Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Telefon Numaralarımız I Gazetemizîn telefon numaralan değişmiştir. Yeni numaralanmız şunlardır Baçmuharrir : 24290 Tahrir MürJürlüğü : 24298 Matbaacılık ve Neşriyat Şirketi ve îdare : 24299 umhuriyel nnıınnıı «C44 İSTANBUL CAÛALOĞLU ODld Telgrat ve tnektup adred: Cumhoriyet. Istanbul Posta Kutusu: Istanbul, No. 846 P6rŞeilib6 15 Telefan: Ba§muharrir: 24290, Tahrir müdüru: 24298, Matbaacılık ve Neşriyat Şlrketi ve idare: 24299 Yeni Telefon Numaralarımız Gazetemizin telefon nomaralan d«ğismiştir. Yeni numaralarımu sunlardn*: 1834 Başmuharrir* : 24290 Tahrir Müdürlüğu : 24298 Matbaacılık ve Neşriyat Şirketi ve İdare : 24299 Fransa Ve Avusturya İşlerinde karışıkhk ransada zubur eden kanşıkhklar yafash diyebtliriz. Eski Cum hcnreUi M. Doumergue (Du • merg) sükun ve itüâf hükumeti diye bir hükumet teskil etti. Fırkalarm mücadeleyi terketmelerini istihdaf eden bu hükumetin bitarafane ve kat'î icraat istiyen efkân umumiyeye istinat et Kği roalum olmakla b«raber meclisler ve bilhassa meb'usan muvacehesmdeki tnueyyit kuvveti ne olabileceği pek anlasılamıyor. Azalan hükumete iş . tirak eden fırkalar yeni hükumeti kuvvetle totarlarsa isin arızasu selâmet sahiline götürülebileceğine hükmedilebiİTr ama Parîstr birgün için ilân ve tatbik edilen umumî grev sosyalistlerin pusuda olduklarnu alenen ifşa etmis bultmuyor. Binaenaieyh mücadele şimdilik binnazariye bitmis ise de kiil altuıda ateşin için içm yanmakta de • vam edeceği de açıktan açığa anlaşıh. yor. Parlımanter tnulde rejimin kuvveti halkm reylerine sık sık müracaatten korkmamakla temln olunabüir. Avrupada bu usulü en biiyiik emniyet ve selâmetle tatbik eden memleket:n ln giltere olduğu malumdur. Fransada teşriî devre içinde yeni intihabata müracaat usu'ünden hâlâ ürkülüyor. Bu nım istinat ett:ği rubî balet tarihî bir keyfiyettir. Büyiik thtiiâlden sonra muhtelif renmler geçhen Fransada •imdiki Uçüncü Cumhuriyet ancak bir rey fazlasile kabul ve ilân olu&abil • miş ve ük senelerinde bir de ufak teh. I'kecik atlatmıstı. Gerçi elli altmış senedenberi vaziyette büvük mkisaflar olmuşsa da cumhuriyetçi Fransızlarm habrasından bu korku hâlâ s'lireme miştir. İste bu tek noktadır ki Fran sada teskilâtı esesiye noktasmdan z man zaman hükumetlerin zayıflıkları nı ve ekseriya ise meclislerin haki mîvetmi intaç etmektedir. Nihayet a»ZO Ja M. Poracare'nin (Puankar*) frangı di«7?hmek îçin tes» ettijn millî îttihatla M. Daumergue'm ş'mdi yap • tığı mütareke ve itüâf hükumetleri milletin ve meclisin hamiyetine müra caatten ibaret idarei maslahat tedbir leri eüm)es:nden sayılmak lâzrmdır. Teşriî hayat yasıvan memleketlerde meclisin feshine imkân hazırlanmamış oldukça akıbet frünün birinde vanla • cak netice bir çıkmazdan ibaret ol m?k zaruridir. Evveice kendisine o türlü fîkirler atfedilmis olmasma rağmen M. Dou . tnergue meb'usan meclisinin feshinden müçtenip bulunduğunu açikca söyle • nrştir. Teşkilâtı esasiyede husule geti. rihnesi lüzumundan bahsettiği tadilâtta bu noktanm dahil olup olmadıjhnı b'lmiyoruz. Cünkii Fransada meclisi fesHetmek dahi isteseler eldeki teski • lâtı esasiyeve göre bunun icrası kolay ideğildir. Meb'usan meclisini feshetmek Için âyan meclismin revrni almak mec« buriyerî hayli zor bîr külfettir. Şimdiki halde yeni intihabah dü . eunmiyen hükumetin ortalıga akliselimi ve vatanperverliği hâkim kılmağa ça • hşacaği anlasıhyor. Eğer M. Dou mergue M. Poincare kadar muvaffak olursa Franstt bubranma ba defa için de hal ve fasledilmis nazarile baka bileceğiz. Ama bu defa için!.. Ondan conrasmda meselenin olduğu gibi durmakta devam edeceği unutulmamak lâzsndır. Şiddetli bir kar fırtınası, dün Istanbulu kasıp kavurdu Bütün vapur seferleri ve otobüs münakalâtı durdu, telgraf, telefon hatları bozuldu Vali Bey, ihtikâra karşı kat'î tedbirler alındığuu söylüyor Istanbul, dün birdenbire seneler • denberi görmediği şiddetli bir tipi ile karşılaşnus, kar ftrtman sehrimizin hayatmı bemen hemen inkıtaa uğraümş. br. Kar, şiddetli bir yıldn poyraz ruz gârile dün tabahtan akşama kadar çok şiddetli bir tipi halinde devam etmiş • tir. Fasılasız bir »ekilde yaysn karla şehir bastanbasa ortülmüş, birçok yerkrde sular donmuş*ur. Kar b'pisi ve rüzgâr yüzonden Boğaz, Akay ve Haliç vapurlarmm seferlerinde b'rçok intizamsızlıklar ohnuçtur. Kann kesafeti ve yollann kapan • ması üzerine bazı hatlarda tramvaylar da isliyememiftir. Usküdarda seferler tatil edilmistir. B<r taraftan Belediye ve Tramvay şirketi amelesi tarafmdan yollar temizlenerek şehir dahflinde münakalât temin edilirken diğer taraftan miitemadiyen kar bu yollan kapatmıs, Avusturyada vaziyet 1500 ölü var, yaralı miktarı birkaç bin! Bazı şehirlerde kanlı sokak muharebeleri dün de devam etti, amele mahalleleri bombardıman ediliyor, yer yer divanıharpler kuruluyor • > • m Tenkil harekâtında mühim rol oyrnyan Avusturya topçuları Tyrol (Tirol) mıntakasında Viyana 14 ( A A ) Viyanada dün öğleden sonra aksama kadar devam eden şiddetli bir top atesi yapılmıştır. Viyananm i*çi mahallesi olan Flo risdorfda haJdkl bir muharebe obnuştur. Ordu bu mahalleyi bombardunan etmekte devam etmektedir. Florisdorf mahallesinin Schmgdorf kısnn hükumet kuvvetleri tarafmdan tekrar i«gal edilmtftir. Simmering ve Favoriten mahallelerinde daha az ehemmiyetli mosade • meler kaydedilmiştir. Viyana 1 4 (A.A.) Dün akşam, saat 19 da, hükumet kuvvetlerinin nyan edenlcri şimale doğru sürdükleri Florisdorf mahallesî müstema bükâ . met merkezi arazisinin her tarafmda Favoriten mahallesinde, hükumet kuvvetleri Schutzbunda ait silâh ve (Mabadi altınct aahifede) Müthiş bilânço! Viyana 14 (A.A.) Royter ajann muhabirinden: Butun A • vmturya dahilinde Slenlmrin adedi 1,000 ile 7,500 arannda tah min edilmektedir. Bunlardan S ilâ 6 yüz3 yalnut Viyanada Slenlerdir. Yarahlann adedi ue bin' lercedir. Topça bataryalan, en gtmş îfft | mahallelerinden biri olan FlorU~ dorfu topla dSvmektettir. Burada ba*t evler ftctupmos, yanmaktadtr.^ Yangım a&ndurmek için hiçbir <«, şebbüs yoktur. Viyananm baxı noktalannda earptsmalar devam ediyor. '" Dünka kar hrtıneuı esnannda lstanbula gosieren btrhaç resım siddctle hüküm sürdüğünü büdirmekAkdenizden limanırmza dün gelmetedtrler. Ftrtınaya înzunam eden kar si beklenilen vapurlard an birçoğu Relmemiştir. Dün, Karadenizden bekle • tipi«, Karadenizi gene tehlikeK bir hanilen Millet vapuru tipi yüzünden gele koymustur. Büyükdere liman Jaîresi tehlike i " lememiştir. Evvelki gün ve dün Karadenize haşareüerini çekmiştir. Karadeniıde t t • ferde bulunan vapurlar en yakm liman. reket eden vapurlar, Büyükdere onünde, fırtına ve tipinin kesilmesmi beklelara kaçrmşlardır. mektedirler. Evvelki aksam Karadenize bareket Dün sabah, Liman şirketine ah maveden Gulcemal vapuru, Kabatasa ka • nalardan biri Selimiye açzklarmda a. dar gitmiş, fakat tipi yüzünden yoluna kıntıya ve b'piye tutufarak tehlikeli bir devam edemiyerek orada demirlemişvaziyete düsmüstür. Bunun üzerine i tir. Gulcemal dün de hareket edeme • (Mabadi dördüncü tahifede) miftir. /TSprü üstunün manzGran münakalât güçlükle ve inkıtalarla dt . vam etmistir. Denizlerde fırttna ve tipi Karadeniz L'manlarmdan gelen telgra/lar, poyraz frrtmasmm açıklarda Cenap Şehabettin dün defnedildi Merhumun yüzlerce hayranı, fırtına ve tipiye rağmen onun cenaze merasiminde bulundular Hariciye Vekili geldi Fakat vapur fırtına yüzünden Iimana giremediği için karaya çıkamadı, geceyi gemide geçirdi Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Beyin ttalyan bandvalı Kampidoğly va» purile dün sabah Pireden Umannruza gelmesi bekleniyordu. Fakat vapur, fırhna yüzünden ancak 12,30 da A hırkapı onlerine gelebOmiştir. Bu sırada fırbna daha fazialasb ğmdan Hariciye Veküimizi vapurdan almak için gönderilen motor Saray burnundan ileri gidememis, dönmeğe mecbur olmustur. Evvelce Tevfik Rüştü Beyin sabahleym saat 7,5 ta karaya cıkacağı bi lindiği için Vali Muhittin, Polis Mü dürü Fehmi Beyler, siyasî mehafüe ııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııı Müphem, fakat mühim bir haber! İtalyada askerî hareket mi ? Dün Anadolu Ajansı Paristen alınmış olmak üzere şu telgraf nameyi verdi: Parit 14 (A.A.) *Le Jour* gazetesinin Rotna muhabirine go~ re, Chigi (Kigi) sarayı ttalya hıtaatt arannda bir hareket görülmüştür, fakat bu harekâtın şu mulü tasrih edilmemektedir. Bu harekât, birkaç ay evveline ait bir erkâni harbiye plâmnın tatbikı olarak izah edilmektedir. Söylendiğine göre bu «man • tıkî tedabir» Triyeste ve Bolzano kolordulanmn bir hareketinden ve ordunun Padoueda tahşit edil[ mesinden ibcrrettir. Bu telgrafın ehemmiyeti ttal yadaki muhtemel askerî hare • ketin bilhassa Avusturya vak'alarile alâkadar farzedllmesi mecburiyetinden ileri gelir. ttalya mn zaten bu noktadan icap eden askerî tedt>irlecini almış olduğurm muhakkak saymakta hata yoktur. Fakat bu icabın tahakkuku takdirinde Avusturya istikame • tine doğru vuku bulacak askerî sevkiyalm yalnız İtalyaya inhi sar etmiyeceği de muhakkak gibidir. Bu vaziyet, müphem de olsa yukarıki haberin nekadar mü | him olduğunu tebarüz ettirmeğe kâfidir. mensup birçok zevat ve gazetedler, er> kenden nhfama gitmişler, vapur geldikten sonra da bir müddet Tevfik Rüftu Beyin karaya çilcm&siın Deicleıııış lerdir. Nihayet Hariciye VelriKmfrin gecc • yi vapurda geçirmeğe karar verdigi ajı> laşılrmshr. Tevfik Rüştü Beyin telgraflari Atina 14 (Hususî) Tevfik Rustü Bev Yunan sularmdan aynkrkea Başvekü M. Çaldarisle Hariciye N a .' zın M. Maksimosa teisizle teşekkürl*rmi b'ldİTmiş ve bu iki ricalin Balkaa itilâfmtn husule gelmesi hakkmdaki mesai ve sîyasetlerini takdîr etmistir. . rııııııiMiıııııııiMiınıııınaıııııiMiııınııımnnıınHtnııııııınıniMiiMiiMiıiH'nuıııııııııııımınmtııııınııum Haksızlık anlaşıldı Kibrit İnhisarındaki tensikat için yapt^ğimız neşriyatm doğruluğu tahakkuk etti Bundan bir müddet evvel, bir tasfiye bahanesile Kibrit tnhisarı şirketinden 20 Türk memuru çıkanl • mıştı. Sirkette Türk olmıyan birçok memurlar dururken ve şirket lüzumsuz masraflar yaparken tasarruf maksadile 20 Tük gencinin kapı dışan edilmelerinden şrkâyet edil miş ve gazetemiz bu haksızlığın tamiri için nesriyatta bulunmustu. Bunun üzerine alâkadar resmî ma kamlar ve bu meyanda sirket ko miserliği tarafından tahkikata başlanmıştı. Bu tahkikat tkmal edilerek fez lekeler Ankaraya gönderilmistir. Resmî makamlarca yapılan bu tahkiklerin neticelerine göre de sirkette yapılan son tensikat içinde bazı uygunsuzluklar ve haksızlık • lar yapıldığı anlaşılmış ve bu su • retle nesriyatımızın doğruluğu tahakkuk etmistir. Mütehassıs olmıyan bazı ecnebi memurlar a, çıkarılan Türk memur larm islerinin devredilmesi ve kadro harici bırakilan Türk memurlarına teamüle göre üçer ayhk maa^ nisbetinde tazminat verilecek yerde yal Fransayî takiben Avusturyada dahi kansıklıklar oldu, ve bu defaki kansıklıklar Avusturya nasyonal «os . valiâtlerile (yani Hitlercilerle) değil de sosyal demokratlarîa mücadele seklinde vuku buldu. Avusturya sosvaîistle rinfo muse'l?h r'duklan hükumetin meçhulü de§ild'\ O kadar ki bu defa ki raucadelelerde sosyalistler tüfek ve mitralyöz kuüanraıs'ar, büitumet te kendaerini fazla olarak topla tenkfl etmiştir. Bu surefle Avusturvada veni bir kargasalik unsuru daha çıkntns bulurnıyor. M. Dollfuss (Dolfus) arkasmda ka | lan kooruyu yakan kumandana benzi yor. Hitlercnerle mucadele ederken sosyalistleri de beraber alması be!ki makul olurdu. Avusturyada bunu bövle dü . Runen aküselim erbabı vok defildir. t»ter istemez ltal«an şeklinde bir fa fcizme suriikleuen Basvekfl Donfuss şimaiye kadar sosvalistlerle fırka olarak muzakere ve itilâf etmekten kaçmmıs ve mhayet onlarla filî muhasamaya Vün Cenap Şehabettin merhaman tabutu evinden çıkarıfir frirmekten de çekirtmemistir. Sosvalistler beHri nasvonal Hitlfrcilerle birle» ve mezarına teşyi edilirken... mezler. Fakat hük>"metJ(» m"«ıdele hatabutu, ait katta bir odada, fakat kenCenap, dün karlı ve hrtınalı bir haKnde bulunmalan Basvekü Doîlfuss içm disi evin hw tarafında idi. Hele ça vada sade; fakat çok hazin mera«imle fazla bir zayıflık teşkil etmekten hâli lışma odasındaki kitaplan arasından gomühiü. kalnvyacakhr. şimdi çıkmış gibi idi. Masasının üze • Yakın dostlan ve hayraniarı öğle . Son nâdiselerde dikkate «avan »u rinde, henüz açık duran kitabmda gözden pvvel onun Bakırköyde Yenima YUNUS NADİ (Mabadi üçüncü tahifede) baUedeki evinde toplandılar. Cenabm (Mabadi üçuneü tahifede) r Yann Oenap Şehabettin Yazan Halit Ziya Uşakizade Kibrit fabrikanntn harict manzaran nız birer ayhk verilmesi bu uygun • suzluklar ve haksızJıklar araaın • dadır. Resmî tahkikat ile de teeyyüt etmiş olan bu haksız hareketlerin tamirini hükumetimizden bekleriz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog