Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

16 Sufeat 1934 Çumhurîyet Holivutta günün dedikodusu: Adolf Manju garip bir hile ile karısından ayrılmağa kaîkıştı Holivut son zamanlarda bir saklambaç oyunu sahnesine döndü. Bunun •ebebi şu: Her gün evlenenlerin ve bosananlann adedi arhyor. tzdivaçla rm ömrii gün geçtikçe kuahyor. Bu hususta haü hazırda rökonı kırmış olan san'atkâr, maruf «Tarzan» yani yüzücü Jhonny VVeissmiillerdir. İki filmi arasında eski kansını bo çamış, Lupe Velezle evlenmiş ve onu da boşamıştır. Lâkin asıl evlenme bosanma meseIderinde Holivutta gunün dedikodu surru teşkil eden macera Adolf Manjunun başmdan geçen sergüzeşttir. Adolf Manju da diğerleri gibi birkaç senedenberi yaşamakta olduğu kansından bıkrrnş ve baska bir artistle Leyla Hiyamsla sevişmeğe başlamışbr. EweIâ gizli kalan bu münasebet tabiî biraz sonra meydana çıkmıstır. Zeki bir adam olan Adolf diğerleri gibi bir skandala meydan vermemek içm ortadan kaybolmayı muvafık görmöş, Kansına: Anrtem hasta ben tıiandaya gidi* yorum! Diye Holivuttan aynhmştır. Sırası gelmişken şunu söyliyeüm ki Manjunun babası Fransız olduğu gibi armesi d« lriandalıdır. Yalnız kalan kansı Adolftm donu sünu beklemeğe baslamış. Adolf ta bu sırada, o Leyla ile birlikte Kaliforniya aahiTIerinden birine gitmiştir. Manju bir aylık gaybubetten sonra dörrüp gelmis ve kansma annesinin ölüm halinde olduğunu, asabî bazı haller geçirmekte olduğunu son arzusu • nun garip bir temermiden ibaret bu • lunduğunu söylemiştir. Guya annesl derra'ş ki: Seni evli görerek ölür gidersem gözüm açık gidecek! Saf kadın bu sözlere inanmıştır. Kocasmdan muvakkat bir zaman içm aynlmağa razı olmustur. Fakat tam mahkemeye müracaat edip talâka muvafakat beyannameleri verilecek sırada Adolfun annesi habersizce çıkagelroez mi? Kaymvalide ilk defa geKnmi gördüğü için bütün bu uydurma terti • battan kat'iyyen haberi olmadığnu söylemiştir. Manjunun kopmasından korktuğu rezalet işte o zaman basgöster • miş ve Adolf kaçacak yeni bir yer aramıstır. Bu garip sergüzeştin neticesinin ne olacağı henüz malum değildir. Şimdi 13c kan fcoca dargm yasamaktadırlarAdolf otelde oturmaktadır ve Leyla Hiyams ta ortada yoktur. Bir yerde gizlendi mi? Adolfla arasıra görüşü yor mu? Kimse birsey bilmiyor. Ötedenberi tesadüfe ve uğursuduğa çok inandtğı için son defa Ur iskambü fah yüzünden çevirmekte olduğu fUmi yanm btrakan Aanita Paae Greta Garbo yeni bir filim yapıyor G&vbo ner tnınını ortaya bir rivayet çıkjyor: tsveçli yıldız arbk Amerikada kalrmyacak, memleketme dönecek ve orada çalısacak. Her defasmda da bunun bir sayia • dan ibaret olduğu yenî bir filme başlamasile anlaşılıyor. Aym" sözler «Kraliçe Kristin» bit • tiği zaman da tekrar edildi. Fakat bonun da aslı olmadığı bugün tahakknk ediyor. ÇSnkü Greta «Kraliçe Kristin» fihnmm yorgunlugunu çıkarmak için iki h&fta dinlendikten sonra yenî bir filim cevirmeğe başlamak âzeredir. Bu f3mkt adı «Boyalı Duvak» tır. Tabiatîle bir faciadır. «Boyalı Duvak» m senaryosu bundan tam iki sene « w e t Mecham kmmdeki maruf senaryocn tarafmdan yazdmaga baslanmıs, araya giren bazı manialar dolayısfle bir türlü bitmemişti. Simdi senaryo Greta arafmdan o lcunmaktadrr. Okunması bitmce stüdye faaliyeti başhyacakfar. Şunu da ilâve edelim; Greta «Kraliçe Kristir»» filmi münasebetile dört senelik yeni bir krmturat imzalamıştır. «Kraliçe Kristin» munasebetfle diyo • nız. Ciinkii Kraliçe Kristin filmini A • merikayı elâkadar etmiyeceğirâ zan nettikleri için Amerikahlar yapmaga taraftar görünmemişler, ancak Garbonun orada kalmasmın bune muallâk olduğunu soyleyince cevirmeğe razı olrnuşlardır. Maamafih filim onlarm t^hmîni hi(âfma büyük muvaffakiyet kazanans • br. Adotf Manju ve *«nayrümak ia tediği karm Ânita Pege bir fal yüzünden üç ay filim çevirmek istemedi Holivuttaki yıldızlarm bahl itikat • lara iskambil, kahve ve saire faila rma inananlanndan biri de Anita Pagedir. Gece gündüz boş kaldığı zamanlar iskambil, kahve fallarile vakk geçirir. Hatta sokakta giderken, evde otururken bile kendi kendine niyetler tutar. Faraza yeni bir filim çeviriyor değfl mi? Evde penceresmin önünde otururken şöyle düşünür: Şu dakikadan itibaren ilk ola rak sağdan veya soldan erkek gelirse muvaffak olacagım. Kadın geçerse mnvaffak olamıyacagun. Yeni birsey alacak değil mi? A dımlannı tek çift diye sayarak atar. Faraza tek olarak hangi kapnun önünde durursa o mağazaya girer. Hele ayna kınlması, tofrada tuz devrilmesi, 13 rakamile temas ve alâ • ka onu çok korkutur. Geçenlerde bir iskambil falı açarken kendi kendine gene son filmmde muvaffak ohıp olamıyacağı hakkında niyet hrbnus. Tesadöf ba ya, netice aksi çikmış. özerine »tüdyonun »emtm« uğramamaga başlamif, kordelâyi y« mn bırakmıa. Rejisör, müdürler gelmifler, yahrarv nuslar, yakaımışlar, böyk seylere ln*n» manm manasızlık olduguna ler. Kandumak kabil o Güzel kız ancak üç ay sonra tekrar stüdyoya çtkagehniş. Herkes fasnns. O da sebebini anlatzmş: Eski fal dogrn mu, yanlts mı? dîye yeni bir fal açmış. Yeni fal eski falm yanlış oldugv neticesinî vermiş. .. i Tfrefa Garbo yeni çevirmeğe taşladıgı «Boyalı Duvak> fllminde Gary Cooper evlendi Bütün dünyantn sevdiği ve ettigi yıldızlardan Gary Coopern ni yınlanmak üzere olduguna geçenlerd* haber vermistik. Nihayet bu haber bir hakikat oldu. Nisan merasimi resmen icra edildi. Düğun de yapdmak Bzere. Garynin kansı olacak mes'ut kadı nin ismi Sandra Shawdur. Sandra ile Garynin münasebeti simdiye kadar HoKvutta krmsenin nazari dikkatim cei •' betmejtuştır. Halbuki Garynin Klara Bow, EvoXf<try Cooperle resmen nişanlanan Sandra Shaw Haftanın filimleri Neşeli olalım! <Melek> te «Neseli olalım!» Birkaç sene evvel Fransız artistlerinin Hohvuta gidip yaprms olduklan bir filimdir. Mevzuu bir kan kocanm basından geçen macerayı tasvir etmektedir. Mösyö Brown kansı Ketti ile geçirmekte olduğu ayni şeküde hayattan bıkbğı cihetle ondan aynhyor. Aradan zaman geçiyor. Bir misafirlikte yekdiğerlerine tesadüf ediyorlar. Brown kansmı incelmis, zariflesmis, tamamile değişmis buluyor. Tekrar btrleşiyorlar. Basrolleri Lily Damita, Adolph Menjou, Mona Goya, Tanya Fedor oymryorlar. Kartcdlar açarken te lyn Brent, Lupe Velez, Lüian Harvrey, Judit AUen ve Kontes da Fraso ile o lan flörtleri dünyannı dört kösesine kadar sayi ofanostu. Sandramn asıl ismi Veronika Balfedir. Geoç kız New Yorkun orta satfma mensuptur. Geçen yaz taiü zamanını geçarmek üzere dayısı Cedric Cibbonun yamna gebniş, onun kansı Dolores Del Rio vasıtasile artisüer mubitine girmiştir. Sinemaya intisap edince Sandra Shavr ismini almiftır. «Kartallar uçarken» Amerikada simdiye kadar tayyareciHc hayatma ait yapdmıs olan diğer fiKmler tarzmda vücude getirilmiş bir kordelâdır. Mevzua esas olarak yekdiğerini sevmiyen iki arkadaştan birinin öteki hakkmda yaptığı fedakârhğı tasvir ediyor. Jimmy, Henri muharebe meydanmda öU mediği halde arkadasmm cesedmi tayyareye alıp uçuruyor ve ona şeref kazandınyor. Basrolleri Fredrik March, Cary Grant, Carole Lombard ve Jack Oakie ovnuyorlar. Kordelâ fransızca dabledir. Ben bir fahişe miyim? «TflrJt» te Fakir tcdebe te «Fakir talebe» Abnanların eski ve maruf bir operetidir. Mevzuu genç bir k m seven ve ondan yüz bulamıyan ihtiyar bir miralayın ondan intikam al mak için fakir bir talebeyi kendisine Preos diye takdim ederek eğlenmek istemesini, nihayet bizzat tuzağa dü şüp kısn annesmi almağa mecbur kalmasmt tasvir etmektedir. Filmln eğ lenceli yerleri çoktur ve şarkılan gü zeldir. Basrolleri Berlin operasmdan «Bo ğaziçi şarkısı» mn kahramanı Jermila Novotna, Heinz Bollman, Friç Şulç oynuyorlar. Kordelâ almanca sözlüdür. «Ben bir fahişe miyim?» tsminden de anlaşılacağı veçhile döşkün bir kadmm hayatnu gözlerinirin önünde csn* landnmaktadır. Bu kadrtun adı Jeany Friscodur. Bu asnn baslangıcında San Fransiskoda olan zelzelede kocası ö • lüyor. Çocuğu kayboluyor. Kadın hayatmı sefilâne brr şekilde kazanmağa mecbur oluyor. Nihayet oğlu büyüyüp bâldm oluyor. Fakat kadmın esrarmı faşetmek istiyen biri meydana çıkıyor. Jermy oğlunun şerefıni muhafaza için adamı öldürii • yor. Oğlunun bulunduğu ntahkemeye düşüyor. Oğlu onu ölüme mahkum ediyor. Senaryo vakıâ yeni bir flkri ihtiva etmiyor. Fakat reji iyi idare edihniş • tir. Hele Ruth Chatterton ile James Murrayın temsfl kudreti fevkalâdedir. tKartattar üçarken* den («obfrf) J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog