Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet SON TELGRAFLAD GÜNÜNE GÖRE: Bir tetkikin faydaları Bir bekârhk vergisi koymak, faydalı mı, zararlı nu olnr? Bu mesele uzerinde tetkikler yapan lcemisyon, memleketimizin bugunkS vaziyetine sröre, böyl<> vergi koymanın aleyhinde karar vermiş. Komisyon, karannı, prensîp noktai nazanndan vemMstir: Verınnhı tahnk kuk ve tahsH kfflfetfle bekârlar adedt ntn mOtenasip oîması lâzım genr. Komhyon, tetkikleri nerieesînde, omomî nöfusa gore bekârlann, vthsde kırk sekizî boldn§un« Sfrenm's! Bu, yuzde kırk sekizîn de yüzde elli altısı erkek, kırk dgrdü kadmmış! YSzde kırk sekiz, ne demektîr? Şq haide nmıımt nSrosun nısfı, bekftr bulonuyor... Bundan, kücük yaslılarla, sakatlan, yüzde yirmi beş olarak çıkaralım^ «rer'y^ yuzde yirmi bes bekâr kaIıyor. Bu, az, bîr yekun değüdir! Betı, verginîn n« lehinde, ne de a • leyhindeyim. Anlamak istediğim şey, bu vergi hpkkmda tetkik yapan komisyomm. üzetinde durduğa «etbabt mu • cibe» ler tiedir? Bu veirî naeselesi, malt, ikhsadî bir saruret, bir mecborivetten mî; yoksa içtimaî sebeeler, endiselerdea mî ta • haddüs etmisti? Evet; omumt ahl&In koramak, fnh« stm SnHne geçmek için mîvdi? Mem • leket" nüfusunu çogaltmak gayesîle mîydî? Bîr vergi konmast düşanBhnüş ve bir komisyon bir hayli saman ba mesele etrafmda uzun tetkikler yvpımş. Bunun, kısa b ; haber, havadîs »aklin* de gazetelere aksetmesi yaulııv» Komîsvonun tetkikierinden memle * ket hesabına çok istifade edüebilir. Konuvron, prettsip noktai nasarmdaıı vergiyi muvafık bclmarms. Lâkm ko • misyonun karar v« Uyihalarmdan, a • raçtırmalartndan, »çtimaî noktai na • •ardan çok dikkate de|er aetieelere varaeajhmuı zannediyorum. Memleket ırâfusonm yüzde kırk »eIrizi, yahut yirmi beşi nedea evlene • miyor? Bekâriarm hepsi, gönüüfi ela» rak bekâr de?illerdir. Ne gibi ietimat febepier, sartlar evlenme arza ve teşeb» büslerine mâni eluyer. Bekârlar, hangi içtimaî snıf ve tabakalarda «r veya eoktur? Esnaf, me* mur, isçi, nnıf tnuf, lnsım kuun bekâr* lar var ki evlenmek Jstedkleri haîde evlenemiyurlar ? Acaba ne gibi mah » zurlar, sebepler, eolarm ellermi, kol • larım baJ1. vor ? Bundan, bütün viUıyetlerimizra tç • tünaî vaadyetleri, yasama ve geçmme •artlan v» daha birçok göre gorSnea görünmiyen mahzurlannı öğrenmiş eb« cagn! Bir verK« tetkiki, bize memleket, millet hesabına çok kıymetli baska tetsahslan açacakttrt btma emmim. MAHMUT YESARİ Bulgar komünistleri Bh Bulgar köyünde kanlı hâdiseler oldu; polise hücum eden komünistlerden biri öldü; jirçok ta yaralı var Sofva 11 (Hımısî) Keıminist'er. • «3Ü« arasmdaki k » , , m,,.,demelr e > T1 devam etmektedir. Dün 4000 nühıs'u bir köy olan Lehcivo köyündeki komünisUer içtim» aktetmek iç'n hükumetten müsaade istemMers* de bu müsa•deyi almağa muvaffak ol»mi«mı«lar, buna rağmen toplanmı.<l»r'?ır. tctimada bin kuî h*zir buhmmuş, nutuklar «3yl<mm»ğe başlanmutır. Bu esnada gelen polisler nüma yMere mâni olmak istemişler, f» kat eski komünist meb'uslarmdan Rusinofun oğlu komünist Angel Pop derhal arkadaşlarmm önüne geçe rek: «KahroUun polisler! Onları 81 dürün!» diye bagırmıs ve polislere hücum etmiştir. Bumın Uzerine poli»l« komünistler arasında çarpışma başlamıştır. Halktan birkaç kisi yaralanmıştır. Musademeye sebep olan Angel Pop agırea yaralanmıs ve hastanede ölmüştür. Bunu duyan civar köylerdeki ko müaistler de ayaklanmıslar ve hâdise çıkarmışlardır. Bu meyaiKfa Ferdinand köyfl kaymakamı da ağırca yaralanmıstır. Sanayicilerin kongresi Avusturyada yeni tedbirler Bîr Macar gaze*e?inin şayani dikkat neşriyatı Peşte 11 (A.A.) Macarutanda münte$ir Ujsag gaz<»tesine ver diği mülâkatta, Prens Starhemberg ezcümîe dmiştir ki: «Tyreldaki harek&t M. Do'fUfön programmın fcrsmen tatbŞkmdaa ibarettir. Bitta bi bu program yalnız Tvrola de*il fcütün Avusturyaya şamil oiacaktır. Takip eTıman maksat, demokraaivi her ne «efcr*We oturaa o!*un oriadan kaldırmahttr. Geçen cuma gecesi, M. Dolfüs ile uzun uzadiya komus tum ve halkm kızıi rüesa«ımn teh ditîerînden müteneffir hulundufru • nu kmdisine sövledim. Viyana be ledive datresi kBkünd?n temizlen melidir. Biz. basvekUin tasavvurlarrtn sahai fîle çıkarmak hususunda. va'tİTTTi etmek arrusundsyız: anrak M. Dolfüs bu tasavvuriarı t?hak Iruk ettirmiyecek ohırsa b i f u biz kend'mtz vapacaeiz ve *Şer H^îtnverenler de yapmavneak olurlarsa o zaman bunlan tahakkuk ettîre eek. Nazilerdir.» Fmdık ihracatı nizamnamesi Nizamnamede mühim tadilât yapıldı Ankara 11 (A.A.) Fındık îhracmm murakabesme dah* nizam namede detisiklikler yapılmistır. Nesrinden vhmi beş gün sonra mer'ivete girecek olan bu nizamnamede fmdık ihrae iskeleleri olarak Trabson, Osdu, Rize, Unye, Görele, Fat•a. Sürmene, Vakfıkebir, Tirebolu kabul edilmiştir. Çıkarılacak tnaliar bu ihraç iakelelerinde kontrol «dilecek ve mühürleneeektir. İhraç iskele»i olmıyan nahall* rin mahsulü yukanda Umi geçen iskelelerin herhangi birinde veya İttanbula s«vkedilerek orada kon • trol edilecelctir. Ancak tstanbula bir ihraç i>kele*inden tahmil edilen mallar nere mahsulü olursa elsun, tahmil »dildifi iskelede muayene edilmesi »arttır. Muhtelif nev'i ve muhtelif »enelere mahsu* fmdık Iarın yekdigerine kanştınlarak ihraet yasaktır. Fmdıklar temiz ve eo> nebi maddelerden arî, ve kurutul • mus olacakttrHer »ene, memleketten çıkanlacak fınd'kların azamî rutubet derecelerini tktısat Vekâletl ihraç za manından 15 giin evvel Ticaret ve Sanayi Odalarına tebliğ edecektir. Geçen sene içinde vefat eden Birlik «rkânmdan Kinm Ziya Beym hatırasim yât ve tebcil kjin bir dakika sükut edilmiş, niiteakıben idare heyeti raporu okunmuştnr. Raporda, sekizinci sene mesai devresine giren Birliğin 31 kânunuevvel 933 tarihine kadar BiH9c a • zalanna 55 tamSm prönderdigi, muhtelif müessesatla 177 restmî nruhabere yaptldifi, bunlardan baska mii hrnı sanayi tnevzulan üzermde brosürler basildiği, son btr sen«de 18 heyeti mnumiye içtİTiaf aktedildiği, yerlî ve eenebi smaî hareket Ierîn aralara biidiriidıgî, ratîdaî maddeler tarifesine ait teşebhüsier etrafmda yuksek rkhsat mecl'sine rapor yonderflditi zikrediimekte, bunn müteakıp foniar yazılmakta • dırı «Yerli mamnlatm fîiröm ve istîhlâkî yoltmda esach svrette çalıemtşbr. Kentetıian H^telerindeki muma • sil maimıiât haHcmda birçok teşebbüsler yapılı*"»*ır. Almanva Vükumeti île Klermg n*olr*ve!es!jıÎT rulmefe b»l»n«*ı maldm akinmtn Sn'^'ie geeflnv*»»r. örme mak;'»»+r»!iı t îı ntesmi mueip olaa tar!f *JI»V» e*Q »ncı madde Birli^fn müracaati üzerine tadil edntni«ttr.» Raporda btrnd'an »enra her »ene açıian yerli »nallar serrismin swr«rî idare ve sarfiyatı ve son tesvîkî »anavî kammuna zeylen çtkan kanun hakkfindaVî noktai nazariirda îzaK ve netîcede banrlasnmş olan Hrmruk tarîfe proîesmm bir defa daba gBcden şje y bateesinin tanzimî ile bir »eneîîk be•abat ve tefriş raporlamnm tasdiki teklif edıimektedir. Rapenm ohunmtsm müteaSnp azadaıt biveegu, raporım muhtaear ve tevaznene yazılnnş oldufunu, idare heyeti me«aismm eiddem sükranla karsılammaaı lâzrm «eldi^nl tBylemislerdîr. Rapor müttefîkan tasvip edUmlştîr. MOteakAeu yen! Mare heyeti s*> mîsth*. Blrlîk relsîi$»ne tstanVtıl meb'«stı ve lıavla fabrîkatertı Vasrf, idare heyeti azaliklarma Karamürseî mensucat fabrikasi m4MwrS Mehmet Ali, karyola fabrikası «ahlbi d<*tor Halil Sezal, trİkotaieıîardan Falit* Şuhubt, sabtm fabrfkatomı Tevfik, çfkolata ve bisküvi fabrfkatoru Sami, ıtnyat fabritatom Evlîvazade Norettm Bevîer, yedek azalıklara mensucat fabrikatoru tbrahim Ziya, fanil» fabrikatorn tbrahlm Cemü ve yag fabrnVatom Selhn Beyîer m Dün yapılan kongre hararetli oldu, gümrük tarifesi hakkmdaki dilekler tesbit edildi Muhalif hissedarlar rapo(Birinci aahifeden mabat) Bundan sonra yeni mevaddı iptiru İktısat Vekâletine an fabrtkator Va«f, kâtipliklere daiye listesinin neşrinden evvel deMöçteba v» Mehntet Beyler «eçıidik pozito ruretile ithal edilmis ve bugönderitiyoı ten «enra. rumameye geçilmiştb. gunku listeve girmemiş bulunan iptidai maddelerin muafiyetlerinm tasdiki ve ancak neşir tarihinden sonra bunlardan siimrük resmi a Immasınrn temini zımnındt büyiik makarolar nezdinde tesebbüsat icra edilmesi hususuda yapılan teklif, heyeti umumiyece tasvip edilmiş tir. Bazı fabrika sahioleri, Sanayi müdürlüğünün hesapları tetkik et mesini, evvelce muafîyet listesine giren bazı iptidaî maddeler için gümrük resmi istenilmekte Hrar edildi • ği takdirde mevcut fabrikalarm yarısmdan fazlasının kapatacagını, bu tehlikenin önüne geçmek üzere hiç elmazsa resmin taksitle alın ması lâzım geldiğini söylemîşler, bu hususta tesebbüsat yapılma«ı kararlaştınlmıştır. Muhtelif sanayi grupları tara fından evvelce hazırlanmış bulunan tarife projesinin vaziyeri umumiyesi bir daha gözden geçirilerek kabul edilmiş, bu son sekle göre bir rapor hazırlanarak Birlik reisi Vasıf Bey tarafmdan Ankaraya göndeıilmesi ve tktısat Vekâietile temas edilmesi kararlaştınlmıştır. Gazi Hz. ile Başvekil Pa&a ve tktısat Vekili Beye tazim telgraflan çekilmesi kararile içtimaa nihayet verilmiştir. Brliğin yeni idare heyeti buRÜn toplanacak, Birlik namına murahha» olarak Ankaraya gideeek olan reis tstanbul meVusu Vasıf Beyin götilreceği tarife hakkmdaki raporun, heyeti umumiyeee kabul edilen karar dahilinde son şeklini teebit edecektir. Vasıf Bey, bu akşam Ankaraya hareket edecektir. Gümrük tarifesinde yapılmam tstenilen tadilâtin, yerli mamulâtın fiatlerinin artma • ımı mucip oiacagi hakkmdaki en • dİse varit görülmemekte ve şin*diki fiatlerin değismiyece^i alâkadarlar tarafmdan temm edilmek • tedir. Vakıâ ba tadilât kabul edüdiği takdirde, şinadi resimden muaf olan iptidal maddelere ciiz'i hir resim konulaeaksa da resmi yüksek olan }ptidat maddelerin reshnleri indirileceğinden neticede gene tevazün husule gelecektir. Tarifenin tadili, mevcut kanunun tadiline mütevakkıf olduğundan a» lâkadarlar muafiyet listelerinin bu tadilât mer'iyet kesbedİnceye kadar devamını istemeği kararlaştırnnş > lardır. Vasıf Beyin hukumetle vapacagı temaslardan iyi neticeler elde edi lecegi ve sanayicilerin himayesi taleplerinin hüsnü t»lâkki olunacağı tahmin edilmektedir. Vapurculuk Şirketi ihtilâfları BugünkB içtima Vapurculuk şirketinde çıkan ilitilâflar üzerine idare meclisi aza lıklanndan istifa eden hissedarlar dün aralannda toplanarak vaziyeti müzakere etmisierdir. Bu hisse • darlamn hazirladıklan rapor bu • gün tktisat Vekâletine gönderile cektir. Kendileri de önümüzdek! hafta zarfında Ankaraya giderek tktısat Vekili Celâl Beye izahat vereceklerdir. Muhalif hissedarlardan, Şirket idare meclisinin sabık ikinci reisi Tavilzade Hafız Hüseyin Bey dün bir muharririmize şunlan söylemişHr: Bizira maksadımız, soylendî» ği gibi şirketi yıkmak degil, şirkette mevcut ve eVseriyetin aleyhine olan sermaye tahakkumünün C«Î«R« )?ecmektir. Bugün şirket tamamen Sadıkzadelerin elindedir. Vpridat olan acentaîıMarın kısnw da Sadıkzade ailesine tansîs edilmiştir. Biitün sarfiyat santimîne kadar meclisi idare murakabe»in« arzedîlmpk lâzım gelirken bu ya pılmamıştır. Butün bu ffibî hesap ve vesikalar heyeti unwnuye içtimamdan bir gfün evvel idare meciismden, muhalefetimize ragmen, geçiriİTr«tstîr. V^kâlet şirketin sbndiki maîî va « ziyetîni tetkik ettirecek ve muamelâttaki inıbetsizlikleri meyda'na çı karacaktnr.» AIc*ığımız raötetnmhn b!r habera g8re tktısat Vekâleti namma baxr resmî makamlarca şirketin variyeti etrafmda tetkîkat icrasma ba* ' lanmıştır. Liman tarîfelerînîn tetkîki bitti Aktarma ücretleri 200 kuruştan 100 kuruşa indirüdi Liman tarife komisyonu, düo » bah, Deniz Ticaret müdürlüğünde toplanarak Liman şirketi tarifejerine ait müzakereleri ikmal etmi«,tir. Liman şirketinin yeni tarîfesin • de, şirket tarafmdan Türk vapur'.a» rından çıkarılacak eşyanın ton be sabile boşaltılarak tüccara teslimi için, eşyanm ton üzerine boş,altma ücretleri tayin edîlmstir. Bu ücrafc ler, Türk limanlarmdan gelen es « • yalar için umumî boşaltma ve yükleme tarifesine nazaran yüzde 30 ve 40 noksandır. Mallarmı ton hesa« bile bosaltmak istemîyen tacırler, ?çin de bir sühu'et olmak Ü7ere e«kiden olduğu gibi mavna kiral;arak boşaltma usulü de ipka edi1 | miştir. Yalnız, bu şekilde Liman »ir*< ketinin vapurdan alarak iskelelerde tüccara mal teslimi suretile kabul etmiş oldugu külfete ka«şı!ıl ol mak üzere ton başma küçük bnr üc* ret alınmasma karar verilmiştir. Bundan başka, komisyonun düa» kü içtimaında kömür tüccarlarıni çok zarara soktuğu ve birçok karı • şıkhklara mucro olthıŞu iddia edw len Kuruçeşmedeki kömür amelesi« nin vaziyeti de tetkik edilraif re hj$ radaki amele işlerinin şirket tara 4 fından yapılması kabul olunraus • tur. Bu suretle vapurlardan boşala» eak kömürlerin depolarda istifine kadar muayyen ücretler takdir edil miştir. Lioıan şirketi depo islerine lüzumu olan ameîeyi de kendisi ve receği cihetle Kuruçeşmedeki a mele icin aşhaneler açacak, yurt lar tesis edecektir. Tarife komisyonunun verdiği kal rarlarm en mühimmi aktarma üc « retleri hakkındadır. Liman şirketi nin aktarma tarifesinde yüzde elli tenzilât yapılarak ücretler 200 kn ru'tan 100 kurusa indirilmiçtîr. Ko} mi«yomı bö^le bir karar vermeğe sevkeden saik, tstanbul lhnanmı b | trasit merkezi haline sokmak içif her imkân ve tedbirin almması lü> zumuna dayanmaktadır. Komisyon, liman hududu îeind< isliyen küçük merakibe ait ücretler» cfe de yüzde yirmi nisbetinde tenzf* lât yapmıştır. Liman şirketme ait bu yeni tarlt feler tasdik ediimek üzere bugün • lerd» tktısat Vekâletine gönderile ce'' „ Islanbul Ankara hatiında bir köprü deqiştir.ldi Ankara 11 (Telefon ) Mekkeci ile Osmaneli arasmdaki Cambazkaya köprüsünün de^ist:ri1mesi dolayısile sa« at enda gelecek olan tstanbul treni buraya akşam saat yedide getebihnistir. Yeni bir kontenjan kararnamesi Ankara 11 (A.A.) 2/61 ve 14859 numaralı kararnamelere ili şik A Hstetinde tarifenin 334 nu » marası hizasındaki takyidat kal • dırılmıştır. Buna nazaran eşhas namına harîçten hedîye olarak gön • derilip kontenjan Hstelerinde yaıı« h olmıyan azamî on lira değerin • deki eşya tktısat Vekaletinin mfisaa • desile kontenjan harici olarak ge • çirilecekttr. t osta ve Telgraf umum mudörO Ankara 11 (Telefonla) Posta ve Telgraf umum müdürlügüne tavin e dilen Devlet Şurası Başkâtibi Edio CemaJ Bey bugün yeni vazifesm* baş • lanr • hr. tktısadî ve malî vaziyet etrafında (Başmahalmd** mahat) devreti nihayete ermemiştir. tktısat Vekilinuzm tutün itibarile Ege mratakasmdaki Amerikalı al'eılardan memnun olduğunu kaydedelim. Burta tarikile tstanbula gelmırken GemKk havalUine de u|nyan Vekl limu bu havalide ipekçiligimizin mo • vaffakiyetinden memnun olduğu gibi jeytin nvıhsulü uzerinde ıtandardizasyon olmasa bile şöyle böyle bir tamf yapılmış olmaımı kayde îâyık bir terakki adunt saymışhr. tktısat VekilimU malt vaziyet noktasmdan vergi tahsiUtı uzerinde de malumat alnru» ve vergi tahsilâtmın v mumî surette geçen «eneki hatlerden asağı düsmemiş olduğunu görmü>tör. tktısadî hayat noktasmdan bunun da hatın sayılır bir müş'ir olduğunu s8ylemefe haeet bile yoktur. Varidat membalan ol«n milli «ervet hareket ve faaliyette elmalıdir ki malî vaziyet te muntazam yürüyebil»m. tşte biz kısa bir mtzBavereden ist! fade ederek tktısat Vekürmizin «eya • natini böyle hulâsa etmiş oluyornz. YUNUS NADİ Eskisehirde k5ı muhtarları kursu Eslnşehir 11 (A.A.) Halkevi tarafından köy imam ve muhtarlanna bir lnır» aeılmış ve bu kursa 75 köylü gelmiştîr. Kiîrs'arda inlnlâp, Cumhuriyet, köy kamımı, medenî bi'sriler hakkm^a dersler verilmektedir. Bn dertler 15 gün devam edecektir. Fransada vaziyet (Birinci tahitedmn mabat) H işinm devamma nezaret etmeŞe Adliye Nazırım memur etmiştir. Kabine evvelce yapılmış olaniara müşabih bir tarzda bir parlâmento tahkikat kntnisyonu yapılması prensibin» kabul etmiştir. Bundan sonra kabine M. Bartunun harict siyaset hakkmdaki mUtalealannı dinle mistir. Kabine Alzas Loren idaresini Adliye Nazınna veren bir etnirnamenin M. Löbrüne arzına karar verraiftir. Bundan başka Adliye Nazırrna, bazı memur ve hâkimlerin ortadan kalkması icap eden teeh hürlere sebep olan salâhiyetlerine dair kanunun maddei mahsusasını değiştiren raporun münaka^asmm Meclisten istemesine salâhiyet vermiştir. M. Şeron bazı cari meseleler haklunda alman tedbirleri bildinniştir. M. Jermen Marten malî vaziyeti teferrüatı ile izah etmiş ve bütceyi kabul ettirmek için hükumetin teklif edecegi tedbirleri bildirmJ'ttr. Paris 11 (A.A.) Meclis reU; M. Buisson Sosyalist Fırkadan istifa etmiştir. Sebep olarak ta son bâdîseler esnasmda Ayan reisî ile mutabık kalarak yapnuş olduğu tesebbü«lerin fırka azaları tarafmdan tenkit edilmiş olmasını göstermiş işlememeye başlamı* ve sukutu ar tık gizlenemiyecek bir şekil al mıştır. Fransada parlunanUrizm de nvokrasisi, hükuroeti bir çıkmaza sokmuştur. Meb'usan mecHsindeki fırkalarra çokluğundan kabine kabine üzerine düşüyor. tngilterede de demokrasi daha iki sene evvel tehlike ile karşılaş mıstır. Bmm demagoglar 1921 sene ainde devlet »efinesini kayalara bindrrmislerdi. Memleket son dakikada ancak milH hükumetin teşek • külü ile kurtuldu. Halbuki şimdi millî hükumetin kendisi de şeniyet ve hakikat his»ini kaybetmiatir. Avrupaya zorla silâhlarıni bıraktırroak gibi netiee vermiyecek bir i»e girişmiştir. Paris ve Londradaki hâdiselerm Romadaki ve BerUndeki rejimlere hak verdiğini inkâr etmek gayrimümkün dür. Her iki meml?ketteki idareîer o torite sahibi olup süratle, ve kat'iyeüe hareket ediyorlar. Londrada yalnız söz hükümferroa olup vakit israf edJlmekte ve isler geclkmektedir. Parîste muğber ve müırfail orta sı nıhn kuvvetli işci smıfımn müzahere tile bir rad:kal sosyalist hükumetinin aleyhine kıyam ettiğini görüyoruz. Son gece de t»üm*'n«eiler çok şHdet göstermişierdir. Cünkü bun^ar ke»^i leri içîn fevkalâde a?ır o'an vergileri vükîenmeje davet edildikten sonra bu fedakârlı'dan muVabiIinde memlek» tin zerre kadar iyilesmediŞini ş;ömvi« lerdir. Bunlara» poiitîkacılara karşı iğ bsrar ve infiVi irtisanuı parlâmento mehpfil:nde dahi früküm sürdüSü ka r»8»"rden dolayı VıSVütün dermles raistîr. Nümavisçüer pimdnik maksatlareıa erismW«"rdir. M. Dn'.a^'e utîfa etmis ve îRrlâmer'tada tem'.s'ik "anacak kuvvetlî bV ht'kumet te«kili t»wıîn ediMist'r. F«vTSr ar?^n^a gÜTÎen güne devlet için bir tehllke te^kî' efmekte bulıroduğunu pek iyi an'amaktadır. ispanya Cumhuriyetinin yıîdönümö Madrit 11 (A.A.) Cumhuriyethı yıldönümü münasebet'le hükumet 1873 te Cumhuriyet rejSınini kabnl etmiş o> larlardan sağ kalanlara Cumhuriyet nl« sanı vermeğe karar vermi|tir. Hükumet eski sefirlerden Alverodo Albornoz ile Jose Girai Carnede C'imriyet biiyük kordon nişanı verüecek • tir. Alman kadınının vazifesi Bsrlin 11 <A.A.) U cephesi ve tnillî sosyalist fırkası teşkilâti r«!si Beilinde söyiemH o U u | u bir nutukta demiştir ki: «Millî sosyalist kadın barcketi nin gayelerinden biri de harp za mamnda memlekette manevi mu kavemett haziriamaktır. Halkin tabiî reisi elaa erkek olmazta, ve atker olarak vatanı müdafaa «tmek mecburiyetinde kahrsa meml?ketle Alman kadmmın reia olmasi lâzı^n» dır. Kadm lıareketîraizin brr gün yapaca^h şey de budur.» Holanda Başvekili ingiltereye nlçin gidiyor? Aimanyada yeni bir komünist teşkküiü Number K H (A.A.) Poli» yeni bir komünist teşkilâtı keşfetmiş ve> tetldlâtta mensup 20 kadar kiçiyi tevkif etmiştir. Paris 11 (A.A.) Lon<jradan rMateo» gazetesine biküriliyor: Ban Londra mehaT^lıtden verîlen haberlere göre Holanda BaşvekHinin Londrayı ziyaret sebeplerinden biri, tngiliz Nazırlarile Holanda Hindistanı ve Singapur üssüb?hr:si içm miişterek bir hath müdafaa tesisidir. Sekiz diikkân yandı (Birinci sahifeden mabat) varlanndan geceraiyerek sönmüf tür. Yanan dükkânlar çunlardır: Yakup Efendinin iki, Nuri biraderlerin ve Mustafa Efendinin btrer sigortalı dükkânları, Mebmet ustanın, Celâl Efendinin ve Muharrem ustanın »İ gortasız dükkânlan. kısmen kurtulan tenekeci Hayım Efendinnn »i gortalı dtikkanı. Yangmda diikkâm yaınanlardan Muharrem usta evveiki aksam ha«tanede vef at etmiş, 4 kimsesb çocuk bırakmıstır. Birkaç saat evvel baba • larını kaybeden yavrular bu yangınla maişet vasıtalarmdan da olmuşlardır. Bilhassa bu acıklı tesadUf yangın muoitinde umumî bir teessür uyand ırmıstır. Sovyet Rusyadaki kadın işçiler Moskova 11 (A.A.) Tas Ajann bildiriyor: Memleketin umumî ve iktısadî hayatına iştirak eden kadmlarm a • dedi son üc sene zarfında pek ço • ğalmıstır. Sovyet Rusyada hâletı 400,bin kadın hükumet dairelerin • de, 500 den fazla Sovyetler fube « lerinde ve 100 bînden fazla mahke » melerde hâkim olarak tnüstahdem» dir. Sanayide çalısan mühend» ve teknisyen kadmlarm adedi yüzde ona ve di$er kısımlarda yüzde 25 e baüğ olmaktadır. Sosyalist ftrkadan bir istifa Amerikada soğuktan 40 kişi öldü Nevyork 11 (A.A.) Soguk dalgası yiljtün^en Amerikarnn 5 hükumetinde 40 kifi olmliştür. Bunlar • dan 17 si Nevyork hükumeti dahi lindedir. ingiliz gazeteleri ne diyorlar? tir. Amerikaya gönderilen altınlar Londra 11 (A.A.) Alman bandıralı «Avrupa» vapuru ile dün Sutamptondan Nevyorka 5 milyon lngîliz liralık altın (BnderUmiftir* Son sekiz gün zarfında Amerikaya gönderilen altın «evkiyatından •a mühtmmi budur, Sinopta muzır hayvanlarla mOcadele Sinop 11 (A.A.) Vilâyetin ber tarafmda muzır hayvanlar müca • delesine ehemmiyetle devam edil • mektedir. Şimdiye kadar 483 do • muz, 109 sansar, 2126 çaka', 56 kurt, 154 tilki ve 5232 tav;an av • Siyam kralı Niste Nis 11 (A.A.) Siyam Kraîı ve Kraliçesi dün aksam buraya geldiler. Nis civarmda Beaulieuda birkaç baf • ta kfilflfpklw^lrı tngilterenin ve belki de dünyanm en büyük gazetesi olan Deyli Meyl Fransadaki son h&diselere ve în^ilterede görülen bazı vak'alara dair neşrettiği bir başmakalede diyor ki: «Geçen iki gün zarfında Pariste ve Londrada zuhur eden hâdisele • rin parltmantarizm demokrasisi nrn iflâs eylediğine dair zatsn mevcut olan intfbaları takviye etmiştir. Bu demokrast Fransa ile tn?il terede en ziyade tecrübe edilrnış olduiu halde her iki memlekette da • hl menmuniyet verecek bir surette 70 ya|indan bir ihtiyarın 3 çocujju oldu Erzincandan verilen malumataj göre, Erzineamn Gazi Paşa mahallesinde oturan yetmiş yaşlamndai' arabacı Mehmet Ağarnn elli yaşm • daki kansı Münevver Hannn bir batmda üç çocuk doğuramştur. Çocuklann ikisi bîr gün sonra ölmüşler • dir. Birisi yaşamaktadir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog