Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Cumkuriyet 1? Hihâye Yampın Ibraam Yarun saat sonra BeyazıttaJri kah velerden birinde bir silâh patlaımstu tbrahim yaglıkçının oğlunu taro «kağmdan vurdu; fakat namlu ile hedef arasındaki istikamet iğriligi, yarabyı öliimden kurtardı: Kurşun deriyi sıyınp geçmişti. tbrahim hapse ve yaghkçmın oğlu gerdeğe girrli. Cemile ile, Tavsantasında, bir tahta evHe oturdular. Çocuklan oldu. tbrahim, senel^rden sonra hapisten çıkınca mahallesine kostu ve daha o gect, ya'sıdan sonra, Cemilenin evine kundak soktu. Yağlıkçının oğlu, tutu •an evden kaçarken, bib'sik viranede kafffsma n&v bir sopa yemis ve bay • gın düsrr.ü», gen« ölmemisti. FaVat bu «efer tbrahim yakayı sıyırdı. Ortada delîl ok'u. Arhk, tbrahim, geceyanlan koşe • baslarmı tutuyordu. Sabahiara kadar yağlıkcmın oğlunu beklediğî oldu. Ah, eğlenti veva tiyatro dSnüsü bir şura • dan sreçse!... Fakat yağhkcmm oğlu evinden çık • maz obnustu. Vazîyeti bOiyor veva hissediyordu. Esasen Cemile d e o n gündur hasta idi, başmm ucundan ay • nhnamak lazmadt. Hayat pahalılığı Son hesaplara göre bir aileye nekadar varidat lâzım? tstanbu] Ticaret Odası, geçen kâ mmuevvel ayına ait gednme eodeksini dün çıkarmıstır. Buna nazaran, kânunuevvelde hayat pahauhğı, harpten evvelkine nazaran yuzde 1053 nisbetmdedir ve tesrini • samye m'sbetle biraz yükseklik te gö • rülmüştur. Bu yükselme bînde 18 kadardır, fakat brr sene evvelki vasaHye nazaran hayat ucıızlamıstır. Aradaki fark binde 19 dur. Bu fark 1929 senesine nazaran binde (328) i bulmustur. Son endekse gore, bes nürustan murekkep orta halii bir ailenöı avlık gecmrne ma«rafı 122 It^a 2^,^0 kurus olarak tesbit edilmistir. Bu masrafm 35.68 Krası viyecek v e içecek maddelere, 11,68 lirast yakma. avdm'anma, temizleme maddeleripe, 28.50 lirası givecek esya ve ev esyasına. 25 lirası ev kirasma, 13.75 I»rası dî£er muhtelif masraflara, 763 kurusu tasarruf veya sigorta bedelhıe avnfmutfar. Tayyare piyangosu 16 ncı tertibin 4 üncü keşidesine dün başlandı. büyük ikramiye buşüne kaldı On altıncı tertip Tayyare piyangosumın dördüncü keşidesine dün Universite konferans salonunda başlanmıştır. Bu tertibin en büyük ikramiyesi olan yirmi bes bin liralık ikramiye dün çıkmamıştır. Keşideye bugün de devam edllecektir. Büyük ikramiyeden başka on bin ve dört bin liralık birer ikramiye ile yirmi bin liralık bir de mükâfat vardır. Dünkü kesidede ikramiye kazanan numaralar sıra tertibile aşağıda dır: 10769 11517 12193 12987 14469 15176 17208 18175 19597 20797 21533 22762 24160 10855 10885 11041 11065 11347 11483 11782 12059 12082 12115 12165 12169 12339 12525 12568 12669 12684 12845 13291 13481 13757 14041 14289 14421 14600 14773 14775 14776 14865 15149 15490 15590 15656 15770 15998 17020 17251 17256 17355 17460 17483 17983 18474 18567 18739 18911 19303 19551 19613 19682 19898 20146 20328 20524 20852 20886 20944 20947 21121 215C3 21732 21779 21749 22134 22184 22715 22863 22928 23282 23793 24071 24032 24202 24398 24413 24456 24849 (" Bu akşamki programj JLSTANBUL: 18 plâk neşriyatı 18,30 fransızca ders (ilerlemiş olarJlara) 19 Dr. Şiıkrü Hazım Bey tarafından konferani ve Ajans haberleri 19,30 aaz: (Bedayii Musikiye heyeti) 21.20 Ajan» ve Borsa haberleri 21,30 Necip Yakup Bey idaresinde orkestıa konseri. ANKARA: 12,30 r>lâk nesriyatı (13,30 a kadar) 18 alaturka saz 18,45 dan« havaîan 19,20 alaturka saz 20 A * jans haberleri. VİYANAJ Nah, işte, karşı kaldtnmdan giden o, ta kendisi, Cemile, güzel Cemile, ta kendisi; bel kınşından, göğsünü şişire şifire, omınlannı gere gere vüriiyüşündeo belli. Ta kendisi, Cemile, güzel Cemile, ah! Bu ahı çeken tbrahimdi, «Yanpm Ibraam». Cemileye brtiyordu. Kum • kapı Nifancasmda, geceyanlanndan sonra brr sarhos narası duyulduğu zaman. mahalleli şöyle söylerdi: «Yan pwı îbraamdn* bu. Gene CemUenin afkına kafayı çekmis.» Cemilennı aşkma! Bu söz mümkan olduğu kadar doğnı idi. tbrahim btmn botün mahalleye, kahve'erde veva dükkânlarda, gayriresmî bir tarzda ilân etmitti: cAIlahm bildiğmi kuldan ne ssklayrm? Bu kızı seviyorum.» Fakat bu kız onu sevmiyordu. Bir facia hazırlığı içm bu kadan kâfi: Bu kız, Cemile, güzel Cemile onu sevmi yordu ve bütün mahalleli biliyordu kî onun gönlii baskasmdadrr, yağhkçınm oğlu Tevfikte. Nikâhlarmm yaklaşhğı da söyleniyor. tbrahim, o gun, Cemileyî Lâleli a parhmanlaruun önünden hızla Aksa • raya dopru inerken görünce, verdiği kararı iyice hazmettiği zamanlarda yaptığı gibi kasketinin önünü gorleri» nin Sstune doğru çekti, ellermi yan Iara sarkrttı, yere tükürdü ve kostu, Bir ik" dak'Tca sonra Cen>îleyi orrruzlarms 3,000 Iira kazanan 13224 30 Iira kazananlar 93 114 269 278 360 361 377 515 532 650 795 970 1007 739 1098 1146 1205 1208 1264 1295 1378 1900 1930 1931 2152 2279 2470 2559 2690 2756 2813 2825 2910 3104 3184 3246 3262 3333 3428 3445 3492 3552 3649 3690 3768 3434 4150 4483 4502 4743 4952 4955 5085 5106 5253 5338 5375 5405 5464 5616 5738 5823 5S45 5942 6008 6117 6140 6143 6180 6197 6256 6370 6418 6451 6525 6562 6725 7092 7166 7187 7308 7309 7339 7367 7522 7574 7638 7713 7764 7859 8034 8185 8389 8443 8463 8555 8577 8597 8831 8895 9019 9147 9631 9752 9848 10127 10201 10287 10540 10594 10710 10802 108O6 10878 11034 11096 11104 11144 11196 11209 11346 11359 11375 11452 11503 11525 11584 11734 11767 12C13 12038 12123 12141 12144 12256 12305 12586 12641 12645 12703 12761 12777 12898 12947 13099 13148 13155 13470 13482 13522 13649 13680 13699 13798 13881 13857 13908 14023 14030 14C65 14108 14163 14223 14307 14321 14361 14414 14693 14827 14979 14996 15235 15262 15294 15419 15497 15542 15550 15553 15569 15593 15606 15629 15743 15745 15850 15943 15975 16314 16030 16114 16288 16324 16377 16478 16692 16751 16917 16947 17196 17348 17436 17613 17887 17920 18178 18279 18284 18309 18405 18534 18599 18700 18793 18827 18857 19033 19208 19269 19310 19376 19437 19505 19545 19601 19659 19677 19709 19929 19964 20017 20135 20237 20280 20534 20675 20715 20873 21118 21126 21344 21465 21531 21537 21743 21806 21837 21978 21989 22136 22227 22277 22458 22567 22630 22663 22788 22789 22810 22812 22842 23132 23167 23198 23264 23461 23494 23643 23680 23789 23917 23999 24020 24122 24196 24420 24750 24897 2,000 Iira kazanan 20221 1,000 500 150 972 6542 833« 15889 23978 Iira kazananlar 3753 8293 Iira kazananlar Iira kazanan ? ar 2321 7082 8470 16607 2581 3418 7138 7208 9878 12200 16944 17597 4227 4273 7419 8094 13054 14790 17755 21474 4740 8265 15831 21947 1170 3143 3631 5115 6661 8513 8956 8961 10957 12386 12640 13889 14157 15268 15864 15906 17452 19798 21568 22179 24469 Bir aksam, tbrahim Kumkapı meyhanelerindep birrode içîvordu. Bir siralık, kadehi ağzma götörih* ken yerine bıraHı, yumruklarile ?öz Kız biran «asndı, fakat tbrahimt golerini u$wturarak kaoıva baktı: Tevrüice, gururunu iliklerine kadar dol • fflc! Yağlıkcmm o S h Tevfîk! treri gi • dırirnk dimdik ve taf gibi durdtt. riyor! Hetn tbrahimm orada oldujfrmu tVrahim evvelâ birsey soylememis • gprdugu halde grrtyor ve ona doğnı ti. Ellermi arkasma koydu. Çenesini yfiribror! geriye çeken, dudaklarnv birbirme geYanpın arka cebtni okyadı. çiren, ağnnm etrafmı smirli ve gergm Tevfîk dosdosru arelmM, tbrahunm bir bururak et halkasfle çevtren siddetli masasmda, karsnuMlakî iskemleyi çerradesini ayarhyormus gibi durdu, kızı kip oüımıujtu. Gozleri laplarmmdi. teoeden tımaga kadar gözlermin îçine tbraun! Dedi. kardeşim, bana ahp bosakh, bir durus ve bir bakısla yaphklanmn heosini unultuıu. fakat kuvvetine inandırdıktan sonra: arbk... Sen de... Sen de Cemfleyi ak Vallah, bıilâh şakam yok Ce • Imdan çıkar! mile, dedi, hele gene bir hmk, mmk SSnuk bir sesle üâve etfa': de, gidip yağ Iıkçınm oğlunu sakağra • Cünkü... Arhk... Cemile yok, dan vurmazsam ananun ölüsânu ope Cemile... ttldu! Biliyorsnn ya... On öç : y m. Yazık ulan be... oğlan kara topgündur... Hasta idi. Ben... Hemen sera|a girecek, ben de zindan'ara... yam' aradım... Cünku... Bilivorum... Onk be... mat etrae... gel AHahın etn • nu bu dfmyada senin ve benim kadar rile gerdeğe girelim; kulun, kölen olaseven yok. yım; haydi... oaa da, bana da kıyma... tbrahîm btraz evvel bırakbğı kadeCemfle! Haydi benîm kumral kâkulIS hi somma kadar bir hanriede cekti. Cemilem... kıyma be, etme, eyleme, Sonra biçağı vurarak meze tabağim gel su yanpmyı dogru yoldan çikar • ktrdı, bir kad«>h daha jretirtti, ya&lık cmm oğluna ikram ettî. Beraber bir Ne gezer! Cemile sanki bu sozleri kac Itftdeh içtfler wei>ir fteüme konut * duvmuvordu bîle! Sankî îbrîsim msvîsi madılar. gözlerinin içi soğuk mermer döşeliydi. O «ünden sonra İKT «faşam b«aber BüH'n ruhu taş kesüımşti, tas! Afznn içiyorlardı. açmıvor, «thayır olmaz, çekfl!» demeAralannda e«i gorulmemi» bir dostğe böe tenezzul ebniyordu. hık ba«ladı. O kadar ki, tbrahim, yagtbrahim arka cebîni oksadı. Biran lıkçınm oğl'imı meyhanede taHtir e « düsönmustS: «Bımu mu? ötekmi mi?» den Aran Sülevmam bicakladığı îrm, Kararmı verdi. Hemen yüzgeri döndS veniden, 3c sene vatti. ••* ve uzakiash. HüTEFERRlK Srhhîye Ve^li Refik Bey Hafif bir soğuk alğınlığmdan rahatsız olan Sıhhiye Vekili Refik Bey dün de otelinde istirahat etmis, bir yere çnkmaınıstır. 18,20 ha'k <arkj1ari 18.45 pîyarVS konseri: fBeethoven'in eserleri)19.10 konferanslar, havadisler, üç perdelile bir oDeret temsli 23,05 havadisler * 23,25 dans havalan BUDAPESTEt 18,05 ooera orkestrasî tarafmdari koncer 19,55 plâk n ^ h a h 21.25] Yüksek Musiki mektebinder nakil. EsH Frar.sız şarkılariie Debussy'nîn e^ serlerinden konser 73,25 havadHer ve tsigan musikîsi 24,20 fransızca bif korf(»rans. VARŞOVA: 18 hafif mu«'ki parcaîan 19 2 î oda musikisi 19,55* plâk r«earivatı ve muhtelif pro^ram 21,10 Lemberg * den naklen Polonya musiki konseri • 23.05 hafif plâk neşriyatı 24,10 dan BÜKREŞ: 18,05 radvo orlcestrasî 19,20 şarkı konseri müteakıben: Orkestra devam ediyor 20,05 konferarslar, plâklar 21,05 Quartet 21,35 konferans ve sarkı konseri 22,20 viyolonsel konseri. Yeni bîr transatlantik oeliyer Akütanya ismindeki tngiliz bandirah transatlantik vapuru bu aym yirmi birinci günü Hmanımiza gelecek ve 400 tngiliz seyyahı ge • tirecektir. Kırk yedi bm ton cesametinde olan bu transatlantik tstanbul li • manma ilk »eferini yapmaktadır. 100 1187 7616 8635 12275 13670 17047 21558 24054 Iira kazananlaı 1707 7621 8883 12598 13942 17189 21702 24642 1925 7714 8988 12837 15241 19545 22499 24715 3374 7749 9015 12883 15408 20595 22685 5501 7903 9410 12927 16143 2O705 23714 5954 8356 9756 13227 16187 21076 23817 7345 8404 11789 13468 '6664 21209 24210 Bu aVşamki konser Bu aksam saat dört buçukta Şehir Tiyatrosunda bir konser verilccek'ir. Bu konserde Konservrtuvann Türk musiki hocalan tarafmdan elde edüen tarihî eserler ralınacpkt'r. Bvuılann içinde rok eski ve mnsiki san'ati ititarile çok kıymeltar olanlan da vardır. KöprO hsngi mahalleye merbut? Eminönu ve Beyoğlu kaymakamlan arasmda irtibat noktasmdan münazranfih olan Karaköy köprüsu mahalle teşkflitı itibarile nihavet Eminönü kazan dahilmde Sevhmehmetgeylânî mahal. lesme raptedOmiş, müstakil bir mahalle halme konroasmdan sarfmazar o • hmmuştur. 50 Iira kazananlar 38 965 2600 3743 5002 6597 8336 9208 9826 64 1071 306i 4108 5126 6647 8356 9282 9864 341 1626 3315 4124 5251 7113 8377 9291 355 1814 3430 4343 5439 7595 8406 9311 iruti NDfus kCtOkferinin fasfîyesi tstanbul nüfus kötüklerrnin tasfiyesi devam etmektedir. Trablusgarp h&rbine, Balkan barbine, Harbi Umumiye ve Millî mucadeleye istirak eden .ve oatpten geri dönmiyenlerrn kütöklefdeki kavitleri her nüfus subesince birer eetvet hahnde VHâyete gonderibnekte •e kayitleri terkin edibnektedir. Diğer taraftan mesru ve gayrimesru izdivaç • lardan d&nyaya gelmiş çocuklarm da kayitleri yapür»<s»kt*c'ır. ınnm 552 2096 3508 4557 5690 7627 8504 9377 iru™ 702 2432 3623 4778 5765 7630 8554 9499 886 2543 3704 4789 5887 8154 8965 9737 1 r ASKERLİK İSLER! Şuteye davet Bojraziçi şarkısı „ fi'iminde temayüz etmis oaa JARMiLA A r t i s t i k Sinemasında F A K İ R Sehhsr, dilber ParHi yıldı* Bu Çarşamba akşanunda» itibarea >^ •*$*? NOVOTNA Kadıkoy Askerlık şubesınden' • Ihtıy&t zabıtanındajv hgkitn. binbaşı 30 doğumlu Tıabzonlu Rısa Dcy oj£Iu IIc.j ıraesine baş ana ak olan meşhur Viyana o ere T A L E B E önüraüzdeki per|embe akşamından itibaren Adliye yangınının suçlulan mahkemede (Birinci seJıifeden mabat) ğrmdaa Eskisehire bareket etmistir. Heyet azasından tzmir thtısas möddenrmu' misi Arif Bey, davada müddeiumumî olarak hazır buhmacağmdan şehrimizde kalmıştır. İNHtSARLARDA filminin bir çok şarkılanm HANZ HEiNZ BOLLMANN ve genç FRiTZ SCHUL1Z ile beraber teganni edecektir, | C | 110 Cl I C •L U n L L L t Mevkuflardan Odacıbaçı Mehmet Efendi ile gayrimevkuf maznon Tevfrk Beyin, bu hususta talimat vermek ve tedbir almak noktasin • dan ibmalleri olduğu tesbit edil • mtstİT. Birmci memur kursunun imtihanfarı bitti tnhisarlar idaresi tarafmdan ntemurlara Marî muameleleri ve tnhisara müteallik kanunlan oğretmek üzere açılan birinci knrsun imti • hanlan bitmiştir. Bu kursa istirak «den memurlardan 36 n mezun olmuf, yalnız bir tastesi srmfta kalrnıştır. Kurstan mezun olan memurlar onar Iira zamla mülhakattaki muhtelif memuriyetlere tayin edilmislerdh". Memur kursunun ikmci devre tedrisatına da ^aslanmı^tır. S ARAY (Eski Blorya) SİNEMASINDA VAGON CİLVELERİ komedisinde YATAKLI rettin Bey 1647/30327 srarvılmaktadır. İstanbulda İse derhal şube'm^âT hariçte ise bulunduğu mahal askerllk şubesi vasıtasile muracaati, aksi takdirde hakkında kanunî muamele yapılacaktır. Şubemlz ihtıyat zabıtan defterinin 82 655 sayLSinda yazüı Bostancıda Vukel' caddes'nde Ismail Paşa koşkunde iken halen mahalli ikameti meçhul bulunan ihtıyat mülâziml Agâh cglu 308 doğumlu Ahmet Şükru Efendi (1271) istanbulda ise hemen hariçte ise bulunduğu Askerl'S şubesi vasıtasile şubeye müracaat etmesı, aksi takdirde kanuni muamele tatbik edilecektir. BD Elde edilen neticeler Yangınm kasit eseri olmadıgı, Hst kattan çıkbğı iddiasınm aslı bulunmadığı tahakkuk etmistir. Yangm başladığı snada, Adlıyenin gece nöbetçileri, kapıcı kulubesmde sohbet yapmakla mesgul olduklan için ateşm saat kaçta başladığı tesbit edilememiştir. Aldığumz malumata gröre, o gece nöbet vazifesini deruhde ettiği halde kulübede arkadaslarile sohbete dalan kapıa Ahmet Efendi saat sekizi on geçe «yabna zamanı geldi!» diyerek kalkmifta. Yanmda bulunan bekâr odacılar, yatmak için kuKibeden çıkarak Adliye binasma giderlerken muddeiumumiliğe çıkan merdiven tarafında ışık görmüsIer ve kapıcı Ahmet Efendiye: «Ga • Kba elektrik lâmbalanm söndürme • m:<!sin!» demişlerdir. Ahmet Efendi. elektrikleri «öndürdfiğü için aydralrktan hayrete duşmiiş, beosi birlikte tetkike gitmislerdir. Bu snada ateşin sol taraf merdivenler'I'i sarmış bulunduğu görüîmüstür. Derhal haber verilecek yerde kova larla su atarak atesin söndürülmesine uğrasılmıs, ates artınca saşkınlıkla Tevkifhanedeki jandarmalara seslenilmistir. Fakat oradan cevap almamadığı için mubaşir Saim Efendi, Ayasofya daki polis noktasma yangını ihbara gönderilmiştir. Mübaşir efendi noktayı yerinde balamamıs, o civarda görmiis ve yangını bildirmiştir. Nokta memuru, yanmdakî tütiincü dükkânında bulunan telefondan istifade etmeği düşüntnemiş, Alemdar merkezme koşmuştur. Nihayet Eminönü kaymakamlığı vasıtasile itfaiye vaziyetten haberdar edilmiş ise de kaybedilen zaman zarfmda ates Adliyenin iist katma yükselmis, yangm kule tarafmdan bu ihbar dan evvel görülmüs ve itfaiyeye malumat verilmistir. Kapıcı Ahmet Efendi ile arkadaşlan, Adliyedeki itfa vesaîtini ve otomatik telefon l a n da knllanamamıslardır. Yangindan bir sene evvel Adliye bmasını muayene eden itfaiye me • murlannm raporlarmm tabsisata mütevakkıf olmıyan cihetlerinin tatbikahndaki noksanhklarm bu maznunlarm ihmalinden îleri geldiği iddia edilmektedir. Adliye yangrnmda en ziyade kabahatli görülenler vestiyer Etbena ve kapict Abmet Efendilerdir. Vestiyer efendinin, eski papuç • cudan devraldiŞi teneke mangalı her akşam miideiumutniliğe cıkan tnkılâp EnstitüsS için Edebiyat Fa • merdiven aitma bırakmağı itiyat kultesmde hazrriıfelara devam edil • edindiği yangm gecesi bu yerde mektedir. EnstiHiye bu seneye m<ıhsus mangalrn yanmda bir takrm eski obnak üzere yalnız fakültelerdeki son keçe parçalan da mevcut olduğu mevdana cılrmiştır. srmf talebesi devam edeceklerdir. Bu talebeler Enstftuden şebadetname alMevkuflarm son tahliye talepleri madan Fakültelerden mezun addedil • de red"dedilmiştir. Yangın yerinde miyeceklerdir. Edebiyat Fakultesi bobulunan kemiklerin, vanan vezne otön FakuHelerden son smıf talebeledacısı Mehmet Efendiye ait olduğu rirdn birer listesini istemlstir. Enstitüde tahakkuk etmistir. hergür yoWama yamlacak, yuzde altDavanın, diğer bir vilâyete naklemıs nisbetinde derslere devam etme dilip edilmiyeceği muhakemeye mis bulunan talebe imtflıanlara dahO başlandıktan sonra anlasılacaktır. olamıvacaktır. cazîp fransızca sözlö musikili akşam saat 20 de Sinema yıldıziarının en güzeü ve en neşelisı L İLî önUmüzdeki çarşamba akşamı ÜNİVERStTEDE inkilâp enstitösö hazırlıkları N Sinemasınd ALIM D A M şİ T A Kadıköy Söreyya sinemasında JehirTıyatrosu fstmbul Belediyesi Ovey Baba piyesi temsil edilecektir. filnrnde BGN Ş A RK < ^ f "> „ UÜ üSKÜOftR Hflle Sinemasında Aşka kim inanır? Mümefsilleri: Alber prejan. llâ\eten Dünva haberleri ve komilc Gelecek filim: Bndapeştede Skandal 1 Londra Gece Hayatı Scyircileri heyecanh dakikaJar yaşatacak mühim ve kuvvetli mevzuu ile sizi teshir edecelc muazzum ve göriilmemiş filim. iki bOyOk lilim birden: istanbulda ilk defa olarak CLAUOE FARRERE'in eserı Viyamffdı itfaive mütehassısımn mektuba Adliyeyi, l»tanbuldaki tetkikah esnasında gözden geçirmiş olan Viyanah ftfaiye mütehassısı Beledi yeye gonderdiği bh mektırpta, Ad1 liye binasının tahta merdivenleri nin yanmağa harrr bir odun tstifinden farkli bulunmadığmı evvelce tesbit ettiği için bu neticeden hiç hayrete düşmediğini bildirmiştir. tnkılâp EnsHtüsünde dersler Üruversite konferans salommda verilecek • tir. Derslere iki bine yakm talebe is • tirak edecektir. 2 Niçin Sevdim ? 2 kısımhk güzel bir komedi Ayasofyada HARP Şehzadebaşmda filmi. Pek yakında ARTiSTiK'te Bugfinden itibaren Her iki sinema da birden OSMANU" BANKASI I LA N % 3 faizli, 1886 ve 1903 tarihli Mısır Credit Foncier tahvillerinm 1 mart 1934 tarihinde icra edilecek îtfa keşidesi üzerine başabaş tedi • yesi tehlikesine karsı Osmanlı Bankası Galata merkezi ile Yenicami ve Beyoğlu eubcleri tarafkndan pek nrasait seraitle sigorts edileceği mezkur tahvilât hâm Ilerinm malumu olmak üzere ilân olunur. İALEMDAR jV/fîT T Ç tdarî tahkikat Diğer taraftan yan 71nın idarî mes'ullermi tesfeit icin tahkil»t vao malr*a olan Belediyedeki Mülkiye ve Adliye müfettişlerind'en mürekkep heyet dün de alâkadarlardan bazılarının ifadelerini almıstır. Bu meyanda yangm gecesi vaziyeti takip eden gazetecilerden tbrabim ve icra reis vekili Kemal Beyler de dmIenilmislerdiır. IVİLYON AVCILARI Oynıyanlar: FERiHA FERDi ve Rejisör: ERTUGKUL MUHSİN lenmektedir. Bu heyetin tahkikatı çok sümul lüdiir. Yakında tahkikat bitecek, Muharrir Vâlâ Nurettin Beyin de yangım söndürmeğe mâni olan vamalumatına nriiracaat edileceğ! söy ziyetlerm mes'ulleri anlasılacaktır. AZIM MUAMMER lddia o'nnabilirki şimdiye kadar ipek Stüdyosunun vücude getirdiğî fiHmierin en güzeü, en cazibi ve en tat'ısıdır. Matineler: 2, 30 5 gece 9 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog