Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

11 Şubat Gazi Hz. nin Fırkaya Hediye ettikleri portre Diin, Vilâyet Fırka Merkezi binasında büyük merasîınle ve bizzat Vali B. tarafından yerine asılmıştır (Birinci sahifeJen mabat) bütiin fırka erkânı hanr bulunmu?lardrr. Meraamdc, Cevdet Kerim Bey fn nutku iradetmiştir: Cevdet Kerim Beyîn nutku «Muhterem arkada«lar; Türk vatanmı kurtaram, Tfirk Cumhuriyetroi kuran Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinm, vatanı kur »ardıji grunlerde Müdafaai Hukuk, Cumhuriyet ve iııkılâbı kurarken Otzmburiyet Halk Fırkan adile ça • lışan bu büyük teçekkülün şefliğinde bulunmaa, bn teşekküle mensup olanlarm en büyük bahtiyarlıjıdır. Arkad&şlar; Türk milletrnîn bibakkin »evgi aine değen ve onun özii olan ve bütün dünyanm saygrrsraı kazanmts bulunan Turk ordusu tenaikin ve vakarla bugibı ktşlalanna kapantnış mkılâbı koruyan ve kolluyan vatan müda faasindaki yüksek liyakatlerini bergün arttiran mukaddes bir varhktır. Onun Başkumandam olan Gazi Mu«tafa Kemal; vatan içinde TSsic in • kılâbım tesis ve mkılâbın ideallerini oldurmak ve »ağlamlaştırmak içm gene milletin özünden çılcandifi Ciîmhrrîvet Halk Firkaunın dartni Umumi Reisî yani Baskumandıını bolun. maktadır. îşte biz böyle aziz ve ırmkaddes bir tarih teşekkuiümim neferleri bulunmak saadetindeyiz. Bu alem aTtmda çalışmaırm de • f«rini millet bîrkaç ay evvel? Ctrmhınivetin onuneu yıldonSmünu' les*ît ederken gordü. Bu büyük inkılip •avacında, bu büyük Şef emrinde velev intîbaplarda bir tek rey InılIanarak ta olsa • iş almrs olanlar çalısmalanniB verdı&i büySkiüic SnÖBd«* dİTilenmif ve yeniden bızalmif oMular. tste bn biiyölc jrun şerefina teş • k'''»t arkadaslanm en büyük bir ırî;lîâfatla mükÂfatlandırmak ven Gazi Mustafa Kemal, t<tanbul teskiiatım temsil eden Vi • lâvet îdare beyetJmize ve Halkevimize (Fırkanıın tstanbul Vîlâyet tdare beyethve Cumhuriyetin onnncn ytidSnfhnu hatrrası) kaydnn taftyan fotoçraflarmı lutfen arma&an etmişlerdîr. Busün bu yulraek liedıyeyi nüYmet ve tazîmlerimizl* yerine a«mak içm toplamdrk. Bu ffüzet vesil# ile bize biten en »eneden sonra başfryan <m »en« icm dîrektif teskil eden Onuncu Yı' ktrtlulanMismda *oyledîkleri nutuklanm bir daba tekrar edel : m: Gazi Hz.nin 10 anett yıldonümundeki nutuklart «Turk milleti, Kurtulu» «avaştea başîadiSrjmi • »ın on beşinci yılmdayız. Birrün Cumhuriyetimizin «ynımcu yılim doldurdugn en büyük bayramdır. KutIu olsun. Bu anda büyük Turk milletmin bîr ferdi olarak bu kutlu süne ka vusroanm en derin «evinç ve beye eanı içindeyim. YurttaBİariTn. Az zamanda çok ve büyük isîer^ yaphk. Bu islerin en büyütü, teıneli Tü»k kaHrama^hŞı ve yüksek Türk IcPltürü olan Türkiye CunAuriveti«Kr. Bundaki muvaffakiyetî Türk milletinin ve onun d«*&erli ordusu nun bir ve beraber olarak azinkâ • rane yürümesine borcluyuz. Fakat yaphklarmızı asla kâfi gormüvoruz. Çüflkü daha çok ve daha büyük işler yaptnak mecburîyetinde ve az mindeyiz. Yurdumuza dünyanm en naamur ve en medenî memleketi seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geni? refah vatıta ve kaynaklarma •ahip kılacağiz. Millî kültürümüzü tnuasır medeniyet »eviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunuo içm bizde zaman ölçüaü, geçtniş asirlann gev • fetici zibniyetine gore değil asn . mınn sürat ve hareket mefhumuna göre düfünülmelidir. Geçen zamana nisbetle daba çok çalışacağiz. Daha az zamanda daha büyük isler baçaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Çün kü Türk milletinin karakteri yük «ektir. Türk milleti calıskandır, Türk millet? zekidir. Çünkü Türk milleti bhlîk ve beraberlikle güçlükleri yenmesmibilmiftir ve cünkü Türk ^ilIetmin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elin<Je ve kafarmda tuttugu meş'ale müsbet ilfandir. Şunu da ehemmiyetle te barüz ettireynn ki yüksek bir in aan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî vasfi da güzel san'atleri aevmek ve onlara yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karaktermi, yorulmaz çahskanlığinı, gü zel san'atin *evgUini ve millî birlik doygusuntı mütemadiyen ve her turlü vasita ve tedbirlerle besliyerek inkisaf ettirmek millî ülkümüzdür. Türk milletine yarasan bu ülkü onu bütün beseriyette bakikî huzurun teminî yolnnda kendrne düsen me • den? vazifeyi yapmakta muvaffak kılacakhr. Büyük Türk milleti, On bes yıldanberi giriştiÇhniz isler de muvaffakiyet vadeden çok sozlerimi isittin. Babtiyanm ki bu aozlerimin hîçbirinde millet Imm hakkrmdakî ithnadmı sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım, Bugfin ayni iman ve kafiyetle soylüyorum ki millî ülküye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet oldugunu, bütün medenî âlem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüp bem yoktur ki Türklügün unutuhnuf büyük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti bundan sonraki inkisafi ile atinin yüksek medeniyet nfkunda yeni bir güneş gibi doğa caktır. Türk milleti ebediyete akıp giden ber on «enede bu büyük mil letin bayramı daha büyük ferefle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlulamasını gönülden dilerim. Ne mutlu TUrküm diyene.> Cevdet Kerim Bey, Gazi Hz. nin bu nutkundan sonra sözlerine devam ederek demiştir ki: c Bütün arkadaslar bu direktif dairesinde çalışma ahtüpeyammizı bir daha tazeleriz. Yüksek saygı • larla anarken kendisine afiyetler, vatana saadet ve refah dileriz.» Cevdet Kerim Beyin bu nutku »iddetle alkışlanmıstır. Bundan sonra Cevdet Kerim Bey portreyi alarak Vali ve Belediye rewi Muhittin Beye vermis, Muhittin Bey de riyaset odasmda bazırlanan mahalle portreyi asmıstır. Merasrmden sonra hazırun bü feye davet edilerek ikram ve izaz dilmiştir. Cumhurîyet =H== VAPUROULUK TÜRK ANONİM ŞtRKETİ İstanbul Acentalısı Liman han, Telefon1. 22925 Ali Nazıma Beyin La ClefriuFrança s Kıtabı Maarif Vtkâletınce bu ^ene programlarına da kabul edılmişt r. Bütun ccnebî li^nı tednsatında csas ol uğu veçhile her uç kısmın mualumlere mahsus nushası da mevcuttur. Birinci kısıtn 21 Kr. Ikırci „ 31 w Uçuncıi M 3r> M Maallım „ 150 „ Topfan aianiara ve mtktep idarelcine ıskonto yap'hr Matbaami7da ve h ı yerde buiunur. Fransızca Mualiimierine L se ve Orta Mekteo Denizyoîîarı İŞLETM ES1 Acentalan: Karakoy Köprübasi Te!. 42362 Sirkeci Mühurdarzade mm ' Han Tel 22740 * ^ Karadeniz Yolu SAKAİîYA PA7AR günö s m 20 de Ga1ara nh AHTALVA MERSiN YOLU " THfcH:. tiTnından kalkacak, gıdişte Zonguldak, Inebolu, Ayancık, Sarrsun, Ünye, Ürdu, (jiresun, Tırebolu Görele, Trsbzon Rizeye dönüşte bunlara ilâvettn Ot ve SünDeneye ufr.T Üsküdar 2 nci sulh hukuk mahkemesinden: Terekesme mahkememizce vazı yet edilmis bulunan müteveffiye Naziperver Hanımm gayrimenkul te • rekesinden Galatada Topçular caddesinde 252 No. Iı fevkinde bir odayı roüstemii bir bap dükkân sehrî yirmi bes lira bedeli icar ile talibi uhdesindedir. Fazlasile talip olanlarm tarihi Uândan kibaren üç gün zar fmda Osküdar ikinci sulh hukuk hikünliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. (13183) Bandırma Malm üdürlüğünden: Muamele vergisi kaçakçıhğından satılığa çıkarılan 2 bin lira va ridatı gayrisafisi ve 40 bin lira bedeli muhammenli Bandırmanın Sığıryolu mevkiinde kâin Gönenii Remzi Beye ait biri 55 ve diğeri 85 beyğir kuvvetinde mangal kömürü ve mazotJa müteharrik gazojen ve tsveç markah faal iki motörü ve zahire yıkamağa mahsus âletleri ve buğday temizlemege mahsus makinesi zahire ve un depolan ve torna makinesi ve elektrik tesisatı ve son sistem elek tertibatı ve teçhizatını hâvi üç kattan müteşekkil kârgtr un fabrikası ve muştemilâtı 28/1/934 tarihinden 18/2/934 tarihine musadif pazar günü • ne kadar yirmi bir gün müddetle Bandırma idare heyetince roüzayedei evveliyesi icra kılınacağı ve fazla tafsilât talebinde bulnnanlann Bandırma Malmüdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (634) nhnmından kalkacak. Gidişte Çanakkale, lzmir, Küllük, Bodrum, Rodos, Marmans, Dalyan, Fethıye, Kalkan, Kaş, Finike Antalya, Alanya v e Mersin'e. Dönüşte bunlara üâveten Taşucu. Anamur, Kuşadasına ugrayacakOr (650) AYVALIK YOLU SEYYAR I 8 ıı ^ e Sirkeci nhomından kalkacaknr (649)j BARTIN YOLU PAZARTESi V.T. 19 da Sirkeci nhtımından kalkacak(665) iSKENDERiYE YOLU izmir 3 t t fi«m|l 11 de Galata nhDmından kalkacak doğ ro Izmir, Pire, Iskenderive'ye gidecek ve dönecektir. (664) izmir Sörat Pcstası KONVA I5 '2 Galata Riban k a l k a c a k doğru Izmire gidecek ve dönecektir. (663) Trabzon Yolu 60LCEMAL A • 11 20 de Galata nhtımlndan Ö A L I kalkacak. Gldişte Zonguldak, Inebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Giresun, Vakfıkebir, Trab zon, Rizeye, dönüşte bunlara ilâ veten Sürmene, Orduya uğnyacaktır 666^ Sultanabmet üçüncü aulh hukuk mahkemesinden: tshak M. Meraave Efendfarin alaca» Jı olan (86) lira (P8) kuruçun tah«ili için Urfada hırdavat tüccan Mehınet Azem Efendi aleybine aç tı&ı davada gönderilen ve bilâteb « • liğ iade olunan dava arzuhalinde mezkur mahalli terkettniş olduğd yazılı olduğundan kandisine ilânen tebli^at ifasına karar verildifkıdeo muhakeme «ünü olan 3/3/934 cu martesi günü saat 10 da mahkeroeya gelrnesi veya musaddak vekâletna • meli bfr vekil ^öndermes! tebliğ ma» kamına kaim olntak üzere ilân olu» nur. (13165) Diş tabibi STALİN Haydar Rifat Eeyîn 150 kuruş Tercüme Yeni çıHfı Dr. Nuri Fehmi Ciöz Heklm^ Cağa'oğlu, Süreyya B. apart. Saat l 6 ya kadar Tdefon 2321 1 D, PERTE V AT A Maayenchanesini Isüklâl Cad. 146 C 1$ Bankası üstiinde ) Lavr apart. I incı ksta nakietnrstır. n3119> Gaîp Av Köpeği Kızıl renkli îrlâtvda Seteri bir av kopeği Nişantaşı eîvarmda kaybolmuştur. Teşvikiyepalas 4 numarada avukat Haydar Rifat Beyin hanesîne getiril diği takdirde memnun edici mükâfat (13185) verilecektir. İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Afionim Şirketinden: Fabrikamızc'a çıkarılmağa başlananyeni sene mahsulü toz ve hesnıe şekerer 29 temmuz lanhindeı itibarcn bin kilodanaz o mamak üzere her isteyene sahlmaktadır. Fitalar.mız es^si gibidir. Yani Istarbui'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda. Araba im çuvalda ^ \ veya kay.kta tes Toz ^^j.j,, ı \ \ m ^ j ^ Suüıkta Kıip Şekeriıı Kilosu 3 9 , 5 0 Cumhuriyet Mfiesseseleri •atbucıhk ve Neşriy.t TSrk Aooaim Şirketi En güzel, en güç, en çabuk ve en ucuz her nevi tabı işleri için sipariş kabul eder Dalma yeni bnrufat knllanır En son (utem Rotatif, Tipograf, ütograf ve Çînkograf nuüdnelerini muhtevidir Ancak en az beş vagon şekeri birden a'aılara vjgon başırıa beş lira indirilir. Istınbıl haricuıdki yerlercen y:pılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibare.1 bütün masraflar ve mes uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabma s gorta ettirilir S pariş bedelinin tamamını gonderen er için sigorta ihhyarî olduğu gibi en az beş vagoı s pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler va?on baş na beş lira tenzilâttan istifade ederler. Üç ve dört renkli ve renksls plrlnç, bakır ve elnko her tflrlO kıllşeler yapılır tclfral Atfresi: liiutal CukırlyM 1**4» Adres: İstanbuFda Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 30 Telgraf adresi : istanbul, Şeker Telefon No . 24470 .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog