Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CumhTfrlyel Müesseseleri Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi Cumharîyet 12 Şubat 934 Erkek ve kadın terzihanesi Süleyman Bey Böliikbaşı Beyoğlu, Asmahmesçit, Sofyalı sokak: 22 Zarafet, Metanet, Ucuzluk Yiyana nsalö : ıEn güzel, en güç, en çabuk ve en ucuz her nevi tabı işleri için sipariş kabul eder Daima yeni burufat kullanır En son sistem Rotatif, Tipograf, Litograf ve Çinkograf makinelerini muhtevidir PHILIPS Bu " Süperinduktans n ahizesi birradyo makinesinden beklenebilen bütün evsafı haizdir. Avrupanm en büyük radyo fabrikaları tarafından inşa edilmiştir tmlâk Ve fcyiam eankası ılânlan Saray kazası mal mudurlugunden: •• ••• • • • « « • • • Büyük Manika müstahsil ve müstehlikler kooperatif sirketi 14/ 12/933 tarihinde tktısat Vekâletince tasdik ve tescil edilmif olmakla şirketin mevkii tedavüle çıkardığı dört ciltte beheri beşer liralık dört yüz iki adet hisse senedinden damga kanununun 25 inci maddesi mucibince alınması lâzımgelen resim 8/2/934 tarih ve 997761/661 numaralı sandık makbuzile tahsil edildiğinden keyfiyet ilân olunur. Üç ve dört renkll ve renkslz pirinç, bakır ve çinko taer türlu kılişeler yapılır Telgral Adresi: Istanbul Cnmhuriyet Telefoo: 2236* Inhisarlar U« Müdürlüğünden: | Uçlan tırtıllı kursun zımbalı olmak üzere nümunesine göre (26) adet kıskaç yaptınlacaktır. Taliplerin pazarlığa içtirak etmek üzere % 7,5 teminatlarile beraber 24/2/934 cumartesi günü saat 14 te Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatleri. (668) (681) Yüksek Mühendis Mektebi Satmalma Komisyonundan: 1 Mektep kütüphanesinde keşif ve sartnamesi mucibince ta • dilen yaptırılacak sabit kütüphane dolaplarile, masa, koltuk ve banko tesisatları. 2 Keza işbu keşif ve şartname dahilinde merdiven ve döseme, parmakhk gibi inşaat alenî münakasa suretile münakasaya vaze dilmiştir. Münakasası 17/2/934 tnrihine musadif cumartesi günü saat «Î4> te icra edilecektir. Münakasaya girmek arzu edenlerin münakasa dan evvel yüzde yedi buçuk teminatlannı mektep muhasebesine tevdi etmeleri ve ayni zamanda bu baptaki şartname ve keşifleri birer lira mukabilinde Mektep Muhasebesinden tedarik edebilecekTeri ilân olunur. (373) İstanbul Millî Emlâk Müdürlüğünden: Muhammen bedeli pesin para ile Hasköy Turşucu mahallesinde Peştemalcı sofcağında eski 4 yeni 1 No.lı arsanın 1/7 hissesi 11 Üsküdar Selâmialiefendi mahallesinde Kabristan karşısı sokağmda 9 No.lı kârgir dükkân 576 Yukanda yazılı mahaller hizalanndaki kıymetler üzerinden açık arttırma usulile 4 mart 934 nazar günü saat 14 te satılacağından ta liplerin müracaatleri. «Mi (646) Cinsi ve Mevkii ' ADALARDA SATILIK EMLAK Esas No. 94 100 104 106 108 116 118 119 Teminaî Lip Heybeliadada Yalı caddesinde 2 No. gazîno 550 Büyükadada Nizamderesi sokağı 19 No. arsa 4928 metre murabbaı. 100 Büyükadada Nizam caddesi 7 No. arsa 1076 m.m. 107 Büyükadada Asıklaryolu ada 154, parsel 3, 1/2 hisse çamlık 12140 metre murabbaı. 151 Büyükada Nizam 5 kapı ada 159 parsel 3, 1573 metre murabbaı bağ. 50 Büyükada Nizam ada 155 parsel 3, 1/2 hisse çamhk 2960 m.m. 185 Büyükada Acem sokak ada 179 parsel 8, 1/2 hisse bağ 1238 m.m. 15 Büyükada Ebe sokak ada 95, parsel 3, 194 metre m. arsa 40 Büyükada Yorgolu gazino ve çamlık 1/2 hisse 430 Büyükada Nizam Seferoglu köslerinden müfre* maabahçe kösk ^ 500 Büyükada Nîzam Seferbğlu kösklerinden müfrej maabahçe kösk 700 Büyükada Nizam 3436 No.lı maadükkân oda 150 » Ayanikola 71/2 rıhtım arsası 7 » » 3 2 mükerrer No. 480/768 hisse bağ 50 Büyükada Ayanikola 32 mükerrer No. 480/768 hisse bağ 30 Büyükada Kamino eski ba£ gazino 51156 m.m. 250 » Kamino önü volisi 500 Heybeliada Değirmen sokak 2 mükerrer No. müfrez on kıt'a arsa MuhteJif Heybeliada tsmetpaşa caddesi 62 No. 86 metre arsa 17 Heybeliada İsmetpasa caddesi 64 No. 116 metre arsa 3/4 hisse \ • 17 Mevkii ve nev'i Tayyare Piyango Müdürlüğünden: Şartnameleri veçhile Piyango Müdürlüğü için 17 inci tertibe ait el ve duvar plânlarile renkli duvar afişi tabettirileceğinden taliplerin 13/2/934 salı günü saat 15 te komisyona müracaatleri. (669) YA HÜRRİYET, YA ÖLÜM Makedonya raeselelerUe Rumeliyi nasıl kaybettifimizi öğrenm isterseırz, Ali Naci Bevin bu kitabıni okuv unuz tanesi 100 kur Niyet Mani leri [ 100 Fal ] Bu kitapta 100 tane niyet manisi vardır. Kendı kendioizı fahna bakabilirsiniz. 10 kuruştur. I Çocuklar İçin 9 tane kurt masalıdır. 10 Kr. MUALLiM AHMET HALiT KiTAPHANESi • ısoi Kurt Mflsalları ÜÇ AYDA BİÇKİ VE DiKîŞ Tam idrar tahlili 1OO kuruştur. BiluI mnm tahlilât. Bahçekapı, Emlâk ve Ey • tam Rankası karşısinda IzzetfieyHam VBBHHHIBIBB. I1İ ^ 34 Fatih svih iiçüncü hnkuk hâldmli . finden: Mahkememizce terebesine vanyet edOen Şehremininde Uzanyusuf mahallesinde Raifpaşa sokağmda 20 evde mukim iken vefat eden müteveffî • ye Halide Hanımm alacak ve borçln • lannm bir ay ve iddiayı veraset eden» lerin 5ç ay zarfmda mahkememize mfiraeaat etmeleri aksi takdirde tereke nm hazineye devredileceği ilân ohmur. (13219) tstanbol Ticaret Müdürlüğünden: tstanbal maraagozku* cenvyetnm îdare heyeti intihabt 18/2/934 pazar günü Galatada Adalet hanmdaki ce miyet merkezinde saat onda yapılacakbr. O gün Galatada Pcalti, Yorgi Bajras, Takshnde Sofyanos, Şişlide Vi • rasiç fabr&alarmda ve saat on dörttea sonra tstanbal cibetinde Kürkçü han, Tavnkpazan ve Uztmçarsı crvann • da rey toplanacağı alâkadarana ilân oItmar. (13163) Alımı kolay Tesiri kat'î hakikî kaşe Baş ve diş ağniarile Grip ve nezleye en iyi bir sılâhtir (13020) KALMiTiN Gedikpaşa Biçki ve dikiş Mektebi Müderrisi Maanf Vekâletiiden vr Paris biçki mektebinden diplomalı Madatn NOEMi ASADURYAN, Gedikpaşa Balı paşı caddesi Esiıci Kemalettin sokagı Vabram Asaduryan Kt Eczanesı fe\kir.de No 1. Bir çok senedenbeti miiessesem yüzlerce terzi ve makastar me7unlannm muvaffakiyetleri ve içtiraaî havatta ihraz tttıkleri mevki dolayısıle gurur hısseder. En son ve kolay Fransız usulü ile 3 ayda tuvalet, erkek ve kadın tayyör ve beyaz takımlan teferruatile mükemmel ö£retir ve devir sonnnda Maarifçe mosaddak şehadetname vcrir. Mezun olan bir çok hanımlar kendi hesaplanna mektep açmağa veya terzilik etmeğe muvaffak olroujlardır. Dersler 1 Martta başlıyacakor. Talebe kaydi başlamıştır. Pazartesi, Salı ve Çarşamba gönleri öğleden sonra roüracaat BELSOĞUKLUĞU VE FRENGIYE YAKALANMAMAK İÇİN EN İYİ İLÂÇ 138 1S1 152 153 154 155 258 270279 280 281 PROTEİİN dir 50 KRŞ. HER ECZANEOE BULUNUR. | 3 OncO Kolordu ılânlan K. O. ihtiyacı için pazarlıkla 15,000 kilo odun ahnacaktır. thalesi 14/2/934 çarşamba günü saat 16 dadır. Taliplerin seraiti anlamak üzere hergün ve pazarlı ğa girmek için de o gün ve vaktinde Fındıklıda Kolordu Satınalma komisyonuna müracaatleri. «644» (677) Istanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: 1, 2, 3, 4 No. ambarlarla Sarayburnu ambarlannda mevcut bozuk basküller olbaptaki şartnamesine tevfikan ve pazarhk suretile tamir ettirilecektir. Talip olanlann 3 mart 934 tarihine tesadüf eden cu martesi günü saat 14 te Istanbul İthalât Gümrüğündeki Satınalma Kom<svonuna müracaatleri. Yukanda yazılı emlâk bedelleri peşinen tesviye edilmek sartile ve açık arttırma ile satılacağından taliplerin hizalarmda gösterilen depozitolarile ihaleye musadif 15/2/1934 persembe günü saat on birde subemize müracaatleri. '555) Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Afionim Şirketinden: Fabrikamızca çıkarılmağa başlananyenisene mahsulü toz ve hesme şeker?er 29 temnuz farihindea itibar n bin kilodanaz o mamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalar mız esk;si gibidîr. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyo ıunda veya depolarımızda. HUBUBATUNtAto SlHHAT VE krisliil Toz Şekerin kilosıı 3 6 , 7 5 Siiııılıkiii Kfıp Şekerin kilosıı 3 9 , 5 0 Ancak en az beş vagon şekeri b'rden alanlara vıgon başına bsş lira indirilir. Istanbııl haricindîki yerleroen yapılacak siparişier bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına s'gorta etîirilir Sipariş bedelinin tamamını gönderen er için S'gorta ihttyarî olduğu gibi en az beş vagoı s pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilâttan istifade ederler. KüVVEI Menbaıdıg Adres: İstanbuKda Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 4030 Telgraf adresi : Istanbul, Şeker Telefon No • 24470. Dr. A. KUTIEL Karaköy Topçuiar caddesi No 3 3 bafııp ve Başmufıarrtrt Xımu$ Nadt ümumî netriyatt idare euen Fozı tfieıt müdürü: HVemet UünlJ Uafbaacütk ve Netrtyat Turk Anotüm . tttaribm Yüzde soğuğun yaplığı çatlaklıklara mani olmak için B E Ş I R K E M A L L ^f ^ Suyu I I SOĞUKRLGINLIĞI, NEZLE, GfifP,BfJŞte DİŞRĞRILRRIİLE ROMRTiZMR î ç i n y e ^ â n e i İ â ç TABLETKATAGRİP! 5ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog