Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Camhnriyet 11 Şubat Balkan itilâfı misakı nasıl imzalandı? (Bırinci sahifeden mabat) feonralri askerî geçide istirak edecek IfTunan tat'alarmm caddelerin göz ie görülebilen uzunluğunca srra sıra. uzanıp gittikleri görülmekte idL Bu kıt'alar arasında Yıman harbiye fealebesi, bahriye silâhendazlan, küfcük zabitler, askerî tıbbiye talebesi ^e daha birçok kıt'alar ve bilhassa tnillî kryafetlerile efzun taburlan tnuntazam, güzel ve çok disiplinli hhr fntıba bırakTnaktaydıIar. Pumen, Yugo*lav, Türk Harici fre NanHannm mîsafir edildikleri «Grand Britanya» oteltnden mkakra imzalandiğı akademi bmasına km 9ar *üre*n bir kilometreden fazla inesafeye mralanmif olan aakerle Ve menaskn Uniformalanm givmis olan zabitlerin etdden mahteşem manzarasile bunlarm gerisinde kaldınmlan, evleri, balkonlan ve bfîtün danv> lan dolduran yüz bmlerce hnanm toplu ve kesif kalabalıgı scftıre bir bavram gününün fevkalâdeKğini >e~mefete idi. masanın arkasına dÖrt sandalya ve üzerine dört altm kalem konmuşru. Kalemler, bu imza meraarmi iein Yunan hükumeti tarafından hedi ye edilen çok kıymetli kalemlerdi. Evvelâ M. Titulesko arkasmdan Tevftk Riktü Bey, aonra M. Yevtiç ve en sonra M. Maksrmo» olarak dört nazn salona girerek tnasada sağ • dan soia dogru evvelâ Yevtie, eonra M. Htnlesko, «onra TeWik Rü»tfi Bey ve onun yanmda M. Maksimoı oturdular. Bu eanada Fotograf» çılar, snıemacrlar durmaksızm re • sim çekîyorlardı. M. Tirnlesko ile Tevf& RiUtü Beyin birbirlerinin kulaklarma eğilerek birşeyler konu* • tuklan gorüliiyordu. mek istediği sultıun îstikbali temînatını mâzide defaatle temenni et • mişlerdir. Bu hususta mükerreren mesai bezledilmiştir. Çok defa fikrimiz bü tün Balkan memleketlerini yeni bir teşekkül içinde ihtiva edecek daha geniş bînanm serabile parla • mıştır. Gerçi Balkan itilâfı misakı ile, milletlerhnizi ve Balkan fikrinin başlıca mürevviçlerinin bizden istedikleri neticeleri tamamen elde edemedik. Muttasıf olduğumur his> siyatın kolay olan ittifakı vaziyetin realitesile zarurî hale gelen ehem miyetli tadilâta uğradi ve millet • lerimizin vüs'atini daraitmaya meobur kaldık. Fakat icraatımızm müihem oldugu geniş fikir hareketini amelî ve siyasî sahaya nakleder • ken, derpiş edilen meselelerin nntallâkiyetinin su anda imkân verdiği herşeyi yaptık. Buna binaen, bu eserin işçüeri Balkan fikrinin iik defa olarak bütün Balkan memleketleri için yeni ufuklar açacak olan vazih siyasî vesikalarla tesbk edilmi» olacağını haklı bir gururla iddia edebileceklerda. Mâşterek menfa • atlerimiz sağlam bir müdafaa Moskovada çıkan tzvestiya ga temeli üzerine kurduk. Bunun için müşzetesi Hariciye Vekilimiz Tevfik terek hayatımızm hareket noktası olan Rüştü Beyin bu ayın sonuna doğru Moskovaya gideceğini yazmaktadır, yurtlanmız üzerinde haklanmıza motlak surette riayeti tesis etük. Bu suretle iptidaî hamlede elzem olan beynelmuel hayat prensibmi teyit eyledik. • Bükres 10 (A.A.) Gazeteler ... Adaletin iik kaynagı olan fikir Balkan nusakı hakkuıda eoskun taftüât eserleri için inzibat nekadar elzem ise ta bulunmağa devam ederek misakı milletlerin hayatı için de o kadar el • sulh siyasetmin yeni bir zaferi olarak zem olan nizamdır ki, şüphe ve kararilân etmektedirler. suhklarm müvellidi olan faydastz itiUniversul gazeteu basmakalestnde razlan bertaraf edebilir. Bu nizam, müşdîyor kî: terek hayatmnza, mütekabil itimadm «Misakm son resmî temhiri gOnu odünyaya serbestçe aniayış ve kardeslik lan bugünUn tarihî bir gün ehemmiye» haznlıyabilece§i sagiam ve velut bir tmi haiz oldugu tam bir «amhniyetle temei verecektir. Müşterek menfaatlerive mübalâğasız aöylenebflir. mizm bu teyidi diğer memieketlere Atinada imza edilen vesikanın laykarşı bethahane ve mütecavizkârane nimeti, ancak Balkan memlekeÜeri ara • yetleri tazammun eder mi? sındaki münasebatm mazisine bakılmak Böyle batıl bir seyi iddia etmek yalsuretile anlasıIabOir. Dünyanın bütün mz bizim hakikî niyetlerimizi tannna • naztrlannın endise ile müteveccih bnmak deŞil ayni zamanda her şeyden lunduğu ve ecnebî entrikalann Balkan evvel diğer memleketlere her haide memleketlerininkinden başka menfa • mevcot olmıyan emeller atfetmek o atler için çalıshgı bir mmtakada iyi bir lur. BUâkis, menfaatlerinuzin bu kat'î inanc ile en mükemmel ve en saglara teyidhun bütün Balkan dostlanmızı bir anlaşma tesis edilmiştir. Hayal gögecikmeksiztn oniarm tamamiyetine rünen birşey tahakkuk etmişdr. Bu ve hukukuna riavet hakkmdaki sarsilmmtakada, «olh hizmeti için parlak bir maz kararumza îkna etmeğe muvaf • mnrrane teşkîl eden yeni bir görus in • fak olroasım temenni ediyoruz ve esakişaf edeceknr. sen kerkesin saadeti ancak bu müte • Romanya, noktai nixarnir gore, kabi ve kayıtsız riayet ile temin edfleBalkan misaln sulh siyasetimizin yeni bilir. bir zaferini ve THuleskonun azim ve Yarunadamna pek çok felâket • kiyasetle takip ettigi siyasetin fili ve Ier tehacüm emistir, fazla himatsızlık manevî sahalarda yeni bir netice&ini milletlerimizi btrbsrinden uzaklafumuşgöstermektedir. tır. Buna binaen dostlarunızm şüphe ve Evvelemirde samtmî bir surette matereddütlerin:n, yapn$ımız fevkalâde nevî ve siyasî silâhsnlanma elde edil mesainin memleketlerimize temin edemeden mihanikî sHâhsulanmaya van • ceği zengin nimet mahsulü önünde gelamaz. Titulesko bütün yorulmaz dip • cikmeksizin zeval bulması lâznndır. lomasi faaliyetinde fasıla»ız bu haki • Kinlerin bu kadar haksızca destigi kati takip etti. Manevî ve siyasî silâb toprağumz üzerinde yeni hayat nefhasızlanma Romanyanm MilleÜer Cemi • smra bize ümit ve müemmen bir huzur yetine merbutiyetmi, kat'î tadil aleyhgetirdiğini, teyit ettigimiz neticeler kartarlıgnmzı ve muahedelere riayetra te* şısmda, kim hissetmez? Bu huzur içinde yidini ifade eder. Tituleskomm bütün köylülerimiz ekinlerinm oldujunu koreseri ayni müsalemet fikri üzerine mükusuzca gorebdecekler, ailelerimiz bu essesth. Buntm içmdir ki, Atina merayeni devrin eşiğinde evlâtlanmn bir fesimi cihan erk&n omumiyesi tarafmdan lâket korkusu olmaksum büyüdüğünü memnuniyetle ve Romanya efkân ugSrebiIeceklerdir. mumiyesi tarafından da haklı bir guHer türlü takdirin fevkindeki rur ile karşılamnışhr.» yardımlarile Balkan itilâfı misakının irazasını mümkün kılan dost memleket hükumet'erinin muhterem Atina 10 (A.A.) Yunan hfi • mümessillerine Yunan hükumeti nakumeti tarafından bu akşam veri • mma teşekkür ermekle şerefvabım. len resmî akşam ziyafetinde M. Burada temsil edilen dost memleket Maksimos bir nutuk irat etmiştir. şanlı reis ve hükümdarlannm nh • Yunan Hariciye Nazınmn bu hatine ve onlann milletlerinin «aa • nutkunun mühim kısmüannı l a k • det ve refahlanna içiyorum.» lediyoruz: Bu nutka M. Yevtiç aşağtdafci ntıtukla mukabele etmiştir: <Yıman hükumeti, bugün taraamen muazzam eserin muhterem â«Naztr Cenaplan, millerini bu masanın etrafmda topZah devletleri tarafmdan «oyleIanmıs görmekle raesrurdur. Tarinen beliğ sözler tTüşüncelerimîze sahin en parlak eserlerine ekseriya dık bir surette tercüman olmakta bağh olan Atina şehrinin ismi, dört ve imza ettigimiz tarihi vesîkanm Balkan memleketi Hariciye Nazır büyük şümulünü tamamen tesbit etlannın memleketier arasinda ebedî mektedir. dostluğu resmî bir vesika ile temhir Beynehnilel bir itimat havası ihettikleri bu büyük günün hatırasını dasına hâdîn» olmak için bütün Balgurula taşıyacaktır. Milletle»imus, kan mületlerini bu Balkan anlaş , imza ettiğimiz misakın onlara verma eserine iltihak edeceklerini satakviye ederek huzur ve emniyet içinde, be^eriyet sulhuna misal ve recek kültür sahasmda ileri gidebilmesini temin maksadile yapılmasına teşebbüs olunan paktin bu noktai nazarları muhtevi olarak temin edilmif oldugunu tepşîr eden lutufkârane telgrafnamenizi merannnîyetle aldım. Bu hayırlı sulh severlik eserinin tarihî medeniyet merkezlerinden sevimli devlet merkeziniz Atinada ve yüksek irfan evi Akademide imzalanmış olması tarihin kaydedeceŞ' kıymetli bir hatıra olacaktır. Sulh içinde msanhğın ilerlemesinden bas ka hiçbfr gaye istfhdaf etmiyen bu eser hepimizin sevincini bittabi muciptir. Paktin âkitlerinin oldugu kadar bu âkitlerin eski ve ciddî dortlannın da bundan memnun kalacakIanna şüphe yoktur. Ben de sizi kalbî olarak tebrik ve kardes Elen milleti hakkındaki saadet temennile • rimi takdim ederim. İSMET Bedestendeki sahtekârlık! Sahte bir gerdanlık hakikî diye satî'mı««. (Birinci aahifeden mabat) melesinin durdurulması muvafık görülmüş ve inci gerdanlık mühürlenerek muayeneye sevkedilmiştir. tncileri tetkik eden ehli vükuf tan bir kısmı bunlarm istrityelere taş konulmak suretile elde edilen kültive cinsinden inci oldugunu ve 100 lira kadar kıymeti bulundu • ğunu soylemislerdir. Dîğ'erleri mcilerin sun'î oldugunu ve degerinin ancak 10 lira tutabileceğini iddia etmişlerdir. Bazı mütehassıslar îse buradaki vesaitle incilerin mahiyetini tayine imkân olmadıgmı, yalnız Pariste mevcut bir makine Ue muayenesinden müsbet netice almabilecegini ileri sürmüşlerdir. Bu muhtelif iddialar karsısmda incilerin sun'î mi, tabiî mi oldugunu kestirmek henüz kabil olmamıştır. Maamafih salâhiyettar zevat, incilerin kültive oldugu tahakkuk etse bile ortada bh* sahtekârlık degil, ancak kıymet takdirinde bir yan lışhk mevzuu bahsolabilecegini, bunlann sun'î inci sayılamıyaca • ğını söylemektedirler. tncilere hakikî degerinden yük • sek kıymet takdir edildiği anlaşı • lırsa Nigâr Hanımm Mezat idare • sine gösterdiği kefilden paralar alınacak ve şikâyetçi tlya Efendiye kaparo bedeli iade ohınacaktır. tiya Efendi dün bir muharriri • mize şunlan söylemiştir: « Müzayedeye çıkarılan ger danlığm etiketinde inci kaydini görı dügüm için aynca tetkike lüzum görmeden kaparoyu vermiştim. Fakat incilerin sahte olduğuna dair şayialar işittiğim için bilâhare sat makta müşkülât çikacağım anladım. Muhammtn Vahram Efendi, bun larm hakikî inci oldugunu ileri stirerek iddiası tahakkuk etmezse bm lira kaybetmege razı oldugunu söyIediği halde tahrirî teminat vermediginden şikâyette bulunmağa mecbur oldum. Muhammine müraca • atim üzerine kaparorau iade etmek istediler. Fakat hakikatin meyda na çıkması için bunu kabul etme • dim.» Cumhuriveı Bir maaş işinden şikâydt Cebelibereket Vılâyet Hususl muhaaebe kâtibi Sait, Bahçe hrusnsl muhasebe memuru Durdu, Tarpnz mualliml ffasan Ef. beş nefer yetiml namına refikası Fatma Imzalan müştereken yazümıs bir mektup aldık. Bu mektupta «geçen «nele»den müterakim maaşlanmız vardı, bu sene de altışar. dokuzar aylüc tekaflt maa.şırruzı alamadık. Efrat ve ailemla pe • rişan bir haldedir. Bu hususta, alaka dar makamın nazarl dikkatlnl eelbet menlzl rlza ederiz.» denmektedlr. Köy muhiarları pul satabilecekier Koy ihtiyar heyetlerinin pul satanl» Iecek!eri hakkmda Maliye Vekâleti . nin tamhni dün VHkyete tebKg edil mistir. Köy muhtarlanna bu tamhnde muharrer miktar üzerinden pul verilecektjr. Taraime ne gibi evrak uzerme kaç yaralık pul yapışhnlabileceğine dair de bir cetvel ilâve edilmlsor. tki dakika sonra Yunan hariciye nezareti siyasî kalem müdürü ha • zvrlanmış ve kenarlarma kordelâlar takılmış dört metni getirerek bîrfni Hariciye Vekîlimize ve diğerlerini diğer rmzrrlara verdL Herkes elindeki vesaFkin kendistne ait oldugnnn kontrol ettîkten aonra Yunan Hariciye Nazın M. Maksimos, ayaSaat on bire dogru M. Titul«sko, ga kalkarak misakın met M. Yevtiç ve Hariciye VekOimiz Tev • nini yüksek »e*le okumağa basladı. İik Rüşrü Bey, avn ayn otelden çıM. Maksimos metni okuvup biti • lcarak, Yıman Hariciye Nezaretine rmce bütim salonu bir alkış tufanı fcittHer. DSrt hariciye nazm orada çmlattı. randevu vermişler ve Balkan misakı> Alkıslar arasında dört Nazır tm • •an imzalanacagı akademi binasma rihî vesîkaya hnzalannı kovdular. hep beraber gitmegi kararlastınmş • Bu esnada aaat tam 12.45 idi. la^di. Ba esnada Atma akademisi • Gene bu sırada sehrin muhteiîf feıin bulunduğu binaya daTetliler gel» taraflarma yerlestirilmis batarya tneğe baçlıyor ve bunlar hirer birer lann sealeri guruidemeye basladı. tçeri aimarak kendilerine yer gös * Ayni zamanda Akademi bahçesinfcerfliy<ydu. deki orkestra Yugoslav, Rumen, sonra Türk ve en »onra Yunan marştarmi arka arkaya çaldılar. Bu marşBıitanya otelinm kaptsından VasIan dort nazır ve Akademidekiler byan aaker ve rabit dizileri tam aayakta hurmetle dinledîler. Bun kademmm kapısmda nihayet buludan sonra her nazır kendl Snlerine yordu. Esfct Yanan Sslubunda sade konan ve imzalarile tariht kıymet jre güzel bir bma oran »kademi bikazanan kaletnleri, Tunan hüku • «asnıın bahçesmde Yunan bando metmin ricası Uzerme kabul ettîler. «nızıkalan beklîyorda •• ba e«nada şehrîn üzermde dolasan birçok tayya~»1erin »ok gürülrüstinü andnan fmza merasimmm hitamı canlı •e«leri hitiliyordu. Dort devVtm ve coskon alkışlara vesfle oldn, Ev • sokaklan doidurmtış bmlerce ve bin « velâ M. Çaldaris, arkajradan Yunan lerce bavrağı asrtter elbiselerinm sirMetropoliti Hirisaostomos ve ondan ma re sünsrü panlhsı, akademîye sonra salondaki yüksek ricalin hepsi idavetH diplomatlann g&ne* a1t>nda birer birer 4 nazın tebrik ettiler. daha iyi parhvan sîlindh şapkalan Saat 12 yi 45 geçe, senelerden • ve bilhassa fotografeılarla mevzi al> beri üzerinde çalısılan ve son on gün mıs sinemacilarm kaiabahgi biras zarfinda birçok müzakerelerle en lmyr.ru bu yerlerde harp wnratı Av mükenunel şeklini bulan Balkan mirapasmm ea muhun hâdtselerinden sakı artık emri vaki haline gelmif birmin cereyan edecegine şüphe bt> ve saat bire on kala merasim bit • mişti. Saat bire doğru 4 nazır AkadeSaat 12 den aonra davetliler bi • mi jrı terkederken güzel bir tesadüf rer birer gelerek aka.demi binati vukua geldi. Hariciye Vekilimiz lcinde kendilerîne aynian yertere Tevfİk Rüstü Bey, M. Yevtiç ile bebtvrmağa ba^ladılar. raber çıkarken Yunan Harbiye NaSalonu dolduran bhı« vakm fnsan zın Kondilis kendilerine tesadüf etaaMirda Yunan BaşvekiH Çaldari •in en Sn sırada orard'uğv gSrülO • ti ve her ikîsini otomobiline davet etti. Bu suretle Türk, Yugoslav Hayordu. M. CaTdaristen w n n Yıman riciye Nazırlan Yunan Harbiye Na•neb'usan ve &van meeiisifri reisleri g'6z4 çarpıyordu. Hiîkumet ftrkatm znınin otomobilinde ve Kondilis heı ikisinm arasmda şehirden geçerek <dan maada nruhftlef'»t firkaianntn otele geldiler. tmza bitnriş olmakla da M. KT^ndsrisle Papamstatfamıa beraber sehir eğleniyor, ve gece ya^ahıslannda merasim* istirak et • nekte olmalan meımvaniyetie dik * pılacak olan donamnaya hazırlakati celbediyordu. myor. Dün gece oldugu gîbi bu gece de Bütün hvı reratm yanmda Reiıi • tarihî Akropol abideleri elektrikU eumhur Zamrnîn yaveri •• ureumt aydınlatılacakhr. fcâtibi. büt&n Yıman hükötnet «r • lcam hrrçok feneraTier re aiâkadar Bugün 8gle üzeri sefaretimizde Uevîetler sefaretleri erktni matbu» dört nazır serefıne ziyafet verildigi at müme*snieri r* Atkıa eosv«te<i • gibi bu akşam da Basvekil M. Çal • BÎn an kibar shnnlan, kadmlan yer daris bh yemek verecek ve bunu muhtesem bir süvare takip ede • bulunuyordu. cektir. îste Balkan nnsakımn bugün Atinada imzasi tafsilfttı bundan ibarettir. Saat 12,15 te akademi içindekfler Haber aldığıma göre Tevfik Rüşdifandan evvela Turk ve toara Yo tü Bey, misakı hnzaladığı tariht al• goslay tnarylarmın çalmdıgm Işit • tm kalemi Hariciyedeki diplomatik Üler Te bo esnada Yt(g«>slavya Hahahrat müzesine hediye edecektîr. riciye Nazın M. Yevtiç ile Tevfik Rüştü Bey akademinin iç kapısra • dm göründüler. Bunlar birinci ara b« ile gehnişlerdi. Methalde tkinci tsmet Pasa Hz., M. Çaldarinn •rabadan inen M. Tirolesko ile M. tebrik telgrafma şu cevabı ver Maksimosu beklediler ve dort na • mişlerdirt ztr btrle^ince hepsi beraber alkıs • Ytmanutan Başvekili M. ÇaldarU lar arasında «alona glrdiler. Amfi • Cenaplarma teatr şeklindeki salomm ortasmda Balkanların kardeşliğmi temin ve güzel bir masa hazırlantnıs ve b(i Hariciye nezaretinde ictima Tevfik RCştO Bey Voskovaya gidecek? Yunanisfanda belediye intihabı Atina 10 (Huınsî) Yartn bfitün memlekette belediye intihabah yapüacaktır. tntihabatm bilhassa büyük şehirlerde gürültülü olacagı anlaşılmaktadır. üniversel gazetesinin makalesi ıstanbul torsası Kapanış iiatleri 10 2 934 NUKUT Sterlio Dolar Fransız ft, Llre! Belçika h. Drahrai Isviçre n; Levd flonn Çek kronB Isveç Itronn Avnsturya sil. Peçeta Mark Zloıi 20 Lev 2ü Dınar Ruble Yen Turls altını Mecıdıve Banknot 0$. R 1 1 20 20 30 20 20 20 I 20 Atina Akademislnde Coskuo tezahOrat ÇEKLER Lonılra Nev Vork Pan« Milano Brulse! Auoa Cen vre Sofvd Amst»rdanı Pra;: Stokholm Vıvana Madrit Berlın Varjova Budapeştt Bükrc;. B Yokohama Moskova 6e!ibo!uda iki Yunan vapuru çarpıştı Dün, Gelibolu açıklaruıda Zincir bozan crvarmda iki Yunan vapuru sis yÜ7unden çarpışmıglardır. Bu vapurlar, Foskolomanko kum • panyasma ait Dimitriyos Dalyanos vapurile Ana Vasüâki isminde gene Yunan bandnalı bir yük vapurudur. Musademeden sonra Dimitriyos Dalyanos vanuru Zrncirbıırnunda karava oturmuş, Anavasîiâki vapuru da hafif yarah olarak Çanakkaleye fltica et • mlstir. mimî olarak ümit ve arzu ediyorur. Balkanlarda sulhu takviye suretile muasır insanhğın büyük ülküsünü teşkil eden umumî sulh a pek bü • yük müzaherette bulunduğumuza kaniiz. tmza ettigimiz misakın yalnız memleketlerimizin tarihmde değil, ayni zamanda yeni Avrupanın tarihinde de şeref mevkii olacağından emmiz. Bize karşı ibraz buyurduğu hararetli kabulden dolayı Yunan hü • kumetme en samimi teşekkurlerimi arzederek kadehimi Yunan Retsi • cumhuru M. Zaimis Cenaplanıun. Romanya Kralı Karol Cenaplannm ve Türkiye Reisicumhuru Gazi M u tafa Kemal Hz. nin sıhhatine kaldırıyor ve dost memleketlerimizin refahına ve onlann burada hazır bulunan mümessilleri sıhhatine içîyo Nasıl buldunuz Allah aşkı nıza? Igzel kâğıdı cebine soktu ve ce> vap verdi: Bunu size otomobilde anlatınm. Vakit kaybetmemek lâzım. Vilnovun nerede oldugunu biliyor musunuz? Şüphesiz. Versay yolunda tahminen 65 kilometre mesafede bir köydür. Bir yahut bir buçuk saatte oraya gîdebiliriz. tgzel ayağa kalktı. O kadar çe vik, kuvvetli ve neş'eli görünüyor • du ki dün akşam baştna öldürücü bir darbe yemiş bh adama hiç te benzemiyordu. Açıti} 644,25 0,779843 I2,0o 9.04 3,4111 8?,9534 2,4598 65.1223 1,1821 »6,0286 3,0091 4,3*83 5,8631 2,011 ^ 4,2143 3,7988 79,8525 35,2743 2,606 076,25 Kapanış 6« 0,779475 12,05 9,0175 3,400« 82,8866 2,45375 •5.0698 1,1782 16,C7?8 3,0040 4,4541 2C0İ9 4,2109 3,8732 79,7980 35 0MI2 2,6075 ESHAM U Bankası hâmll. 1$ Bankası nara. A. Şim. to o'o » . '00 o'o Sirketıhayriye Tramvav BomoLiJ Nektar Terkos Rejl Aslan flmento M. Maksimosun nutku Hariciye nazırlan akademiys nelırlerken tSHK RA Z LA R 193 >• Türk borcu Uhvıli ı . . 2 . . » 1933 ikramiyeH istikrazı Istikrazı Uahıli Şark şimendifen Dflyonn MDV. Gumrük Saydı Mahi Başvekilimizin Yunan Başvekiiine cevabı TAHVİLÂT ElektrU şirketl Tramvay . Tunel . Rıhtım Aoadoln Anadolo Amdolu Mumessı 47^5 47,25 473 47,20 MACERA ROMANlt 40 ((Kan izlerini takip ediniz!» înffilizceden tercüme eden: önıer Fehmi Odada bir müddet gezindikten •oora bir «igara yaktı. Kleryoya duşünceU düfünceH bakarak: Bu mektup belki de ckatil gS vercinler» meselesile alâkadar degildir, dedi. Fakat ne de olsa hal letmek lâzım, degil mi? Bu sırada otel müstabdemîninden biri yazi makine»ini getirdi. Igzel makmenin önune oturdu. Sol tara fına dilsiz Luiye ait mektubu. «ağ tarafma beyaz bir kiğıt koydu ve çalısmaga basladı. t»kemlesmin arkasında ayakta du»*» Klervo omuzlan üzerinden ne yapacağma dikkatle bakıyordu. Fakat tgzel, Kleryonun yanında bı> lundugunu çoktan unutmustu. Fransız polis müfettifi bir çey • rck kadar bu vaziyette kaldıktan sonra pencerenin Snüne gitti ve dısansim seyretmeğe bafladi. Hallolunacak ne çok meseleler vardı. Mesela su doktor Golezin kira oldugu daha meydana çıkmamıştı. Herif o gündenberi oteline ugramıyordu... Ya şu katil güvercraler me> selesinm bütün safhalannda bir ve* ya birkaç kere meydana çıkan u • zun boylu, pos bıyıklı adam... Bu herifin meseledekl rolfl ne derece büyüktü. Bu sabah Rodney Arnoldu ziyaret için hastaneye gittiği za •MH mecruhun yanında kuyumcuya i raslamışh. Bu adam doktor Golez isimli müşteri hakkındaki şüphelerini tekrar ve uzunboylu anlatmıştı. Hastaneden polis müdiriyetine dö • nünce sigorta kumpanyası mumesaili M. Repşeyi odasında bulmuştu. Mavi gözlüklü sigortacı gazetelerdeki tenkit ve alaylan okumuş, eanı sıkılmıştı. Bunun pek hakikat olup olmadıği malum değildi ya... öyle soylüyordu ifte... Daha doğrusu yeni birşeyler olup olmadığını anlamak îçin uğranmştı. Kleryo pencereden bakarken bunlan düşünüyor, bu menhus meselede uğradığı muvaffakiyetsiz • likten dolayı mevkiinin de, şöhretinin de zedeleneceğini hissediyor du. Fakat yapılacak ne vardı? Es rarengiz haydudun muvaffakiyet Ieri taaddüt ediyordu. Hatta bu dakikada katil güveremlerden bfrfnin daha başka bir zengine gonderil mediğine emin midi? Sessizlik içinde birden tgzelin bağırdığı duyuldu: Kleryo buraya gel, şifreyi hal lettim, galiba! Kleryo koştu. Igzelin sağında duran kâğıda şüpheli bir nazarla baktı. Şifrenin bu kadar çabuk balledileceğini zannetmiyordu. Amerikab polis müfettişi kâğıda şu cümleyi yazmıştı: Şu katil güvercinler meselesini belki bu akşam bir neticeye vardınnz, Kleryo telefonu aldı. Mükâleme» ye başlarken fgzel seslendît Ha bak az kaldı unutuyordum. Rodney Arnolda gönderilmif olan güvercini de getirsinler. 8 iz Dzerinde Yirmi beş dakika sonra polîsîerİe dblu iki otomobil Versay yolun • da son süratle ilerliyordu. Bhinci arabaya üç polis memuru ile tgzel ve Kleryo büımişlerdi. tkinci ara • bada birçok polis memurlan vardı. Dizleri üstünde bir güvercm kafesi bulunan Kleryo, tgzelin fifreli mek> tup meselesi hakkmda verdiği iza « hatı dikkatle dmliyordu. (Mabadî oar) «Şalot üe ifini bitirince Vilnova gel!» Kleryo »evinçle haykırdn Bravo M. Igzel... Cidden »a yani takdir bir muvaffakiyet! Nasıl buldunuz? Şalot katil güver • cinler meselesmde tehditlere boyun eğen milyonerdi. Evet, biliyorum. Kleryo sualini tekrarladı: Sakin bir tavırla: Kleryo, dedi, haydi hemen müdiriyete telefon et, makinesi saglam, sürati fazla iki otoraobil ile güçlü kuvvetli, gozünü çopten sa • kmmaz birkaç polis göndersinler. ,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog