Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

YEDİGÜN Bugün çıkan nüsha « smda 200 hediyeli bir müsabaka açıyor. Bu harikulâde müsaba • kanin tafsilâtmı Cumhuriyet gazetesinin bu sayısinda okuyunuz ve derhal bir YEDİGÜN alınız. Onuncu sene: No. 3511 umhuriyel İSTANBÜL CAClALOĞLU Telgral ve melrtup adresl: Cumhurlyet, ötanbul Posta itutusu: totaatral, No. 248 TeJefon: Başmunarrlr: 22368 Tahrlr müdurü: 23238 Idare müdürü: 2236S Matbaa: 30472 Salı 13 Şubat 1934 Hayat Ansiklopedisi Biiyük bir kıtüphaneyi blr arada eviniıe getiren en faydalı eserdir. Her evde bir lane bulunmak lâzımdır. Mühim bir ihracat Maddemiz: Yumurta Balkan misakının imzasından sonra. umurta ticaret'irez üzerinde tetkikler yapmak ve kararlar almak üzere evvelki günden beri Samsunda bir kongre toplanmağa baslanus bulnnuyor. Cmnburiyet bu kongrenin ruznamesine dahil o!an maddeleri evvelce nesretmisti: Yumurta ticaretmm intizam ve rnkisafmı te • min edecek maddeler, ki bir taraftan yumurtalanmızın taze, borulmamıs ve standardize sekillerde sevkile malla • ruıuzm ib'bar ve kıymetini artocnak, d'ğer taraftan ihracatı kolaylastıracak ve çoğaltacak çareleri buluo çıkarmak g'bi seylere taalluk eder. Kongre ruznamesindeki maddeler arasmda hatta yumurtalanmızra behemehal İSmba • dan gecirilmesi gibi bir kaytt dahi çördnçürmize nazaran bu en basit tedbir hususunda bile ikmale muhtaç noksanlanmız bulunduğuna hükmederek ne yalan soyliyelim müteessir olduk. Nitekim birkaç senedenberi bazı ihracat memleketlen'nde yumurtalanımzın basan ticaret kaidelerine uygun olnu mıyan vaz'yetlerinden dolayı sikâyet • ler geldiğini isiterek müteessir olmaktaa hâli değildik. Demek ki öyle yumurta diyip te geçiüverilecek b*r mevMisakt imzalayan dort Jevlet hariciye nazırı Atinada zu Sıerinde bulunmuyoruz. Zâhirde Atina 12 <A.A.) M. Titulesko yey olamaz. Bu, hak3tî emniyet telâkküçük gorünen bu biiyük işte dahi Anadolu ajansmm Balkan hususî mu kiaidtr. Eğer tenkile iht:yaç hi&sedilecek hem de âcilen tashih ohmacak bü habirine su beyanatta buhmmuftur: oluna bundan vaki tedbirlerm kifayetyük hataianmız bulunduğunu kabtıl aizligi anlaşdtr. Çok nikür Atina misa. « Muahedename, kendhniz içm rhnek lâzım geliyor. kmın unzasmdanberi Balkan milletleri vücııde get;rebi'eceirînvz en kuvvetli Zâbirde küçük görünen büyük iş... içm böyle bir hal melhuz degildir. Balsulh vesHcalarmdando. Bunu yapan . Evet, oyledir; Vaktile Cumhuriyette kan milletleri arasmda açıkça çok kuvlann gavesi. imzalanm koymus olan bn mevzn üzerine yazılmıs btrcok mamilletleri, dünyanm üzerine çökmüs bu vetli tes*nüt bac'an vücude getiril " kalelerde iıah edilmis olduğu üzere ntu>tir. Bu tesanüdon kuvvetli olnvuı lunan umumî buhrandan çıkmaga meşimdiye tradar yumurta, üzerinde bel için onun înhisarcı olmamasma dikkat dar olscak yegâne çare olan sulh için l'T>aşlı hirbtr hunmetimiz sebketmediği edium'stir. Muahedemiz, onun ahkâ • de çalısmağa vakfı nefsedebilmeleri halde, kendi kendine ihracat maddele için onian hudutlanna ait kaygulardan nunı halîsane kabul etmek istiyeniere rimizin en iWı gelenlermden birtni teskurtarmakhr. İnsaniarm kaderi, 81 • açıktır. Muahedenamenm hicbor dev. kiı etmektedir. Tasavvur o'.unsun ki let aleyhme müteveccih ounadığuu mek değil yasamaktır. tnsanlarm meşsenede 25,000,000 kilo, yani takriben soylemeğe hacet yoktur. Tahaffuzî mSpalesi, çahsmak olmah, harp çıkararak 250,000 bütün sandık yumurta ihraç dafaa tedbirleri bir kinse aleyhinde bir takim tahribatta bulunrrtak oima ediyoruz. Yumurta ihracmdan mem degü, bir kimse lehinde yapıhr. Hn • malıdır, bir Karbm onüne ?eçmek için lekete giren para 78 milyon Türk lidutlarınuzı herhangi bir harbe karşı ortaya çıkacak herhangi bir mutaam • rasmdan a*ağı değildir. Bu vaziyet müdaiaa etmek istediğimizden dolayı za tasavvııratmı savet icra mevknne yamartacılık lehinde herhanjçi derecebizim. tecavüzkâcane niyetler beslemekkoyduğu takdirde kendismm mahvmı srade bir 'fftaHyaJt göstermemit oldu te olduğumuzn sovlemek trokı soguk > mtaç edecek çok vuksek bir kuvvet ğumuz halde kendî İcehâ>ne hasd bir tan tahaffuz etmek maksad'le arkan . karsısında kalacagı açıkça ve tam aa vaziyetÜr. Türkiyede tavukçniuŞmı fMttbadi aHmct tahıfecte) mamnda anlatmaktsn daha iyi trfçbİr fennî esaslara iotina ettirilmesi takdi rinde bir müddet sonra bu rakamın iki uç kat ve hatta fpderek sekiz on kat artnrası muhtemel deeil, kat'iyyen mümkün olduğunu bu lütunlarda de* faiarla izah ve ispat etmiştik. Tavukçulugun feımî esaslar dah:linde ileri götürülmesine intizaren mev • cat vanyeti olsun ıslah edebilmz. Samsun konsrresinin topla* nası sebebi de budur. Ne yapabilir'z, ne yapmalıyız meMİeleri gözönüne ahnınca diinya buhranı sebebîle bir taraftan nazlaran, diger taraftan daralan mahreçleri kısmen elde tutmak ve kısmen de coçaltmak içm vsrkuvvetim'zle çalısabiKrus cevabı kendilığinden gelir. Kongre müzakerelerinde yumutiacılığımızm ıslahma mevzu teskil eden birçok maddelerin tatb*kı zamana muhtaçb. Bunlar yapılsm, fakat yıonurtacdıgınuzı bugün içm maruz olduğu müskü'âttan kurtaracak en müstacel maddeleri takdhn etmek lâzımdır. Füırimizce vumurta işînde b'lhassa iki madde müstaceliyeti kadar ehemmivetle de nazarı dikkate almmak lâznnda: Rumen Hariciye Nazırı MTituleskonun bey anatı Amerikalı iktısat mütehassısları Celâl Bey dün heyetin reısı ıle gorüştü Ankara 12 (Telefonla) tktuak VekâJeti hesabına TSrkiye iküsadiyafa bakkmda tetkBcatta buhman Amerikah mütehasnslar heyetmin müdürü M. Dor bugü, tkttsat Vekili Celâl Bey tarafnvüan kabul ohndu. M. Dor, şmdiye kadar yapılaa tet • kikat hakkmda bir rapor hazırlamaktadır. Edebî bir matem Dün, büyük edip Cenap Şehabettini kaybettik Ustat, bir nezfi dimağî neticesinde Bakırköyündeki evinde hayata veda etti Türk edebiya tınm ve Edebiya Cedidenin en bü yük sünalarmda birini dön kayhc A : Cenap Şe) bettin oldfi; C. nap, ld Türk dili nm bilhassa nah yenileşmed ne, Türk nesri nin en ince zekf de edecek kadaı mükemmelleşme «in« amil olan «a yıh kalemlerde» btrmin sahibiydi aynea nazun tari himtzi zengmlef • tiren şiirler dt yazmıstı; Ce • nap, ki Servet Fünun edebiya tınm şahikala rından biri de mekti; onun sekiz on saat içinde, bir nezfı dimağî yürün • den devrilip git mesi bütün memleket ufuklann • d*a uzun v * na Vstat zin akisler bırakacakttr. Cenap Sehabettin, Plevnede şehit olan binbası Şehabettm Beyin oğluydu «Muahede, emniyet için bir vusul noktası, Balkanklann müşterek hayatı için bir hareket noktasıdır» İngiltere nereye doğru gidiyor? Meşhur muharrir Wellsin mühim bir konferansı tngfliz radyc nesriyatı şirketi, «İngihere nereye gidiyor» ve «In gikere hangi is • tOcamette gitme • lidir?» tsmi al fanda meraklı bir konferans sîlrile ci açtı. tngOiz ce, türkçe gibi, az sözte cok şev aoylenıeğe mösa»t bir dfldir. Bu Vr. Ven sualm iki manası karsumda tereddüt etmiyen hatipler doğradan doğruya memleketin hamri istikamette «itmesi icap ettî&ini söviemeğe koyuldu'ar. tlk konusan'ar nronarrH Weflsle (Veh)) Mr. W : mton ChurcbiU (Vinston Çur çjl) oldu. M. VeUe gore, fnt^kere nereye gH mcn ]»zım geldigini bifanek İstiyorsa; evvelâ bir nevi mivoplnk olan mîlliyetciTîkten kurhıîmalıdır. tHgiIiz monarri* ri dinliyicilerm'Jen, ruhan vatanperver ve «adalı» olduklan takdirde kendi sinî din'ememeierini rica ederek, bizzat tnjr'l'z olmak'an ve büvük bir me deniyete mensuo buiunmaktan iftihar ettiğrmi ve fakat tnçilterenin her memleketten ziyade, rojllî noktai nazar çercevesi irînde kaTmakta devam edene bofirvnku s*km<ılar>idan kurtulmıya (Mabadı dSrdunca sahifede) Cenap Sehabettin merham ve 1870 te doğmustu. Gerek Divan Efendüiğinde bulunan dedesi, ee (Mabadi îkînei sahifede) Fransada umumî grev Dün Pariste münakalât durdu, telefon ve telgrafiar islemedi, gazeteler çıkmadı, büyük nümayişler oldu Avusturya da karıştı Viyanada ürfî idare ilân edildi Kanb musademeler oldu, amele grev halinde, Viyana karanlıkta kaldı, gazeteler çıkmıyor Vapurcular ihtilâfı Vapurculuk Şirketi mudurune dıvor? VapurcululŞirketi his»edarlaruıdan, sirke thı bugünkü vasiyetine muhalif olarak idare meclisi azahk larından çeki lenler fikir ve dileklerini ihti va eden mufas sal bir rapor t dün tktısat V kâletine gönder Vapurculuk Strketi mislerdir. Bu raUmumî Mudurü, pora, idare mecMustafa Bey li» reisi ile muamelâtın tarzı tedvirinden çıkan ihtilâf üzerine istifa eden şirket muhasebe müdüriinüa, şirketin malî vaziyeti ve bilhassa heyeti umumiyede müzakere edilen bilânçosu etrafmda izahat veren ayn bir mektup ta raptedilmistir. Gayrimemnun hissedarlar, Va purculuk Şirketinde tezebzüp olduğu iddiasındadırlar ve bilhassa sermaye tahakkümünün önüne geç mek, ve sirkette, bir anonhn şirketten beklenilen dürüsti ve intizam la idareyi temin etmek için hariçte kalan ve takriben 300 bin liralık bir sermayeyi temsil eden diğer armatoırlarla anlasmak üzere temaslara girişmişlerdir. Fakat bu arma(Mabadi dördüncü sahifede) • rt~imayi*çiler Bahriye Nezaretini ateşe verdikten tonra (solda, duvarda «.Yaşattn KraA, Yaşasın Fransa!* ibaresi okunayor) Paris 12 (A.A.) Röyter Ajansı bildiriyor: Bugün ilân edilmiş olan u ,mumî grev dolayısile «Action Fran çaise» (Aksiyon Francez) den baska hiçbir gazete çıkamamışhr. Bütü» fa (Mabadi dördüncü sahifede) 1 Mabreçler meselesi 2 Ambalaj i|i Mahreçler daralddcça daraldı. Bize nUbetle en büyük alıcı msmleketler olan tspanva, ttalya, Fransa ve Yuna nistandan tspanya ile 2 ikincitesrin 933 taribindenberi müddeti biten eski mukavele yerine yeni bir anlaşma yapıla naımş olması yüzünden oraya gönderilen yumurtalanraıza hem ağır gümrük tatbflc edflmekte, hem de bunlarm dövizlerinm ibracma müsaade olunma maktadır. ltalvada agır gümrük var dır. Her sandık için, yani beher yüz kîloda 16 liraya kadar çıkan bu güm rük bu piyasavı yumurtaKnmıaa kıs men kapamış bulunuyor. Fransada kontenjan günden giine dars'dıği iç:n oraya da pek satamıyo'uz. Merkezî Avrupa piyasalanna hulul içm yoruluo usanroak bilmez sistematik çal^malara ve uSra«nalara ihtiyaç vardır. Dara lan bu mahreçleri genis'etmek içm âd tedbirler itt?hazı lâbüt göriinür. Ezcümle tspanya île makul bir anlasmada en mühim b r yumurta mahrecimizi kaybetmemek favdamız vardır. Ambalai ifine gelince, bu meselentn mühim noktalan kerertenm nev'mden ve talacra şoyle böyle olusundan ev vel bütün sandıklarm yanm sandık lara irca olunmastdır. Bunun faydalan pek çoktur. Ezcümle: 1 : Yanm sandrklar mahreçkrdeki alıcılarm tşlenne daha elveri?li geliyor. 2 : Yanm sandıklann mahreçlerde muayeneleri daha kolay. 3 : Yenm «andıklarJa yumurtalarm p«rhangi hk arua yüzünden kınhp JIIIUmillllirUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMinlllHIIIINMIIIIIIMIIIIIIIllHllllllllinilHIIMMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllinllllllllllltllHIMIIIIIIHIIMUIIUni Gençlik teşkilâtı Londra 12 (A.A.) Berlmden Royter ajansma bildiriliyor: Yukan Avuituryada LJnz çehrinde çıkan hâdiseleri protesto etmek maksadile Viyanada urnumî bir grev ilân edilmiçtir. Linzde idarei örfiye ilân edilmiş ohıp, nvtralyöz kuUanmak mecbuıyetaıde kalar» zabıtaya kar?ı sosyal demokratlar merkezj umumilerinde tahauun derek, mukavemet göstermektedirler. Şimdiye kadar, mezkur sehirde cere yan eden sokak muhsrebelerinde on beş kişi öbnüş, altmıs kişi yaralanmışbr Viyanada dahi bV arbede zuhur etmıs, elektrik cereyanı kesilmis, tramvaylarıtı işlemesi durmustur. Hiçbir gazete mbVsr etmsmektedir. *" ' HUâliahmer Gençlik teşkilâtı merkez heyeti reisi dün birçok mekteoie'de teşkilâtı teftiş etti Hilâliahmeri t gençlik teskilât'. merkez heyet reisi Sıvas meb'u*u Rahani Bey refakatinde Hi lâliahzner idare heyeti azasm dan Akil Bey otduğu hald« dün Çapadak: kız muallim, SelçuJc sanayi, fstanbul muhtelit orta mekteplerile tstanbu' kız ve erkek lUelermi gezereît gençlik teskilâ • ttnı tetkik et miştir. Rahırî Bey teftişlerin» kız muallim Viyanadan tnr manzara ve AVUMturya Başvekili M. Dolfüs vusturyada gece saat 19 dan it;baren herkesin yerli yerine çekilmesi emro lunmustur. Bu saatte bütün ot»ller ka(Mabadi ücüncü tahifede) Viyanada idarei orfiye ıınııımııııııııınııımııııııııııııııııınınıııınnmııııuııiHiıııiHiııııniHmıı Vîyana 12 (A.A.1 Yukan A ııımımııımıııımııııııııııımiMiıııııııııınımıııııııııııımıııımıım \ döküuneleri zaran daha mahdut. 4 : Alnn satımda yanm sandtklar Avrupada daha müteamel. 5 : Bu faydalarma bmaen bütün sandıktan yanm sandığfa geçersek memleketin kereste sarfiyah da çoğalacak. Burada bir tasla 3d kuş vuracağunna dikkat etmelidir: Yanm sandık yumurtalatrunıza fazla kıyn»et vwdirmekle beraber memlekete fazla kereste ve tala$ istimali yüzünden de fazla para getirecektîr. İşte yumurtacılıgnnnan ean alscak iki acele noktası. Uâve edeüm ki yanm sandık me selesinm tatbikı zaımna muhtaç d« gildir. thıaç iskelelermdeki alâkadar rcnu makamlara bir emir vermek ka • fidir. YUNUS izm<r mıntakasında tetk kler Baytndırda bir Kaliforniyah lzmir havalisindeki tetkik seya • hati esnasmda tktısat Vekili Oelâl Beyefendiye refakat etmîş olan mu • harrir'miz Alî Sürevya Beyin yaz • dıgı 4 üncü makale bugün 3 ürcü sahifemizdedir. *LIZ mektebi n d e n baslarmştır. Mektet>'n müdürü Bezer Hanım. Rahmi Bsye mevcut 500 talebeden yanstnın tes ve trkek Liselerinde gençlik tefkilâtı menmplarından bazıları kilâta dahil olduklaonnı, yakmda bütün talebeye tesmil edileceğmi, (Mabadi besinei sahifede)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog