Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

F Hikflye Cumhmiyet Falcı Ita'yancadan rıakien : Karilerimiz diyorlar ki Günun mühım meseleleri hak kındaki fikirlerinizi bize kısaca blldirlnlz, bu sütunda neşredelim. c 11 Şubat 1934 i k t ı s a t BşD@r8 Heoiiz o tarihte falcılık memnu de20di. Zaten o da alelâde bir falcı değüdi. Meşhurdu. Zenginlere bakardu lYanhanenm fistünde duran telgraf kâgıdına bir defa daha baktı. Kendinl tstanbolon haricinde de tanıtabildigine mağrur, memnnn bir çoeok gibi kendi kendme: Aferin! diye bağırmak istiyordu. Böyle bir muvaffakiyeti o, düşünmeğe bile cüret edeınezdi. lste, ta nzaktan Ada nadan gelen ba telgraf omm, bu büyük şöhreb'ne delildi. Ken disine gün ve saat taym ederek Be yoğlundaki yazıhanesinde bir müste riyi beklemesmi rica ediyorda. Onun ıçindir ki geç vakit olduğu halde sabnnzl&la bekliyordu; acaba ona gelecek »yaretçi, kadm mı yoksa erkek mîydi? Nihayet nyaretçi geldi. Cok sık giymmiş bir gençti. O geniş kohuğa gSmülürken falcı dSşünüyordu: Kıvnk bir çene, kibar bir burun, rolıan müstehzi bir genç... Ba tanıma • idıfı adama karsı içmde bir nefret hU•etti. Genç adam ağar ağır konusmağa başladı: Ervelâ, haber vereyim ki ben sitai imtihan içm gelmedim. tstediğim bir Işi yapabüecek miyim? Yalnız bunu ioyleynriz benhn için kâfi. Daha doğnı•u bir nasihatmize ihtiyacau var; «lime bakarak bana bu nasihatte bulımabilir «nisraiz? Genç adam gülerek flave etti: tHc defa olarak baskmsraa ait bir kadma maEk obnak istiyutum. Ona malik olabflecek miyim? Yalan sövletnediğmiz! bfliyonım, banun içm fik rinizi sormaga gddim. Herbalde siz ba gibi snaller* alışık oiduğunuzdan tek'ifim sbe garip gornnmez zanne • Uerim... Hangi elimi Tereyim? Saf eÜnizi. Hayv her ikismi de tBstermenis daha iyi olur. Falcı ba garip ziyaretçmin beyaz a•uclarraı tetküce bâsladı. Hayat çizgifcini görfince kaa bevnine hucum etti. Telâşla Sbür eüni aldı, ikisini karsdaşbrdı. MiHevaB dSsfinceler zihnmi altüst toderken tekrar sağ eli tetkik etti. Bütün ÇTOİer ayni mes'um baberi taadik e • <3:yordut «Yirmi dört saate kadar o • İSm». Böyle mSthiş mukadderat karşum • 8« heyeeana kapılmamak kolay değildi. Falcı başmı kaldırdığı zaman yü • TU sararnnş, alnında ter taneleri belirra»ti. Genç adama sezdirmekten çeki > nîyprdo. " • . .„ O esnada telefon çaldt. Falçmm şas* fanhgmdan kurhdabilmesi icm Cenabı faakkm ba, bir nimeti idi. Telefonda, kanm. sabırsızlıkla Kadtköyünden tele fipn ediyor; eve neden ^onmediğini •urayordu. Çok işim rar. Ba akşam geiemîjretesim, Beyoglanda kalacafun, dedi. Ahâeyî yerme bırakirken biraz ferah hrnıt» kendine gelmuti. Ba tanımadığı •damm eline bakarken düşânüyorda: «Makadderah ilâhiye, imkânı yok, degifmez. Bn adam, her ne paKasma olnr sa olsun son arzusunu da yapmalı». Başmı kaidırarak: Her istedijHnîzi yapabiKrsiniz. Cok te»ekkur ederim. Zaten bana kanidnn. Sirin t^sdikînize de pek merrmun oidom. Dsha fazla birsev S5renmek istemem. Dedi ve gitmek için aya&a kaDrtı. Falcı, mutadı hiiâfına mSsterisini kanıva kadar gec'rdi ve ba sreçirâ ona, iskence pörme^e giden bir mahkuma ref?kat gibi geidi. Sonra, genç adam gozden kavbolanctva kadar arkasmdan baktı. DBşonce içinde odasraa dondn. Birdenbire halmm Sstunde beyaz bir kâğit görda. Hiç süohesiz biraz evve!ki müsteri cüzdanmdan par* çıka • nrken dusfirnriiştii, aidı, otodn: De • nîzoğla Feyyaz Adana. Telgraftaki de ayni isim, ayni sehirdi. *** Ba acaîp nraammayı bir isim mStabehetini hai içm da*ünceve daldı. A • caba telgrafı çeken kimdi? Ba yabana adamın macerasını bilen aile efradra • dan biri mi idi? Bir baskasmm karuana malîk olabiimek icm Adanadan tstanbula gelen Denizo&lu Feyyaz Bevra falaya ıreldİBÎni bilen var mrydı? Belki de telgrafı bir baskasma rasgelme mek irin cekmisti: fakat bana sebep ne idi?. Belki kadmm kocası herseyi büivordn ve belk! de ba zavalh kurbam bekliyorda. K : mbilir?... Falcmm bfi • t3n zanlan. butun tahminleri onun herhalde bir âshn Adanaya dönemtyecefi merkezinde idi. ÖHhn gölgelerini «trafmda histe diyor, anlıyamadığı bir his bümiyerek genç adamla beraber cînayet i»1emek ten ona örkütmüyordu. Ertesi günü beklemek beybude dâfunmekten daha iyi MI. Şehrin hastane ihtiyacı Yatak mevcudunun kifayet etme mesi hasebile iki hastanm bir yatakta yattiğım ve bazılannm da zarurî olarak kanape ve sandalye üzerinde kaldıkianrk Haseki hastanesi bashekiminin gazetenize vâki olan beyanatından anlıyomz. Çok şayanî teessür olan bu halin îstarftjul gibi brr şebirde eere yan etmesi tetkike değer bîr meaele « dir. Halkm sıhhî ihtiyaçlariie candan a lâkadar olan Sıhhat Vekâletmin meseleyi ebemmivetle tetkik ederek dddî tedbirler alacağma suphe yoktur. Bu muYfesebetle Anadolu yakasmın da hastane cihetinden mühim boşlukla n olduğunu tekrar çorüyoraz. Fakiilte haatanelVrfnin kapanması yuzunden Anadolu yakannda hastane ihtiyacı sîddetle bas gSstermmtîr. Pek cosru fakir olan bu nuntaka halkınra sıhhî ihtiyacını temine kâfi gele cek hicbir mtie«9e§e yoktur. Sari hastalıklar hastaırtai kendi şu Eesi haricirldeki ha«talan her zaman kabul edemez, askerî hastane îse an • cak ordu hastalanntn îhtîyaeına terkedilmîstir. Bımlar hancmde Valan f30) vataklı ZevnepkSmil hastanesîne ?e lince bu ihtiyaca % 5 nisbetinde bile cevap verememektedir. Buralardan lstanbula haata Rotur • mek 5se zaman ve parava taalluk edi yor. Birçok vak'alarda hastanın cabuk müdahaleve de ihtiyaci vardır. Faköltenin ilmî bir zaruret hasebile naklin! çok yermde buluyoruz. Fakat muht « tin yanm asra yakmj bir mîîddet has • tane ihtiyacmî temin eden bir hastane kaidınlınca yerine bir baskasınm açılmamasını doÇru b'ulmıyoruı. Bu dediğimiz yapılırsa ayni zamanda îstanbul hastanelerinin vaziyetleri de genislemîş olacaktır. tsküdar Hüççeto&u tbraMm Hafcfct Lehistanda malî ve iktısadî vaziyet J Adliye yangmı İddianame dün suçlulara tebliğ edildi Adliye yangmı tahkikatı ile meşgul bulunan Müddeiumumî Arif Bej talıkikatını bitirmi? iddianame hazırlanarak suçlulara tebliğ ediî miştir. Suçlulardan Etem ve kapıcı Ahmet Efendilerin kanunu cezaıtm 383 üncü ve diğer suçlulardan bir mümeyyiz ile başhademe Mehmet Ağanın 230 uncu madd«lerile muha/ kemeleri Utemnektedir. Suçlular ba karara itiraz etmiş ve itirazname • lerini dün istintak hâkimi Bedri Be» ye vermişlerdir. tstintak hâkimliğl de bir Jki gütve kadar karartnı ve recek ve mesele mahkemeye mtikal edecektir. Lehistan buhranın en fena safhalarını atlattığına ve masraflarda tasarrufa lüzum olmadığına kanidir Polonyada 11 tesrinîevvel 1933 tarihindenberi tatbik edilmeğe baslanan yeni (ümriik tarife«mm te • sirleri derhal görülmeğe baslamış ve teçrinisani 1933 zarfmda ihra cat ithalâttan 28,9 milyon zloH, takriben 7 milyon Türk liran fazla olmustur. Teşrinisani içinde ihracat yekunu 100,9 milyon, ithalât 72 milyon zlotidir. (4 zloti bir liradır.) Maamafih, Polonyanın diğer memleketlerle gümrük tarifelermde mütekabilen tenzilât icrası ve kontenjan esasma müsteniden yapmakta olduğu yeni itilâflarla bu teshr lerin tedricen zail olmasına intizar olunabilir. Avosturya, Holanda, Belçika, Danimarka, Irveç ve lsviçre ile ba tarzda bir takun yeni ticarî itilâflar aktedildiği gibi, Fransa ile de ayni esaslar dahilmde bir ticarî anlasma üzerinde müzakereler devam etmektedir. lngiltere ile de^pek yakında ticarî müzakerelere basla • nacaktar. Lehistan, bu itilâfları yaparken ticarî muvazene»! kendi a leyhmde olduğu memleketlere bilhatsa mamul esya için ithalât kontenjanlan vermiyor. yavas yavas büyümesi, Leh Tasarruf Bankalarındaki tevdiatın mii • temadiyen kabarmasile ve sabit geIirli esham ve tahvilât kıymetleri nin devamlı bir surette artmasile sabittir. 6 ay evvel zloti üzerinden tanzim edilmis senetler % 1 5 faiz getirirken şimdi % 1 0 getirebiliyor. Denebilir ki halk yanında para sakIamak itiyadım tamamen bırakmış bir vaziyette olup herkes geçen teşrinievvelde aktedilen dahilî istik • raza millî bir vazife olarak iştirak ettiğinden dolayı şimdi memnnn ve mesrur görünmekte, emin ve iyi bir gelh membaına para yatırdığına kani bulunmaktadır. Kasalar dün açılamadi Adliye yangın yerindeki kasalar* dan bir kıstnmm da dün açılması mukarrerdi. Fakat bu ameliye bir iki gün dah^ tethhur edecektîr. Nakil işleri Yeni devlet bütçen 1 nisandan itibaren 1934 senei maliyesi bütçe masarifat fash 2 milyar 165 milyon zloti (540 milyon Hra) tahmin edilmiştir. Bu yekun 1933 1934 bütçesinin masraf muhammenatından 292,5 milyon zloti daha azdır. önümüzdeki sene için bütçenin varidat kısmı 2 milyar 118 milyon zloti (530 milyon lîra) he sap edilmiştir ki 1933 1934 sene • ıine nazaran 59 milyon zloti fazlad»r. Varidat faslındaki yekun içinde teşrinievvel 933 te aktedilen millî dahilî istikrazın 175 milyon zlotiye baliğ olan gelhi de dahil olduğuna göre, hakikati halde yeni bütçenin açıgi 222 milyon zlotiye baliğ olmaktadır. Bir sene evvelki bütçe açıği ise 399 milyon zloti tutmuştu. Ahvale bakarak hükmolunabi iktısadî lar ki, Lehistan hükumeti Yenipostan* binasında adliye T« Dostane kısımlarmı tefrik eden da ırelere de dünden itibaren bolmeler yapılmağa baslamnıstır. Adliye Vekili Saracoğlu Sükrfl Bev birkaç giinfc kadar sehrimize gelecek ve nakîl isleri o zaman kat'l bir safhaya girecektir. MÜTEFERRtlR Sıhh've Vekili rahatsız Şehrimizde bulunan Sıhhiye Vekili Refik Bey hafif bir rahatstziık geçirmektedir. Bu münasebetle dul ikamet etmekte olduğu Tokatlıyan otelinden dışan çıkmamıştır. Vekil Beyin birkaç gün daha ş e ü rimizde kalacağı tahmin edilmek * tedir. Muhterem Vekil Beyefendi nin çabuk iyi olmalannı temenni e > deriz. Leh ptarannın vaziyetî Polonya bütçesmdeki açığa ve geçen sene iptidasından kânunu • evvel 1933 ortalanna kadar Lehistan Devlet Bankasrara ecnebi dö • viz mevcudttnün 136,7 milyon zlo tiden 86 milyona düçmüs bulun • manna ragmen, Leh parasınm atismden fimdilik hiçbir endiseye BUhal görülmüyor ve hükumetin altın esasına sureti kat'iyede bagh kalacak bir kudrette oUhığundan da »üphe eailmiyor. Bir taraftan Lehlile rin kendi paralanna olan emniyet •e itimatlannra günden güne çoğalmas, difer taraftan bafka paralara olan itimatsızlıgın Lehistanda Telefonla rahatsız ediunemesi içm ahizeyi cıkardı ve Denizoğhı Feyyas Beyin muammasmı halle çalışh. Uzon müddet beybude düşündâ. Fena halde ruhunu sıkan ba döçönceden, aihayet, «Ikindi. Kann, akşara yemeğine bekleme • diği için eve gitmiyeeekti. Zaten acdctağnun farkmda bile degHdL Bevoğ • hmda bir karinoya gitti. Görültülü salonun bir koşesnde sokaktan geçen kalabalığı seyir icin oturdu. Fakat deli • kanlıva tesadöf etmekten adeta çeki niyordu. SmhIerini biras teddn için gittigl rinemadan bw s«at tonra yorgun sıkılrmt bir halde cıktı. Nöıayet evini, (üler vuslS aevgiii kansını diisandâ ve eve gihnege karar verdi. 10,15 vaparuna atladı. Yanm saat sonra anahtarfle evinm kapınni açıyordu... * ** Ertesi gunka gazeteler kocaman levhalarla falcmın, Denizoğlu Feyyaz Beyi kansile cürmü meşhot halinde yakalıyarak öldürdüğünü uzun uzun an lahyorlardı. Firdev» tamtril Muhfelit Mubadefe komisyonu Muhtelit Mübadele komisyonu 4 nun lâğvi için iki hükumet murah * haslan arasmda Ankarada hnza • lanan mukavele Yunan Âyan ve Meb'usan Meclisleri tarafmdan taj dik olunmuştur. Bu mukavele mucrbince komisyon gelecek teşrini evvel nihayetinde tamamen lâğvedilmis olacaktır. Tasfiye muame * lesine bugünlerde başlanacaktır. Bu müddet zarfında halledîlemiye meseleler mahallî mabiemelere devrolunacaktır. Satt 14 te yalnız cnmı günleri gündüz temslli vırdır. Her afcşam saat 19,30 da buhranın en fena safhalarımn atlatıldığina, binaenaleyh, devlet masarifatında bundan sonra yapılacak tenkisat ve tasarrufatın neticede faydadan ziyade mazarrat tevlit edeceğine kani bulunmaktadır. LUKflS HAYAT opereti Yran : Ekremve Cemal Reçlt Beyier 14 POLÎSTE ÜNİVERSitTKDE Bir bekçiye nocum eden Oç kişi yaka'andı w Maarif Vekili tekrar şehrimıze gelecek Maarif Vekili Hikmet Bey yakmda tekrar sehrimize gelecektir. Vekil Bey burada üntversitenin yaz sömestrmden itibaren tedrisata baslıyacak olan tn kılâp EnstitÜMİnün küsat resmini v>~«cakhr. Sanayi Birl^i kongresi J Serseri Krtl unutulmaz filiminin artisti DENN İS KİN8 Bugön S A R A Y Meçhnr (Eski 6lorya) da ŞEYTAN KARDEŞ Filminds en giizel bir ses ve 2 saat mütemadı kahkaha LRURELHARDi ve komikler krah Evvelki gece saat bir buçukta Besiktasta Vifnezad« mahallesinin bekçisi Yu*uf, Hüseyîn, Ahmet ve Faik tsmmdeki şahı*lann hareke tinden şüphelenmis, bunlan kara • kola eelbetmek istemiştir. Fakat bu adamiar bekçinîn üzerine hücum etmişler, o svada gürültüyü işiten devriye yetişmis ve bu üç azıhyı der d»«t etmişlerdir. Sanayi Birliği senelik kongre»! bugün sabah saat 10 da Birlik bi nasmda aktolunacaktır. Bu içthna • da, tktısat Vekâletine takdim edilmek üzere yeni bir gümrük komi < tesi avan projesi hazirlanacaktır. Ankara treni tarifesi Ankara Havdarpasa tren tarife leri 2 0 marttan itibaren değiştmlecekHr. Yeni tarifeye gore, sürat katan Ankara dan 19,^0 da kalkacak ve sabah lekiz buçukta Haydarpasaya vâsd olarakhr. Ekspres Haydarpaşadan 19 da hareket edecek ve dokuzu 10 geçe Ankaraya vararaktB*. Posta treni Ankaradan 2 0 de kal • kacak, ertesî günü 15 te Haydarpasaya varacak, Haydarpaşadan 15 te hare • ket ederek ertesi günü saat 8,30 da Ankaraya vâsıl oiacakhr. Ankara Haydarpaaa yolu ba sa • retle ekspreslerde 14, diğer trenlerde 17,5 saate indirilecektir. Banliyo tarifesi de 15 mayısta degisecektir. Berberlik mektebi Berberler cemîyetînin açtığı Berberlik mektebtnin ikinci kurso ö*ün Beyoğlunda Musiki San'atkârlan ce> miyeti binasında açılmistır. Bu münasebetle nutuklar söylenmiş ve bev berlik san'atinin inkisafından bahsedilmiştir. Yeni kursa 20 erkek ve 16 kız ta/ lebe girmiştir. DON JOAIVin aşklarım ve kibar maceralannı rasvir eden K A Z A N O V A Fransızca sözlü süperfilmini görünüz. Usnıyan ar: IVAN MOSJOUKÎN ve JE^NNE B »ITFL llâveten : F O X J O U R N A L < Uyuşfurucu madde'er hakkında sıkı tahkikat Şehrimizde uyuşturucu maddelerm sarfiyatı artmaş olduğunu, sıhhiye müfettislerinm teUrikatı neticesinde anla sıldığmı yaznnşbk. Gayrikanunî ola • rak, hbbî ihHyaçtan fazla kibat yapılacaktır. Vekâlet, bu işin takibme çok ehenv miyet vermektedir. Ban eczanelerden 70 kuruşa tedarik edilen bir gram kokainin hariçte uç liraya sabldığı tesbit edilm'stir. uyuşturucu İPEK Sinemasında Yarından itibaren Ş A R K (&«eEkler) iki bOyOk filim birden 1 Londra Geceleri Seyircileri heyecanlı dakikalar yaşatack mühim ve kuvvetü mevzuu ıle sizi tesbir edecek muazz<im ve görülmemış fılm. g r e Jf1 t iFlı Eı H . om k M L E K .stiyen'er Sinemasına koşarak bir güzellık ve musiVi Bugun en güzel bir fılim üsküdar kaymakamlığı Uf'didar kaymakamlığtnm şimdiliki Krakh nahiye mödürfi tarafmdan ve kâleten ifası vilâyetçe tensip edilmisti. madde satanlar hakkmda şiddetli ta 2 Niçin Sevdim ? (AREViÇ tilmini görmelidirler. Oynıyanlar : şaheseri o'an Bakırköjüfidek" deîins yazın gene aranacak Bakırköy civarmda Karaahmetli çtft liğinde Bizans devrinden kahna bir defineyi meydana çık?.rmak üzere fa alîyete geçen tesviye ustası Mehmet Efendüe arkadaşlan araştırmalara devaro içm havalarm düzelmesini beklemek tedir. Mehmet Efendi, hafriyat yapılm cıya kadar, define yerinı'n kanştırümasına meydan vermemek için hükumete müracaa el miştir. Bunun üzerine hafriyat sahası jandarmalarla muhafaza altma aluunışhr. Mehmet Efendi dün bir muharrir! • mize şunlıuı söylemîştir: x Biz, yedi arkadaş bu işi sonuna kxdar takip ebneğe karar verdik. U • auHerimiz kuvveilidir. Lâzun gelen bütün masraflan göze alarak uğraşacağız.» Balaiasarayın konpres Galatasaray Kulubunrâzün kulübfinden: 1 Alaiurka konser Konservatuvarda alaturka eski musiki eserlerini tetkik heyetinin tarîhî eserler konseri yarın saat 16,30 da Tepebası Şehir Tiyatrosund'a verileeektir. seneük kongresi 16 • R E D E R i K M A R C H KARY 6RANT CAROL LOMBART M ARI E 6 L 0 R Y 6 E 0 RG E S RI 6A U D Elhamra inemasında V şubat 9 3 4 cuma günü kulüp merkezinde toplanacakbr. Kulübümüze mukayyet azamn hazur bulunmalan rica olunur. KARTALLAR UÇARKEN TEŞEKKÜR Halkevinde intihap neşriyat Faziletli sevgilimiz Dr. Süleyman Emin Pasanin hükumeHrı kadirşinashğı ve halkm büyük tezahuratile yapılan büyük cenaze merasiminde ibzal bu yurduklan büyük alâkalanndan dolayî Cum^uriyet Halk Fırkası Kâtibi Umumisi Beyefendiye vekil ve meb'us beyefendilere ve kıymetli tabutu mezanp* kadar omuzlannda taşıyan a»* Icerî doktor pa^alarla askerî ve sivil doktor beylere. Devlet Şurası erkânma ve vekâletler eTkân ve memurinine ve cenazeyi takip buyuran hanım ve be vefendilere, mekteolilere, asker ve jandarmaya, teselli içir eve kadar tesrif eder ve teî^raf ve mektupiarla elemimize iştirak buyuran ailemizîn bütün dostlanna kıymetli olünün va tanm he* emrine arkasında bıraktıfı refikası, kızı ve oğullan teessürleri dolayuile «yn ayn tesekküre imkân buIamadıklanndan muhterem sazetenizin bıuıa tavassutunu rica ederler. Reffraın Feride Süleyman, kızı Sıdika İbrahim, oitulart doktor İbrahim YusuJ, Fethi OOKTOR ı.ORO'nun AOASI HaHcevmin, kütüpbane ve I Haydi istanbullular vakit geldi subesi komite infa'habı bugün saat 17 de Cağaloğlu merkezi salonunda yapda cakhr. MiLYON AVCILARI Ş mdfye kad^r memlel<etim zde yapılan tilrkçe filimlerin • n güzeli Varınki maline'prrten itibaren YENİ ESERLER «ürk destanına grriş j Oynıyanlar: F E R i H A , ve MiLLî Şehzadebaşı HAZIM iamiii birden MELEK, PERDiy MUAMMER Her iki Matineler: Gfindfiz 2,30 5 gece 9 da > ALEMDAR Ayasofya'da Haluk Nihat Bey «Türk Destanına Giriç> isimli bir eser neşretmiştlr. Hllml Ziya Beyin bir başlangıç ve tetkikini ibtiva eden bu eserde Haluk Nıhat Bey kitabmda, «Tahir ile Zühre», <Şah İamail ile Gülizar», «Tamar Hatun ile Süleyman Şah» destanlannı da ilâve etmiştir Ankara hatlında bir köprönür değiştirümesine başlandı Ankara Haydarpasa hattmda Osmaneli Mekece istasyonlan arasmdaki 100 metre uzunluğunda Cambaz kaya köprüsünün değiştirilmesi ame liyatına dün akşam başlanmıştır. Ameliyat dolayıjile eski köprü as kıya almdığı için dün gece Ankara ekspres yolculan aktarma edilmek suretile yola devam etmişlerdir. Amelivat bu sabah tamamlanara& yeni çelik köprü yerine konulacaktır. ÜSKÜOAR Hâie Sınemasmda Aşka kim inanır? Mıime^silleri: Albtr Drejan. llâvettn Dün\a haberleri ve komık Gelecek fılim: Budapeştede Skandal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog