Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

HARPTE YAVUZ 160 A. OAVER Döemamn meyin terlaJanm, © k a dar tetkikat Te hesabata rağmen sıbhatle tayin ve tesbtt efan«k kabfl ola maımştı. Esasen mayîn tarlalan arasındaki yoln tayin için Çanakkale Boğazı raethalmden yapılan tarassut ve kerterîzlerin fennî bir noksanı vardı ki o da, yalnns bir mevkiden yapılmıs ol malan idi. Filbakika Hd mevkiden birden kerterîz edilmediği îçin mayîn tarlalanntn mevkn ile ba tarlalar arasm daki yolun fennen doğnı bir surette tesbit edilmesi hnkânstzdı. DepizcHikleri, malâmab fenntye ve hesabiyeleri pek mükemmei olan A'manlar, nasılsa iki mevkiden birden kerteriz yap • m i f i lüzum gormiyerek yalnız bir noktadan yapılan kerterizle iktifa etmek hatasmı irtik&D etmislerdi. Gerek ba ruç hereketmin sevkülceyş itibarile lüzamsuz ve hatah olması, gerek hareketin tatbHc ve icrasında düsülen fennî hatalarra sefcebi, aş*gıda daha ziyade rzah edecegimız urere, Amiral Paşvicle donsmma erkanıharblye rets vekflî kapteB Slabahnı beceriksizlîldermden ve cahOâae cör'etlerİnden üeri gefi . yordo. tahrip «tftikt toarı üzerlerin* abor • da olup zapteüneği ve bağltyarak ts tanbala getirmeği kafasına koymustu. Diîfupmfiyorda ki boyle bir fikir an • caJc Çin gemjlerine karşı beslenüe bilkdi. Yoksa, asırlardanberi ge mici oğlu gemici yetisen Nelsonun hafitleri icin, gemilennin düsman te rafından zaptediimek üsere olduğunu üorance onn berhava etmek »ten bi le değildi. Fakat amiral Pasviç herne«lerse fennî ve a*rf bir amiral fibi dejHl, yüz sene evveöd meslektaslan gibi duyünmekte urar ediyordu. ^Cnmharivet Şubat 12 Şehir ve memleket haberleri Adliye daireleri * • j jyasî icmal Büyük Fransız kabinesi abtk Fransız Reisicumhuru M. Dumergin Taziyetin bir ihtfljıl şeklini alması üzerine Reisi cumhurun v« efkârı umumiyeyi tem»i! eden vuavet ve *>elediye meelisleri azalarmm isrart üıerine teşkfl ettiği bövük kabh* Fransavı baştan başa isti lâ eden heyecan dalgasou bir derece kfl mışhr. An'anenin hilâfına olarak kabinenm reisfle mühim nezaretlerin basmda bulunanlann bir havlisî parlâmen • toya men*up de|illerdir. Parl&mentoya mensup nazırlar ise 1932 senesinde yapılan umumî intîhaptanberi gelip Sl den altı kabinede olduğu gibi yalnıs bir fırkaya yani rad*ka! sosvalist tvr kasına messup de5ill»»rdir. Yenî kabin^ de komunist ve muhafazakâr kibi mufrtt frrkalar hariç olarak sağ ve sol cenaMara, merkeze mensup fırkaKnn, müst»killerin yani alelumum cumhu • riyetçilerîn mümessineri vardır. Rüvük Fransız kabinesine Saro, T«r* diyo, Bartu, Heryo gibi Fransanm en maruf sabık basvekilleri ve «n bflyük ve meshur askerleri ve roaliyecilerî iş * tirak etmis'.erdir: Yeni Basvekil fevkalâde salâhîyeC sahiMdir. Parlâmentoda müşkülâta tesadüf edip te bunu izal«ve muvaffak; oiamadığı takdirde parlâmentoyu dağıtmak ve veni intîhabat yaptırmslc şarhnı katul ettîrmîs bulunuyor. Bu yeni kabin* adeta fırkalarm arasmda bir mütareke hükumeti teskil etmek • tedîr. Sol fırkaUr ve bahusus radikaT sos* yalistler seref ve itibarlan sarsıldığı bir" zamanda veni bir umumf mtihaba gir* m«Çe taraftar olmadıklan gîbi sosyaHjtfer dahi tefrîkaya ugramıs ve geçen mtihabatta verdikleri vaitleri henöz ifl edememiş buitmduklarmdan yeni înti« habattsn cekinivorlar. Binaenaleyh DarlSmentoda ekserîveti ha'z olan bd fırkalara karsı veni Başvekilin efinde muessîr bir silâh vardır. Bımlan tfrata' jntmekten her zam*n menedebilir. Hal km nnzannda seref ve itibarlan artan sağ fırkalar ise veni intihabnt yapılma« sına taraftar bulunuvorlar. Yeni reisl nüzzarm e'ind^ki salâhivet bu fırkalari da'ma îin'tt îçinde yaşatacaktır. Yalnız komîrnistlerle eski sosya • listler bu veni hükumetten hîc te menv nun de5;ldirîpr. Sa}Iann teskilâtı v4 eski muha'ipler arttk nSmayiş yap « madıklan balde komünistJer hâlâ hu < kumet kuvvetlerile kanh musademe • lerde bulunuyorlar. Eski sosyalistler u* rmımî terkî es^al için hazırlanTvorlar. Bu nümayîfc*' sr * 1 ' «3>nl»<t g t ^ u ı U Ir« • Midilli, muhriplerin «kimsiniz, parola veriniz!» ! Nakil isinin uzaması müşsuallerine karışık cevaplar veriyordu külatı mucip o?uyor Adliye dairelerinin Yanipostane binasma peyderpev nakli için istihzarata devam edilmHtt«dir. A nc?k bu haTi'ıklann cok a?ır gitmesi ve simdiki dağınık vazi yetler daha bir müddet d*ram edeceğinin anlaMİması alâkadariari mü^kvlât içinde hvrakmaktadır. Adliye VeitiH Saraco^lu Sükrö Beyîn buyünlerde sehrimize gelerek bu <«i neticelendirmesi bek'enmekMahVemelerin, yapılınaltta olan tadil*t bîtirilmeden na'killerînin tamamlanmasi ve bHâhare tedrieen însaata devanı olunmasi rementıi î Şehir plânı Feridiye caddesi fuhuş mıntakası oîabilirmi? Beyogltmda Feridiye caddesinde oturan ve ayni caddede emlâki olan : karilerimizden bir kısrm dün mat • baamıza gelerek şu çok hakiı ştkâ yette bulundular: Yeni fuhuş mmtakalarmı tes bit işile mesgul olan komisyon Fe • ridiye caddesinde bos evler bulunduğuna gormüş ve fuhuş mmtakalarmdan birmi burada tesis etmeği kararlaşfararak 4 0 ev ayırmış. Feridiye caddesi 40 evden değil, 170 evden nrârekkeptir. Buralarda namuslu vatandaslar ikamet ederler. Hep sinin çoluğu çocuğu vardır. Bizi bmkm da siz sSyleym, böyle bir yerde oturur musomtz? Ço cuklannınn sabah tk«am bovle bir mıntakadan geçip mektebe gitmelerhıe ve gelmelerine nza ırösterir miS'ntz? Aileniz efradmdan birmin günde birkaç defa girip çJcmasmı defil, böyle bir yere avak atmasmı bile hoş gSrör musünBz? Komisyonun anlamadan, dmle meden verdigi bir karar y&zunden ba 170 hane ve aparbman hafln Inş Inyamette röç mö etsinler? Ya buralarda mülk sahibi olan lar... tcfnde dogup bfivSdükleri ve gene iekıde Slraek istedikleri eviere «hip olanlar... Yukanda söyledifi • miz mahzurlar aklı basmda hiçbir insanm hos göreceği şevler olmadı ğma gore bunlar da mı müiklerini safap savsmlar da kapı kapı kırahk ev arasmlar? Kaldi kt Feridiye eaddesînde ba» gün 4 0 tane bos ev de yoktar. Bu • nu anlamak kolay bir istir. Su halde basrSn buralarda oturanlar kol • lanndan tutulup sokağa mı atılacaklar? Makaım aidhun ba her eihetçe yanlıs karardan derhal vaz geçece frin' ümit ve temenni edivonız.» Alman mütehassıs neler tavsiye ediyor? tstanbul plânı ÎCTI Alman şehir mütehassıslarmdan M. Azan tarafındsn verilen raoor tercüme ediîmistir. Bu tercüıne birkaç güne kadar füri heveti azasma tevzi ed>lecektir. M?iteha*sıs, Sisliden Yedikuleye kadar bir tünel yapT'masmı, jü\\ve üe Eyüp ara;,.i • da bir kvp.ru kun.'înrwsmı, Ayasofvsda bSyü> bir mevdan vücude eetirilms sini, tsrhî abideler etrafındaki b'nalann yıknrılarak bunlarm meydana çıkanl « masını zanırî gormekte, bunlarm tat • bîkının da ancak elli seneve mütevakkıf bulunduğu mütaleasmı üeri sürmektedir. Kimsiniz, parolayı sövle^iniz! MidiDi söratini tezytt ederek Yavoznn önöne geçti. Gemiler, bu ecnada, Sn tene beyaz ziya gördüler. Amiral ba ziyalarm, tmroz önunde karakol vanfesî ifa eden balıkçı gemileri oldagvna hfikmetti. Beyaz ziyalar, biraz tonra tMretle: « Kimsimz? Parolayı töyleyinü!» dıyorlai'o ı* Bittabi tncröizlerin parala»mı btlen yolcrn. Gemiieriıniz, vakft kazanmak iem, evvelâ bir müddet oarula sualmi rormemezliğe geldiler. Dtisman »efaini « Sne knntintz? Parolayı soyle • ymiz!» diye sorao danryorlardı. SEHÎR tSLERÎ ADfJYEDE Belediyede maaş veriliyor Belediyede umumî maaş tevziine di'mden itibaren baslanmıstır. Bir ölömle tehdit davası Hamparsum isimli 75 yaslarında bir Erraeni, Adliyeye müracaat ederek 18 ya&ında Karnik tarafından ölümle tehdit edild'iğini iddia et miftir. Dün birinci ceza mahkemesinde yapılan muhakemede maz nun Karnik, davacının kendismi Serupe isminde birine dövdürdügu'nü ifade etmiş, şahit celbi için muhakeme kalmıstır. Su kemerferi tamîr edilecek Fatih Belediye dairesi arkasındakî Mimar Smantn tarihî su kemerleri son zamanlarda harap olmus ve vıkilmak teMikesine maruz kalmıstır. Belediye muhendisleri kemerlerde tefkikat vap« mtslar ve bunlartn derhal tamir edilmesi lâzım geldi^ini bildirmisJerdir. Mâzeler idaresi, kemerlerde ilmî ve tarihî tetkürat yspılması lâznngelditini, bunun için Belediyenm yaphrmak istedigi tamiratm ancak Müzeler idaresi • nin verecegi rapor dan sonra yapıhnatı* nı istemektedir. Vtrekita devan edilccektir Yavuz mayine çarpıp te ük andalrî sersemlik gecmce MidilKye: « Mayine çarptık, fakat yaramız vahim degOdir. Harekete dcram edi lecektir» isaretmi cekti. Bo anda, Mi dilli, Yavuzan kış omuzlugunda ahn mevld etmisti. Maym, Yavurda havB mSnhn bir rarne açmısh. Fakat daha Boğazdan eıkmadan ervel bölmeler simsıkı kapanmu ©Idugu îçin açılan ea yaradan leeri dolan solar, mahdut bir sahaya kapsedflmis, gemînin yüzme. hareket ve harp ksbflîyetleriBe halei anz o! mamıstı. E«a*en Alman ı?emfleri hambere, torpil. mayin tesirahns karsı cok mukavemetfi Tapümısh. farfiz ge milerî bir mayine carpar earpmaz v«ya bir rorpito isabetî altr almaz bathklan halde, Alman sefamme hiçbirsey oîınovordu. N'teVm Iskaıarak tnona • rebesmde de înefli* serahri harVyesi lam isabetü birer yavlun ates netice smde berh*ra olduklan halde Alman gonvieri yîrmî ajhr isabete tahamnriii ve makaveme* etmîslerdi. Bn defa da oVle oltnasta. Yavnz, mSthis bir mavfn în*n^kma ragmen •ahım ve 8Td&€ cfl bir y«tm afcnamts, harekete devam «diverlardı. rs» yorana Iresmfs ve avdet •gııaıiııJa f&znma ©laeafı için mayine earettgı mevkie tehlike sahasmı gSstermek 8 • zere, b»r mavm samandırasi »tımttî. •• ll JlİB I yuı |jıiKCa Tam yolla dOsman oemilarins höcum! Ev sahibi kiracı davası Dün iiçüncü ceza mahkemesinde Vasfiye Hannn isminde genç bir kadinm, kiracıları Safiye Ha nım ve Mithat Bey alethin* açtığı kapı kırmak ve tecavüz darasfflt bakıhnıstır. Mithat Beyin beraatine, Safiye Hanımın üç gün hapsine karar verilmiştir. Midilli bir kat daha •üratini tezyit ettj. O kadar ki ba Hrada yeni denize indirilciiği zaman »tihsal ettiği tecrii • be rSratinden biie daha fazla siiratle (MJdiIlmin tecrübe sürata' 27,6 mildL) Dtisman muhrioleri, bidavette, Y»vuzla MidîHmm Adalar denizme einvısı ihtJmaİTii hahrlarma bî'e g'«*t*rmedikleri cihetle alaca karanlıkta bu getni • leri ÎHIpf donanma«ına merisuo s*fc* mi harbiyeden îkfsi zaanetm'slerdi. Midflli, nnı^rînlerin tekrar ve tev^li eden « Kümsînîr? Parola nedîr?» Sualine eevaben gene vakit kazan • osak v« tofiKzIerin tereddüdimu arthr* mak m*k«adile müphem bczı isaretl^rle tevap verdî. Krnnandanm makaadı tnfriîft mahrtplerme biraz daha sokuia rak onlan ansizm bashriB bak1*msktı. MnhteTif defaiar tecrGbe edndiği Bzere tngiliz donanmasma mensup ge mflerîn: « Kım»iniz? Parolavı bildiriraz!» tfareüerme kam ayni* iparetlerle cevap reımek en muvafık bir osul idi. Binaenaleyh Midilli de düşman femi * lermm işaretlerine, onlan aynen taklit etmek snretîie eevap verdi. Fakat ba aldabnaca oyuna ancak bir iki dakika daha devam edebildi. Nihayet tngiliz muhripleri, şuphelend3er ve gorünen gemîlenn Ingiliz veya Fransız sefaini barbiyesi ohnadıgım bilâku dG^man gemileri olduğunu anlıyarak geri döndüler ve tam yolla firara basladılar. Midilli de, Ingıiizleri artik daha ziyade aldatmamn ve onlara daha fazla yaklaçmmn îmkânı kalmadığını görüncie, âzerlerine ates açh. Fakat mesafenin uzaklıği, kabiliyeti rüyetin fenalığı, a laca karanlıkta mevcot hafif 8», muh riplerin gayet »eri olması ve pek küçfik bir hedef arzetmeleri fibi esbap, ahştn mîie**îr olmasma manidi. tn • gfliı mohripleri bfiyuk bir suratle tey • rederek biraz tonra Midillinin azamt menzili haridne çıkmağa muvaffak ol Vakit drdööö bo?uldu Galata yanguı kulesme konan vakit küresi mur.tezaman iflemektedir. Fakat tam saat on ikide ötmesi lâzım gelen düdük bir müddettenberi bozalmastur. Düdügün tamtri için burada bir asta bulunamamıs, düdük Avrupadaki fabrikasma iade edilmistir. Fabrika düdügün lâzım gelen tamirahnı yaptıktan sonra tekrar gönderecektir. Dilsiz ibo muhakeme ediliyor Eyüpte hırsızlık yapmaktan sulçu dilsiz tbonun muhakemesine dün üçüncü ceza mahkemesinde bakıl • miftir. Dilsiz maznun, tercümanı olan Agırceza mübaşirlerinden Arif E * fendi vasıtasile bu işte alikası el • madıgım iddia etmiştir. Muhakeme, şahit celbi için baska güne kalmıstır. MAARÎFTE Terbiye hocalarının dOnkO içtimaı Ortamekteplerle Hselerdeki terbiye hocalan dün eski Maarif Müst«şan Salrh Zeki Beyin riyasetrade tstanbal lisesmde toplanmışlardır. Toplantıda orta tedrisat ıslahatı etrafında görüsülmüş ve bazı esaslar kararlaştınlmıştır. Belediyede bir de emiâk müdüriyeti tesis ediliyor tstanbul Belediyesindeki Emlâk mümeyyizliği lâ?vedilerek Emlâk mü dürlüğü namile yeni bir mödiriyet te sis edilecektir. Bunun îçin yeni sene bütçesine tahsisat konmuftur. Yeni sehir plânmm tatbikı îçin birçok istimiâlc işleri yapılacaktır. Emlâk müdürlügTİ bu islerle mesgul olacak, Belediyeye ait diğer emlâkin de idaresîni deruhde edecektir. Bir cerh davası bittiDün Nurullah isminde bir genci af ır surette yaralamaktan ralçu îranIı Hakkı birinci ceza mahkemesin • de bir sene hapse ve tedavi ücreti > nin tediyesine mahkum edilmistir. Mahkum olan kaçakcılar Dün dbkuzuncu thtısat mahke • raesinde esrar kaçakçılarından Gemlikli Hasan bir sene hapse ve 18545 Iira para cezasma, Karamürselli Mehmet bir sene hapse ve S44 Iira para cezasma, Köle Süleyman bir sene hapse ve 19,325 Iira para cezasma mahkum edilmislerdir. Ecnebi mekteplerdeki törkçe dersîer Teftiş heyetleri ecnebi ve ekal Hyet mekteplerindeki türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin nasıl oku • tuldugu hakkında mekteplere giderek tetkikatta bulvnmaiktadırlar. Müfettisler yaptıkları tetkikatı birer rapor haünde hazırhyarak Ve> kâlete bildirmektedirler. Belediye emlâk satışı için ruhsat'ye vermiyor Eşhasa ve Evkafa ait metruk cami, mescit ve medrese gibi binalan n sahipleri tarafından Belediye ye müracaat edilerek bu binalarm satılcnası için ruhsatiye istenmiştir. Belediye, bu müracaatleri şimdi lik nazari itibare alamıyacağuıo, ^ehir plânının kabulünden ve Be • lediye tarafından yapılacak istimlâk muamelesinin ikmalinden sr geri kalan binalarm satılabilecesini bildirmiştir. Midilli öne jaecurorl Mateakıben iki gemi tekrar yollanaa devam ettfler ve pek az sonra şi male doğru dumen kırdılar. tmrozun muzlim heyulâsı afukta gittikçe büyuyor ve gfttikce aydınhmryorda. Tekrar tezyîdi sârat edildi. Yalmz Yavuzun karinesmde bîr yara açıhnış ve teknerine hayli mîktar «a dohnuş olduga i çîn Midillî derecesînde süratle seyret mesi, mavafun ihtiyat degildî. Binaenaleyh Amiral Patviç işaretle Midilli ye öne geçmesini ve tmroz adasmın şimalî sarkuindeki kuzu koyuna gide rek orada yatao (Rağlan) ve (M.28) monitorlerini bahrmıyacak, fakat ha «ara uğrataeak sorette topa tatraan m emrettL Malâm ya, Amiral Paşviç tmrozdaki döşman gerauerni btras Mortın kaçakçılığı Üç kilo morfin kaçakçılığından maznun Rum tüccardan Anargiros Efendi ile suç ortağı Yako Sutir yadisin mevkufen muhakemelerine dün sekîzinci thtısas mahkemesin • de bakılmış ve dinlenen şahitler Yakomın kaçak morfinleri, maznun tüccardan aldığmı teyit etmislerdir. Diğer şahitlerin celbi için muha keme başka güne kalmıstır. Eski Yunan âsarına ait yazılar Maarif Vekâleti memleket dahilm de cıkan bazı eski Yunan âsarma ait sfitun ve mezar teslarmın üzerlerin de ki yazılann fotoğrafilermi aldırmıştır. Yazılar Galatasarayda tesekkül eden Türk ve Rum mektepleri hocalaruı • dan morekkep bir komisyon terafın dan tetkrk edilmektedir. Maamafih bir kısmmın okunabilmesi için bunlarm AUnaya göndenlmesi lâzım gelmektedir. Su tetkikafına giden heyet Viyanada Atma, Viyana ve Prag sehirle • rinin su tesisatını tetkik etmek üzere Atinaya giden Belediye fen işleri müdürü Ziya, Nafıa komiserle • rmden Mustafa Arif, mühendis mektebi «u profesörü Bürhanettin ve Terkos müdür muavini thsan Beylerden müteşekkil heyet Atinadaki tetkikatmi bitirmiş, Viyana ya geçmiştir. Viyanadan gelen malumata göre heyet bir iki gün daha Viyanada kaldıktan sonra Bükres ve Sofyaya da uğnyarak ayın yirmi iiçünde sehrimize gelecektir. Bomontideki eroin fabrikası meseiesi Bomontide meydana çıkarılan gizli eroin fabrikasmm sahibi Hikmet Beyle bu işte alâkadar görülea banker Davit Safra, Şilton, kâtipleri Albert Kaldiror, tzzet, tlya Efen dilerin tahtı muhakemeye alındıklarını yazmıştık. Bu büyük şebekede alâkadar görülen Hikmet Beyin misafiri Tahsin Bey de dün Adapazannda buluna rak tevkif edilmiş ve sehrimize getirilmiştir. Maznunlann muhakemelerine bu sabah saat onda gümrükteki sekizmci ihtısas mahkemesinde bakılacaktır MALİYEDE Maliye teşkilâfındaki mönhaller Halen tstanbul malye teskflâtmda 60 memurluk münhaldir. BüySk me murlar tayin edildikleri halde şeraiti lâzimeyi haiz küçük memur bulunama* dujından tahsü ve tahakkkuk müdür > lüklerinde işler güçlükle yuriimektedir. (Mabaii var) Halkevi Nesriyat komitesinin içtimaı Elâzizde güzel bir Halkevi binası yapıldı rmklıklar esnasmda yafma ettikleri silâh magazalarmdan aldıklart atesli silâhlarla mücehhez bulumryorîar. Şv kadar var ki hükfimet diğer tesekkül • ler iştirak etmedikçe yeni nîhnayîşlert karşı nizam ve intizamı muhafaza ede» büecektir. 1 Fransan»n huzur ve înkisafı yeni ka« birenrn göstereceği bashet ve dirayer te b*ğl:dır. Ayni zamanda Avrup* sulhunun istikran ve gerginliğin izalesl d^hi bu kahinenin takip edeceği poli « tikaya ırerbut bulunuyor. Cönku garp» 1 teki bSvuk devîetlerîn cömlesi son SÖ* lerini söyletnis bulunmaktadırlar. Avrupayı felâkete surükliyecek O • lan silâh meselesinin anahtan Fransa • nin elindedir. Bunu Inılianacak te Fr?m*nm bü^ük kabmesidir. Binaena< leyh Dumerg kabinesine ytılntz Frans«nm datıilî selâmetini istiyenlerin dejîl biitün dünyanm selâmetinî istiyenlerin ürritli nazarları dikfîmîs bulunuyor. Son zamanlarda Fransa yekdiğerini miMeakıp siddetli sarımtılar geçirdi. Frangm sukutu felâketinrn tesirleri bit« meden gelen cihan buhram bu memle* ketm iktısadî btnasmı temelmden sars» mıstı. Staviski ismindeki Rusun ve diğerlerinm çıkardığı rezaletler ise za • ten sıkmh îçinde bulunan haTkı ves • vese ve ıstıraba diisürdu. HaBc her is • te irtisa ve fesat görür gibi olda. En mutedil ftkirli smıflar bile renmi, yermi tutacek uygrun baska bir rej'm gormedipî halde değiftinnek arznsuna ka • pıld'. Yeni Fransız kabînesi halka tekrar emnîyet ve itim?ıt hîssi telkini gibî büyük bir vazifeyi de üzerine abmf bnlunuyor. FEYZİ TifHk «ofudan hâk'm ve avukat binişleri tstanbul Adliye binası yansnnında hek'"m ve aWtatIanmızuı binislermin de vanmış olduğu malumdur. Yeniden hiım yaotırmak igtiven hâkim ve avukatlarm bıınlan Ankara tîftiği sofundap yaptnmağı tercih rttikleri «nlasilar.lt Ankara tîftik cenvyeti tstanbulda Er zurum hanında tüccardan Selimzade Hâmit Beve kâfi miktarda sof ggndermisb'r. Bu soflar kendi m'hsulümu'z olan tiftikten Ankarada dokunmoş Myab ve çok «rüzel kumaslardır. Zaten An kara soflannm ötedenberi haiz oldu > ğu nefaset şöhreti malumdur. Tift"k cemivrti yerli mala rağbed te?vik ımksadile bu soflarm fiatinde de azamî ehveniyet iltizam etmişrtr. Buraya gönderilen soPar Ankara fi • atile, yani metrosu 2 liraya satıhnak . tadır. thtiyacı olan hâkim ve avukat1ı>. nmınn bn fırsattan istifade •deoekleri fapbesjzdv. Kenan Bev hasta )ankü içtimadan bir inttba Halkevi Neşriyat fconvteci azalan dirn Halkevi salonunda ietima etmif • lerdir. Celıeyi reiı Mehmet Emin Bey açmıştır. Salih Murat Bey reisliğe, Möeyyet ve Hayri Beyler kâtiplite tecü mişlerdir. Bundan sonra reis Mehmet Emin Bey Sri senelik çalışma raporuna okumaş, ffSstenien faaliyet meyamnda Halkevi kütuphanesinin tesısirv, ban raydalı Idtaplann celp ve tab'ı • Bi» Halkevi mecmuasou ve faydalı aeeriyatı «aymıştır. Mehmet Emin Bey ayni zamanda Halkevi kütüphanetine geçen sene, ayda vaıatî 516 kisi de • vam ederken bu sene ba miktann 622 ye çtktîgmı söylemiş ve ntesai programmda mevcudken yapılamıyan ı'slerî ve niçin yapılamadıklarmi da anlatmıshr. Bundan »onra neşriyat komitesi idare intihabı yapıîmış ve Mef'tnet Emin, Ahmet Halit, Ymuf Ziya, Servet Beylerle Şükufe Nflıal Hanun •eçflmislerdir. tstanbul Müddeiumumisi Kenan Bey dün hastalandiğından makamına gelememiştir. Kenan Bey hafif gripten rahat SJZ bulunmaktadır. POLÎSTE Kaçak esrar Ayvansarayda Mollaaskı mahallesinde bir kulübede oturan Balat îskelesi hamallanndan Sivasli Os manm şüphe üzerine kuliibesi aranmış ve 7 kilo 200 gram toz hnlinde esrar bulunmuştur. Osman tevkif edilmistir. Elâziz (Hususî) 933 yazında inşasına başlanan halkevi 1500 metre murabbaı bir sahayı işgal etmektedir. Harici dovarlan kesme ve knma taş • tan yapılmış olan ba binanm plânmı Vali Tevfik Sırrı Bey tanzim etm's, plân yüksek mühendis mektebi tarafından ıslah edilmistir. Binanm bütün ak Elâzizdeki güzel Halkevi binasmtn umami mcnzarast samı beton ve kârgirdir, terrisi için Gordesten halılar getirilmiştir. Elektrik tesisatı bitmiş kalorifer tertibatı ikmal edilmediğinden şimdilik tstanbuldan sobalar getirilmiştir. Dış kapmm üzerine ceviz ağacından ka bartma olarak «Ne mntlu Türküm diyene» cümlesi konmuştur. Bina 19 jubatte merasimle açılaeaktor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog