Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

^Cumhuriyet SON TELGRAFLAö GÜNÜNE GÖRE: 14.M1K. mınM n ı \ n ^ « . v » MINTAKAS1NDA TETKİKLER:Z . «. Deniz canavan tehlikede! Havanm birdenbire bozması denîzde bazı kazalara sebebiyet verdi; fırtına devam ediyor Ingiltere sahillerinde bir deniz canavan görünmüş, halk günlerce heyecan içinde bu canavan bekle • miş durmıtç. Nüıayet bunun bir a • ğaç kütüğii olduğu anlaşılmış! Birkaç gündenberl şehrimizde de bh" deniz eaaavan rhrayeti var. Evvelâ Karadeniz sahillerinde göriil • müş! tki üç gün evvel Haydarpasa. münakalâtı durmuştur. Vapurlar înebolu 9 (A.A.) Bu sabah 3k Snlermde bir bahkçı kayığmra devlimanımıza iltica ediyorlar. bs.Tan andıran hava öğleden soora riltnesi de bu canavarm marifetî Lehistanda siddetli bir fırtına tirdenbire değişti. Karayelden şiddetzannedilmiş! Canavarm Halice doğVarşova 10 (A.A.) Evveîki gefi bh* fırtına başhyarak limanımıza geru akın ettiği şayi olmuş. Sîmdi mece bütün Polonyada siddetli bir fırtılen Deniyollan isletme müdürlüğüne rak erbabı, Köprü parmakhklanna na hiiküm sürmüş ve birçok sararlara ait Cumhuriyet vapuru yolcusunun Hr dayanarak Haliç salarma bakıyor kısmmı çıkardı, fakat fırtınanın gittlc» sebep olmuştur. lar. çe şiddetlenmesi dolayısiie iskeîede ba» Polezyada Kostari koyünde rBzgrâBu gruplardan birine sokuldum. miamıyarek diğer bir kısirn yolcu ve rm siddetfle fazla donen b<r yeldeğirNe heyecanlı münakaşa yarabbi! sıhhiye memur ve muhafızı ve bircok Pos bıyıklı, çaan yarman bh* hameni tutusmuştur. Yangm koye siradısardan gitmiş olan acenta ve sahil mal: yet etmiş, 26 cv 38 çiftlik binan yank'vtkçı ve satıcılar içnde olduğu h*l Gayıga binersin, canavar yahmı»!nr. de Sinop limaıura iltica için harekete Çensto Şovsda rijıgâr bir fcarayonu laçacah oldu mu, arhalıği eline a mecbur kaldı. Fırhnadan iskeletnize devirmiş, kamyonun şofÖrü ezilerek 51 landa, ahan vurdun mu «afasma? gelmekte olan bir motör kendîsrni rorCanavarm cara rnı gahr gurban? mSf, birisi de yaralanmıştır. la kurtarabPmîş ve Abana nahîyes'ne Etraftaa itirazlar: Amerika Kutba döndn gitrnekte olan diğer b:r motor pahiye Pamuk balyesi mi bu? CarıaNevyork 10 (A.A.) Hararet merkezî îînlerinde batmıstır. B'i mo derecesi sıfur altmda yirmi altı san var ağztnı açacak ta, vursun, diye torun îki kîsiden îbaret olan m?reHe duraeak mı? tigrada üşoraştür. Kutuplara mah • batmdan birisî kurtan'misrır. Ve dî »us bir hava vardır. Avcı biçimi eeketli, potarlu, 1a • geri yBzer?k mctSrle Vrîikte 4a!<?«T*r Şimal ve şark »ahillerinde dokuz ranta bir adamt arasinda Catalzeytîn îstikametine df>$ Alırsnt hâşa sorüm meclisten kişi olmüştür. ru kaybolmuştur. Fırtına devam edi • dıean, domuz çiftesinl... Sürersm Avrutpadan alhn getîren Berenyor. demuz kurşımurm!.. Catıavar g3 garie vapmnı, saatleree beklendik» Çornrriâa fena havalnr ründü mü ırzaktan, doğruTtursım slten sonra gelmiştir. Bu esnada buzlâhı, ates edersin; beyni, budur, Çorum 9 (A.A.) Sonbabarda kıranlar ve romorko'rler, hm tut • dîyeî ekemîyen rençperler ovalarda ser'iyam»ş olan Hudson nehrmi temîzle Gene itirazlark la başlamışken dSrduncü defa oiarak mekle meagüldüler. Düz ovada kekîik m! avlvyorbu geee yağan kar bu ekimî dnrdur • Nevyorfc 10 (A.A.) Folorida tim? mostar. ve Meksika korfezi sahilleri müs Denîz canavan rnı! Bakalrm tesna olmak özere bütün AmerikaAraasya 10 (A.A.) Bîrkaç gün 4eristn« kurşun işîer mi? Üenberi iyi giden havalar birdenbire da rüzgârla kanşrk olarak hükün» öyle. oyle... Timsah ta deniz •üren soğuk dalgasi 22 kişmin 8föhayvam. Kırrsu» îsîemîyot* îşte!.. sogınmış, şehir civarında kar y a | müne sebep olmuştur. Cod Cape Gözleri uyku mnhımzru, ahk ba* Hustır. ve Assachuvsettes açtklarmda 75 krşk sisman bîr adamt Sinop 10 (A.A.) Karadfenîsde kadem uzunluğunda buz dağları be Kulafma efra akıtmah! esen şiddetK fırtına sebebile denîz lirmiştir. 'Asilzade bir baekm, » > ocnrunu *1 çarpıtarak vaıt yan balrtıt Vay dingili boruk, «»»1, vayj. Ulan, kaynanana ilâe ma safclık verv ? K«*di yavrnsu n u bu, Ira • ^ Karadenizde fırtına! •• Standardizasyon ihtiyacı Mahsullerîmizin ve bu meyanda üzümlerle incirin standardize edilmesi müstahsilin istifadesîni arttıracak, bu mahsulleri kıymetlendirecektü Vapurcular ihtilâfı Şirketin sermayesi 700 bin liraya çıkarıhyor Rumen Başvekili M. Dukamn katli /lâdise Mecliste siddetli Muntazam seferîer icrasıtnünakaşaları mucip oîdı? na yakında başlanacak Vapureuluk Türk Anonm) ŞMratf. nm, perşembe günS toplanan unramt hş tutan büâhare mallarmm dnsme gS hissedarlar heyetmde verilen kararla • tktısat Veküimizin tetkik seyahat • re vasati flatin dununda veya fev rtn tatbikatma başlanrmştn*. leri esnasmda meşgul olduklan mesekinde olmak üzere rmhtahsiiiere tevzi Bu eümleden olarak isletme raüdur* lelerden biri de mahsullerimndn stan • edilmektedir. Bu usulün yanlış takdîre lfiğu kaldınlrms, yerine b:r umomî mödardîzasyonu ve işleme tarzlan olmuşmeydan vermiyeceft fanohmabnse da dür muavinlijH tkame edilmiştir. Şir tur. bî hiçbir zaman bugnnkü gibi şiküvetketin tşletme Müdüru Borhaneth'n Bey Vekil Beyefendinin tktısat Vekâle leri davet etmekten b^K kalmryaeagı umum mfidür muavfni sifatile simdîdeı bne merbut bir standardizasyon bürosu tabiidir. Fakat aml mübim elan nokta sonra bütün moatnelât üe meega! e teskilini tasavvur ettikleri ve bu büro vabu s»hş şeklmhı bir nevi fiat sukutunu laeakbr. Sirket sermayesinm 200 bm sıtasfle raahsullerimizin standardize eâ» mucip olmasidtr. Bîze verilen taflnra teryidHe 700 bm liraya ibl»^ı i . dilmesmi temm etmek «tedikleri masöâta nazaran bir ihracat tacvi ürüm en de icat» eden kammf moamelelertj lAmdttr. Bu itibarla tetkik seyahatinde gribi nnmara tablrada ihzar ettiSi in • tevessSI edflmelt Szeredir, bilhassa fizüm ve mcirde standardiza* eîrm muayyen bh* mımarasmı elde eAldığmmz mütermnnn malomata g8yona lüzum olup ohnadığt mevznunda re, sirket, bu 200 bm Krahk yeni hisse alakadarlann fikirlerini sormagı ravdalı debilmek için bu koliva satn otulu ySzunden ihtivaemdan bir misK fazla msenetlermden 100 bm firsf.k senetle bulmoşlar ve birçok roalumat ahnışlarcir alıyor ve bittabi ba faıl* krsrm dahi sirket harîdnde kaian Adnan, Asya v# dr. azun masraf îhtivan suretîle • işleme Adana vm»orlanm alaeakhr. MntebaBhmci dereeede ehemmiyeti baiz masrafı bugün kiloda 1525 kurosturki yBz bm lîral'k aks?v«m pîyasaya çt* olan bu meseleye biz de alâkadar ol • isletwek an konsînyasvon ihraç edîyor kanlaeak ve bunlarm bedeli ile yeni maktan hali kalmadac Edindiğimiz mus. Şu halde bu türlü ihracahn hem bh* vapur ahnaeaktn*. Yeni vapnr mu* mtıba üsümde ve incirde standardizasdahHde, hem hariçte ftatler üzerinde bayaasma bu para kifayet etmed^i yona kat'î surette ihtiyaç olduğu merroenfi tesîrleri olmastm pek tabiî say • »alfdirde, şîrket Mare mecîist azalarî kezindedir. malıdn. bîrbtrlerîne müteseîsilen keFl olmak su*» Vakra ihracat tadrlermin kısmı azaretîle tş Banlrasmdan S0 bm lira is ' Koliva sahşlarm onüne geçerek hv mı bilhassa üzümde buna lüzum gor • cirin de borsada nümone üzerinden sa türrp» edilecekth*. memektedirler. Onlara nazaran btzim Şirkerm idare mecfsî szaiarî arstsöa* falmak suretüe alıeı ve satıermn karşı Szumlerimiz natürel olduklan içm akarşıya gelmesi içra müstahsnierhı ken 4a tahaddüs edlen ihtîlMiara gelînea, ranmalrtadrr ve esasen bugün fHî bir maaıeser, çeeeu ıvonfpreoen ıtiuaren lus* di mcirlerini bizzat ayırmalan en güzel nevî standardizasyon da mevcuttur. sedarlsatlan bir tnsmt arasr«da mev çare trlâkki edilmektedir. Bizce bn • Uzümler pacal yapılırken bu pacallar cut olan bu anlaşamanv.zlıklartn teüfl non tahakkuku tnerr müttahsillerhun yediden on ikiye kadar giden numa imkîns» bîr hale gehnişör. koooeratifleştiği nisbette kolay ola • ralar tahtmda tiplere aynlmaktadn*. Evveîee de yazd'ŞTTmr gibî; sfrlret cakter. Bundan fazlasını yapmak mahreç memtktısat VekOimizra tzmirde iken bil Hare mecüsTne danîi bttJunan ve Tsi* leketlerdeki müs'erilerin zevki îrzerinvüzad'eleri, KoeaeH şmVetî ve Barhü hassa mesgul olduklan meseielerden de tehlikeli btr müdahale orar ki ne vapuronu temsM eoen azalary strKet sev biri de tütün sahslarmdakî îskonte ve ticesmin mutlaka müspet olacağı iddia mayes?nm aksiyon etkarmak suretile iskarta meselesi ohnuştur. Bu husus • edilemez. tezyîdî fîkrme mnhalefet etmisler, ser> taki ş%âyet1erin pek bSvük olduğu ve tşte büyük btr kısun ihracat taeirlemaveıuıı aıger TapurctıIarm oa şırlce* tütun müstahsniernıden birini geçen se rimize nazaran vaziyet böyledfr. Kente almtnası suret3e çofaltılmasnn iste* ne bir dnayete sevkedecek kadar hakdüerinin bu noktai nazara bağlanma • sızlıkian davet ettîŞî hahrlarda olsa m'sîerdîr. larma amil olan bîr sebep daha varsa gerektir. Gariptir ki bu mesele mesela Gene bn rinsedarfar sirVet Hare v* o da bemen her ticarethanenin yukanSamsun mmt«kasmda ve Bursada mev fnuamelâh hakkmda â* bazı kiraz » da bahsettiğimiz numaralar, yani tiplarda buhmmuşîardn*. Fakat hisse ekler dahilinde kendi hususiyetlerini tem» zuubahs defildir. Çünku zürra tutOnOnü bizzat aynmaktadv. serivetî, sermavesmm fazlahir» îlibari* j'a. eden bîr isletme tarzmı ihtiyar et « Hakîkatte tzmîrdeki kumpanyalar da le Sadıkzade sirket^nm elmde bulundu* miş olmalandır. Binnetice pek tabii onc»km>? îskontA ve iskarta meselelermden zürğu için bunlar ekallîyette kalmışlar • larak bir taeirin 7 numaralt üzumü ile Her kafadan bir •» çtkrjrordnt ra kadar mustekî buionuyorlar. Bu M dtr. diğerinia 7 numarası yekdiğerine uymal barla kurananyslara Mrom'vet atfetme» Bu hîss^dar!ar. umum! heyet îettma* maktadır. Dinamit atmalı! nm mü>kü1atı bertaraf etmek !em en mda da ekseriyet temîn edermyecek Ancak bunun, mahreç pfyasalarda • Demirden ağ yapımalı! iyi hareket noktası oldtrŞnnu duşun • lerini anl»yarak idare meclisi azahğmmüşkülâtı ve utilâflan mucip ohnasa den i a m savurdun nra, krskrvrak mek abes olur. tidnd, BçSncB dereeede dan »stsfa etmek sttrtîle îrthnaı »er bile mallanmızm alıcılar tarafmdan bağîantr. O zaman kttrstn, zrpkm, Ankara 10 (Telefonla) Sovyet • kumpanya meTmfîamrrm mabayaatta ke»mîş!erd!r. Sîmd? lcendnrrVe b»r aBükres 10 (A.A.) Ba«veMt M. cesaret ve emniyetle satm ahnmasuıa dinamît, ne ile Istersemr vurun, gelerin hediye ettikleri tayyarelerie ya • sebebîyet verdikleri hakstzUklarm asıl vukat twîmu«lar ve •.îrkerrekî haklar * D.ıkanm katli hâdisesi dün akşam Rumâni teşkil ettiği meydandadnr. Kaldı ueu tlıı arttK* kmda Ankara tstanbul arasmda taymenşei tütünîerm tasnlf edîlmem!*, rrinm muhafazası içm kanunî teşebbus» men meclisi m?b'usanmda mevrou ki ntnnaralarm yekdiğerine uyma • Saçlan acik Calrır k«*mız»sı, vQzu vare seferleri lerasma başlanacakrtr. smîn fenasmdan, yanık ve yeşiTÎTdn ve lere gîrişmîslerdîr. k&hsedilerek hürriyetperver n«Tirlar masmdaa dolayı sık sık ihtilâflar ol • çîllî san, kfapikslz gSzleri efvîdi ma* Tayyareler, cumartesi, pazartesi ve bilbassa Amerikım kumıpanyaiaRmn Ia, eski mP^vetçl . koylü naznlar araduğu da vakidir ve bugünkü vaziyette Bn vaziyet, bukumet tarafmdan aîrvl, tostra. fcısa *>oylu bî* «r«nç: müşterîsi oİTnadıklarî r5rmez nevîleribu gibi ihtilâflar tabii sayılmalıdır. ketir» tasfiye edilece?? ve kabotaî hafcsah, perşembe gBnleri lstanbuldan hanrn baîyelertte aynhnamis elma • OHürmek olmaz! Diri dîrf yatnustur. Çonku nümuneye uymıyan teslimlerde kmm tamamen dev!e?e întika' edece|l reket edeeeklerdir. smda aramalıdır. B'nnetice derdîn îiâcı kalamalı! B« m8n«tca!afarm *eT», malın biç olmazsa iyi evsafta ve makhakkmda yenlden baa şayialarm çikYoku Scretlerinde tenzuât yapıla • bizzat zurram eTmde demeVtîr. VaVıa kaiklerile bundan rnümbai» m»s'uliyel Diye bagvdb bul bir tipte olup olmadıfnn tesbite masrna sebep elmustur. cağı soylenmektedîr. tasnif !ş! zürra içm biraz kul • lerin muıakereve konmasıdır. ttiraTİar: medar olacak muayyen bir tip yoktur. Maamafih, bazı resmî raakamüar « fetli ve btr parça da masrafh Milliyetçi kövîü fırka««m reisî M. tzmirde bazı ihracat tacirlermin yek • Caoavar, diri dirî yakalan • dan aldığımız izahata nazaran, ortadai olacaktır. Fakat bu masraf kumnanyaMihalâke, M. Dukanm katlînî re»lib diğerinden farklı olmak üzere ayni tnaz! şirketin tasfivesmi lcap ettirecek bir Ankara 10 (Telefonla) Nafıa Iarea zaten îhtfrar edilmekte eldu$una feden burriyetperverane siyaseH tnkbih numaradan üç türlü üzüm paçah yap • On frl kuvvetmde tmişl hal yoktur. Şirketin tasfivesi, kamraa Vekâletme kirnin getirfleeeğî henuz kagore zürra tasnif masrafmı da tütunfin totmiştir. tmnakta olduklannı işittiğimiz gibi bi* KnmiTi saelı sayif genç, enraz • mahsus macihince hissedarlann sulu * rarlaştmlmarmştn*. Safret (Eırincan), snndîkine nazaran yüksek olacak olan Dahil!y« m8»tew»n M. Y^tnaadi, verze Hamburg mahkemesinm bir ibtilâf larnn kaldırdıt Ankara Valisi Nevzat ve tbrahim Tali bedelinden alnvş olacaktv. Nitekim ba sanı ekseriyetie istenebîlir. Şimdild iJiiri cevapta, demir muhafızlatm k w münasebetile verdiği bir karardan da Ne yapıp yaprp dirî diri ya halde şirkette muhaHf vaziyet »Vıa (tstanbul) Beylerle tzmîr meb'usu Kâzı zürra kumpanyalarm tavsiyesîle habahsettiler. Bu karar alıcı piyasada da* Vetîne îsarst eder^k. bu tesakkül'în, kalamalt. Olüsfi para etmez. Sağ hissedarlar bu ekseriyeti baiz değildir* zun Paşanm uimlerinden bahsediimekhi standardizasyona hlzum görüldüğünu reket ederek iskonto ve iskartayı filen Intihabat arefeunde Romanvania alt • ve canlı yakalanmazsa çok para ye1 ler. bertaraf etmis bn unmaktadn*lar. tedir. filen ispat etmiş bulunmaktadır. Bü • fntş tekiz eyalethtde hazır ';stn!er or • thm«z! Sonra, kanun nazarmda muteber oMahmut Ce!âl Beyefendînîn bu me» Nafıa Vekâletme, malum olduğu 9tün bvnlar standardizasyona ihtiyaç oltaya koymağa bazırlandığim ve oro • GSrdünOz mu açAgdz )s adamv lan bu anoaim firketin manavi şahsi sdeve kaf! bir hal tekli buİBwk «z • zere, Maliye Vekili Fuat Bey vekâlet duğunu gosteriyor. Unutmamalı ki Ka* gramm yalnız müsssesatı ^e|fl, fakat m! Detüzin icinde bîle olsa, alttn dayetidir. ŞirkeU dahil bulunan rirma minde olduklarmı bili"oruz. tskonto etmektedir. Naftaya asıl vekilin tayi • liforniya üzümleri iki tip üzerinden îdevîetm etnnîvetinî de tebdft eylensekmarun nastl kecfediyor? lar resmî t u < w u u > t«nw<»n kaybet « resuu sıfatlanm ve iskartayı tamamen bertaraf edecek ni hususunda acele edümediği anlası)standardize edilmiştir. Rakiplerimizh. te oldcıitma «Sylemiıtir. Denizde îken bizt konVutan ea • miş buhjnduklan gibi sirkete intikal «bir tasnif usuiünîm zürra ve alıcılardan maktadır. yaptıklanm bizim de yapmamız lâ • navar, diri diri eltmiz« duşanesin; den vapurlarda şu veya bu firma va • mürekkep ve ağlebî ihtimal Ankarada zımdır. karada gSrür gününü! ya eşhasa ait olmaktan çuanış, şirkeAnkara 10 (A.A.) îzmîr îıaMaahaza alakadarlann bizde stan • yapılacak bir 'çtimada tesbiti bunun Onu, Yüksekkaldmmdak! salastin malı olmuştur. Sofya 10 (Hususi) Universitevalisi ile Bursa ve îstanbuldaki tetdardizasyon yapılamıyacağı hakkın • için pratik ve ieabmda hükometin teklardan birinde, bir çmko havtrza koMaamafih vaziyeti şoyle düşünen de talebeden aluıan Ucretlerin faz • kiklerini îkmal eden tktısat Vekili dalri iddialannın biç olmazsa tetkike rar tavassnt ve m5dahale«im murnkîin yarlar ve harka •eyretUıuler; ler de vardır: lalaştırılması yüzünden hidiseler Celâl Bey refakatindeki zevatla değer bir iddia olduğunu da kaydedelalacak btr çare telnkM edilmektedir. Aslcer, eoeuk yuzpara... Ba»ı Devlet, son'kanunla, tamamen çıkmaktadır. Hukuk fakültesi talebirlikte bu sabab sehriraize avdet lim. Iktuat Vekili Beyefendinin bu Hulâsa, mahsuTTerimizin krymetlenb*oruk bes kuruş*.. Deniz eana • disine İDtikal eden kabotaj hakkmdanj mevzuda acele ve yanlış bir karar ala* etmit ve Htasyonda meb'uslar, müs besi imtihanlara girmemeğe karar di'ilınesi iein yapılacak pek çek islerivan, sağ ve caah, burada 1 bir kıyntni, deniz ticaretimizin inkişavermislerdh*. Dün bu yüzden Hu • cakktına ajsla ihtimal vermiyoruz. leşarlar ve Vekâletler erkânt ile m miz vardır. Bu meyanda standardizasBen, deniz canavarnu tehlikede h va »n<ff bir sirket halinde toplakuk fakültesinde kanlı btr mücadeMuhterem Mahmut Celâl Beyefendinin Âli tktısat meclisi azalan ve banyon meselesi esaslı tetkike mnhtaç olnarak müsmir btr şekilde çalum&lari görüyorum, ayağmı denk alstn! le olmuştur. lzmirden standardizasyon işinin mü • kalar müdiranı tarafmdan îstikbal dugu kadar müstacelivet iribarüe de maksadüe vapurcular lehine terketmiş* MAHMUT YESARİ Sömestr imtihanlan münasebe tehassıslarca ariz ve amik tetkike muh* edîlmiştir. ön safta gehnektedir. Zürram yapabitir. Fakat, armatorlardan 300 bm liratile fakülte idaresi imtihanlann 1 taç bir mesele olduğu kanaatile dön • !ece§i îptidat tasnifler ise yukardald dan fazla btr sermayeyi temsfl eden. ladığuu ilan etmiştir, Fakat tale düklerini tahmm ediyoruz, Herhalde tafsPâttan da anlaşıhnş olaenjı veç • birkaç müessese, bir takım sebepler, beler imtlhana girmemek için bü Ankara 10 (A.A.) Posta Telihracaturus için tehlikeli olabilecek bile büyük faydalar verecektir. Son tet yüzunclen sirkete girmemişlerdir. Şimtün tertibatı almışlar ve girecek o fraf ve Telefon umum müdürlüğü bir vaziyet ihda» edihniyeceğinden edi de 150 bin liradan fazla sermaye kik seyahati Mahmut Celal Beyefendilan bulunursa onlan öldürecekle min olmak lâzım gelir. Ancak şu da ne Devlet Şurası Baskâtibi Edip nin standardizasyon meselesine verdîk ye sahip baa hissedarlar sirket içinde rini bildirmişlerdir. Bunlar, imti muhakkaktur ki standardizasyon imkâ Cemil Beyin tayini âli taadika ar roenfî bir cephe almışlardn*. Bu se bana girmek Utiyen bir talebeyi leri ehemmiyetin pek yerrade olduğu • m bizim üzümlerimîz için de roevcut •edifaniştir. evinde dövmuşler v« irmtihan vesi • nu bh* kere daha ispat etmis boînnnvor. beple, hukumetin, bu şirketi teşküdeni olduğu takdirde bundan büyük istifaistihdaf ettiği gaye tathakkuk etme kasnu ve kitaplannı yırtmıslardır. deler edflecektir. Bugün bir taraf tan ALtSÜREYYA miş demektir. Bmaenajleyh, hükume4 Diğer bir talebeyi de otelde yaka • Vaşîngton 10 (A.A.) Cumhubağlanmız artroakta, diğer taraftan tin vaziyete müdahale ederek bütün Vtyana 9 (Hususf lamışlardrr. Burada siddetli bir dörîyet fırkasınm millî komitest neşmahreç piyasalarımızm en mühimlerinarmatorlan tatmin edecek bir seJcü viişme devam ederken polisler ye retmiş olduğu bir kitapta M. Ruzden) «gecikmiştîr» Basvekî! M. Dol den biri Ottava duvarile yan yanya bulması, yahut, şirketin elindeki velti Nafıa işleri rezaîetind'en mes'ul tismislerdir. Diğer bir talebe gene kapanmış bulunmaktadır. Binaenaleyh füs Budapeşteden avdet etmistîr. purlan satm alarak kabotaj hakkmi fcutmakta. ve idarî usullere riayet et evinde dövülmüştür. Bunun üzerine mallanmızın emniyetle ahm satnnını Bundan birkaç gün evvel Lübnaa Cumfitm'yerr Anadolu Ajansmın, tamamen kendisinin istimal etmesi bir polisler Hukuk fakültesini abluka temin edebilecek, satış hususunda ra mediğini bildirerek fevkalâde şidhSkumeti idaresinde bazı değisiklik * Avusturya BasvekiKnm Viyanaya do zaruret halini ahnıstır. aluna ahmşlar, sükunu temm etmişkiplerimizden evvel davranmağa veya Üetle hucum etmektedir. Bir Ame ler olmus, yeni bir kanunu esasî flân Muhalif hissedarlar, tkbsat Vekifi Bemetliğini bildîren garip telgrafnu lerdir. hiç olmazsa onlarla atban yürümeğe im tika Reisicumhurunun şabsan ve bir edilmîştV. Kanun mucibince yapılan Celâl Beye verihnek üzere bir layiha dünkü nüshamızda nesretmiş, ve böykân verecek usullere her zamandan muhalefet fnkası tarafmdan bu kahazırUmaktadnlar. Bu lâyiha pazar intihapta Cumhurrelsliğine Habip Pa* ziyade muhtaç buhmmaktayız. dar şiddetle bucuma ugramasi Hk le bir hldisenîn mümkim olamryaca Nevyork 10 (A.A.) M. Sato butesi günü Ankaraya gönderilecektir. şa Es*aad getirilmiştir. Kabine ilga eîncirlerimiz için de ayni mülâhaza • » defa vaki olmaktadır. ğmı da ilâve eylemîşük. Vivanadski raya gelmiştir. Verdiği beyanatta va Hafta sonunda da kendileri Ankaraya tm varit olduğuna şüphe yoktur. Fazla dilerek yerrte «Vezirifert» namı altm» arkadaşımızm dün gece maalesef pek zifesinin çok mes'uliyetli, fakat kolay giderek tktısat Veldline şifahen izahat olarak incirin dahilî sahşlan da tan?ime da bir vezirlik ihdas edilmi'tir. Hüku* geç aldığuruz yukanki telgrafı Avus olduğunu söylemiş ve demiftir ki: olarak • *»"«Ur, incirin borsaya lâf • ıncırın uam.. ^T verec«klerdir. " • * meti bu vezir idare edeeekHr. « Japonya Sovyet Rusya ile harturyada, şimdilik, Başvekili korkuta • muhtaçtır. Bugün incirin borsaya lâf Tİençm 10 (A.A.) Mevsuk bir betmek istemiyor ve FUipinlerde gözü Vezîrlik makamına, Beyrut eşrafmcak kadar vahim hâdiseler olmadığını zan mukayyet olduğu gÖrülüyor. Bit • membadan öğrenildiğine göre 1933 yıyoktur. Bir Rus Japon harbi dünya har' gosteriyor. Kaldı ki, dün de i«aret etdan Abduüah Bey tayin oluntmıs ve tabi bundan en çok mutazarnr olan Inun ük günlermdenberi Japon işgali bi olacaktır. Biz intihar etmek istemiNüshası 5 Kuruştur bu zat vazifesine başlamışfar. Yeni tiğimiz jribi, bByle bir vazivet karşısmuıcir müstahsilleridir. Hanlarda yapılan altmda buhman Şan Hay Kuaa şehri yoruz.» Lübnan meciis azalan mtihabında da M. Dolfus avdetini tehir değil, bikoliva satışlarm iptidailiği ilk nazarda bu sabah Çine resmî sorette iade e • AbOne İTürkiye Hariç meb'us olarak üç gazeteci mtihap edilanlasılıyor. Bu satıslardan dolayı müsin lâkis t?cü ederdi. cUlmiştir. Dairen 10 (A.A.) Dairen 11tahsil ile tüccar arasmda satışa tavas • miştir. manına dönen Şata Maru atlı baSenelik 1400 Kr. Ü 0 0 Kr. sut eden mütehassıs kumusyoncularm lıkçı gemisi içi korsan dolu beş vaAtina 10 (Honısi) Draçtan biiAltı aylık 750 1450 hiçbir zaman kövü zaniar altından kurpur tarafmdan taarruza uğradığını Sirildiğine RÖre zelzeleler devam «t • Üç aylık 400 &Ç0 Bozdağmdan bildirildiğine gore FatRoma 10 (A.A.) Kral, Macerata tulmasma imkân yoktur. Tasavvur edflbildirmistir. mektedir. Dracın ctvarmda bir koyde Bir aylık 150 yoktur ma isminde saraiı bir kadın nöbet geeyaletinde yuvarlanan kar yığınlann • sin ki birçok müstahsillerin muhtelif Port Arthurdaki Japon memur • en ev yıkdmıştır. Uç kiçi enkaz altmda çird'ğî bir strada mangahn üzerine düşları henüz limana dönmemiş olan nefasette ve nevileri yekdiğermden ay* dan zarar goreniere J?t",t'lmak üzere kalmtfbr. Ahali butün geceyi acıkta üç korsan gemisini aramak için müş ve yanarak olmüştür. nimamış olan incirleri ayni zamanda M. Musoliniye 20 bin liret gönderır.is(eçimneğe mecbur olmuştur. Hüku • hemen üç Japon torpito muhribi bir ahcıya tek fiatle satümakta ve sa tir. naet yiyecek ve çadır tevzi etmiftir. gonderilmesini istemişlerdir. İstanbul Ankara iıava seferlerî I Nafıa Veküi kim olacak? Celâl Bey Ankarada Soiy a üniversitesi isyan halinde •osta tegraf umum raüdOrlögO M. Dolf üs Viyanada Ruzvelte siddetli bir hOcuml Avusturyada vahim hâdiseler olduğu haberi tahakkuk etmedî LDbnan hGkumeti idaresinde bazı deiişiklikler Japonya Amerika mönasebatı Japonlar bir şehri Çine iade ettiler CumhııriYet «™ ç ^ Japon denizlerinde korsanlar Yunanistanda zelzeleler italya hraiının fe'âketzedelere bir yardımı şeraitiî Bir saraiı kadın yandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog