Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

12 £ubat MiIJî M. Vekâleti Tekaüt şubesinde işi bitenler Halil oğlu Ali ailesi Çankırı emvalinden resml senedi 33/36788 No. 27/1/934 All oğlu Hasan allesl Şarköy emvalln Malul neferler den resml senedi 33/35096 No. 27/1/934 Şaban oğlu Halil Eminönü «mvalln Yakup oğln Vasıf ailesi Çubuk emvalin<Jen resmi aenedi 34/290 No. 28/1/934 den resml senedi 33/38670 No. 27/1/934 Mustafa oğlu Tevflfc Çatalca «nvallnMahmut oflu M. Emln ailesi Bandırma den resmî senedi 34/344 No. 28/1/934 emvalinden resmi senedi 33'39405 No. Kerim oğlu Şaban Fatih emvallnden 27/1/934 resmî senedi 34/332 No. 1/2/934 Hüseyin oğlu Selim ailesi Biga emvallnKabadayı oftlu Hasan Şüe emTallnden den resmî senedi 33/31090 No. 37/1/934 resml senest 34/345 No. 1/2/934 Abdülcelil oğlu Seyit ailesi İnegöl emva Mehmet oğlu Şevket Görün emvallnden linden resmî senedi 33'39751 No. 27/1/934 resml senedi 34 '39881 No. 1/3/934 Salih oğlu Hüseyin aileai Reşadiye emva Karls oglu Ahmet Beykoz emvallnden llnden resmi senedi 33'35121 No. 27'1/934 resmî senedi 34'755 No. 1/2 934 Yusuf oğlu Ömer ailesi Susurluk emvaMehmet oğlu Hasan Konya emvallnden linden resml senedi 33/33184 No. 27/1/934 resml senedi 34/613 No. 1/2/934 Osman oğlu Halit ailesi Saray emvallnAhmet oğlu Mehmet Erzincan emvalin den resmi senedi 3337809 No. 27/1/934 den resmî senedi 34/40335 No. 1/2'934 Abdullah oğlu Yakup ailesi İnebolu emvalinden resml senedi 33/41663 No. Zabit yetimleri 28'1/934 Mlralay Hayrullah B. ailesi İzmîr emvaMustafa oğlu Mehmet ailesi Acıpeyam linden resml aenedi 34/1883 No. 29 1/934 emvalinden resmi senedi 33/41134 No. Blnbası M. Nazım B. allesl Fatlh emva28'1/934 linden resmi senedi 33 '40837 No. 30/1/934 Mustafa oğlu Abdullah ailesi Yalvaç Blnbaşı Ahmet B. allesl D. B*klr emvaemvalinden resmi senedi 33/38009 No. llnden resmi senedi 34/1963 No. 31/1/934 28/1/934 Yüzbaşı Halil B. allesl Ayvalık emvaMehmet oğlu Abdülkadir ailesi Ş. Ka llnden resmi senedi 34/1240 No. 30a/934 raağaç emvallnden resml senedi 33/38753 Yüzbaşı tzzet B. allesl Fatlh emvalln No. 28/1/934 den resmi senedi 34/361 No. 11/1/934 Abdülkadir oflu Süleyman ailesl ÇanYüzbaçı Hasan B. ailesi Befiktaf emvakm emvalinden resm! senedi 33'36780 linden resmî senedi 34/2531 No. 31/1/934 No. 28'1/934 Kolagası Osman B. ailesi Kadıköy emva Mehmet oğlu Hasan ailesi Babaeski llnden resmî senedi 34/1444 No. 31/1/934 emvalinden resmî senedi 33'39281 No. Mülâzlm A. Hamdi B. ailesi Fatih emva 28/1/934 llnden resml aenedl 34/336 No. 3O'1/9M All oğlu Kadir ailesi Kırşehir emvalinMulâzlaı All Aga ailesi Afyon emvalln31/1/934 34/717 No. A. Kâtibi M. Rüştü B. ailesi Beştktas. emvalinden 30/1/934 S. 2 kâtip Mahmut B. aHesl Fatih emvalinden resmi senedi 34/1334 No. 30/1/934 A. Kâtibi Mehmet B. allesl Fatlh emvallnden resml senedi 34/1395 No. 31/1/934 Çarkçı ytzbası Ahmet B. ailesi Fatih emvalinden resmi senedi 30/1/934 Çarkçı yüzbaşı İsmall B. ailesi Beyoğlu emvalinden resml senedi ,. 34/1132 No. 30/1/934 33/4C756 No. resml senedi den resml senedi 34/1164 No. Cumhuriyet DAVETİYE 13/2/934 sah gunfi «aat 16,30 da İstacbul Halkevi talommda yapdacak «Erzincan kurtulusu» na «rza edenlerin tesrifleri. tstanbul birinci iflâs ğundan: (13208) memurla • Sultanahmet Sulh Birinci Hukuk Hâkimliğinden: Hatke Hanım ve Nasit Bey ve Kıleoniki ve Kosta haramlann şayian ve mSştereken mutasarnf olduklan Sir • kedde Hoeapaşa mahaHesrade Muradiye caddednde atîk 4 ve cedit 47 nvmaralı ve ustfinde bir salon ve bir tavaaarasun h&vi bir bap şekerci dükkâninm tzaleî •iiyuu zmıııında füruhtu takarrur ederek müzayedeye vazedil nistir. Kıymeti mahamnıene*i 7400 liradır: Birİnd açık arttırması 20/3/934 tarinine musadif sah gunii saat 15 te icra oltmacaktır. Kıvmeti mohamm*n«nin vuzde yehniş besini buldufu takdiMe ihalei kaf rresi ysnaılacaktır. Buhnadıgı takdîrda en son arttiranm taahhS du bâki kalmak şartile 15 gfin möd • detle temdit edilerek SkİBC! arık arttırman 4/4/934 tarihrre mmadif çar • samba günB »aat 15 te icra kı^nmcakfar. fpotek sahibi alacakidann gayri • mcnkol Szerindeki haklamn, hosusile faiz ve masrafa dair olan iddlalarnn ev< rakı müsbiteleriie 20 gfin içinde bfl dhmderi lâzımdır. Ak.i takdirde haklan tapn siaHerile »abit olraadıkça sahş bedelînm paylafmasmdan harîc kalacakiardır. Arttırma »artnames! îşbn ilân tarflıKt^en îfbaren maMreme «alontma talik kdmtmşbr. Talip olanlarm kıymeti muhammenesİDm yuzde yedi bncupı ırisbetinde pey akces'ni hâ mîlen yevm ve «aati roezkurda Em;nonânde Gulbenkyan hanrada Sukauahmet birinci huknk mahkemesine 934/7 nmnara ile müracaatleri ilan oHmtr. Elâzîz hakuk hâkimliiindeBt Elftziz Poata ve Telgraf müdüru Luffî Beyin sabık Elâziz PotU ve Telgraf ihtiyat memuıu Halh EfetMÎÎ aleyhine açhğı alacak davasmm vapılmakta e • laa mahaketneshıde mBddeaajeyhin ikamettrâhı haztratı bîlmemediglr.dTn ilinen tebligat tfasma karar verilnv» ve muhakeme îçin tayin olnnan 8 f\ /9?4 salı gfinimde m&ddeaalevh geîme^! ğinden gsyabmda tahkikat :çra«n devamla müddei davastm isbattan h • han acizle mtlddeaaleyhe v«>mm teV • lif etmiş ve baAaca muamele y?r J aamıs oMuğmkba muddeaaley'i Halit Efeodinin 14/3/934 tarihme mâsadil carsamba gfinfl saat 10 da mahk?ma» nı'ze g«!mediği veya vekil goaJerme» diü takdirde rejainden nökul etml» addüa hakkmdaki nananK^onin v'caht gibi rmıteber aidedüerek bak^1ac ğı gıyap knren mekamma ka<m olmalr M • ilân ehsmtr. (13223) Ankarada Cumhuriyet İnşaat Türk Anonim Şirketinden Aşağıdaki mevaddm mözakere v^ karara raptı için 22 mart 934 tarihine musadif persembe günü saat 16 da şirketm meciisi idaresi bulunan Anka rada Güzei Izmir caddesindeki dairei mahsusasında his&edaran heyeti umu miyesinm alelâde içtimaı mukarrerdir. Şirket mukavelenamesinin 24 26 ncı maddejerioe tevfikan heyeti ^ır«wmi • yeye duhuî için asaleteo veya vekâleten yirmi hisseye malik hüsedarlarm hisse senetlerini yevmi içtimadan on gün evveline kedar şirket veznesine tevdi ve mukabilinde duhuliye varakalan almalan ilân olunur. Denîzvolları İŞLETMESİ AcenUlan: Karakoy Koprubası i Tel. 42362 Sirkeci Mühurdarzade 1 ^*> Han Tel 22740 MaameUleri Tekaüt Şabe. «nce ikmtd mdüerek reami tenetleri Mantazam Borç lar Müdürlağüne gönde rilenlerin Uiteleri: emvalinden resmî senedi 31/1/934 341204 No. Edvart Hazaryaa Efettdmin zimmetinizde uç kıt'a emre znuharrer senet linden resmi senedi 33/37110 No. 31/1/934 mucibince alacağı olan 685 liramn ma* Çarkçı yüzbaşı H. Hulki B. aüesi Fatlh amasarif Ve UcretS vekalet teroiai içia tatanbul asliye ikinci ticaret mahkeme> sinden istihsal eyledigi 22 tefrinisani 933 tahh ve 933/402 numaralı haciz ihtiyati kararma istinaden mezkâr ha« manunut haczedilerek, alacaklmın haciz yolile takip taleb* üzerinc mezkur adrese gönderilen haciz ihtiyati karar suretile ödeme emri ikametgâhuuz meçhul kalmasına bmaea tebliğ edilemc • Kitabı Maarif Vekâietince bu sene programlarına da kabn1 tdil mif oldugımdan, ilâaen tebligat ifası» Tiiştr. Rütiin ecr.ebî lisanı tedrisatındı csas oldu^u veçhile her uç na karar verilmi«tir. Tarihi ilândan t> kısmın mualhmlere mahsus nnshası da mevcuttur. tjbaren bir ay zarhnda borcanuzn maBirind kısım 21 Kc sariflerle birlikte ödemeniz laznndır. Borcun tamamnıa veya bir kurnma W« lkind , 31 w razınız varsa gene bu müddet zarfntda Üçüncii a 3n « 933/4S22 do»ya monarasik* aifabea 150 Muallim veya yazı ile icra dairesim büdiriniz v« MatbaaToptan aianiara ve mektep idarelerine iskonto bildirmediğiniz takdirde gene bu müdm yJa ve h ı yerde bulunur. det içinde ( 7 4 ) maddeye tevftkan mal beyanmda bulunmanız lâzımdır. Mal beyamnda bulunmazsamz hapisle tazDr. Nuri Fehmi yik olunacağnMz ve hakikate moha • Irf beyanatta bulundufumız takdirde hapîtle cezalandmlacagmız. Borcu 5deCağaloğlu, Süreyya B. apart. mez veya itirazda bulwnmaz»anız eetrt Saat l • 6 ya kadar icraya devam olunacağı. Mezkur haciz Tercüme 2321 •> ihtivati karar sureiile odeme emrmin teblifi makamına kaim olmak Uzere ilân olunur. (13199) 150 kuruş Zonguldak asliye hukuk hâldmliğinden: tstanbul iksnci iflfts memurlogundan: Zonguldağın Mithatpasa mahallesinSultanhamamında 33/58 numaralı de Arif Bey kızı v e Çaycumalı vari • magazada tuhafiyecilikle meşgul ba dat kâtibi sabıkı Nizamettin B e y kanlunmakta o'an Nesim Hayim Abuaf En Nusrat Hannn tarafmdan mumaileyb fendmm iflân 82934 tarihinde actlıp Nizamettin B e y aleyhine açılan boşanC 'an başka günlerde saat ma davasını tahkikat gününde flân«n tasfiyenin adi surette yapthnasma ka • (2,30 dan 6 ya) kadar tstanbul yapılan tebligat üzerine gelmediginden rar verilmistir. Divanyolu No. 118. Kabine te'ehakkında gıyap karan verilerek tahki1 Muflisten alacagı olanlarm v* fon: 22398. Kışhk ikametgâh kat 2 2 tubat 9 3 4 persembe günü saat istihkak iddiatmda bulunapJarm ala • Telefon 42519. ona talik kılıntnışhr. Gıyaben bir ımı amele sepketmemi* olduğundan üân ta caklannı ve utihkaklannı ilândan bir Fatih fldnci «rdh bukuk mahkeme ay içinde ikinci iflâs dairesme gelerek rîhinden itibaren beş gün içinde itiraz sinden: etmedi§i v e muhakemeye yevmi mexkaydettirmeleri ve delilleri (senet ve Aksarayda Otace«mede Ortaçeşme knrda gelmedİRİ takdirde tahkikahn defter hulâsaları ve saire) asıl veya mngıyabında inta^ edileceği üan oîunur. camiri ittisalinde kaîn 27 numaralı masaddak suretlerini tevdi eylemeleri(13222) lumü'hudut bir kıt'a yıkıcı arsasınm 2 Hilâfna hareket cezayı müıteltak«>m ve ifrazı kabil olduçu takdirde zim olmak üzere müflisfn borçlularmra Uzunkb'rvü asKye hukuk mahlj; ifran olmadın takdirde füruhtile be • ayni müddet içinde kendilermi ve borçtnesinden: laruu büdirmeleri. delinîn hîısedaran aracmda tevzîî huUzunkÖDrünun Yeni karyesînin 131 3 Müflisin mallarmı her ne sıfatia susu ve bu suretle »iiyuun izaleti haknumaralı hanesbtde Hasan Hüseyin oğolursa olsun ellerinde bulunduranlarm hi 1311 doğumTu tsmailm 1331 »enefcmda müddei ve hUsedar Aslan Efeno mallar özerindeki haklan mahfuz kaldi tarafmdan vuku bulan dava Sze • sinde askere almarak el'an «vdet el mak şartile bunlan ayni müddet içinde medi&i anlasılıîıjından hayal ve aserme muddeaaleyhlerden Mehmet Haydaire emrine tevdi etmeleri ve etmez • mah hakkmda malnmatı olatı kimse ri Beyie Salâhattm Beylerin mahkemelerse makbul, mazeretleri bulunma lerin bir sene içinde bu husustaki madıkça cezaî mes'uliyete ugnyacaklan ye g ehnemeleri sebebile haklarmda i lumetlannı UıurfîSnrü »siîve hıdcuk ve rüçhan haklarmdan mahrum kala lânen tebligat icrasma karar verilmiş. mahkemesme bHdirnielerî lâznnra i • caklan. teVie n'untır. (13221) olduğundan ve esasen Mehmet Hayn 4 20 şubat 934 tarihine musa Beyle Salahattu Beyin ikametgâhlan dif salı günü saat 14 on dörtte alacakyevmi muhakeme olan 26/2/934 tamechui oldugu mahallesraden mevrut hlarm Ok toplanmava gelrneleri ve rioinden itibaren mahkemeye geîmedîkilmuhaberle mubasir tarafmdan vaJd müflis ile müsterek borçlu olanlar ve lerî ve yahat mnsaddak bîr vekil götıkefHlerimn ve borcunu tekerful eden olaa tasdik şerhmden anlasılmıs oldn • dermedikleri takdirde gıyaplarmda ic«air kimselerin toplanmada bulunmaga gandan on b«f gun müddet zarfmda rayi muhakemeye devam edileceği i • haklan oldugu ilin oknrar. (13208) lla olunur. (13196) kaim ohnak ttaeta Balil oğlu Osman ailesi Boyabat emva resml senedi 33/34498 No. 31/1/934 Knzguncukta vakj hudutlmn ve mesahası muavyen eczayi tıbbiye ve kimyeviye Türk Anonim firketi miifliteaine ait (32155) lira kiym«H muhammeneli arsa ve UzerindcU fabrika binasile (4432) lira kıvmeti muhammeneli bostan mahalli ve keralik fabrika derununda mevcut makine a l i t v e edevatmdan 1 1 / 4 / 933 tarihli raporrfa tnünderiç 14510 lira ( 5 5 ) komf kıymeti muhammaneli aksami evvelce pazarhkla 38530 liraya talibine ihale edümis iken müfternm seraiti mukarrereyi ifa muçterinin f«raiti mukarrereyi ifa hine ve bütün bunlarra icra ve if • lâ* kanununun 133 Sncfi maddesl mucibînce 15 gün müddetle açıît arttırmaya konulmasma karar verilmi?tlr. thaleden evvelkî zamana aît bilumum versri ve rfisuro masaya v« ondan sonra sarfı lâztm gelen rüsutn v« vergi ve tellâliye v« ma»arifat muşterlye ajt olmak Szere bu *o» batm 27 nci aalı günü »a.t 10 dan 12 ye kadar satılacaktır. Satış bedeli peşin alınır. Kıymeti muhamm«n« • nin mecmuu olan (51097) ür a ( 5 5 ) knruş üzerînden vüxde yedt buçuk pey akçesi verilmesi ve betfeli ihale içm teminat gSıterilmesi mecba • ridir. Fazla izahat ve malumat almak Ozere satıs sartnantesi tarihi ilândan ihale zamanına kadar miisden resml senedi 33/32124 No. 28'l/934 terilere açık bulundurulmaktadır. Recep oğlufcraetailesl Sivrihisar emvallnden resml senedi 33/33365 No. 28/1/934 Bu serait dahilinde talip olanlarm tstanbul İsmall oğlu Mehmet ailesi Beyşehir em yevm ve vaktî mezkurda icra dairesi birinci iflis raemurlnğuvalinden resmî senedi 34/234 No. 28/1/934 na müracaatleri ilân olunur. Halil oğlu Mehmet allesl Ünye emvallnden resmi senedi 34/216 No. 281/934 tstanbnl Sçüncü icra memurhıfun • Mustafa oğlu Mehmet ailesi Çivril emva dan: llnden resmî senedi 33/20659 No. 28/1/934 Aksarayda Horhor İMnaiIağa mahalKahraman oglu Hamit ailesl 8usurluk lesinde Uruçgazi Çmgrırdaklıbo»tan emvallnden resmî senedi 34'545 No. sokagında 8/10 numarah hamanria 38/1/934 mddm iken elyevm ikametgihı meç All oğlu Hüseyin ailesi Cide emvalinden hnl kalan Halil Bedrettin Beye. Nefer yetimleri BflRTIN YÛLÜ DllDG A vapuru 12 DUnDA şubat PA7âBTFQi rHtRnıtoı Or. I 9 d a t l m ı n d a n Sirkeci nh. kalkacak (665) «Ruznam«i müzakerat» 1 Mcdisi idare ve murakıp raporlannın kıraat ve tasdiku 2 1933 senei hesabiyesine ait bilânçonun tasdikı ve meciisi id«renin tebriyasi. 3 Murakıp intihabab. 4 Mukavelei esasiyenin 12 nci maddesi muc;bince kıdem itibarile inhilâl eden iki azanm yerlerine diğer lerinin intihabı. 5 Murakıp ve meciisi idare azalaraun ücretlerinin tayini. (13197) izmir Cni. ıSKENDERiYE YOLU 18 II de Galata nhomından kalkacık doğ ru Izmir, Pire, Iskenderiye'ye gidecek ve dönecektir. (664) zmir Siirat Ptstası KONYA KAZAKItSl 12 şubat I 5 te DA7ADTFQi Galau Rıhtttanbul asliye birinci bukuk mahkemesiaden: otnından Nafu Vekâleti tarafmdan Fatjhte doğru Izmire gidecek ve döneÇarsamba caddesinde 167 numarah cektir. (663 hanede mukim sabık fen memuru Ahmet Hüdayi Bey aleyhine mecburi vazifesini yapmadıguKİan dolayı 711 lira 30 kurus okuma masarifinin tahsUi hakkmda açılan davanın mukaddema hfikme raptedildiginden ve bu baptaSALI 2 0 ^ e G a ! a t a nhtımiridan ki ilâmm muddeaaleyhe tebliği t n • Ö H U kalkacak. C ;idişte Zongulsmda barik dolayısile dava evrakile birI'.ite ziyaa uğratms oldugundan bahsidak, inebolu, Sinop, Samsun, le yenidi tebligatî mukteziye ifasfle Fatsa, Giresun, Vakfıkebir, TrabmSddeabihin tahh bükroe almman tazon, Rizeye, dönüşte bunlara Üâ lebile vuku bolan müracaat Sserine veten Sürmene, Orduya ugnyamfiddeaaleyh Ahmet Hüdai Beye çt • | caktir, (666) kanlan davetiyenin mumaileyhm 3ca> metgâhı H?nrasmm meçhuliyeti hase • bile bilâteblif iade edilen davetiyenin hakuk usulü muhakemel«ri kammmvn tstanbul açSacfi icra memuılugtsa • 141 inci maddesi mucibince il&nen tebdant liğine karar verihniş ve emri muhakeMahcuz v» paraya eevrihneıi m • me 3/3/934 eumartesi saat 14 te takarrer yazıhane eyyası 19 sabat 9 3 4 yin kı?"im<s oldufundan moddeaaleyh saat 13 ten 14 • kadar btrmd açık artmnmaileyhajra yevm vakit ve saati brma suretile Galatada yolcu saloo^ mezkurda mahkemede isbati viicut etkarfumda Firekyan hanmda 4 â n d mesi ve aksi takdirde de hakkında gıkatrada satdacaktn*. TaEplerin mahaJyaben mahkemeye devam oiunacafcı davet'ver'n tebliği malcnmma k^im ollmde mcmuruna mâracaatleri ilân e • mak ürere keyfiyet teblig oltımır. (13202) Trabzon Yolu 6UICEMAL (13194) Ali Nazıma Beyin La Cîef du Franças Fransızca Muallimlerine Lse ve Orta Mektep ZIÖAAT STALİN Haydar Ritat Beyin Yeni çıktı Göz Hekimi Dr. Hafız Cemal Dahîliye mütehassısı 'ADA BiPiKTiDEN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog