Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedîsî 49 uncu cüzü çıkti Onuncu umhuriyet 4C1A öDlU «J, İSTANBUL CAÛALOÛLU TOsrat ve melrtup adred: Cumhurtyet. Istanbul Posta Kutusn: îstantoul. No. 846 Tdefon: Başmttnarrtr: 22366. Tahrtr mOdurü: 23236. Idare müdüru: 22365. Matbaa: 80472 Haşmetmeap Yugoslavya Kralı Hazretleri Hariciye Nazın Bogofi oumb Yevtitch Cenaplaruu. Törldye Reiskumhuru Hazretleri Hariciye Vekiü Tevfik Rüstü Beye fendiyi Yunan Reisicumhunı Hazretleri Hariciye Nazın Demetre Mazimos . Cenaplanm. . Murahhas taym ettfler. Bu murahhaslar usul ve erk&ntna mutabık gorülen salâhiyetnamelerini teati ettikten sonra atideki esasata karmriaşhrdılar: Madde 1 Romanya, Yuftoslavya, TSririye ve Yunamstaa butun Batkan hudutlarmın tamamiyetini roü tekabflen taahhfit ederler. Madde 2 Ali âkit taraflar şekil ve sureti bu misakta tayra edile» menraatlerine halel geb'reeek vasiyetler* de ahnaeak tedb<r1er hakkmda a n larmda anlasmak mecburiyetini derubde ederler. Gene bonlar bu mîsaln {mzaiamsf mif oUn herhangi bir Balksn devleb* aleybinde, daha evvel mütekabilen yekdiğere baber vermelcsnm, htçbir siyasî barekette bulunmamayı ve diğer ünza sahibi devletlerin muvafa kati olmakSIZIB hiçbir Balkan dev • leti aleybine herhangi bir siyasî taahhtit »hma girmemek mecburiyetini kabul ederler. Madde 3 Bu misak âli âkitler burafından imzasmt müteakıp mer'i • yete gireceği gibi ona dahil olmak isb'yen her Balkan devletinin imzam • na açık tutulacak ve bu iltihak key fiyeti imaa saJubi aza tarafmdan busnü niyetle tetkike mevzu ittihaz olu narak diger imza sahibi devletler tarafından muvafakaUerfnin tebligi üzenne derhal muteber olacaktv. Yukanki hususatm tesbiti maksa • dîle isnnleri yazdı murahhaslar ita* • lâfnameyi imza etmişlerdir. Birer nüshası âli âkklerden her bîri nezdmde kalmak üzere dört nösha uzerine ve 9 şubat 1934 tarihrâ • de Atmada fauuim edihniştir. (tmzalar:) Nicola* ; Bogolioumb Yevtitch Dr. Tevfik Rüştü Demetre Maximot Pazariesi 12 Şubat 1934 Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kıtüphaaeyi bir arada evinize getiren 01 faydalı eserdir. Her evde bir tane bnlunmak lâzımdır. Iktısadî ve malî Vaziyet etrafında ktuat Vekili Mahmut Celâl Beye . fendi çok faydalı bir tetiak seyahatini ikmal ederek devlet merkezme döndS. lkbsadî makine memlekethı bayat cihazını teşlril ediyor. tkhsadiyab memleketin bayatmdan ibaret ola rak tarif etmekte hata yoktur. taÜh • «aJ, istüılâk, ihraç ve ilhal ameliyeleri kendi kendilerine bile yurümek lâznn «relen zaruretler haHnde buhnuyor. Intizamh bir cemiyet demek olan dev« letm bu hayatî işlere'azamî ehemmiyet atfetuıesındea daha tabîî birsey ola* maz. tstediğimiz ve iıtiyebüeceğimlz •ey bu iflerin halk için ve memleket için en menfaatli şekillerde yürüme • •idir. Iktısadî işlerde devletin vazifesi göriicü ve tamim edici olmakbr. Bu • na son zamanlarda moda olduğu veçhile müdahale demek bDe caiı olur mu, bümiyoraz. Devletm en baslı va« ztfelerinden bİri bütün varlığfle mfllî îktısadm yürümesine ve rnkisafma bizmet etmektir: Her suretle halka yardımm azamismî yaparak ve icap ederae hatta bazı işleri binnefis kendi o muslarm* yüklenerek. Geçerken kaydetmek muvafık olur ki Celâl Beyefendinin bir kuun Garbî Anadoluda ve nihayet oradan tstaa bula doğru seyahati devletin millî iylerdeid roliinün izahı noktasmdan dahi btlbaMa faydah olmustur. Çünkü ik« bsadî işlerle devletin alâkası meseleti bizde. dahi zaman zaman nereden ve naul eıkbgına şasüacak bir surettetnrlü türlü fena tefstr ve tahminlere zemin ittihaz olunuyor, meselâ ikide birde devletin guya ihracab bir elden idare etmek istediğine dair rivayetler çıkarılıyordu, ve en fenası bazı bazı bu rivayetler bariç memleketlere kadar •ksederek hakkımızda tereddiitlü vm • ziyetler ihdas ediyordu. Mahmut Ce • lâl Beyefendi bu seyahati esnasında her «nıf ikbsadî zümrclerle olduğu gibi tacnierimizle de görüştükçe ve münatebet düstükçe kat'iyyen dedikodu m&hiyctinde olan b« manasız şayia • ları tekrav tekrar ve bütün Murahatile tekzibe'Tırtaf l>ulrrMstur. Ancak ve gen« bu £ursatt*n istifade ederek tktuat Veküimiz taeirlerimize memleketin yüksek menfaatlerine uygun ticarî bir «hlâk mevzuu üzerinde de çok açık konusmıiftur. Tacir kendi menfaatini memleketin ve milletin menfaatleri zımnında temin eden vatandasbr. Her ne luretle olursa plsun para kazanmak malibulyasile millî iıtih*aün ve Türk müstahsilinm tahrip edilmesine hüku met gözlerini ve kulaklarım kapaya • maz. Bu cihet geçüdikten sonra Mahmut Celâl Beyefendinin nazarı dikkatıni celbeden en mühim nokta millî Utih salin teskilâtlandırılması meseleti ol • mustur. Fiatlerin eski zamanlara nazaran düfük olduğuna füphe yoktur. Ancak bu fiat meseleci dünya piyasası • D B taym ettigi bv keyfiyet olduğundan onu herkesin arzucuna muvafık seviyelere çtkanvermek maatteessüf hiçbir hükumetin iktidan elinde degildir. O halde yapılacak şeyleri yaparak maliyet iizerinde müessir olmak ve nihayet bu yolda çalısa çalışa bizim memleketimizde dahi normal vaziyetler ihdasına doğru yürümek lâzımdır. Bellibatlı ictihsallerimis üzermde kredi kooperatiflerinin çoğalblması suretile millî istDualin tanzimi yoluna gidilmenin mümkiin olacagı ve bu esatta bazı tedbirler alınabileceği neticesine vanl • nnfbr. Maliyet fiatile beraber standar.dize mal temin etmenin kestirme çare. « de bu olarak görülmüftür. tstihtalin teçküâtlandırılacak ve belki aabya kadar götürülecek olması serbe»t ticaret erbabmın serbest çalıjma larına asla mâni degildir, bilâkis te? kuatUndırümış bir millî istihsal üze rinde çal^roak, *erbe«t ticaret erbabı için dahi en emniyetli yol sayılmalı dır, Kendi aralannda hatta bazan gayrimefru rekabetlerle biribirlerinin gözlerini çıkaran taçirlerin bu yoldaki zararlan yalnız kendilerine mimhasır kalmıyarak bu türlü dolambaçh işlerden netice itibarile en ziyade millî i» töual, millî müstehsil, yani Türk köylusu zarar görmektedir. Kaidı ki ziyan ' eden tacirin zaran dahi millî iktısat hetabına bir kayıptur. Balkan misakının Balkan misakı bizde henüz matbuata tevdi edilemedL Anlasıian misakın telgrafla Artaraya tebliğile oraca.teıv cümesinin vakit almaaından iIeri geltniştir. Misakı Yonan gazeteleri nesıetmiş oldukla rmdan biz onlardnn teıcSme •uretile dercediyoruz: ' Haşmetmeap Romanya Krah Hazretleri. Hafmetroeap YugtMİavym Krah TSrkiye Reisicambaru Hazretleri. Yunanistan Reisicumhunı Hazret • > leri. Balkanlarda (ulhu takviye etmek arznsile ve BriandKeHogg • misakm dakî itilâf ve vifak zihniyetinden ve Milletler CemJyetinhı bu yoldaki kararlanndan mfilbem olarak ve mev • cut taahhutlere riayet ohmmasnn temine ve Balkanlarda Statu qw>'nun idamesine kat'iyyen azim bnlunarak Balkan anlasma mnafan akte karur verdiler ve bu maksatla: Haşmetmeap Romanya Kralı Hazretieri Hariciye Nazm M. NtkoU Titulesko Cenapianm. metni Sanayicilerin dünkü Gümrük tarifesi ve sanayiciler kongresi hararetli oldu Tarife ile alâkadar dilekler tesbit edildi ve Birlik reisinin Ankaraya gitmesi kararlaştı L Tevfik Riiştü B. ile M. Tituleskonun Atinada söyledikleri mühim nutuklar Adliye yangınının Bulgar gazeteleri suçlulan mahkemede neler yazıyorlar? Kongrede idare heyeti raporu okanurken Millî Sanayi Birliginİn senelik kongresi dün sabah dokuz buçukta toplanmtştır. Dort saat devam eden bu hara • retli içthnada memleketin birçok taiMnnuf fabrikatorlan ve tstanbul Saoayi müdürü Ref tk Bey h«xn bulunmuşlardır. Kongre reisliğinc Istanbul meb'u(Mabadi üçuncâ tahifede) Gazi Hz. nîn ve Yunan Reisicumhumnun telgrafları At'n 11 (Hususî) T*vfîk Rüftü Bey, M. Yevtiç ve M. Titulesko dün meçhul asker abidesine çelenk koymuflardır. Hariciye nazırlan halk tarafm dan siddetle alkıslanmışlardır. Yugoslavya Hariciye Nazın bundan sonra trenle memleketitıe dönmüsrtr. Romanya Hariciye Nazm biraz raKısts'z olduyımdan bir hafta kadar A tinada kahnaga karar vermişh'r. M. Titıı'esko hükumetin misafm olarak Kifisyada oturacakbr. Tevfik Rüştu Beye gelince Türkiye Hariciye Vekiü bugün ve yann da borarla kalacak, iki memleketi alâkadar eden isler hakkmda hükumet erkâniie müzakerelerde bulunacaktrr. Atina 10 (A.A.) Anadolu A jansının Balkan hususî muhabiri bildiriyor: Muhakeme salı günü başlıyor, idarî tahkikat ta neticelenmek üzere, dün yeni ifadeler alındı Adliye yangınmm suçlulan dün miistıtaaiıul Ağn* ttB**Vlf*f' ceza mahkemesine verilmişlerdir. Maznunlar şuniardır: Papuççu Ethem Efendi, kapıcı. Ahmet Efendi, odabası Mebmet Efer<1i ve Adliye levazun mümeyyiz' Tevfik B. Maznanlarm muhakemesme subatm yirminci salı günü saat on buçukta başUnacaktir. Yangın tahkikabnı müstantik salâ ' hiyeüle yapan heyet azasmda<a Temyiz mahkemesi başmüddeiumumî muavini Bedri Bey dün vazifesi bitmiş oldu • Dort Hariciye Nazırt tarihi mUaht imza ederlerken Yugoslavya HaViciye Nazın M. Yevtiç bu akşam saat 19 da kendisU n« refakat eden zevatla birlikte Belgrada müteveccîhen hareket ettL M. Yevtiç istasyonda diğer Hari • ciye Nazırlan, dört sefirleri ve bir çok zevat tarafından teçyi edildi. Bu münasebetle Hariciye Vekilimiz Madam Yevtiçe güzel bir büket takdim etti ve M. Yevtiçten ta • zknatının Kral Aleksandr Hazretlerine arzına rica ve müşarünileyh de bu arzularını derhal iblâg ede • (Mabadi altınct »ahifede) HiıımıuııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııtıııııııuınııiMiıınıııııınıiNiııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııuiMiıııuıııııııınıııııııımMi! (Mabadi dördüncü tahifede) Mahkemeye verileı» maznunlardan Kapıcı Ahmet £/. Pabuççu Etem Ef. IHIM Sekiz dükkân yandı! Fransada Paris 11 (A. A.) Paris sa bah ve akşam gazeteleri iş umum federasyonunun grev karart mudbmce pazartesi günü çıkamıva caklanm bildirmektedhler. Dahiliye Na zvı, umumî in tizamı temin i çin umumî içti malarda devlet reisi aleyhine hücumlarda bu lumılmasımı meneden emırna meler nefret miştir. Nümayişte ölen • lerin cenazeleri Paris 11 (A. A. Dün 6 şubat tezahüra • tında ölenlerin cenaze merashni vaziyet İş Umum Federasyonunun grev kararı bugün tatbik ediKyor, gazeteler de çıkmıyacak Anadoluda kış siddetlendi Ankara Kayseri treni yolda kaldı, tipi devam ediyor Konya 11 (A.A.) Şehrimiz • de çok şiddetli bir soğuk ve fırtina ile kanşık bir kar tipisi baslamıştır. Tipî devam etmelrtedir. Kayseri 11 (A.A.) Soğuk ve kar şiddetlidir. Bilhassa civar kaza ve köylerde sürekli kar yağmaktadır. Akşam Kayseriye gelmesi Iâzım gelen Ankara treni kardan gelememis ve Yerköyde kalmıştır. Bugun sabahleyin gelmesi beklenen Sam • *un Srvas postası da kardan ge • lememiş ve Zilede kalmıştır. Evvelki akşam babalarmı kaybeden dört yavru birkaç saat sonra da kendilerine bıraktığı maişet vasıtasından oldular Yangın yennden bir manzara Dün sabaha kars,ı saat 4 radde lerinde Tahtakalede Kutucularda bir yangın olmuş, sekiz dükkân yandıktan sonra saat 9 da söndürüimüştür. Bu »etntin bekçilerinden Ahmet Ağa sabaha karşı Kutucularda Yakup Efendinh) mağazasmın önün den geçerken dükkânın kapalı kepenginm arahklanndan duman çtktı^ını görmüş, derhal havaya birkaç el silâh atmak suretile polislerin nâzari dikkatini celbetmiştir. Vaziyet itfaiyeye haber verilmiş, itfaiye saat 4,5 te hâdise mahalline gel • miştir. . , . • 7 si kutucu dükkânı olan bu diikkânlar tahta ve talaşla dolu oldu gundan yangm çok çabuk büyümüş, ates nihayet son sirayet ettigi dükkâna muttasıl olan kalın han du • (Mabadi âcüncü »ahifede) Dün İktısat Vekâletinde bir içtima yapıldı Ankara 11 (Telefonla) İktısat Fiatlerin düşük olması maüarın bol Vekili Celâl Bey bugun Vekâlet müs para ettigi senelere nisbetledir. Buh ran »enelernıde bütün dünya memle teşar ve müdürlerinin yaptiklan brr *opketleri bu düsüklüge tutulmuçtur. Bulanbya riyaset etmiştir. Bu içtimada nunla beraber Iktısat Vekilimizin gö Vekil Beyin son tetkik seyahatmde tutrüsleri fiatlerdeki düşüklüğün umut bf^bâdilr kay Paris nümayitiertnden ycnl intibalar: 1 ve 2 Yaralüann nakZT tugu bazı notlar üzerinde görüsüldügu Mjzluk verecek halde bulunmadıgı dedilmemistir 3 Tecatüzeuğnyan bir polis, 4 Muharipter Bİrliği reisinin anlaşümaktadjr. ' merkezindedir. Uzüm bu sene fazlaca MC< Kabinenin içtimar nüma^telci hali, 5 BirbaSka yarnU tedavi * « ' °" ™ dösnriif, incir iyi denilecek fiatlerle saParis 11 (A. blr poiisin yarasma aokak ortasmda pansmn. yaptlıyor, 1 Esia tünnf, tütünlerimM öyle yok paha • Havas A^ Polis müdürü M. Şiapinkansı fcehdt tesis ettfc^^yj[. ' Ankara 11 (Telefonla) Bogte »na denilmiyecek fiatlerle sahldığı gi1 hasianede bir yaralınm bajt wunda ... •••' •' • bütün Vekâletlerde birer komisyon topjansı bildiriyor: bi geri kalan kısun için de benüz satif nin süratle ve hakkaniy^t üzere hal lanmış, bu komisyonlar yeni sene bütl Kabine dün saat 17 de toplanmış 1 (Mabadi üçüncü »ahifede) çesi hazırlıklarfle ıııı fuııl olrouslardn'. CMahadi ucüncü tahifede) Öütçe hazırlıkları • ;• UNSJÂNA J tır. Kabine gjum *dU mcseleleri Muharrem uttanın kimtetiz btraktığı çocuklardan biri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog