Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Şubat 1934 Cumhuriyet f Haftalık Radyo Programı] 18 gramofon konseri . 19 Ajans 18 gramofon konseri 18,30 iler Itaberleri ve muhtelif neşriyat 19,30 lemiş olanlara mahsus fransızca dersReşat Bey heyeti tarafırdan saz 2 1,20 19 aktör Muammer Bey tarafmdan Ajans ve Borsa haberleri 21,30 dans monolog ve Ajans haberleri 19,30 musikisi. saz: (Bedayii Musikiye heyeti) 21.20 ANKARA: havadisler 21,30 Necîp Yakup Bey 12.30 plâklar (13,30 a kadar) idaresinde orkestra konseri. 18 viyolonsel konseri (Edip Bey) ANKARA: 18,40 alaturka saz 20 havadisler. 12,30 plâklar (13.30 a kadar) VÎYANA: 18 orkestra ve Ekrem Zeki Bey tara 18,05 gramofon konseri 19,10 fırdan keman konseri 18,45 dans mu«por haberleri 19,30 konferans 20 sikisi 20 havadisler. piyano konseri (Beethoven'tn eser leri) 20,50 havadisler 21,10 iki 18,25 keman, vivola, vîyolonsel ve kısımlık bir musikili piyes. Schubert'in piyano ile konser 19.15 konferanslar, musikisi 23,15* havadisler 23,30 akhavadisler 20,40 (Die Jareszeiten) şam konseri. Haydr'm oratoryosu 22,50 hava BUDAPEŞTE: disler 23,50 plâk neşrivatı 23,30 20,40 havadisler ve Kuartet konseesperanto 23,40 akşam korfceri (orri 21,25 havadisler ve bir skeç23,15 kestra). tsigan musikisi • 24,15 orkestra kon • BUDAPEŞTE: •eri. 17,05' muhtelif keman konserieri VARŞOVA: 20,?5 opera binasındaki tem«ilin nak18.20 Leh halk Vavalari 19,05 li: (Troubadour) Verdi'nin eseri bir skeç ve müteakıben Lembergden müteakıben: Gramofor plâklan. naklenj: Konser 20,10 muhtelif20.55 VARSOVA: Lehar'tn eserierinden konser 21,55 18 oda musikisi 19,25 org ve şarhavadisler. tefrika 22,20 Lemberg kı korseri 20.10 muhtelif21,05 plâkden 23,30 dansing larla Gürcü şarkılan 21,20 eski mu BfjKRES: siki konseri: (Hândel, Bach, Mozart)18,05 cazbant 20,05 konferanslar 22.35 şarkılar (soprano) 23,05 plâk ve bu arada plâk nicriyatı 21,05 neşriyatı. «Eva» Franz Lehar'ın üç perdelik o pereri. BÜKRES: 18.05 radyo orkestrasî 20,05 konBFÎ GRAT: ferans, plâklar* 21,05 oda musikisi, 17,35 dans havalan 20.05 konfe21.35 konferans müteakıben: Şarkı iran» 20.35 viyolonsel konseri21,15 konseri 22,20 keman konseri 23,05 gramofon plâkları 21,35 tiyatro orkestra. ?4 05 dans musikisi. Bursa faciası Bu akşamki programj ( Çarşamba: 14 Şubat V tSTANBUL: """""" İSTANBUL: 3 l u o ı ı v ı u u i dl« U H.13 • v kişiyi* öldüren, 6 kişiyi I yaralıyan Ahmet deli mi idi, değil mi idi? Bursa 8 (Hususî muhabirİmiz den) Bursada üç kişinm ölmesi ve altj kişinin yaralanmaaile neti celenen faciaya ait dedikodular devam ediyor. Vak'a hakkında halkın ağzmda dolaşan rivayetlerden ziyade, katilin oğlu Enverin iddiasile karakolda yapıldığı anlaşılan bir tahkikat meselesi nazan dikkati caüptir. Katilin 1820 yaşlarmdaki oğlu; babasınm deli ve esrarkeş olmadığını ve o gece teslim olmak istediği halde vurulduğunu iddia et • roekte, elinde bir bıçaktan baska birşey bulunmıy&n bfr caninin drri olarak ele geçirilmesinin pek mümkün olduğunu söyemektedir. Diğer taraftan evvelce polise vuku bulan müracaatlerdea anlasıldiğına göre havlucu Ahmedin deli oldu ğu ve arasrra biçak ve tabanca teşhlr ettiği sovlenilmiş; bunun üzerine vak'adan b;rVac gün evvel Ahmet karakola çaginlmıs; fakat oğ Iu Fnverin imzah kefaletnamesHe serbest brrakılmiş denîHyor. Her iki iddiarrm ne dereceye kadar dopru olduğumı bilmiyomi. MapTiafirı katilin çocuğu Enverîn de tasdik ve itirafrna bakılırsa bavlucu Ahnwt bîr müddettenberi evhamiı ve ruhan hasta fmis.. Pek çok sigara iciyor sabahlara kadar tryuma • yorrrras. Hatta bu vaziyetî srören oğlu kendisini İstanbula götiirüp muayeme ettirecekmiş ama kwmet ©1marrnş... Bir de havlucu Ahmet, vak'a gecesi isliyeceJi cmayetleri ta«mim etmiş olacak ki çocuğımu yemekten sonra portakal almağa carşrya cöndermiş; o sırada yalmzlıktan bîlis tifade kansını bıçaklıyarak sokağa frrlamıs ve arıtlarmda bir dav& oîafn elektrikç! İzzetten intikam almağa koemus; oradan da bir «rün evvel tabancası mvsadere edilen kara • kola «Şramıstrr. Vukuatm seyrine bakı!»rsa bu cînayetler muhakkak evvelden tasarlanmıs ve hazırianmtştır. Müddeî • uraumilik tahkikata ehetnmiyetle devam etmekte ve katil havlucu Abmedin öldurülmeden yakalanması mümkiin olup obnadığınm, öldürülmesmde nrudaf aai m e m » rtali ba Itınup buiımmadığınm tesbitme çaİMOTaktadrr. Fra nsadaki karışıklıklar Evvelki gece yeniden kanlı nümayiş ve arbedeler oldu (Birinci sahifeden mabat) Yangın çıkarma teşebbös'eri Parit 10 (A.A.) Şark istasyo nunu kurtarmak için yapılan üç hücum esnasuıda iki polis ağır surette yara lanmışfar. Tezahürcülerden on kişi kadar yaralanmışbr. Hücumlar çok şid detli olmuttur. «BelleviIIe» e dojjru çıkan tezahürcüler iki kiliseyi yakmağa tesebbus etmşlerdir. Tezahüincülerin muhasara ettikleri onuncu belediye dairesi derhal kurta • nlmıshr. Dün akşam saat 22,30 da muhtelif noktalarda karışıklıklar oldugu haber veriliyordu. Kabinen n son şeklı Paris 10 (A.A.) M. Dumerg dün saat 17,15 te kabinesini şu suretle teşkil etmistir: Başvekil M. Dumerg (nezaret aJmamıştır.) M. Heryo ve M. Tardiyö (nezaretleri yoktur.) M. Bartu: Harıciye, M. Şeron: Adltye, Mareşal Peten: Harbiye, M. Pietri: Bahriye, M. Donen: Hava, M. Jaklye: Mallye ve Bütçe, M. Saro: Dahiliye, M. Berto: Terbiye, M. Lamurö: Ticaret, M. Mallanne: P. T. T, M. Köy: Zlraat, M. Flanden: Nafıa, M. Marke, İş, M. Bertran: Ticareti Bahriye, M. Laval: Müstemlekât, M. Maren: Sıhhat ve Beden Terb'yesl, M. Rivolle: Tekaüt. Kabine teşekkülünden sonra M. Dumerg ile nazırlar yeni vazifele rinin başlarma gitmişlerdir. Bugiin saat 17 de bir kabine içtimaı yapılacaktır. Kabine perşembe günü âyan ve meb'usan meclislerinin hu • zuruna çıkacaktır. ParU 10 (A.A.) Yeni kabi nede parlimento haricinden dört kişi vardır: M. Dumerg, Mareşal Peten, M. Dönen ve M. Rivolle. Bu sonuncu zat eski muharipleri temsil etmektedir. Kabinede dört âyan azası vardır. İkisi sol demokrat, biri demokrat ittihadından ve biri müstakildir. On iki de meb'us vardır: Beşi radikal sosyalis, bir yeni «osyalist, iki sol cumhurîyetçi, bir merkez cumhuriyetçi, bir de cumhuri yet federasyonundan. Şark istas/onunda Paris 10 (A.A.) Polislerin hü cumlarile püskürtülmiis olan birkaç yüz komünist şark istasyonuna girerek etrafı kırıp dökmege başlamışlardır. Polis kuvvetlerile itfaiye derhal is • tasyona hareket etmişlerdir. rafından sanhvermiş, camlan taşlarla kmlrrus, içindekiler aşağıya indirilmia, kondüktör ve şoförler hemen ozak • laşmağa davet olunmuş, sonra araba • Unn kimi devrümiş, kinri ateşe veril • mistir. Bu arabalan kurtarmağa gelen mu hafaza kıt'alan efradı içinde yarala • nanlar olmuştur. Tekrar süvari kh'alan harekete geçmiş, fakat bunlar da yerlerini çabuk terke mecbur ka!mı<dar dır. Halk bunlann üstüne taş yağmunı yağdırmtştır. Poli» kıtaatı ricate mecbur olduğu bu sırada bizzat polis müdürü M. Marşan da başmdan yara • Ianmıştır. Nümayişçiler sokaklardaki fener direklerini parçalamışlar, bunlan taksim ederek polislere savurmağa başlamışlardır. tlk kurşun Nümayisçilerin gitt'kce artan akmt meclisi meb'usana teveccüh etmeğe baş lamıştır. Bu srrada ilk kurşun patlamış, bunu diğer kurşunlar takip etmistir. Halk poli* ve asker tarafmdan muhafaza edilen Konkort köprüsüau zorla mısbr. Bu strada nümayişçilere bayraklarik sabık moharipler kanşmıştır. Konkort köprüsü basında polis ve asker krt'a • lan birkaç kere ricat etmişler ve köpriinün parmaklıklan parçalanmışür. Şanzelizede birdenbirj; limbaİM' söndürühnuş, bu fınattan isb'fade e derek polis ve askerî krtaat aoaüyi dağıtmağa teşebbüs etmişlene de derhal rr*»aleler ortalığı aydmlahmşjbr. BD» mm üzerine itfaiyenin bortumlanıii halk üzerine boşaltmaktan başka çare kalmamıs ve sehrin bu kısmmda gfttikçe tehlikeli bir hal alan akm bu sayede durdurulabihnistir. Bu sırada Parism dört bir tarafmda' ayn ayn nümayişçi gruplannm yaptıklan bu tezahürlerin bedefmm Burbon sa> raymı, meclisi sarmak ve yakmak olduğu anlanbr gibi ohnuştur. Nüma yişçiler: Meb'uslan Sen nebrine atmah! Diye bağırmağa balamışlardir. Po» lis ve asker kıt'alan nSmayîşçileri da» ğıtmak+an ziyade bunlann meclis bi« nasına akm ermMerme mânf ohnrnı ralısmışlardır. Fakat biran olmuştur kl Meb'nsan Meclisi bisasmm ark*<mda nereden geidiği msJum olmıyan bir no« mayisçuer srrnpu belirmiştir. Nih»v«* Meb'nsan MecUsmin kanumda saSık muharinlerie «Ates Salip» gruplsrm • dan murekken nümavişciler toplanı vermisler, k«bmenin isb'fasmı Utemeğe ba«1amıslardır. Bu srrada evvel ce yaralamms olan Polis Müdiirü M. Marsan yarasına rsta» cıman vaphrmış olarak ba halkm ö rrane geçmis ve tek başma dağılmnlarmı isterrristjr. Ahaliden birçoğu Po • lis Mndürane itaat etmiş, yalmz SO ki» Polis Mudürimü ortaiarma alaratf siddedi bhr munakaşava girişmislerdir. Bu münakaşa da cabuk netJcelenmi» v^ meydan namayişçOerden taraumile taU* liye ohmmuştur. Fakat bu sükun çok devam etntemffr buradan avnlanlar diğer taraftakiler ^ le bulusarak bu defa Haridye Nezar«« tfni tebdide baslamışlardn'. Bu dakiknlarda namayisçiler Pale Batİ bondan çıkan ve yaya olarak evîne «I» den samk Başvekil M. Heryoya ibata efr misler ve rebditkâr bîr vaziyet almş • lardır. Polk M. Heryoyu nemen bir o • tomobue abntş ve bu tehnkeü mm • takadan azakiaşlmuiftır. Nümayişçiler Konkort kSprüsSna «^ meclis bmasma bficom içm tekrar t a * yİka baştadıklan smda Bu kopruyE muhafaza eden aakerlerden bfri a i 9 hyarak kumandanma çrkmts: Kaba değü, ben hiçbir hareket» buhmamıyacağım. ÇSnku beHd onla • rm arasmda benim babam da vardtfu demıştır. Zabit ba nefere hid&irfer tSyKy» memis ve ona müdafaa hattndan a *. sakİMtmnakla iktifa etmistir. ' Vazryet gittikoe tehlikeli Ur bal al* mıs, süvari krt'alan köprfi basmdaa halkm arasma doğru bScuma gecm»ş • Hr. Halk eîlerrnde meşaleler ve pro • jektorierle orta1ı£ı tenvir etmişler v* mukabeleve başlamışlardır. Suvaıüe» yanm saat sonra bayvanlarimn çogn yl ralı, şaokalarmm çoğu kaybolmns, p4 rişan bir halde brrcok yaralıkrla bera* ber geri dönmustür. ' Bn hîil rjumayisçilerî eesareüendîr • mîştir. «îleri!» sesleri duyuhın», kot>ril bası eîden fiderken ates kunandan v4 rilmis ve mitralvözler işlemeğe baş • larmştn*. Bu ateş beş dakika surmSş, falnl bu bes dakika îçmde vuzlerce Idsi y * ralarvmış, ooiis ve halktan on kisiyi yakm insan can vermi*Hr. Bunlarra I ' çir»de kadmlar da vardır. Paris geaeyansmdan sonra a o e t l saat bire doğru sükune kavusabîkntf, fakat koca sehrin tertemh aokatiaıi kinian ağaç, yıkılan fener ve parmak • l'k enkazile, insan kanlarile ti. Yaralananlar, Blenler Paris 10 (A.A.) Dünkü nümayisciler arasında zabıta 800 ki?i tev • kif ebnstir. Polisten 32 yaralı vardır. Burlar meyanmda yedisi kursunla yaralanmunr. Yaralan ağır olan bes polis hastaneye yahnlnuflhr. Bunlardan biri vefat etmistir. Gece saat yanrnda hastaneierde tedavi ediien varalılarm rdedi 97 yi bulmustur. Bunlardan yîrrai ikisi yabnl' mısbr. Nümaynçflerin zayiahnı tesbit et • mek henüz mümkün olmamışhr. Ellisi ecnebi olmak uzere v»kalantp tevk:faneve sevkediien 84 sahıs, rm'btelif suçlardan dolayı ırmhakeme al hna aimacaklardrr. c Pazartesi: 12 Şubat JİI Perşembe: 15 Şubat I r c tSTANBUL: 18 plâk neşriyatı 18,30 fransızca ders (ilerlemiş olanlara) 19 Dr. Şiikrii Hazım Bey tarafından konferans ve Ajans haberleri 19,30 saz: (Bedayii Musikiye heyeti) 21,20 Ajans ve Borsa haberleri 21,30 Nedp Yakup Bey idaresinde orkestra konseri. ANKARA: 12,30 plâk ne!.rryatı (13,30 a kadar) 18 aİPturka saz 18,45 dans havalan 19,20 alaturka saz 20 A jans haberleri. VİYANA: , 18,20 naHc şarkılari 18.45 pıyaro k^n«eri: (Beethoven'in eserleri)19.1 0 konferansiar, havadisler, üç perdelik bir operet temsili 23,05 havadisler 23,25 dans havalan. BUr» \PEŞTE: 18,05 opera orkestrası tarafmdan konaer 19,55 plâk neşriyatı 21,25 Yiiksek Musiki mektebinden nakil. Eski Fransız şarkılarile Debussy'nin eserlerinden konser 23,25 havadisler ve tsigan musikisi 24,20 fransızca bir konferans. VARŞOVA: 18 hafif musiki parçalan 19 25 oda musikisi 19,55" plâk r*eşriyatı ve muhtelif program 21.10 Lemberg den naklen Polonya musiki konseri • 23,05 hafif plâk neşriyah 24.10 dan«ng. BÜKREŞ: 18,05 radyo oTkestrasi 19,20 şarkı konseri müteakıben: Orkestra devam ediyor 20,05 konferarslar, plâklar 21,05 Quartet 21,35 konferans ve şarkı konseri 22,20 viyolonsel kon«rri. İSTANBUL: 18 plâk konseri 19 Selim Sım Beyin konferansı ve Ajans haberleri • 19,30 saz: (Kemal Nivazi Bey ve arkadaslar'* " ' ' ' ?1,î0 Neeip Yakup Bey idaresinde orkestra konseri. ANKARA: 12,30 plâk ne«r«vatı (13,30 a k'adar) 18 orl^h* kon«eri 18,45 a» laturka saz 20 Ajans haberleri. J Dahiliye Nazırının beyanatı Paris 10 (A.A.) Geceyansı M. Saro Dahiliye Nezaretfnde polis mS dârünü kabul etmistir. Dahiliye Nazın bu gorusmeden sonra gazetecilere şu beyanatta bulunmuştıor: « Bu gece Sır suru Kanşıklıkiar olmustur. Tezahürcüler bu arada sokaklartla «bar%«t» a benzer manialar yapmağa teşebbüs etmıVer ve oldukca silah atmışlardır. Dordü aeir, virmi kadar yaralı polis vnrdır. Hareket umi • dhnizden daha iyi bir sekilde b**tinlmıstnr. Şu dakikada tezahürat bitmış gibidrr. Yalnız «Believîlle» e doğru çıkan birkaç grup vardır. 12,30 da Cummrriyet mevdaniie o • raya çıkan bazı yollarda buiunan po • lis kuvvetieri kısmen kaldmimışhr. Bununla beraber her ihtimale karsı ba • M polis ve atlı polisler oralarda bırakdrmşiardır. 12.50 de yeni hiçbir hâdi»«»îvn olmadın b'îd'Tİmistîr. Paris 10 (A.A.) M. Dumerg, aksam üzeri bit beyanname neş rebnis ve bu beyanname Pa • rism her tarafma asırmıthr. Beyanname sudur: «Vatandaslar, bir mütareke, sükun •e adalet hükumeti teşk'line davet • • <Wdim. Bu hükumet teşekkül etmiş • tir. Otıun namtna, siz! de her türlü tahrikâttan vaz geçerek ve herseyden evvel Fransa île cumhuriyetin menfaati ni üstün tutarak vazifenizi yapmaga davet ediyorum.» Paris mektubu Paris 8 (Hususi) Telgrafla bildirdiğim gibi Paris iki gündür kanlı vak'alara sahne oldu. Bu vak'alar yalnız Paris haBnna değil, Franstz tarihini bilen herkese thtîlalı kebirin kanlı günlerini hahrlath. Evvelki güirı halk biner, îkişer bin kişilik kafüeler haiinde caddeleri, meydanlan doldurmus, p«ımE''<hk, masa, iskemle kırarak, Bahriye Nezaretinin bir kısmını ateşe vererek dağ^mışh. Fakat ertesi günkü yani dünkü nilna yiş bundan çok daha müthiş olmuştur. Caddeler, bulvarlar, öğleden sonra gene nümayişçilerle dolmuş taşrruşh. Daiadye kabines'le meclis aleyhine yürüyen bu nümayişçiler bir taraftan ümanite, Fiçaro gibi gazetelerin, d'ğer taraftan bütün duvarlara asılan afi'lerkı tahnkkâr davetlerile tonlanmı^lardı. öğleden sonra 15,30 da Konkort meydanı gittikçe artan ve birkaç bini bulan nümayişçilerle kaplanmı»h. Halkm bir knmı da Şanzelize ile TSiler'nin taraçası üstünde toplanmışb. Zaten sabahtan semt semt küciik gnıplar şehrin muhtelif noktalarmı isgale başlarmş • lardı. Gene sabahtan bu semtleri tutan süvari polislere nümayişe hazırlanan 4>u gruolar: Katüler! KatiHerl... Diye haykırmağa başlamışlardı. Saat 16 da bu ctvardaki bütün dükkân lar kepenkîerini kapatmışlardı. Man zara feddi. Kedorseyde manzara daha az feci değildi. Bulvarlarda ve arka sokaklar • da yollar çok kuvvetli polis krt'alan tarafmdan tutulmuş olmasma rağmen toplananlann tehditkâr sesleri dakikalar geçtikce arbyordu. Hem bu tarafa, hem Konkort meydanına yerleştirilen polis kıt'alarmm kâfi gelmediği anlaşılmış ve btmlara itfaiye takımîannm muzaheretine lüzum görülmüştü. Tam saat altı buçukta sehrin bu ikî büyük mevdanmda toplanan ahali bir* lesmistir. Bunun üzerine polis müdürH nümayişçileri yarmarnı polislere em • retmiştir. Piyade oolîsin bu muazzam kütleye karşı hareketi imkânsız görüldüğü için bu emrîn ancak savari tarafmdan tatbik edilebileceği düsînvSlmüş ve on bes süvari pol:si ilerlemistir. Ancak pek az zaman sonra bu onbeş oolisten kimisi bevgirini kavbetmiş, ki misi; bevgirlerinm jremi kîsilmis olarak geriye dönmeğe mecbur olmuştur. Nümavişciler süvari polisin geçece ği yola bilva taneleri atmnlardnr. Hayvanlar bunlara basınca tekerlenmuler, üstündekiieri yere atmışlardır. Bunun üzerine muhafız t t ' a l a n i^e müdahale etmişler. her taraftan halkm: Havdutlar, katiîler! sesleri yükselmeğe ba,«lamıshr. VİYANA ı 18,20 kor*er *n*** (piyano refakatile şirkıjar) i a .1 l > konferanslar, havadisler 2f ir* ''lp.rmonik orke°*ra konseri » 22,50 havadisier »23,25 akşam konseri. BUDAPEŞTE: 18,35 piyano ile tngiliz ve Ameri kan sarkılan 19,05 inffi'izce ders ve hafif musiki konseri 19,35 salon or kestrası tarafırldan konser 20,35 muhtelif 21,35 mükaleme 22.15 rsigan musikisi 23.35 opera orkestrasınir konseri 24,35 caz. VARŞOVA: 18 yeni tspanyol musikisi (plâklar la) 18,35 bir skeç 20,10 muhtelif21,05 halk konseri 23,05 plâklar 23,35 dansing, BÜKREŞ: 18,05 hafif musiki konseri 19,55 korferans 20,35 bir opera nakli. BELGRAT: 18,05 şarkı ve orkestra konseri 19,35 Lehçe ders 20,05 plâk neşriyatı ve bir konferans 21,05 Rus havalan • 21.50 askeri orkestra 24,05 tsisran musikisi. Almanyadan pelen tOtOn tacirleri Almanyada Reemtsma îsmmdeki büy5k sigara sanayi trösHmön en büyük hissedarlarmdan biri M. Filip Reem tsma geçen hafta Avrupadan şehrimrze gelmiştir. Bazı gazeteler, bu zahn ts • tanbula geJişinm Ahn»nya îç'n vâd mikyasta tütün almakla alâkadar ol • duğunu yazrmşlardu Yapbğımız tahkikata göre, M. Filip Reemtsma İstanbula tütün alroak içm gelmemiştir. Kendisi bir devriâlem seyahatine çıkmışbr. Şehrimizde de bir gece kalrrnş, buradan «arka hareket etmistir. Bu tröste dahîl olanbrdan Her Şunur pek yakında memleketimize gelerek buradan bir iki milyon kilo tütün alacaktar. Başvekidn bir bevannamesi Salı: 13 Şubat 1 Cuma: 16 Subat 1f Cumartesi: 17 Şubat J İSTANBUL: 18 gramofon konseri 18,30 fransızca ders (yeni başlıyanlara mahsus) 19 havadisler 19,30 saz: (Tanburî Refik Bey ve arkadaşları) 21 havadisler ve muhtelif neşriyat ANKARA: 12.30 plâklar (13,30 a kadar) 18 orkestra'konseri 18,45 alaturka saz 19,25 dans havalan 20 Ajare haberleri. VİYANA: 17,30 mandolin konseri 18 ingi lizce ders 18,25 orkestra refakatile piyano konseri 20 konferanslar, havadisler 21,10 koylü riyatrosundan naklen: (Peteris Brautfahrt) dört perdelik piyes 23,10 havadisler 23,30 ak«am konseri. BUDAPEŞTE: 18,05 şarkılar 19,05 konferans ve muhtelif operetlerden plâklar 20,35 konferans 21,05 Macar halk şarkı lan (tsigan orkestrası Tefakatile şar kılar) 22,15 havadisler ve oda musikisi 23,05 cazbant 23,50 klâsik orkestra konseri VARŞOVA: 19,45 şarkı .konseri (soprano) 20,10 muhtelif program 21,05 koWser 22,25* haftalık mutat Chopin konseri: I Nocrurne op. 7 1 , 2 Va riations op. 12, 3 Scherzo op. 31, 4 5 impromptu, 5 Poloraise op 44 23,05 plâk neşriyatı 23,35 kafekonscr. İSTANBUL: 18 plâk neşriyatı • 19 Ajans havadisleri ve muhtelif program 19,30 Eftalya Hanım ve Sadi Bey ile arka daslan tarafından saz • 21,20 kıraat (Mes'ut Cemil Bey), ve havadisler • 21,30 radyo orkestrasınm konseri, ANKARA: 12,30 gramofon konseri 18 or • kestra: (Verdi, Bizet) 18,45 alaturka saz 20 Ajans haberleri. VÎYANA: 18.25 plâklarla: R Wagner'in e âerlerinden konser 19,15 konferans, fransızca ders, havadisler 20,35 «Kamaval»: Potpuri 22,05' muhte lif program 23,05 havadisler 23,35 plâklarla: Akşam konseri 24,35 Karnaval nteşriyatı. BUDAPEŞTE: 18,35 orkesrra konseri 19,55 DÎ3rano konseri 20,35 tefrika, havadisler • 21,25 tsigan musikisi • 22,05 neş'eli program 24,05 orkestra konseri 1.05 cazbant (2 ye kadar). VARŞOVA: 18 keman konseri 18,20 iki piyano ile eazbart • 18,40 plâk neşriyatı 19,25 Karnaval programı 20,10 muhtelif 21.05 «Havay Çiçegi!» Paul Abraham'm üç perdlelikl opereti • 23,35 dans havalan. BÜKREŞ: 18.05' orkesrra konseri 20,05 konFerans ve plâk neşriyatı • 21,05 sar • kılaT 21,25 senfonik musiki (Schu * bert, Mendelssohn) 22,05 bir konferans, müteakıben senfonik konsere de İSTANBUL 12,30 alaturka plâk neşriyatı (13,30 a kadaT devam edecektir) 18 gra • mnfon konseri 19 havadisler « 19,30 saz: (Hanımlar Heyeti) 21,20 havadisler 21,30 Necip Yakup Bey idaresinde orkestra. ANKARA: 12,30 gramofon nesriyah (13,30 a kadar) 18 kem^n konseri (Ekfem Zeki Bey) 18,40 fransızca ders 19,15 gramofon nesriyatı 20 hava disler. Başvekille işsizler arasında bir mülâkat VtYANA: 18,25' sarkılı konser 19.15 konferanslar 20,20 askerî orkestra 21.35 haftalık tefrika 22,^5 senfonik mu siki parçalan 23,45 akşam konseri. BUDAPEŞTE: 19,15 cazbant 20.35 bir opera nakli müteakı^er* Tsigan orkestrası tara'mdan konser. VARŞOVA: 18,25 iki piyano ile konser 19.25 dans musikisi 20,10 mi'VMif . 21,05 bir musahabe ve senfonik konser 23,45 dansing. BÜKREŞ: 18,05 radyo orkestrası 20,05 konferanslar ve bu arada gramofon plâklan neşriyatı 21,05 senfonik konsermüteakıben: Kıraat. PARtS (Poste Parisien) • 21.05 Chaliapine (plâklarla) 21,55* komik Dranem (plâklarla) 22,15 serfonik orkestra konserimü te&kıben: Havadisler. ParU 10 (A.A.) M. Dumerg dün oğleden sonra M. Juho ile görüsmüs ve kendisine Fransamn sükunete ihtiyacı olduğunu, herkese ve bilhassa hâdiseleri istismar etmek istiyen memleket lere Fransanm yasıyabilmek için hiçbir diktatbre ihtiyacı olmadıgım goster • mek lüzumunu kaydetmistir. M. Juho iş umamî federasyonunun her vakit diktatorler aleyhine hareket etmiş oldufunu cevaben bildîrmıstir. tntizamı bozanın federasyon oîm»dıgmı kaydetmiş, fakat federasyonun 2 4 saatlik bir grev yaparak, kimm yaptığı malum olan kansıklıklara bir yenisini ilâve etmeden müıevirliklerin onüne geçmek için sogukkanlı iradelerini göstermek istediğini biidirmiştir. Demirvol amelesinin bir kararı Paris 10 (A.A.) Jumal gazete smin haber verdiğine göre müttehit demiryollar amelesi, pazartesi günü, bilumum merkez ve mülhakat atolye, depo, yol ve saire memur ve amelesi* n;n on beş dakika işlerini terketmele rine karar vermutir. tşletme umunı yalnız bir dakika muattal bırakılacaktn*. Yolda bulunan katarlar ayni sa»».te ve bulunduklan nokt^da birer dakika tevakkuf edeceklerdir. Otobii* ve otomobiller yakıltyor! Konkort meydanmda olduğu gibi Sen Jermen bulvannda da tramvay seferleri inkıtaa uğramı«hr. Yalnız otobüs ve hususî otomob'ller işliyebil • mişlerdir. Nümayişin birden canlandığı 'e hu ve*"e «">'"n c*^^;üs ve otomobillerden çoğu nümayişçiler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog