Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi 49 umhuri NO. 3 5 0 9 uncu cüzü çıktı İSTANBUL CAÛALOĞLU Teteraf ve mektup adred: Cumhuriyet îstanbul • Posta Kutuau: Istanlrai, No. 346 Telefon: Başmubarrir: 22386. Tahrlr mfldürfi: 23236, tdare mfidfirfi: 22369, Matbaa: 30472 Pazar 11 Şubat 1934 Hayat Ansiklopedisi Büyök bir kötüphaneyi bir arada evinize getiren M faydalı eserdir. Her evde bfr fane bulunmak fâzımdır. Balkan misakının Imzasından sonra Atinadan gelen tafsilâf alkanlılar arasında sulh ve sükunla yasamak fikri lehin« şourlu bir tesanüdün ifadesi ola • rak aktedüen misakm büyük ehemmiyeti bogün dahi tekrar onun üzerine gelmekliğitnizi icap etmektedir. Ara larmda biç uzlasamıyacaklan zannedilen Balkan roilletlerinin nihayet böyle bir misakla sulha hizmette ittifak edebil meleri için bilhassa hükumetimiz tarafmdan tamamen mahalline masruf me«aiyi bu münasebetle herşeyden evvel müftehirane habrlayoruz. Balkanlarm zaten pek uzun olmıyan tarihindeki hep cidal ve ihtilâl dolu maceralara naza • ran Atinada imza edilen misakı haki • katen fevkalâde bir hâdise saymak lâzıra gelir. Bu oğurda sebketmi* olan gayretler beseriyet tarihine altm harf • lerle yazılacak liyakati haizdir. Bal • kanlarda daha düne kadar yuvarlanıp gelen ve hep komşuların yekdiğerlerine karfi emniyetsizlikleri esasına isti nat etmif balnnan maceralarda öy le sahaeler olmustur ki onlarda da • ha dünkü müttefiklerin yekdiğeri a leyhine saldırdıkları göriilür. Bu şe rait içinde Balkanlı miHetlerm bazı büyük devletier eltnde alet ve o yuncak halinde bulunmaları onlar için, eğer iyi düfünseler, belki en ağır bir tabiiyet vaziyeti tefkil ediyordu. Hai buki bu müietler kendi aralanndaki eKseriya aipsizliğile boş ambar tabırme Balkan itüâfını imzaltya* Hariciye Nazir larmdan üçünun bir arada altnmış son lâyık sayıiacak dava ve kavgalan bir resimleri: M. Titulesko ve M. Tevtic ÎU Tevfik Rüjtü Bey yanyana taraia bırakarak mütesanit bir siyaset takibine karar vermekle kendilerini bugünden yanna baslıbafina bir büyuk devlet payesine çıkanverecek bir şan ve baysiyeti derhal kazanmif olurlardı. Haddi zatinde insanlığın âli hedef • Atioa 9 (A.A.) Atmadan billerine uygun ve şereflı bir hareket tefdiriliyor: Balkan itilâfı misakının Atina 10 (A.A.) Bugün fu kil edecek olan bu bal ayni zamanda imzası bugiin Atinada hakikaten çok tebliğ nefrolunmuftur: binnefU Balkan milletlerinin selâmet ve büyük ve hatta muhtesem nfatına Balkan itilâfı meclisi bugün enuüyetlerini ea kat'î bir zamân altına lâjnk merashnle icra edildi. Hariciye Nezaretinde M. Maksialmak suretile onlartn ayn ayn her biEvvelâ hava ıhk bir yaz günii gimosun riyaseti altında ilk içtimaj rerlerinin devlet olarak menfaatlerini bi güzel ve günef li idi. Bütün sokakını yapmıştır. Dört Hariciye Nade azami mikyasla temin etmif olurlar, bütün btnalar, bütün sehir Türk, zırı, Balkanlarda nisbetle umu du. Avrupa emniyet meselesmden doYunan, Yugoslav, Rumen bayraklamî vaziyetî ve k»z& Balkan itilâf ı tyulır la bugun en ouyuu .11.1. «u« uuıennMsti. oazi evierin balkonmisakının misakı fmza eden deviçinden çıkılmaz buhranlaruu yasıyor. lannda Türk, Yunan bayraklanmn Ietler arasında îhdas ettiği mfi Eğer kendi aralarmda karar verebilir • Yugoslav, Rumen bayraklarile ku nasebatı siyasî, iktMadî ve hukulerse Balkanlı müietler bu emniyeti caklaşTn»* bir halde yanyana konul kî sahada inkişaf ettirmek vasıkolayca tesis etmif olurlar ve böylelikle duklan görülüyordu. Bütvn mües talarmı tetkik etmişlerdir. sesat, resmî daireler, mektepler, kendi muhitlerinde kendileri için elde Dört Hariciye Nazırı, göriişübankaiar, bütün dükkânlar ve mağaedecekleri huzur ve sükuna üaveten len bütün meseleler üzerinde nokzalar, Balkan misakmm imzası se cihan sulhuna da esaslı surette hizmet tai nazarlarmm tam mutabakarefine tatil edilmiflerdi. Ana cad ' etmif bulunurlardı. Silâhlan Azaltma tını müşahede eylemiflerdir. delerin* kaldırtmlarma teller çekilkonferansmm müşkülât içinde çıkmazmis ve bu tellerm gerisinde bes on Balkan itilâfı meclisinin geledan çıkmaza sürüklenen mesaisi meysaf tefkil edecek kadar kalabalık danda iken mıntakavî itilâflarla kürei cek toplantısi bilâhare tesbit ohalk yıgınlannm önünde imzadan arzın velevki bir parçasında sulh hayatı lunacaktır. tesis ehnenin insanhk için müspet bir (Mabadi alttnet sahifede) kazanç teskü edeceği çok meydanda bir hakikatti. ' Hulâsa mesele, uğnmda çalifilma • ğa değer büyük ve rouvaffakiyeti ha linde de çok serefli ve menfaatli ba* isti. tfte Türkiye Cumhuriyeti kendismi bütün samimiyetile bu mesaiye vermiş ve nihayet diğer Balkanh devletlerin de takdirlere ve teşekkürlere lâyık himmet ve hüsnüniyetlerile bu mesainin muvaffakiyetle taçlandıguu görmek bahtiyarliğmı idrak etmek nasîp ve müyesser olmuftur. Balkan misakının hareket mebdei Türk • Yunan anlaşması olduğu hiçbrr zaman unutuhnıyacak tır. En kanh çarpışmalardan sonra bu Bri komşu milletin en samimî bir anlaşma ile el ve gönül b'rliği etmeleri ise tarihte muhakkak harîkaya r"<mzer bir hâdise diye kaydedilecektir. Bugön Bp'kan misakı dört devlet arasmda resmen imza edilmekle artık bir hakikat olmuf bulunuyor. Dünya nın bu kısmmda sulhu kat'iyyen tesis eden bu vesikanm şerefi artık müte saviyen onun akit ve imzasma iştirak etmif olanlara aittir. Bu ugurda sarfedilmif olan mesainin kıymetleri neza • Gazi Hz. nin Fırka Merkezine hediye ettikleri portre ketlerüe mütenasip olduğunu kayde • derken bilhassa Türkiye CumhuriyetiVali Bey tarafından yerine asuırken nin bu itibarla en nazik bir mevkide smda büyük mera»ml« asılmiffar. Cumfıuriyetin onuncu yılı münabulunmuf olduğunu açık sövlemekte Gazi Hazretlerinin bu portreleri sebetfle büyük Reisicumhurumuz de hata yoktur. Yeni tarihte Türk Rus Büyük Reisimizîn Foto Etem Bey Gazi Mustafa Kemal Hazretleri, dostlugunun an'anevî bir mahiyet altarafmdan çekilmif resimlerinden Fırkanın Îstanbul tefkilâtmı temsil mut oldugunu herkes bilir. Balkan mibiridir. eden Vilâyet idare heyetm* ve Halsakınt aktedecek devletlerden TürkiMerasimde Vali ve B«lediye Rekevine portrelerini hediye etmişlerye bu vaziyette bulunurken Romanya isi Muhittin, Fsrka Vilâyet idare di. Bu portrelerin çerçeveleri büyük ile Yugoslavya henüz Rusya ile münabir itina ile yaptınlmif ve portrelerin heyeti reisi Cevdet Kerim Beyler ve sebet tesis etmif halde bile değildilsr. Mabadi yedinci sahifede) biri dün Vilâyet fırka ttıerkez binaRus • Türk dostlnğu Cumhuriyet Türnnıııııiıntnınnııııııııııııifii(iıısnıiıı.<ııııııifmııııi!iıınııııniMiıııiMinııııınııuııııınınnıııınHiıııııııııııı ımmıııııııııııııiMimıııııııııııımııtın Pdyesinln hudutsuz samîmiyetile iste böyle eetin bir tecrübeyi dahi ımrvaf hakild vaziyetler üzerinde müspet kahenüz ona iftirak edememif hhr iki fakiyetle atlatmif bulunuyor. Hiçbir rarlar almaktan başka çare yoktu ve devletin hariçte kalmalanndan müte devlet aleyhinde en ufak derecesinde velL't kısmî bir bo«luk. bir eksiklik man olamazdı. Bulgaristan bu sulh ve müolsun herhangi mnımer bir fikir taşı zarası arzetmekted'V. Bu noksandan salemet kafilesine iltthak etmekledk1 mıyan Balkan anlasmast evleviyetle dolayı teessü^enrTuzi tekrar ederken ki Baîkanlılar aUesindeki mevkiini if dostumuz Rusya için de herhangi de onun ergeç ikmal olımacağma ait ü gal ederek menraatlerinin en saglam terecesinde aleyhtar değil, hatta nahof mit ve tem'nni'.erimizi teyit etmegi damini yoluna da ba suretle girmif bulu görülecek bir vaziyet ihdas ehniş olahi vazife bilivoruz. Bur.Tekrar ederiz ki yeni hayabn yeni mazdı. Nitekim misak münasebetile Hiçbir devlet aleyhine müteveccih anlayif sekfllermde bu Kirlü hareket yapılan müzakereler esnasmda Balkanlı en ufak taarruz ve husumet fikri taşı • her Balkanlı devlet için hak olduğu devletlerin haricî vaziyetleri btıe kat'î mıyan misak b'ttabi Balgaristan aley • kadar vazife mahiyetmi de haiz bir ve sarih bir Himat telkm etmiftir. hîne de müteveccîh değildîr. Bünu bmmecburiyet manası arzetmektedir. nefis Bulgaristan pek iyi bilir. Sulhu Dün de söylemif oldugumuz veçhüe YUNUS NADt şek ve tereddütten kurtarmak besabına tarihî bir hâdise olan Balkan misakı Yunan Hariciye nazırı mühim bir nutuk söyledi Bütçe hazırlığı Yeni sene içinde neler yapılacak? Fransadaki karışıklıklar Evvelki gece yeniden kanh arbedeler oldu «Bu yeni devrin eşiğinde çocuklarımız felâket Ziraat ve iktısat işlerine 100 e yakın yaralı var, M. Dumerg bir beyanname fazla tahsisat ayrılıyor neşretti, nümayişte Bahriye Nezareti kısmen yandı korkusu duymadan büyüyeceklerdir» Ankara 10 (Telefonla) Bii t&n Vekâletler bütçentn vaziyetiaî nazan kibara) alarak ba sene yapacaklan kler etrafmda tetldkat icra efmekted'r ler. B » tetkflc • ; Ier, Heyeti Vek ıenîn aym on vesînde alrtine ba» Balkan itilâfı misakı nasıl imzalandı? Iıyacağt içtima • MaVye Veküi Fuat B. larda neticeieneeektv. Yeri malî s«ne zarfmda uıııuıııiyHIe baslanmi* olan ıslerin ikmaKne çaliftlacaktrr. D^mrryol'an msaatnNt nrogram dahîiinde devam ediiecek, Ziraat ve •*''»^ Vekâietîerine nromkün raer tebe fasla tahsisat verilecektir. Bncrdav koroma kammfle almacvk naralar, buğday nmbayaahn* ve bofdaylar için yapı^makta olan süo ve ambarjara iahsis olunacakhr. Vekâletler bufday koruma kamm Droiesi habkmdaki noktai nazarlanm hçnuz Ba«vekâlete bfldirmemklerdir. | Balkan itilâfı meclisinir I ilk içtimaı Londrada mühim bir içtima Tahdidi teslihat işinin vaziyeti tesbit edilecek ear'steki kanh nümayişlerden sahneler. 1 Muvakkaten hasishe imna* edüen bir kahvede yaraluann ilk tedavileri yapuvyor; 2 Nümayij esnasmda yakuan otobüslerden biri; 3 Konkort köprusunün hâdiseden sonraki haH, ktnlan mermer korkuluklar; 4 Nümayişçüer Borta binast önünde... Paris 10 (A.A.) Dün aksam bircok komünist alaylan, Cumhuriyet meydanına doğru ilerlemisler ve mühim bir polis kuvveti tarafmdan muhafaza edilen meydanda polislerle temasa girmifler, saat 20,30 da btrbirim taldbea hbcumlar ounuftnr. Birçok yaralı vardır. 300 kist tevkif edflmiştir. ( M a b a d i befinei aahifede)... Bedestende bir hâdise Mezat idaresinde sahte bir inci gerdanlık hakikî diye satılmış, iddia tahkik ediliyor Sandal BedestenirKfe bir inci gerdanlık satısında yolsuzluk olduğu Belediye teftif heyeti riyasetine bfldhilmiftir. Tahkikat yapılmaktadır. Bu yolsuzluk söyle olmuştur: Şubatm befinei günü Mezat idaresine müracaat eden Usküdarlı Nigâr Hanım isminde bir kadın, 83 inciden mürekkep olan bir kolyeyi satmak istediğini bildîrmistir. Bedestenin muhammeni Vah ram Efendi, bu kolyeye 140 lira kıymet koymuftur. Müzayede neticesinde, kolye 141 liraya alıcı çıkan ttalyan tebaasından knyumcu tlya Efendiye satılmıstrr. tlya Efendi, mcilerin kaparosu olan 30 lirayı verdikten sonra, bunların sun'î olduğunu bazı ku yumculardan ifitmif, füphelenerek tekrar muayene edilmesi için Me zat idaresine müracaat etmif ve ancak kendisine tahrirî teminat verildiği takdirde incileri alabileceğini bîldirmiftir. tlya Efendi, bu hususta nizam name haricinde bir muamele yapı lamıyacağı cevabını alınca Beledi yeyi meseleden haberdar etmis ve incileri almaktan vazgeçmiştir. Bu Gazi H * Fırkaya Hediye ettikleri portre z n ı n Oün, Vilâyet Fırka Merkezi binasmda büyük merasimle ve bizzat Vali Bey tarafından yerine asıldı M. Bme» M. Politit Londra 10 (A.A.) Milletler Cemîyeti nmumî kâtibi M. Avend fle silâhlan azaltma subesi modürü M. Aghnides yarm Londraya geleoeklerdir. Pazartesi gSnfi de M. Benes •• Polirts te Londrada bnhmacakto. Bu dört zat salı günü bir arada dip'omatttc vasıtalarla yapılan mfizakerelerin silâhlan azaltma UIIIUIIM komisyo nunun toplanmağa çağmlmasmı icap ettârecek bir safhaya girip girmedli^fni tetkik edeceklerdİr. Alak^ar mahfİlIerde zanno1undu§una grore umumî komisyomm simdiki halde ktimaa ça ğmlması rmjhtemel Kayttmcu tlya Efmdi •« bir inci gerdanlık nun üzerine tahkikata vaziyet eden Belediye Müfettifi Necati Bey alâkadarlann ifadelerini ahniftır. Müzayedeyimüteakip Nigâr Ha. nıma satif bedeli olan 140 lira tesviye edilmekle beraber tahkikat n«ticelenmciye kadar bu satif mua (Mabadi alttnet »ahitede) Abdülhalik Bey Ameliyatın muvaffakiyetle neticelendiği anlasıldı Ankara 10 (Te« lefonla) Esld Maliye Vek% Mustefa Abdül • hal'k Beye yanı lan amelivat mtv v»ffakiyetle neti • ce'etunfs^'r. Ab dülhalik Beyin ameliyat olan gö zü mükemmei su* rette srörmekte dir. Kewd»«i r"f gun sonra hasta Sao:k Maliye Vektli nedsn ckacaktu'. Mustaja AbdülhaUk B. AmeKvatı yapan A'"MI» orofwor M. tsrer Haymer yarm Istanbula dö • «ecektir. > / nınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı iMiıııııııııııiMiıınııııııııııııiMiMiııııııııınııııııımıiHiınımımittinniHiııınıııııiHiıııııııııııımuııı Yumurta kongresi Kongre birçok sehirlerden giden murahhasların iştirakile bugün Samsunda toplanıyor izmir mıntıkasında tetkikler Standardîzasyon ihtiyacı İzmir havalisindeki tetkik seya hati eîm«Lf.mda tktısat Vekili Celâl Beyefemdiye refakat etmîf olan nruharririmiz Ali Süreyya Beym yazdığı üçüncü makale 3 üncü sahifemizdedir. . Samsundan bir manzara: Hükumet konağı Yumurta kongresi, bugün Sam sunda açılıyor. Kongrenin mesaisini tktısat Vekâleti namma takip edecek olan thracat Ofisi raportörle rinden Haluk Bey Samstına var mıstır. Kongrede tstanbul Ticaret Odasını da, Odanin eski raportör • lerinden Hilmi Bey temsil edecektir. Baflıca ihracat maddelerimizden olan yumurtalarımızın dünya piyasalarında revacım artırmak tcm (Lutfen sahifeyi çeviriniz)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog