Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

^Cumhuriyet ib HARPTE YAVOZ 164 A. DAVER Şehir ve memleket haberleri Adliye daireleri j Siyasîicmal Harp tehlikesi Kefalodaki Ingilizler, Yavuzun anî ve müthiş bas Idarî kısımlar Postaneye Profesör M. Lipman, kadın hastalıklarına ve kını karşısmda neye uğradıklarını şaşırmışlardı! kadınlarımızın bu husustaki maîumatının yerleşti Tam biı anda geminin pervane savurdu, onlar da yanmağa başladı. noksanma dair bir konferans verdi direği çanaklığmdaki gözcüler baBes on dakika zarfmda Kefalo koğırdılar: * Simalde tahtelbahir ve mayin var! • > infliüz lelsizleri mütemadıyen ımdat diye bağırıyordu Çünkü tngiliz telsiz telgraflan faaliyete gelmişti. Acele acele rçli yen telsizler nk sık ayni işaretleri verîyorlardı. Müteınadiyen tekerrür «den bu şifreli isaretlerin: * ttndat!> SCelimes: olduğu muhakkaktı. Bu kelımeye verilen ceraplar da ekse riya ayni idi. Anlaşılan Mundrosta İngiln filosu da cevaben: « Geliyoruz!» dryordu. Mnndrosta nvjtenddH mırhriplerle kruvazörlerden başka tngiltere • nin Bahrisefit filosuna mensup Lort Nelson ve Agamemnon zTrhhlannm bulunduğunu amiral biliyordu. Mü tarekenin ilk haftalannda dü«m\n donanmalan, tstanbula geldikleri zaman tngiliz filosunun nizam harbine dahil bulunan bu üri gemi, dretnot mnıfından evvel yapılan zırhlılann en büyükieri idi. 16,750 tona cesametmde 19 mil s&ratmde, 4 tane 30,5 luk ve 10 tane 23,4 lük ağir 27 tane 7,6 Hc küçük topla 8 lane 45 lik kovanla mücehhez ve a* Jrr nrhlarla mahfuz îdiler. Her birinm 860 kişi mürettebati vardi. Yavuz için buniarm 8 tane 30,05 Ink ye 20 tane 23,4 lük toplarile mücadele »ayanı arzu birşey değildi. tste bu sebeple Atniral Pasviç, Midilliye: ' Don ve bana iltihak et!> Emhni vermîşti. Amiral, düsman telsizlerinin faaliyetmden şüphele nerek ba*kına uğramak endişesile Mundrosa gîtmekten de vaz geçmiş ve Canakkaleye avdete karar vertnişt'* Midillinm telaizi bu haberi Ya • vuza hildirerek amiralden ne yap mak lâzım geleceğini sordu. Amîral telsiz telgrafla: * Dön ve bana îltihak et!» emrîni verdi. ytmda her taraf duman ve alev îçinde kalmiştı. tngilizler bu anî ve müthLş baskm karşısında neye uğra diklarmi şaşrrmışlar, sahildeki ba • rakaian ve evleri terkederek öteye beriye kaçmışlardı. Döşman tayyareleri hücuma başladı Tayyare istasyonunun bombar dunan edilmesine rağmen tngiliz tayyarelerînin brr kısmı çabuk davranarak uçmağa muvaffak olmus lardı. Bunlar, biraz sonra Yavuz ve Midilliye hücuma başladılar. Yavuz, Kefalo koyunu temizle • dikten sonra, amiral Midillinin su • aline cevaben geri dönüp kendisine iltihak etmesini emretmi» ve avde • te başlamıatı. Midilli, Yavuz* ilti hak etmek üzere ilelrerken, tngiliz nnıhriplerî de peşinî bırakmıyor ve bir fırsat (uhvrunda ansızın hücum etmek için gemilerimizi uzaktan takip etmek suretiV teması nıuhafasa edivorlardı. Fakat daima Midillinin top menzili haricinde kalmak ihtiyatkftrhğmı da uıtutnnıyorlardı. Onun içm Midilli bu müz'ic ve yapıskan muhriplere ate* edemiyordu. Yavux kendi agrr toplaril© bunlara birkaç yaylun göndererek düşman muhriple • rfni defetmek istedi. F&kat Midilli arkadan geliyor ve düsman gemi lerhıa aiper oluyordu. Amiral hem Yavurun toplarma meydan vermek, hem de adaiarm arkastnda gelen giden olup olmadığim anlamak için Midilliye ileri geçmesinî ve azamf süratle »eyrederek tmroz île Lhmni ara.'inı keşfetmesîni emretti. Midilli mayine nasıl çarptı tki gemi süratle ilerliyordu. Mi • dilli, Yavuzun önüne geçmek için azamî »üratle seyre basladı ve amiral gemisine yaklaşırken onun so • lundan geçmek için i»keleye düraen kirdı. Tam i*te bu esnada Midillinin loç tarafmda müthiş bir infilak oldu. Kocamtın bir su »iitunu geminm teknesme sürünerek direklerden daha yüksek bir irtifaa yükseldi ve olduMidilli, Kuzu koyundaki düşman gu gibi Midillinin kıç güvertesme mtmîtörlerinî batınrken Yavuz da indi. tnfilâkm siddeti o kadar azhn gene tmroz adasmin diğer bir koyu ve mukavemetsuz idi ki Yavuz bielan Kefalo koyundaki düşman gemilerile tesisatma hücum etmistî. Ya le sarsildı. Zavallı Midillide ise müvoz, bfitün heybet ve ihtişamile koy rettebattan yere vuvarlanmıyan, b«şmı bir yere çarpnnyan ktmes kul • da goründüğü ve on beşHkierinin mamifti. tlk »aşkmlık geçip te herflk yaylunı gürlediği zaman Kefa lodaki tngilizler arasmda müthiş bir kes ayaga kalkhgi zaman geminm bîr mayine çarptıği anlaşılmişti. Bu pantk oldu. Lrmanda depo gemisi osırada sadmenm tesirile bütün mfilarak kulianılan îki eski topsuz rettebat hâlâ az çok sersem bir halnrMı yatiyordu. Yavuz evvelâ bunde bulunuyorlardı. Geminin ikinci lara ateş acti ve her ikisrni de ajpr kaptanı, marangozlar ve saire berahasarata uğrattı. Gemilerde büvük ber mümkün olursa rahneyi kapatyanginlar çıktı. Sonra bu âciz ihtimak ve suyun diğer boln*el«re gîryarlan bir tarafa bırakarak takri mesine mânî olmak içm kıça do^ru ben on bin tonlttk bir n&lcliye gemİkoştu. Biraz sonra anlaşıldı ki Mi • «înî îki salvoda denizin dibine gönderdi. Tarassut istasyomtnu topa tu dilli çok büyük bir mayine çarpuns ve infilâkm tesirile geminin dihneni tarak tahrrp ettî. Tayyare istasyo ve dört uskurundan iki»i parçalanmınu bombardiman ederek benzin mıştı. Açilan müthiş rahneden «a depolanru berhava etti. Depolar lar içeriye hücum ediyor ve gemi miithiş tarrakalaria ve büyük alevsnya gomülü ler ve simsiyah dumanlar »açarak ya nin Inçı tedricen yordu. myorlaırdi. Yavuz sahildeki diğer düsman tesisatma da birkaç mermi (Mabadi var) Yavuz ne yapıyordu ? Hilâliahmerîn gençlîk teskîlâti ovyetlerle Japonya arasıntfa gerginlik devam ediyor. tki tarafın siyasî ve askeri ri « • cali vaziyetin vahametini daino» mevzuu bahsetmekte ve mes'uliyeH birbirlerine atfeylemektedirler. Umu mî Rusya komünist fırkan on yeHapisanei umumî binasmda ça. • dinci kongresinin sonunda Uzak lışmakta olan Adliye ilâmat dairesi şarktaki Kızılordu Başkuman • de yann Yenipostane binasına nekdanı Jeneral Blüher irat ettiği uzun ledecektir. Bu suretle idarî kısımlar bh nutukta Sovyetlerle Japonya alamarnile yeni binaya yerleşmiş olarasındaki gerginliği anlatmıa ve caktır. Hariçte yalnız icra daireleJaponyayı uzlaşmağa s«vk için Sov» irle ealiye, hukuk ve ceza mahke yetlerin yaıptığı tesebbüslerin netimeleri kalmıstır. Bunlann Po«tane cesiz kaldığını, Japonyanın Sovyet« bmasına taşınması için vaziyetin inlere hücum icin hazırlandığını bilkişaf' beklenmektedir. Yenipostane dirmiştir. bmas'nm satm almarak tamamlie Jeneral Blüher, Japonyanın ha. Adliyeye tahsn edilmesi fikri kuvzırlandığını rakamlarla ispata çavetlenmektedir. Bu takdirde Postane içm yeni bir btna ve bugünkü Pos lısmıştır. Mumaileyhin verdiği m« taine binasmda da mahkemelerin lumata gSre Japonlar geçen iki setaluknatına RÖre esaslı tadilât yapne zarfmda Şimalî Mançurid'e Sovrmlacaikttr. Bu hususta bugünierde yetlerin hudutlarına doğrtt 1000 kat'î bir karar verilecektir. kilometrelik yeni demiryollar yapmışîardır. Bu hatlann ancak üçte MVTEFERRtK bhinin ticarî f aydasi ve lüzumu vardrr. Diğer hatlar ise sırf sevkulceyş maksadile yapılmıştrr. Profesör M. Lipman ve konferansta haztr balananlar Universite binasına Uâve olarak Bundan başka Japonlar gene Sov vaziyete karsı ne yapüabüeceğira six Kadmlar Birliğinn tertip ettigi konyapılan tesrihhanenin msaatında bayet hudutlarına doğru 2,200 kilo • söyleym, dinleyicilerim? Bu mesele feranslardan biri de dün Halkevmde, n Irusurlar gorülmüs ve tahkikata metrelik askerî şoseler inşa etmiş • Tıbbı Adliye ait bir meseledir. Fakat Tıp fakultesi kadm hastahklan profe • ba»Iannu«tı. Tahkik komityoım, Malerdir. Bundan baska Şimalî Manher gün tesadüf edebilecegimiz misalsoru M. LJepmann tarafrodan veril arif Vekâleti insaat müdürü mitnar lerdendir.» miştir. Kenferansta gebelik, çocuk düçuride 50 kadar hava lunam ve Nihat Vedat Beyin Vekalet emrine surme, Iöğusa yatağmda ölüm, urlar Profesör Liepmann bundan sonra 1 üssülhareke vücud'e getirmislerdir. alınmasına lüzum göstermi* ve Nigibi meselelere temas edilmiştir. teşrinievveldenberi burada çalışhğrm Japonya Hariciye Nazırı son nuthat Beyin yerine mimar Aiâettin Bey ve yaptığı tecrübelere göre Türk ka Profesör liepmann 1927 de nesrettayin oiunmuştur. kunda Mancurideki Japon kuvvetdmlarmm kadm hastalıklan bilgisi humis olduğu bir eserinde kadm basta • lerinin azaldığmı beyan etmişti. Kısusunda bîrçok nasihatlere muhtaç ollıklarmdan yüzde ellisinm yanhş tedzılordu kumandanı bunu kabul et» dukiannı aniad'ğmı ve hastalık müd birlerden ileri geldiğini sSylemis ve DSn ögleden sonra Milli Türk Talememekte, evvelce Mançuride Ja detlerini geçfrdikten sonra faidesiz mfiHaseki hastanesine geçen hafta mürabe BirKği idare heyeti içtimaı yapılmışracaatlerde bulunduklanm sSylemis, ponya ancak 10,000 kisilik bir kurcaat eden bir kadmın fed halinden bT. tçthnada 1 mart tarihi, Namık Kebu halm onüne geçmek için de nasîhat bahsetnıiş, demifb'r ki: vet bulundurduğu halde sirndi mev mal gSnB olarak kabul edilmiştir. Bir* verici teşkilâtlar yapılması lâzımgeldiHk bir martta Namık Kemal için bir « Bu kadm, bîr ebe tarafmdan cut ordusunun üçte birin! orada ghn flâve etmiştir. ihtifal ympacakhr. yapılan tavsiyeierle bu hale gelmiş ve tahfit ettiğini, 130,000 Japon askeKonferanstan könser verinin elyevm Mançuride bulundu ÜNİVERSİTEDE rahmi deünerek 50 santimetre uzun rilmis ve toplantısonra birbu'muştur. rağunda bağirsağı dısan fırlarmfh. Bu nihayet ğunu, bundan başka Japonlar m müstakil Mançuri hukumeti ordusı» M4ARİFTE ADLİYEDE diye ayrıca 115,000 kisilik bir ordu teşkil ettikielerini ve Be Universite ıslahat müşavîri pro tstanbul Maarif rrnidür muavinliğine yaz Ruslardan 12,000 kisilik bir fesör Mals Maarif Vefcili Hikmet Geçen gece Tahtakalede Kutu ilk tedrisat müfettislerinden Nurullah Beyle gorüsmeic üzere bugün Ankaktt'ayı seferber hale getirdiklerin) cularda çıkan yangmdı» sekiz dÜic • Bey tayin edilmiştir. raya gidecektir. Profesör birkaç gun kân yanmıstı. thmal yüzimden yansoylemiştir. Jeneral Blüher, Sovyethükumet merkezinde kaldıktan gjma sebebiyef vermefc iddiasiie kulerin Uzaksarkta 300.tayyare bu • sonra sehrimize dönecektir. tucu Yakup ve thsan Efendiler ve lundurduklannı iddia ederek itiraj Bazı mekteplerde tatbik ŞEHİR İŞLERİ diğer bir arkadaşı hakkmda zabi • teri asılan, kasuıtı yapması edilen dif eden Japonya ricaline cevaben Ja« dolayısile taca tahkikat yamlraış ve hrpsi Adponların Mançuride 500 harp tayşikâyetleri mudp ohnuştur. Bunun ü liyeye teslîm ednsnîşlerdir. tstintak yaresi bulundurduklarını haber al zerine aşılar Iaboratuvarda tahlfl ettitstanbul Şehir meclisi dün saat 15 te haktmi tarafmdan yapıfan tahki dığını beyan etmiştir. lcat üzerine maznunlar hakkmdaki rilmistir. Sıhhiye müdürü A!i Rıza Bey, btrinci ret» vekili Cevdet Kerim Beyin Jeneral, Japonların, Sbvvetlerîn tahkikatın gayrhnevkv.f olarak detahlil neticesmde aşılarda bozukluk olriya»etmde toplandu Galip Bahtiyar B. vamma karar verilmistir. arazisine karşı yaipacaklan bir hümadığı anlaşıldığını, ası tesirile bazı söz alarak Bakırköyünün su îhtiyacuu cumun Japonya burjuvazisi için fe kimselerde kaşmtı olabileceğtni, bu • tekrar hahrlatb ve bu meseleye dair bir lâket olacağım da ihtar etmiştir. karar verilmesini istedi. Emin ÂK Bey nun üd üç gün zarfında geçtiğmi söyFransada büyük bir malî rezalete de meselenrâ gelecek celsedeki ruznaDiğer taraftan Sovyet matbuatı Iemiştir. sebep olan Staviskinin re*mmi nesmeye konulmasmı teklif etti. Balarköy Japonyadaki askeri grupun hare • rettiğinden dolayı Müddeiumumilik su ihnyact meselesinin meclism pazarKÜÇÜK HABERLER kâtını yakmdan takip ederek mu * tarafmdan Akşam srazetesi aleyhitesi günkü ruznamesine konmasma kafassal telgrafnamelerle maluma' ne açılan davaya dün de birinci ceBir firket memura ortada yok! rar verfldi. neşretmektedirler. za mahkemesînde devam edilmiştir. Bundan sonra Kunltoprak, Kayifdağ Yirmi beş gündenberi Göztepede Bu maiumata nazaran Japonya Neşriyat müdürü Enis Tahsin Be • oturan Şeref Efendi ismrnde bir mecaddesinin Kasnali, Velibey ve Bostan daki sryast fırkalar arasmda sokaklan ile Tasköpru caddesi kuram» yin sabıkası olup olmadığı hakkmmur ortadart kaybolmuştur. Şeref bir temerküz kabinesi teş • da bulunan evlerm Hasanpasa mahalda aorulan suale henüz cevap gel • Efendi bir sirket metnurlanndan olesinden irtibatlan kesOerek Tuğlaa kili hareketi çok kuvvet bulmus < mediği cihetie bu husustaki tezke • lup son günlerde sirketin müsteri • mahallesine raptı mnvafık förüldüğütur. Bu harekete Harbiye Nazm Jerentn tekidine karar veriknîs ve dane dair mülkiye encumeni mazbatan lerfnden 1600 lira tahsil'etmiş idi. neral Hayasi önayak olmaktadır. va talrk olunmuştur. okundu ve kabul edildi. 1933 biHçesiEttbba Odasına aidatım Ordu dathi kâmilen Harbiye Nazı* nin mahkeme masraflan maddesine vermiyenler nnı tutmaktadır. Harbiye Nazırı g< Oç bin Kranm m&nakalesme dair hesap lecek martta mühim vakayie hazır Etibba Odası idare heyeti geçen isleri müdürlüğünün müzekkeresi o • bulunmak üzere erkâni harbiyei ukundu. Bu da bütçe encümenine havasene aidatım vermeyen azaianndan tstanbul Barosuna kayitli avukatmumiye de dahil olduğu halde ubunlan icra vasıtasile tahsil ettir le edüdikten sonra gelecek pazartesi larm sayısı gittikçe artmaktadır. mum ordu kadrosunu değişthecekgünü tekrar toplanmak üzere rnecüs Bundan avukatlar sikâyetcidir. He mege karar vermistİT. tir. Ordunun hükumete karsı vazi • Aidatım vermiyen hekim, dis dağıldt. le Adliye yangmmdan sonra birçok yetine gelince, Jeneral Hayasi sa • hekhni ve eczacılanm miktan 50 muamellt durduğu için avukatla • bık Harbiye Nazın Jeneral Arakikadardır. nn isleri de büsbütün azalmsıhr. nin siyasetini aynen takip etmek» «Pertevniyah in çayi Bu hal bazi avukatlan bir tesebbütedir. Bu malumattan anla^ildığmaBelediye Memurlar kooperatif sirkePertevniyal lisesi son smıf talebesî se girmeğe «evketmiştir: göre, Japonyada aakerî grup eskisl tmm birind yıldönumü munasebetile dün öğleden sonra tstanbul HalkevinBaro meclisme 6 sene müddet gîbi nafiz olup memleketin bütün dün saat 17 buçukta kooperatif lokande mektepten aynlıslan munasebetile le yeniden avukat alınmamasi için kuvvet ve gayreti harp işlerme tevu tası salonunda bir dansh çay verflmisbir çay ziyafeti vermişlerdir. bir teklif yapılacaktrr. Kabul edilcih edilmis bulunuyor. Bu vaziyet Ür. diği takdirde alâkadarlar nezdinde Fesane fabrikası kooperatifi karşısmda Uzaksarkta gerginliğin Ziyafette, Vali ve Belediye reisi Muteşebbüsata girişilecek, fakat bu • Fesane mensucat fabrikası memur devam edeceği aşikârdır. bittrâ Bey 3e refîka ve kerimeleri, vali günkü kanuni hükümler böyle bir lanna mahsus olmak üzere bir koopemuavini Roca Bey, Belediye nraavim tahdit keyfiyetine tnüsait olmadığı ratif açmağa karar vermistir. Koope MUHARREM FEYZt Hâmit Bey, Şehir meclisi azalan, Beleiçin bu hususun temmi imkânlan aratifin hazırlıklan ikmal edilmiştir. Yadiye erkâm ve davetlüer bulunmustur. ra^bnlacaktır. nn açılma merasimi yapılacaktır. Kadınlar Birliğinde konferans Tesrihhane inşaatmda tahkikat Ta'ebe ProfesSr Malş bugün Ankaraya gidiyor Yangın snçluları Maarif mGdOr muavinligi Mekteplerde difteri aşısı Şehir meclisinin dünkü içtimaı Akşam aleyhindeki dava Avukatların bir teşebbusO mevzuu bahsoluyor Beledive kooperatifinin yıldönömö Tekirdaj Orlamektebinde deâisiklikler Tekirdağ 14 (Hususî) Orta mektep müdürü emal, riyazrye muallimi Asım, resim muallimi Tahsin Beyler Vekâlet emrine alındılar. izmir Belediye intihabı tzmir 14 Ağustosta burada ya» pılacak belediye intihabatı için yakmda hazırlıklar başlıyacaktır. Dun Hilâliahmer merkezindeki toplantıda balananlar Diin Hilâliahmer merkezinde, Hilâahmerin ükmekteplerdeki gençlik teşkîlâtmı kuvvetlendirmek üzere tstan • bolun kaza maarif memurlanmn isti rakile bir toplantı yapılmiftır. Teçkilât reisi Sivas meb'usu Rahmi Beyin rahatnzlığı dolayısile bu içtima Hnâliahmer idare beyeti azasmdan Akil Bey riyaset etmiştir. Toplantıda maarif memurlsn, kendi mmtakalarmdaki teskilât vnziyetini beab ederek almması lâzungelen ted • bnler hmkkmda mutalealanra bfldir mUlerdir. Başlıca temenniler şunlardir: 1 Krrtasiye muamelelerindeki muskaiât, teşkflâtm Iâyıkfle faaliyete geçmesine mani olduğundan bta muamelelerin basitieştirilmesi. 2 tstanbulda, bOHin mekteplerm gençlik teskilât subelerimn müracaat • lerile mesgul olacak bir merkez teskili. Gelecek hafU tesldlât reisi Rahmi ve Maarif müdürü Haydar Beylerin istiraklerile tekrar bir içtrma yapılarak bu mevzu Gzerinde müzakerelere de vam edilmesi kararile içtimaa nihayet verilmistir. İTelefon numaralanmız [(Gazetemizin telefon mımaralan, badema, şoyledir: uu tstanbul Kız Lisesinde, mektebin eski ve ye Maarif Vekiline telgraflar çekilmesine karar verıl • ni mezunlarmı birbirine tanıtmak için bir çay zi miştir. Müteakıben yeni mezunlardan Güzin Ha yafeti verilmistir. Çaya îstiklâl marşile başlannrş, nımla son smıf talebesinden biri nutuk lar irat et • mektep müdürü Sabri Bey bir nutuk irat etmiştir. miç'ler, talebe tarafmdan mektep sarkılan ve tstanİlk mezunlardan Naime Hanım, mektebin tarihçe bul Kız Lisesi marsı okunmuştur. Davetlilere meksinî yapmıs, Gazi Hazretlerile Başvekil Pasaya ve tep gezdirilerek toplantıya nihayet verilmistir. Başmuharrir ve evi: 24290 Oazeîe Tafirlr heyefl: 24298 Gazeîe Idaresi ve mal ile Matbaave Neşriyat Türk 24299 Anonim
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog