Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

l HAR PT t Cumhnrivet i* > YAVUZ1 159 A. ÜAVER Şehir ve memleket haberleri ] Siyasîiçma Himayeietfalin hayırlı işlerinden 1 gecede torpil tarlalan ve ağları amiyet, Samsun, Basra muhriplerinin rasından açılan dar bir yoldan geçsüvarilerine atideki emri verdi: mek kolay bir if degüdi. Boğazm « Harekete hazır olunuz ve haher köşesini kan« kans bilen, mareket emri verilir verilmez Marmayinlerm, ağların mevkilerini artık rada Midilli ve Yavuzla beraber ma ezberlemif olan fedakir Türk bahnevra yapmak icİn Hayırsızadalar riyelileri yol gösterdüer. En önde acıklarmda bckleyirtiz.» rauhripler, arkada Yavuzla Midilli Amiral Pa«viç yapılacak hare yekdiğerini takiben Boğaz mayin kf>ti Türk süvarilerden de saklı hatlarnun aramadan geçmefe ba«yordu. ladılar. Gemilerin süvarileri, »eyir Nüımmeihamryet, Köstenceye be« zabitleri. dümencileri serapa dik x\ işler için bir Alman zabitini gökat kesilmişlerdi. en ufak bir hata, feürmüs orada baa mesaha tıidetna gemilerm mayine çarpmanm nrucip fında Almanlara yardım etmis ve olabilirdi. Bu tehltke, küçuk gemi «•arp cephesrade cocuğu öldüğü ler için bizzat öliim demekti. Çüniçm teessüratsnı tadil etmek üzere kfi o n«thtf ntayhılernı mfilâkm* «nezrmen Köstenceye gelmiş olan bir herhanjri bir tnuhribm mukavenıet '.A'man ordu ktrmandam tarafmdan etmesi imkâm yoktu. Küçük tekne, zi"aret edilmuti. Epey uzun hiç şüpheslz berhava olurdu. Ya bir seferden avdet etmiş olan Nü vuzla mîdülmm mayine çarpmatı muneîhamiyet gaz yakan kazanlan Ue, gemilerm batmasmı mucip ol • Din fan denilen elektrikli körüldern»* masa bile alnn hareketinin daha ide bazı bozukluklar mevcnt olmabaslamadan evvel akaraete uörra nna rajrman. süratle hanrlanarak m«a demekti... Oıran icmdir ki, hiç ifiloiillaya iltihak etroisti. bir ziya rö»term*d«n BoÇazdan gec> mek mecburiyetrade bulunan gemi» lerin sevrinden mes'ul olan rabitan Yavuz sabaha karşı İmrozda bulunmak için yüksek süratle seyrediyordu fflrk muhriplerine verilen emirl p ı l m ı ? »»«««"»nir mania ağian ay Cemiyetin bir haftada nca Boğazın geeidini seddediyor Amiral, akma îştirak edecek o yaptığı yardımlar du. Böyle karanlık ve rüzgârlı bir lan Muavenetimîlliye, Nümuneiha Bu da, matızurlu değlse... Hastanelere ait şikâyetler Ispanyadaki hâdiseler 5 spanyada umumî intihap yapı * II lalı ve hükumetin başına sos • yalist lerin yerine sağ fırkalar geçeli üç ay oluyor. Buna rağmen memleket bir türlü istikrar bulmamıştır. Yeni hükumet kat'î bir prog* ram tesbit ve tatbik edemiyor. Şimdiki hükumet ractikal fırkasına is tinat ediyor. Bu fırka ise parlâmentoda ekalliyette olup ancak katoliP fırkasınm kendisine müzahir bu lunmasi sayesinde yaşamaktadır. Bu yüzden hükumet katolik fırkasmm husumetini celbetmemek için mkılâp islahatma devam edeme mektedir. Diğer taraftan katolik fırkası kendi başına hükumeti eline alarak iki sene devam eden sosyalist hükumetinin kanunu esaside ve yeni kanunlarda yaptığı o*eği$tklikleri kaldırmak ve yerlerine katolik mezhebine muvafık esaslar koymak is • tiyor. Hükumetin bu tereddüdünden ve işbaşına muhafazakârların gelerek yeni mkılâbın vücude getrrdiği e«erleri süpürüp götürmesinden endişe eden sosyalistler ne suretle olursa olsun hükumeti kendi elleri • ne geçirmeğe çalışıyorlar. Son za manlarda bu fırka ordunun nefer ve çavuş gibi efradım sosyalistlerle birlikte harekete rfavet etmiş, za • bitanm kendilerinden intihap edi leceğini vadeylemiştir. Bir dereee mutedil sayılan sosyalistler böyle tehlikeli tahrikâtta bulunurlarken komünist ve sendikalist gibi daha müfrit sol fırkalar ise gizli ve aşikâr bir surette halkı ve bilhassa amele ve fakir köylü halkı isyana tahrik etmektedirler. Komünist]ere karşı da sağlar arasındaki faşist teşkilâtı müsellâh faaliyette bulunmaktadır. tspanyanm büyük şehirlerinde bulunan komünist ve faşist çeteleri arasmda hemen hergün sokak muhar«beleri yapıhyor. Bu faşist çetesi payitahttaki Tıbbiye mektebine girerek taiebe ara sındaki komünist teskilâtına men • sup bir tıbbiyeliyi kurşunla öldürmüstür. tspanyada vaziyetin tehlikeli olması son intihabatta ekseriyetin sos yalist ve em«ali müfrit inkılâpcı fırkalar elinden çıkarak katolik fırkası gibi hticaa mütemayil sağ fırkalar eline geçmiş olmasmdan, merkez fırkasile mutedil fırkalar olduğu gibi ekseriyet ve salâhiyet bulunmamasmdan ileri geliyor. Bu« nun için tspanya hükumeti bocalayıp durmaktadır. Ispanya ahvali daima büyük komşusu Fransadaki vekayiden müteessir olduğundan tspanyadaki müfrit fırkalar Fransa hâdiselermi ehemmiyetle takip ediyoTİar. Binaenaleyh Fransada vaziyetm alacağı şekil lspanyadaki kararsız vaziyet üzerine dahi tesir edecektir denebilk". Marmarada, Adalann arkasmda içtiraa 19 kinunusani günü multripler, amlraiden işaretle hareket emrini »ldıl«r ve Midilli ile beraber Boğaz. îdan sözülüp merek Marmaradakl Hayrrsız adalann arkasmda orsa tüabanda eğlendiler, yani demir at•nadaeı durup beklediler. Boğaziçinde ve tstanbul sahüle • Hnde oturan halk, gemilerm faa • liyetini görüyor, fakat hiç kimse Boğazın ve Marmaranın mavi cularmda kayıp giden pürheybet Yavuztro, sülün gibi zarif Midillinin serî ve cevval muhriplerin Çanakkale bogazı haricine çıkarak çok tehli • keli bir akın tesebbüsüne girişeceklerini hatırma bile getirmiyordu. Midilli ile muhripler Haytrsız adalarm arkasmda beklerken Yavuz da gelerek onlara iltihak etti. Arai • ral fon Paşviç, işaretle bütün gemi süvarilerini Yavuza davet eyledi. Vastyeti ve yapılacak hareketi sü yarilere anlattı. pa dikkat kesilmislerdi. O Ttîüthiş zö'met îrmde ağır a$ır, karanlıklan ve denizi yararak ilerliyen gemilerde bütün kaloler, korkudan drğil fa • kat heyerıından earpryor^". Adalardenîzinde Filo, sabaha karşı, Boğazm metnalmden çıkarak Adalardenizine dahil oldu. önde muhripler, arka da Yavuz ve Midilli olmak üzere evvelt cenuba doğrn seyredildi. Ortalık aydınlanip düsman akın hareketini haber almadan evvel, tmroz onü ne vasıl olabilmek için 2425 mil süratle seyredili yordu. Mütemadi • yen bu yüksek süratle •eyredebile • e«k halde bulunmnyan muhripler, geride kaldılar. Nümuneihamiyet ile Basra muhripleri Morto limanmda kalmışlar, Muavenetimilliye ile Samsun dışan çıkmışlardı. Esasem muhriplerin vazifesi, filoyu düsman tahtelbahrrlerine karşı sıyanetten ve Mandros limanmdan gelmesi muh • tetnel düsman kuvvetlerîni vaktîle görüp amiraie haber vermekten ibaretti. 2425 mil süratle sevreden Yavuzla Midilliye karşı tahtelbahir lerin Vıücum etmesi hemen hemen imkânsiz olduğu için nrnhrİDİerin geri kalması haizi ehemmiyet de • ğildi. Bmaenalevh Muavenetnnilli ye ile Samsun Bo$az methalknin on mil açsğmda Mundros istikametini tarassuda başladdar. Büyük gemi ler ise yollarma devam ediyorlardı. Hasekt Nisa hastanesinde bir yataga iki hasta yabnüyormuş.. Bu rivayet Alman profesörlerinin ağzm dan gazete sütunlanna aksedirce tah| kikat yapüdı; ve neHcede hâdisenin Umumî reis Kırk» doğru olduğu meydana rıkh. Nite lareli meb'usu kim Sıhhiye Müdürü A!i Rıza Bey Fuat Beym dede gaaetenne vâki beyanatanda i ğerli çahsması ki hastanm ayrri yatağa yatinldığım ve idaresile Hi kabul ediyor, ancak, maıeret olarok mayeietfal cemisonlan söybyordu: yeti, bugün ha « ... doğum için mSracaat e • kikaten iftihar den kadmlarda san hastalık o'rr.aedilecek bir şefdıgından iki kadma bir vatak tahsis kat müessesesi edilm«»:nin bovle bir tehlikcye meyhaline gelmiştir. dan vermesi iht'mali yoktur^ Fakir aileleri, gı Güze!. Fakat bir de Besira ömer dasız yavruları Paşayı dinliyelim. Bu hususta en bir anne sefkaziyade salâhiyet sahibi olduffu şüptile bagrına a Himapeletfal cemi • hesîz bulunan muhterem mütehai • lan, bu hayırlı yeti vmumi reisi sıs, hulâsaten diyor ki: cemiyet yardım Ktrklardi meb'usu < Hâraile olan 3d kadma bir lannı gün geç Fuat Bey yatak tahsis edilmesi çok mahzurlu tikçe artvmaktadır. Cemiyetin yalve tehlflcelidir. Gebeler iç tarafm nız Ankara umumi merkezi, ikincidan yarabdniar. Diğer yarahtarla kânunun son haftası zarfında bir gosterilen ihtimam bunlardan esir çok vatan yavrulannı, hastahktan, genmemefidir. Vaziyet bilhassa ki ölümden ve açhktan kurtarmıştır. sra daha tehlikelidir. Çünku teedi Bu müddet içmde 1223 çocuğa yardi hava mSşkülah vardır. Esasen bir dım edilmiş, 254 hasta çocuk ve hastanenin müfcemmeliyeti ve me kadm umumî merkezin polikKnikdenî bir sekil alması ancak sıhhî Valerinde ve dls muayenehanesinde idelere riayetle mümkündür.» muayene ve tedavi olunmuş, 360 çocuk umumî merkezin banyolarm Bestm öroer Pasa «ibi, bötun mes! dan istifade etmiştfr. lekî hayab viladiyec!İîkle geçmif oSütdamlası kismmda 102 çocu Ian bir üstadtn mahzurlu gSrd?9ü bir! f a 448 kilo bedava süt verilmiştir. şeyde dabi hiebir mahzur görülmezYardım için mUracaat eden fakir ase... ilelere, çocuklardan 147 ktsiye 111 lira 27 kuruş para yardımı yapıl • mıştır. Fakir talebeler için açılan aşha neden hergün 145 talebeye sıcak ofle yemeği verilmiş, 6 fakir çocu • ğa da elime yaptırılmıştır. Umumî merkezin Keçiorendeki Litelerdeki ulahat «saslarını haAnakucagı müessesesi de yavrular zırlamak üzere tetkikata devam eiçin tam bir ana kucağı kad*ar ş«f • dilmektedir. Talim ve Terbiye he . katle çalışmaktadır. Bir hafta içinyeti azasınm iştiraküe burada da de bu müessesede süt çocuklarına bazı içtimalar yapılacaktır. Yeni ıs286 kilo süt verilmiştir. lahat münasebetile gençliğin teşki latlashnlması da aynca tesbit ediADLtYEDE lecekrir. Maamafih ıslahat esaslan hakkmdakİ kat'i neticeler Vekil Beyin buraya geldiği zaman belli olacaktır. Sıhhiye ve Adliye ayri ayrı tahkikat yapıyor Şehrimîzdeki hastanelerin bir kmm hakkmdaki sikâyetlerin çoğalması Sıhh«t Vekâletinin ehemmiyetle nazan dckkatini celbetmiştir. Sıhhiye r/ifetb'sleri, son gunierde tenkit ve şikâyet mevzno olan h&stane meseleleri hakkmda tahkifcata Vaş1»mişlardv'. Maslak otobüs kazasmın üçüncü kurbanı merhum kayyum Al ; Efendmin Etfal hastanesinde bnlnnduğu sırada tedavisinîn ihmal edild'P'ne daîr ak rabasmcfan bir>ntn gazetemize vaki olan »rkâveti gozönunde t"tular?k alâk»d?*îarm vsrîvetleri tetkik edflmektedir. Bu meseleve ıtdHve vazıvet etmekle brab«r Sıfchat VekfleH de îdTÎ ceoheden mes'ul'veti mncro bir hal oiup oîmadıtmı arastrrmagı muvafık gormüstfir. Aîi Efendi, Gureha ha^tanes^te yatmMıktan sonra kolunu kesntek «u • retiie havatraı kurb<rmağa calısan he • khnler. ametivatm daha evvel yapıl • ması Kizunra hakkmda müspet veya menR bir mütalea serdetmemekte ve bu cihetm hastanm o zamanki vazivtine ba!Hı olduguna işaretle iktifa et • mektedhler. Ali Efendinin akrabasmdan Hüsa • mettin Efendinin bu mesele hakkmda gazetemizle vaki olan şikâyetinin dogru olup obnadıgı ancak Vekâletin esaslı tahkikatı neticesinde anlaşılabüecegi aSylenmektedir. Var kıyas et! Bfr yatafrta iki hasta Hatelü haatanesim'n doğum kısnnna, kadrodan fazla müracaatler dolayısile bazı yataklara ikiser kadm vatınlması meselesi de tetkik edilmektedur. Son tefc'kata pöre, doftrm krnnı nm mevcudu azaldiğmdan şimdilik bir yatağa üd hasta yabrmağa esasen lüzum görülmemektedîr. Hastnne başhekîmliti, muracaat edecek fakir ksdmlarm geri çerrimıesî mes'uliyetini üzerine alamıvaca§Tndan gene fazla muracaat oldtrihı takdirde ayni tedbire müracaat edilecektir. Maamafih, gene böyle iki kadm bir ya • takta yatınlmak mrcbariyeti hasıl o • lursa bunlartn sari bir hastalı£a müp • telâ olmamalanna dikkat edilecektir. Beledtve. h . » u « « e tatç ^1... Kir MAARtFTE Iseierdeki ıslahat Köprö QsiQ cinavetinın mııhakemesi Amiral plânını izah ediyor Amiral Paşviç süvarilere dedi ki: € Baskusnandaasmız Kayser ha«retlermden emir aldım. Bir huru« liareketi yapacağız. Yavuzla A^fcTniI evvelft Imroza karşı bir a ku» yapacaklar. Oradaki düsman »efaini harbiyesmi ve üs»ülharekelerinL tesisatmı topa tutacaklar. tngiliz gemilerinden hasara uğnyan • lan bağlayıp getireceğiz. Muharebe esnartnda, muhripler, Boğaz hari • einde, on mil açıkta karakol vazi lesmi ifa edecekler, düsman tan • Boğazdan çıktıktan sonra yanm telbahirlerinin büyük gemilere hü • saat ya geemiş veya geçmemiş idi ki euro etmelerine mani olacaklar, düs Yavurun aancak tarafında bir infiman »efaini harbiyesi gorülünee bil» lâk vukua geldi. Geminin bacalannm tiîreceklerdir. Sonra Yavuzla Mi • kadar cikan bir su sütunu yüksel Idilli, Mundrosa hücum edecekler • di. 23,000 tonalık koca gemi sar idir. Kayser hazretleri bizden bir feeıldı. dakârlık istiyorlar. Bu fedakârlıği Yavuz bir mayine çarotnıştı. Arbütün kuvvetimizle yapacağnmz kada Midiilide bulunakıJar, tnfilâk cüphesizdir. Bütün süvarilerdem. zagürültüsünü işittikleri ve alaea kafcitamdan ve mürettebattan vazîfe ranlıkta Yavuztm aancak bordasmlerini ifa ederken azamî dikkat ve da yükselen su sütununu srördük gayret ve fedakârhk taiep ederim. leri zaman, amiral gemismm ma • Cesaret ve secaatmizden eminim. yine çarptığtıu anlamakta gecikmeAllah muvaffakiyet versin.» mî«lerdi. Amiral fon Pasviçin bu tebliça Midillinin süvarist kaptan fon tına muttali olduktan sonra bütfrn Hippel mavtnlerin saŞda olduğınnj ifîlo Hayırsız adaîar arkasmdan Caanlıvarak kendi gemî«?ni deraVap nakkaleye dofru yol verdi. En orrde iAeleye aldı. Esasen Midillidekner muhrioler, arkada da Yavuzîa Mfdilli Yavuzun, evvelce takibi mukarrer seyrediyorlardı. Gece baslsrken olan hattı aeyrin esfltcağmda sey • filo Çanakkalere muvasalat etti. rettiğini förüyorlar ve mayine çarpacağını düşünerek endise ediyor lardi. Çanakkale bogazı, sıra sıra ma (Mnhadi oar) yinlerle dolu idi. Celik tellerden va Yavuz mayine çarpıyor Köpru üzerinde Matmaset Suzanı oldürmekle maznun Anadoia Ajanst memurlarmdan Fedai Efendinm ma • hakemesme dün Afırceza mahkeme sinde devaro edilmiştir. Şahit stfatile doılenen madam Merdane Oe hamal Musa vak'a güni} bir sflih patladıgmı, bir kızın yere düştüŞünü ve o svada boz paltolu orta boylu bir adamm kaçm&kta oidu^unu gSrdüklerini fakat bu adamm Fedai Efendi oiup olmadıgnu bildiklerini soylemişlerdir. Halbuki hamal Musamn muvacehe zaphndaki ifa» desüe istintak hâkimüği tarafmdan alınan ifadesinde kaçan adamm Fedai Efedive benzedifi bndirilmektedir. Şahh sıfatüe dinlenen m^tmazel Snr^nın hemşiresi matmazel Rebeka da; Fe dai Efendinm daha evvel bir arkadaşma SSzanı oldüreceŞmden bahsettiğini söy lemistir. Muvacebe zaptmda imzası o lanlarla birlikte hamal Musanm gele. cek celsede tekrar celbîne ve Ajans odacılanndan Hasanla Şükrünün de celplerme karar verilerek dava Tarhî eserler • Maarif Vekâleti maarif idaresine maarif müdürlüğü mmtakasi dahi • lindeki bütün tarihî kıymeti haiz eserlerm bir listesmm tanzimini bil • dirmiştir. Maarif müdürlüğü LJste nîn tanzimine başlamtstır. Bu liste Vekâlete gönderilecektir. TOrkçe bilmeyen taiebe tlk tahsillerini başka memleketlerde yapan ve türkçe bi'miyen bazı taiebe memleketimize gelenek bazı ekalhyet mekteplerine girmekte ve yüksek sı • raflara kabul edilmektedJrler. Halbuki ekalliyet mekteplermde mektebin K • sanile türkçenin ayni seviyede ol • man Iâzımdır. Maarif Vekâleti hariç ten gelen talebenin mekteplere kabul olunabümeleri için Maarif Vekâletin den müsaade almalan lâznn geldigini bildirmiştrr. Hariçten gelen taiebe türkçe bilmedikleri takdirde, tahsillerinin derecesi ne olursa olsun asağı smıflara ahnacaklar ve haogi smıflara kabul olunacaklarmı Maarif Vekâleti takdir edecektir. pavivon ilâve etmek üzere imkân aramaktadnr. Sıhhiye müdürföŞüne gor«, hasta neler hakkmdaki şikâyetler tahsisatm ihtiyaa tamamen karşıhyamaması do layısfle kâfi tertibat ahnamamasmdaa ileri gelmektedir. ŞEHİR ÎŞLERİ Suadiye ve Postancıda elektrik Süadiyeye kadar gelen elektrik cereyanı umumî hatlarla Bostancıya kadar uzatılmıştır. Bostancıda tesisat yapılan yerlerin civanna cere • yan verilmeğe başlannustB'. Burada birçok evler daha cereyan gelme den elektrik tesasattn* yaphnntf • lardir. MUHARREM FEYZt LÎMANDA tfavnacıfar cemiyetin n tasiiyesi Mavnacılar ve Salapuryaalar Cemiyetinin, Liman Şirketinde bulunan 125 bin liralık hisse s«netleri hazi neye satılmıs ve hissedarlarm ver diği karar üzerine şirketm tasfiye sine başlaıtmıştır. Tramvay ficrstleri Tramvay Şirketinin tarife komisyonu mesaisini bir müddet evvel bitirmişti. Komisyonda Belediye, şimdiki tramvay ücretlerinin tesbit e dildiği zamanla bugünün 3ttısadi vaziyeti arasmdaks farklan ileri sürerek ücretlerde tenzilât yapıltnası icap ettiğmi istemişti. Şirket ise bu noktai nazan kabul etmetmşti. Haber aldıgımıza gore Nafia Vekâleti bu hususta tetkikat yapmaktadtr. lcap ederse tarifelerin tes bitine esas ittihaz olunan formülde bazı değişiklikler yapılacaktnr. Pir kapfanın muhakemesi Bir müddet evvel Boğaziçinde Ya* nan bandırab Atlas vapurfle Eleni vapuru arasmda bir musademe olmus, Eleni vapuru tavfasından biri bu kaza neticeshtde ölmüştü. ölüme sebebiyet vermekle maznun bulunan Atlas va puru kaptanı Mihal Efendinin muh a kemesi dün b'rinci ceza mahkemesinde neticeler.miş, cürüm sabit görülemediğinden roaznunun beraetine karar verilmiştir. MALtYEDE Liman tarife komisyonu Liman tarife komisyonu, bugün Deniz ticaret müdürlüğünde topla • narak, Liman sirketme ait altı ay • İA yükleme ve bosaltroa ücretle • rmi tesbit edecektir. Eyflp maliye tahsil şubesindeki tahhikat Eyop maliye tahsil şubesinde tah • kikat yapılmakta oldoğunn ve bir memura işten el çektmldiğini yazmışhk. Maliye tahsil müfettişleri bu tahhScatı vâsi bir sorette tetkik etmektedirler. Büânçolarm tetMki Fabrîka ve havuzlar, Deniryoüan ve Akay tdarelerinin bilânçolarım tetkik etmek üzere sehrimize gelen heyetin, mesaisine Ankarada de • vam edeceğini yaztnıştık . Aldığınuz malumata göre, heyetin gerek Denizyollanna, gerekse Akay idaresine ait bilânçolan An • karada tetkik etmesinin müskül olacağı düâünülerek bu tetkikata tekı rar sehrimizde devam olunması tensip edilmistir ve bu zevat tekrar şebrhnize geleceklerdir. Çanakkaleden geçiş Nakzedi'en dava Beyoğlunda makarna tacîri Sisi ve Rakanm vergi borçlanm kaçırmak maksadlle defterlerde tahrifat yapmakla maznun maliye tahsil şubesi odacı • Iarmdan Hasanm bundan evvel üçüncü ceza mahkemesince beraetine ka • rnr verilmi^ti. Bu kars«r Mahk«ni Temyiz tarafmdan nakzedilmiş ve davaya yeniden bakılmağa başlanmı»tn. Dün kü celsede şahitlerin celbi kararlas • ÎNHİSARLARDA tedbirler arayacak ve kararlar alacak olan bu kongreye tktısat Vekâleti tarafmdan büyük bir ehernmi yet verilmektedir. Ahnan haberlere nazaran, kongereye iştirak etmek üzere Kara • deniz «ahillerînd'en başka, iç mem • leketlerden de birçok yumurta ta • eirleri Samsuna gitmislerdir. Vilâyet merkezlerindeki Ticaret Oda lan da kendi mıntakalarmı tenuil «den murahhaslannı gondermiş lerdir. ihracı meselesi de mevzuu bahsolacaktır. Hiç olmazsa, yumurtalarm ihracı kabil olmıyan bayat kisımlarının toz haline getirilerek istifa deli bir şekle konması, bunun için de muhtelif yerlerde imalâthaneler açılmasi teklîfi üzerinde konuşulacak, yumurtaların sevk, ambalâj ve tasnif işleri hakkında kararlar alınacaktır. TöiPn fşlenmesinde yeni bir usul fafbik ediliyor tnhisarlar idaresinde çalışan Amerikalı mütehassıslar tarafmdan yaprak tütünlerin mubayaası, sev kiyatı, manipülâsyonu için yeni bazı usuller tavsiye edilmistir. Bu meyanda, tütünlerin, Amecrikan kum panyalarımn tatbik ettikleri gibi (tonga) usulü üzerine işlenmesi de takarrür etmiştir. Bu usul sayesinde işleme masrafı çok azalacaktır. Bu usulün tatbikt üzerine fnhisar idaresi imalâthanelerinde çalısan 4 5 bin ameleden mühim bir kısmı işsiz kalacaktır. Hükumetçe işfiz kalacak olan bu tütün amelesine başka sahalarda iş tedariki için tedbirler alınmak üzeredir. Haydarpaşa haslanesi Tıp fakültesinin lstanbul cihetine naklî dolayısile kapanan hastane • nin Sıhhat Vekâleti tarafınan aç tırılacağmt yazrraştık. Vekâlet, bu hastanenin 300 yataklı olmasma karar vermiştir. Ancak bu da bütçe ile alâkadar olduğundan hastane • nin haziranda açılabüeceği beyan edilmektedir. KÜÇÜK HABERLER Farmakolokların ziycnreti Farmakoloklar Birliği namma bi heyet dün Sıhhiye Vekili Refik Beyi ziyaret ed«cektL Fakat Refik Beyin rahatsızlıgı dolayısile bu siyaret fimdilik tehrr edilmistir. Vekil Bey, ilftç tarifesi meselesile Ankaraya avdethklen sonra meşgul olacaktır. Kongre hazırlıklart Samsun 10 (A.A.) Samsun da toplanacak olan Türkive vumurtaalar kongreri içm Sıvas, Kayseri, ZiKongrede görüşülecek çok mü le, Tokat. Trabzon, Ordu, Giresun, him mevzulardan biri de yumurta Sinop, tnebolu ve Karadenizin büihracat işlermin bir elden idaresi • tün kıyılanndan ve Kastamonodan dir. Bu kabul olumnadığı takdirde gelen murahhaslar bugun toplan uracatçılar arasmda btrlik tesisi mışlardır. suretüe hariç piyasalara mütemmhn Kayseri tktısat müdürü de kon teklifler yapılması mevzuu uzeringreye iştirak etraek üzere Vekâletin de görüşülecektir. Bugiin yumurta emirle Samsuna gelmtftir. Ihracatı işi, hemen hemen yalmz İsVekâlet namma konjtreyi açacak panyaya münhasir kaldığmdan, iholan Haluk Bey, muhalefeti hava racabn başka memleketlere teşmili iyeden dolayı Cumhuriyet vapuruSçin çareler aranacaktır. nun Sinoba ilticast hasebile, bugün Bundan başka uzun zamandan beklendiği halde gelmemâştir. fceri üzcrinde tetkikler japılan yuKongre C H. F. salonlarında pamurtalarm toz haline getlrilerek ' zar günü (bugün) saat 4 te açüacaktn*. Neşriyat davası Fransada sebep olduğu malî reraletle kabîne buhramna ve birçok kanh nümayişlere sebep olan Staviskmin resmini neşrettiğinden dolayı Aksam gazetesi aleyhine Müddehnnumilik tara fından açılan davava dün birinci ceza mahkemesinde başJanmırtır. Gazetenin neşriyat müdürü Enis Tahsrn Bey, mevzuubahs resmin alhndaki yazımn «öldîjiilen» şeklinde yazılmısken yan • lısbkla «'intihar eden» tarzmda çıkti?tnı ve bu cihetin bilâhare gene gazete ile tashih ve tavzih edildiğini söylemiş tir. Enis Tehsin Beyin sabıkasmm so rulması, iddîa ve müJafaalann yaoılması için dava perşembe gününe bırakılmıstır. SIHHAT ÎŞLERÎ Mörettipier cemiyet nn bir müracaati Dün Mürettipler Cemiyeti namina Sıhhiye müdürlüğüne muracaat edilerek bazı matbaalarm sıhhî şeraiti haiz olmadıklan bildirilmiş ve matbaalarm teftişe tâbi tutulmalan istenilmiştir. Bunun üzerine hükumet tabiplerine, matbaalarm gözden geçiril mesi ve noksan görülen sınhî ted • birlerin alınmau içm emir veril • miştir. inhisarlar binası satıldı Galatadaki lnbisarlar umura müdürlüğü binasmm satılması hak kmda, tnhisarlar idaresile Merkez Bankası arasında başhyan möza kereler neticelenmiştir. Merkez Bankası tstanbul şubesi önümüzdeki mayı* aymdan itibaren Galatadaki bu yeni binaya nakledecektir. Kemal Beyin tıhhati Maslak otobüs kaıasinda yaraIananlardan Dişçi mektebi müdürS profesör doktor Kâzım Esat Beym oğlu Kemal Beyin ahvali sıhhiyes! tyileşmiştar. Maamafih henüs doktorlar, hastanm ziyaretçilerle görüf tnetine müsaade eünemektedirler,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog