Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

8 Cumhariyet 11 Şubat 934 Kumaşlanmizriaki hüsnü ıntihap, kusursuz biçimdeki şıklık ve fiatleritnizdeki ehveniyet hasebile memnun ettigimiz muhterem müş terilerimız taraîından yapılan reklâtnm bizim ıçın en müessir ilânat olduğuna kaniız. J.iTKiN Radyo meraklılarına müjde: Dünyanın en mükemmel markası olan Amerikada Tul 15 i â 4C00 metre, emsalsiz vuzuh, herşeyi heryerden re gündüz alır. Radyo ahizesi "SCOTT,, Ağrılan ve soğuk algmlı'ğını geçirecek bir ilaç isferken, daima bu sözleri ha* tırlaymız: Alacağınız mal, hakikî olmaln Bınaenaleyh vaki olacık siparişlere büliin itina ve ihıima mımızı sarfetmege amil ba teşvikten dniayı bahtiyanz. Radyo ahizeleri ile evınizden böiön dünyayı dinlersnız. Fazla malumat almak için : T aksim'de AŞOT ticarethanesine • müracaat Tel: 41010 "SCOTT, J.İTKİN TUccar Terzi Beyuğiu istiklâl caddesı No. 40S İsrarla ASPİRİN 20 kornonmeiık ambalajlarda Telefon: 40 450 isteyînîz! ^ ^ Dr. Ihsan Sami İDAVCDİ [BAYcRj Ambalajlarda ve kompri^ rnelerin üzerinde £~ marka5inın mutlaka bulunmasına dikkaf edinizl Öksürük Şarnbo öksiinil' ve nefes darlığı, boğmaca Marmara Üssübahrî ve Kocaeli Müstahkem Mevki Kumandanlığı Satınalma Komisyonundan: Mecmu ağırlığı Demir potrel 0,18 X 0,082 «be 46200 kilo 3.£ 5 9 herinin boyu 7 metre» 44880 » 1200 » Demir potrel 0,18 X 0,082 «beheN rinin boyu 1,70 metre» 2880 » 450 » Köşebent 0,05 X 0,05 X 0,008 «beherinin boyu 1,10 metre» 196 » «U» demiri evsafı şartnamede yazılı «beherinin boyu 7 metreı 98 » Köşebent «10 metrelik» ] Evsflfı şartna ' S 98 » «U» demiri «0 9f) hovunda» j made yazılı ı n 2 98 » » » «0,40 » » ' 5000 Kilo Bronztel 3 mart 934 cumartesi 3500 Adet lzolator günü saat 14 te kapalı 1000 » » Demiri «Düz» zarf usulile 700 » » » «Deveboynu» 49 » » » «Iki taraflı» 1480 » 18 S/M alt kutrunda ahşan 4 mart 934 pazar g3nü direk «mer«den» saat 10 da kapalı 490 » Meşe lata «1,10 X 0,05 > zarf usulile 0,015 Yukanda cins ve miktarlan yazılı malzeme hizalanndaki tarih ve saatlerde Izmitte Kumandanhk Satınalma komisyonunda kapalı zarf usulile münakasaya vazedileceğinden taliplerin musaddak şartnameleri Istanbulda Deniz Satınalma komisyonile Izmitte Kumandanhk satınalma komisyonundan alarak mezkur gün ve saatlerde işbu malzeme için biçilen fiatin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat akçelerile birlikte mezkur komisyona müracaatleri ilân olunur. (658) 300 Adet s* ve kizanuk nksuriikleri îçîn pek te • nrlî îlâctır. Her "CTanede ve ecza depolarmda bulunur. (11646) Satılık Ahşap Ev Sulatnaiunet beşinci mahkemesinden: sulh huin* î II stanbuı Evkar Müdirıyetı ılânian Kıymet muhammenesi Lira 150 Kasımpaşada Kulaksız Ahmetkaptan mahallesinde Kadıçeşmesi sokağında 69 numaralı meşrutahane ve müştemilâtı enkazı şubatın on dokuzuncu pazartesi günü saat onda mahallinde satılacağmndan taliplerin orada bulunacak memuruna müracaatleri. (654) • * * 1 50 10 şubat 934 Cumartesi 51 120 11 » Pazar 121 ilâ 12 » Pazartesi Hayrat hademesinin kânunusani 934 aylıkları yukanda yazılı tarihlerde hizalanndaki numara snalanna göre verilecektir. (631) 1 Terekesine mahkememrıce vazıyet olunan papas müteveffa Dirtat Efendiye ait Kumkapı civarmda Ni • sancı Mehmetpaşa mahallesinde eski Havnzluhamam yeni Azknkâr soka ğmda 33 nmnarah evîn tamamı bîr kı»ım nrraseılannm talebiie 13/3/1934 tarihire musadif salı jninü saat ( 1 6 ) da Sultanahmet beşinci sulh boknk mahkemesince ank arttuma üe sablacafehr. 2 tstiyenler arthrma sartname • sm! ve dosvasmdaki taf.viâh 3/3/1934 tarihinden itiharen mahkememize müracaatle görebiürler. 3 SatM gun& olaraL tayin edi • len 13/3/1934 salı )?un3 arthrma bedeli isbu evin kıymeti muhsmmenesî olan (1200) liranm yuıde 75 îni btılm»»d!*ı takdi'de en rok aı+tıranm taahhü^ti balci kalmak sartile arttırma on be» gun dahs tetndh edflsrek 28/ 3/1934 çarşamba trvnü saat ( 1 6 ) da en çok arttırana kat'î ihale icra olunacastn*. 4 tpotek sahiTjî aîacaklilarla dî • fer alâkadarlannm isbu gayrimenkul 3xerit*deki haklarmı evrMİn müsbrteWile yîrmi RÜn içmde mahkemenvTe bildirmeleri lâzımdır. (13187) TuUtcuua İLKBAHAR PANAYIRI 14 mart 9 3 4 l e bafUyacafetır. , „ » LEİPZ1G Alman hükumeti şimendifer ücretlerinde O/o 33, 1/3 tenzilât Kazla tarsıJât için: Leipziger Messamt Leipzlg (Allemagne) Segi dairesine veya Galata'da Ahen ve Munıh hanında Mühendis H. ZECK^ER Kfeıuiye müracaat. Posta kutusu Galata *h ' 12944) Tayyare Piyango Müdürlüğünden: Şartnameleri veçhile Piyango Müdürlüğü için 17 inci tertibe ait el ve duvar plânlarile renkli duvar afişi tabettirileceğinden taliplerin 13/2/934 sah günü saat 15 te komisyona müracaatleri. (669) $wm> Dr. İHSAN SAMt <«H Ziraat Vekâletinden: Vekâlet fidanhklarttıda yetiştirilen köklü, aşılı köklü Amerika asma çubuklarile agaç fidanlan tamamen tevzi edildiğinden dağıtma işine nihayet verilmiştir. Fidan isteği hakkinda devam eden müracaatlere muamele yapılamıyacaktır. Keyfiyet alâkadarların maluma olmak özere ilân olunur. (652) Tlfo ve paratifo basta'ikianna tutulmamak için tesiri çok katt, muafiyeti pek emin bir aşıdir. F.cza depolannd^ bnlnnur. I c 83fi' TiFO ve PARATiFO AŞISt r. NIŞANYANı Beyoğlu Tokaclıyan Oteli yanında Mekten sokak No. 35 fl?815) | F :nehanesini İstiklâl cad. 146 (Iş sı üstünde) Lnvr Apart birinci kata nakletmiştir Dr. SEDAT Süncü K O L O K D U ı L A N L A R I Çorlu Askerî Satınalma Ko misyonundan: Çorlu ve Tekirdağındaki kıt'at ihtiyacı için açağıda cins ve miktan yazılı erzak açık münakasa ile ahnacaktır. Ihalesi 20/2/934 cumartesi günü saat 14 tedir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün ve münakasaya iştirak edeceklerin de o gun y e vaktinde teminatlarile Çorluda Askerî Satınalma Komisyonuna müracaatleri. «3470» (424) Cinsi Miktan Neresi îçin Nohut 5,000 kilo Tekirdağı için 3.000 » Pîrinç M'.karna 16*000 Nohut 5,000 Pirinç 4,000 Makarna 14.000 Bulgur » » Mevsim sonu münasebetile o gün ve vaktinde Fındıkhda Kolordu Satınalma Komisyonu • na müracaatleri. «642» (643) *** M. M. V. SA. AL. KO. dan: Yerli fabrikalar mamulâtın dan 20,000 adet kilim kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhalesi 22/2/934 perşembe günü saat 15 tedir. Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere hergün ve münakasaya iştirak için de o gün ve vaktinden evvel teklif ve teminat mektuplari'e An karada M. M. V. SA. AL. KO. na müracaatleri. «3472» (494) * • Çorlu Askerî Satınalma Ko misyonundan: Çorludaki kıtaat hayvanatı ihtiyacı için 220 bin kilo arpa ile 220,000 kilo yulaf kapalı zarfla münakasaya konmuçtur. İhalesi 6/3/934 salı günü saat 15 tedir. Taliplerin nümune ve sartname leri görmek üzere hergün ve münakasaya iştirak için de o gün ve vaktinden evvel teklif ve temi nat mektuplarile Çorluda Askerî Satınalma Komisyonuna mü racaatleri. «3477» (662) Sahip ve Başmuharrtn Yunus Na&ı ümuml nefrivatt idare eden Yazı iflert mOdürt: Abtdin Daver Matbaactiık ve Nefriyat Türk Anontm Ştrkett . Ittanbuı KÜRK Vantolarımızda % 30 tenzilât ve 8 ay vade ile kefaletsiz olarak mağazamızda satı'maktadır. Kumbara sahip'eriî Şubat sonuna kadar îş Pankasına yatırılmış , yani defterinize kaydedilmek suretile hesabınıza geçmiş paranm miktan en aşağı beş b'ra olmalıdır. Şubat sonuna kadar asgarî beş lira mevduatı olan bütün kumbara sahipleri: /. BEYKO Mahmutpaşa, Kfirkçü Han im idrar tahlilı 1OO kuruştur. Bılumnro tahlilâL Bahçekapı, Emlâk ve Ey tam Hankası karşısında Izzet Bey Hanı 13141 Istanbul üçüncü icra memurlu * Kimyager Hüsameddin Çorlu için Paraya çevrihnesine karar verî len 6,000 okka kömürün tutan olan 7693 kilo Rumeli mese kömürii ve 4 çeki kesilmis mese odunu 14 şubat 934 tarîlıine müsadîf çarşamba yünu saat 10 ilâ 11 de ikinci arttırma 6 • (ildıye ve zührevıye mi'tehassısı * * suretile Çarsıkapıda Karamustafa medre*esi dahtlindeki depoda »atı laeagı taliplerin mezkur gün ve •aatte mahallinde haztr bulunacak Bahçel'api Masan ecza deposu yanınd;| memuruna müracatleri ilân olunur. Taş han 2 ncikat N.o 2 5 2 6 (13167) (I2S00) Kolordu kıt'aları ihtiyacı için pazarlıkla 117 kilo sarı tathir gazile 98 kilo üstüpü satm alına • caktır. İhalesi 12/2/934 pa • zartesi günu saat 15 tedir. Ta liplerin şeraiti anlamak üzere hergün ve pazarhğa iştirak için de 5 t • lira mükâfatlı 1 Nisan turasına ithal edi ecekleıdir. or. BAHATTiN ŞEVKij TURKIYEIS BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog