ne kakkniabildigml s8yl«ml«keakSyüne kadar kar fazladır. BuHükumete gore ölenlerih Âyan meclisi hariciye encumen? tfr. ntm Içm kar makmesile yolun açılreisi Henry Beranger, Ajans Econo * Ma«Iakta aofSr Süleyman Efen '" miktari ma*rma mique Financîer gazetesinde yazdıdram idaresmdeki kantyon karlara Viyana 15 (A.A.) Basvekalet EvveTki reee Semplotn ek'spres! ğı bh* ntakalede diyor ki: saplanmış ve şof 8r jandarmalar *ayahuz Viyana •ehrinde, Slenlerm aşaBç saat teahburla gfdebîlmlf TB dfln cFaşIst ttalya, Naıi Almanya îla rafmdan kurtanimistir. ğıki Hsteshri neşretmistirs d« Xvnıp« trenlerî îkî aaat gecik bozuşmak istemiyor. Fakat, Viya • Bir otomobile karüar taldtrdı Polisten 2 0 ; Heimvehrenlerden 2 0 ; mlflerdh. BanHyB rrenlerl de gayrt naya yerleşmesînî de istemiyor. ttalaskerden 2 0 ; gonulffi efrattan 6; â*î Evvelki gece saat dokvx bucukta muntazam bh* rarette yapılmalrta • ya, Alman hükumetinm zamanm • Pendflc civarmda nranacfa* Hasan krden 140. BütBn bu cenazeler morga dnr. Bilhasaa YesilkSy crvaırrmfaki da eesaretini kirabil^ceğinî benüz B*ra ait TB şofSr Rifat Efendinfn sevkedilmiştir. kar yıjhnlarmın TOksekliği !k! meffimîl ermektedir. Fakat, icabında Maresmdelri otomobil İki kurt ile Bu yukanki rakunTar yabnz Sç gflnraya mtlteoavfzdn*. Maamafhl ye • Viyanayı fsgal etmekte katMyyen t« karstlaaimftır. rak vukuata aîttir. Gazeteler A vusturnlden Irrtma SaşTamadıSi *aWİrde reddüt gostermivece'ktir. tngiltere Kurtlardan bir! öfomobne iai • yada sosyal demokrasinm mhidamm • bugfln hattm (emfzlenece^I ttmlt eher halde Mületler Cemiye^ne m8 • dmrken tekerlekler alrma dücerek dîhneicfedtr. Tlp! durmakia Seralîer dan neHceier çıkarmakta ve hadîsatm raeaal edrimesmi Te Avustnrva'nın ezilmîs, digert kacmıştir. SofSr, yoen şayanı ibret dersl olarak umurat grearasna rtlzgtrm sîdd»»t!enmesf, eîmuhafazasmı tervîç etmektedir. Fa • la derann teblikelt gSrerek otomövın akamete uğradıgını kaydetmekte * raftaH kmrlan yoTlara yıgmalctadir. lcat, bundan ervel Almanya nezdinbili gerfye çevîrmis Te €sdi|f knr • dlrier. Telefon ve telşraf mahaberatt de bötün hukukt vasitalarm kulla • dım derismi yOzmOsTÖr. Anlrara Te Anadolu ile telefon v* Demokratlara gb*re kaç W*rf oldu? nıknasım istemektedir. Fransa, tnTipf esnaamda aç kaiate Sö Im • telyraf muHaberari dfln de temm eViyana 15 (A.A.) Royter Agîltereye bu hususta daha azimkâr dar krrrt efvar kSylerle Kartala feajansmm muhabhindent bir surette istirak eder. Cünkü Frar dar fnmisler, derriye jandarmalar Sosyalistlerin tahmin ettiklerine Telgraf batTarmda blrçok" yer sa biliyor ki, tulh ancak ittihat ile tarafrndan rBfek atesîle Varsilatı • g8re, Plorisbolf mahallesinde, ken muhafaza olunabflir. Ve zanıref lerde amra olduj^undan bu muha dı$Tndan kaçmtşlardir. dilerinden beş yOz kişi vurulup 51hasd olduğu takdirde Avusturya bü • b n« zaman baflanabilecegi Anadoln İaraftrida kazalar nflstur. kumetînm eonrine kıtaat * eı mek si kestîrnememektedn*. Pendikte Taslıbayrrda ottnan merYakalanan asflerden Kabler, bu retile VivananTn anlasma tarikile Maamafib resmt ve mtistaeel Ktan Vasıf Beyin çocu^u 13 yasla sabah idama mahkum edilmiştir. beynelmilel i»gali icap edecektir. graflarla fıalkm nldmm rrnda Mebtnet Efendi, evvelH afc" Bu, Vîyanada verilen İdam karar • mevcut bfr «JoIasVk hat ve telsizle Amerikada bir nümayiş şam Ri'evTepıen evıııe aonerlcen yt>I temfn edilmefctedîr. lannm ttçilncüsüdür. da soSuktaln Sayilnn*, donmalc tefi • Sosyaltetlerin son tahassGngah NewYork 15 (A.A.) Oç bm iTmitle muhaberaf munfazanı ükesi reçirmis T« mflskulatla kvr • lanna karşı, bugfin Sğieden sonra kadar sosyalist ve komunîst Avusturdır. Hattm daba ilerfsinde bîrçok taniabilmMfr. hücum basliyacaktir. ya konsolosluğu onünde tezahfiratts yerlerde telgraf dîrekterî yerleruıBasvekîl Dollfussun radyo île la bulumnuştur. înfıtsar fdaresl ameiesfnden SHden sSkClmfls ve teller kopmus b"uye ve Saziye Hanımalr, ervcTkl ak • Derhal eelbettirilen polis h»Hıâ • lunmaktadSr. Avrupa île muhabe Alemdağ arasmdaki telefon borul sam Pettdîkten Kartala donerken mı temin etmiştir. ra«a bh* aksafclîk yoktur. Sehh* telmuştur. donmalanna ram>ak kahnıs, o efrar •rraflan anzaya ttğramaîrns, yalnrz Başkonsolos M. Fisch'erauer A • Mekteplerde da bulunan boc«khan* müstahdemâ Oskfldar jandarnuntl» öraerli T» vusturyayı boykotajla tehdit eden Fırhnaya rağmen mektepler res komunîst ve sosyalistlerden mürekatlar atlamaz gozlerinin önünde par sonunda dilsiz Lui ile bh* baska hay raen tatil ediltmemistir. Bununia bekep bir murahhas heyeti kabul etlıyan bir bıçakla karsilash. Dilsiz raber dün talebenm çoğu ve ban dut polis memurlanmn kollan aramiştir. Lui eski marifethıi tekrarlamak hsında çırpmıyorlar, diğer birisî, pos muallimler vazifelerme gelememiş. Başkonsolos, protestolan hQkA tiyordu. tgzel serserinin bıçafı bıyıllı haydut ta upuzun yerde ya ler ve birçok dersler yapılamamışhr. mete bildirmeği vadetmiştir. tutan elmi şimşek gibi bir süratle tıyordu. Dün tekrar tipi olmak ibtimali nayakaladı ve büktü. Herif can acısi S00 olü, binleree yaralı Kleryo bağırdıı zan dikkate alınarak daireler erile baykırdı, diz çöktü. Onunla be • Bcrlin 1« (A.A.) Viyana poîîd, Bir ışıfc. Çabuk bh îştk! ken tatil edilmiştir. raber yere iğilen tgzel doğrulurken Polis memurlanndan bir ikisi cepmuharebelede şimdiye kadar beş yüx Şirket çımacın denize düterek yanında kendisine doğru çevrilmiş lerinden kîbritlerini çıkardılar. Bir den fazla Blii ve bmlerce yaralıya maboğaldu bir tabanca namlusu gördü. Dilsiz rafın üstünde küçük bn gaz lâm lolduğonu bildirmektedir. Bununla be< Sırketihayriyenin Boğaziçl sefeLui sersemlemesine rağmen tgzelin bası görüldu ve yakıldı. Bu Iftmbaraber bombardıman edüen binalara rini yapan 64 mımaralı vapurundan tabancasını tuttuğu sağ elini iki eli mn san ve sotvük ziyası kulübeyi enkazı alhnılald ölü adedi benüz meç. ile tutmuf, birakmıyor<fu. Bu itîbaraydmlatmca mücadele sahnesi mey> bir adam denize düşerek boğulmuş, huldür. Bunlar arasmda birçok kadı» fakat burnm kim olduğu anlasılaIa silâhı kullanmıya imkân yoktu. dana çiktı. ve coeuk bulvnmaktadn. v mamışh. Tahkîkat neticesinde ka tgzel süratle kendisinî tekrar yere z^staBsl Polis memurlanmn hepsi kulübe zaya uğnyarak boğulan adamm Taattı. Bu sırada tabanca patlamış, nin içinde idiler. Tuttuklan haydut rabya iskelesi cimacra Yanko olduIstanbul kurşun tgzelin bir kanş yukarısra lara hidclet. ve heyecanla bakıyor ğu anlasilmısrtr. dan geçerek karsi duvara saplan lardı. rnistı. Bu silâh sesini baska bir silâh Danka Ankcsa treni tgzel yerde yatan haydudun üsesi takip etti. Kleryo tgzeli oldür O3n «a/t 10 da tstanbula gelecck 17 şubat cun:artesî gQ. mek istiyen adama ates etmisti. Kim zerine iğilmişti. Kleryo da omın yaolan Ankar» treni yedi saat gecike . 4 30 da olduğu anlasılmıyan adam boguk bir nmda ayakta duruyordu. Ameri rek snat 17 de tstanbula «elmijtir. mı"?* ' Evinde verilecek olan B^™»»» feryat kopararak yere yuvarlandı. tlektrık kalı polis müfettişi bhaz sonra ayaamelî yemek ve pasta pisir* ** ğa kalkmca Kleryoya bakarak baDün gelen telgraflarda Anadolunun ne dersine butön hanımefenBu kanlı ve korkunç boğusma şzoı salladı. her tarafında $iddetli kar tipisi devam dileri davet ed e r . (13325) «ncak 30 aaniye sürmü«tü. 30 sanive (Mabadi var) etmekte olduğu kaydedOiyordu. (Birinci tahifeden mabat) ban vflâyet merkezleri civarmda mukavemet etmekte devam ediyorlar. edilen pek az kimseler icabet etmiştir. Danka vaziyet lavagazi Şirketij Anadoluda karakiş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog