Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Hayat \nsiklopedisi 49 uncu cüzü çıkh OnıınAiı UlllinCU u m h uriy e t İSTANBUL CAĞALOGLU Telgrat re mektup adretl: Camhurlyet, İstanbnl Poeta fcutnisa: Istanbul, Na SU Telefon: Basmuharrlr: 33366. Tahrlr möduru: 33236, tdara müdürü: 32366, Matbaa: 30472 t 1fl Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütüphaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane bulunmak lâzımdır. Balkan misakı Bir hakikat oldu dgratta kafî metm geçen hafta parafe edümi» olan Balkan misakı dört devlet hariciye nazm arasmda dün Atinada imzalan • nuftr. Hâdiseyi sulh hesabma ahlnus müsbet ve dddî bir adnn olarak se lâmhonak lâzımdır. Daha düne kadar •olha tehdit eden bir barut fıçısı ol mak üzere tavsifi âdet hükmünde bukman Balkanlarm bagün bütün dün yaya sulh modeli saydacak bir çehre *• le gorimmesi hiç tüphe yok ki her ta rafta bâyük bir alika ve sempati ile lcarsılanaeakhr. Misala knza etmJş olao devletler Romanya, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanutandır. Bütün arzuiara ve hatta gayretlere ragmen Balgaristanm ba manzumede mevkiini alamamış olmasmdao ancak müteessif ohıraz. Bunanla beraber ne zaman isterierse Bulgaristanla Arnavutragun dahi mkaka dahü olmalan içm kanmm dahna açık buhmdagu saribtir. Misakm hedefi solhon muhafazasmdan ibaret olmasma ve Balgaristanm sulh hesabma ayni hissiyatla mücehhez olduğu kat'iyetle temm ohmmakta balunmasma gore yalon brr zamanda dohnası arzo edilen ba noksanm misakı zayif düsüreeek bir sebep teşkfl edemiyecegme şüphe yoktor. Bmnefu Bulçaristan hükumeti, Balkan misakmm bir ademi tecavüz muahedesi halrnde tanzimini istenvs ve BuT?ari«*an BaşveVili Gospodm Muşanof Stahıkonun mahafazası esasm dakî. bir mtsaka kendi memleketmin istirak etmemesi hiebir zaman Bulgaristanm herhangi bir fırsatta sulhu ih lâl elmek fncrne atfolunamıyacağmı tekrar tekrar söylemekten geri dnr mamıştır. Bu temmatı hüsnâ telâkki etm*k ve BuJgari*amn bnrün misak» dahfl olmasmı temenniye lâyik bulmak lâzımdır. Milletler Cemfjreti muakmın 19 unea maddesmde muahedelerin tadfli ibnmalinden bahsedtbnesi frkrimizce Bul(raristanm Balkaniar nusakma istfra. ederdl. Meseieierm Ihıvveöe nalîedılmest eaesinı cuton bvtun harfraoan ci" karmtş olan Milletler Cemiyeti misekı, snlhon daha maddt bir sekHde temi n'ni istihdaf eden BaBcanlar mtsafcile bfr tearuz tedril edemezdi. Harbi kanun haHci 3£n eden Briyan Kelloğ mrsakısm mahiyeti de bandan başka birsev defHdir. Ba esaslara istmaden yeni bir mkakta arazi statukosanan sanJhaMe ifadesWre biçbir fevkalâdelîk »oyle dursun, bilakis ona misaMarm sarîh gayes: oîan stılh maksadı lehine hakucî ve ftlî bir adnn şaymak daba dogru orar. Kovvete mnraea»t edilmeksîzTn haTI* mümkun o Iac*k davalar için tesebbüs ahnak ve mâzskere açmak ihtinuJlerinin kapı • lan daima açık boiundagana aynca tasrihe lürum yoktur. Bilakk şfcndÜd hud'otlRrm oldogo gibi kahnası taah • hudümî tasrih etmekte her tfirHi gizR Fkir ve maksatiarm ret ve nkân gibl bir fazilet varthr. Hususöe arazi ıtahıkosa fikri ma • zakere mevzaa olarak bir kere ileri sürülmSf oiduktan sonra bona mfinakaşa mevzaa ürihaz etmek Bak^aristan için gayet naznc bir isti. Ancak biz Bulgamtanm ba mevza uzermdeki nuaıevt mösknlâtmı takdir ettiğimiz içm kom • ımıkuun hareketi tarnnı hiebir zaman mzumımdan fazla baynltmege asla 19 zum «rormedik. Ve kendismin men • faati Balkanlar kafilesme kabhnakta oTdoganan kendisi tarafmdan dahi takdir ediieceği ürmdfne asla veda «.tmedâc. Bîr noktaya bilhassa dikkat olunması nravafdctn': Baigaristanla Ar navotluk ta beraber olsaydı elbette Balkar'sr misakı daha mokemmel o Iurdu. Herhangi sebeple Bulgaristan olmsdîSı z?«man da bu misakm nekâ 'â aktolunabneceği işte anlasılmjşhr. Hem bâtun neticeierini vermek üzere. Balgaristanm ba misak haricmde kalması, fikri hic oyle olmasa böe kom somuzun sanki ona nroanz hnis gibî bir vaziyet alnuş olması manastna gelmekten kortalamaz. Bütün sanumiye thnizîe soleriz ki boyle bir infirat vaziyehnde Balgaristann menfaati yoktur. Ba mülâbazalar geçildicten sonra BaBcanlar m'sakiran yalmz Balkanlılar arasmda esash, devamh, mütesanit ve samimî bh sulh hayata tesis etmekten ibaret olan mütevazi mevzaa dünya nm sandiki karmakanşık vaziyeti için de hatın sayılacak ve hatta kıymeti viiksek bnn»»cek bir iş oldueruna şüphe yoktur. Bu mütesanit sulh siyaseti hiebir devlet ve mflletin aleyhine her haıuri bir taarruz fikrinâ bestemekten urakbr. Sulhu takviye eden bu teşekkiil nîhayet kendi âleminde kuvvetli surette tedafüî mahiyeti haiz bir man Balkan Itilâfı Misakı diin Atinada imzalandı Atina şehri şenlik yapıyor Misakm imzasından sonra Gazi Hz. ile dört Hariciye Nazırı : v« janaet P|. ile M. Caldaris arasmda t^lgraflar teati ed '~i Fransadaki kabine buhranı bitti M. Dumerg yeni kabineyi teşkile muvaffak t^ 7eni kabineye M. Heryo, M. Tardyö de girdiler. Pariste sükun tamamen teessüs etti 'Yeni FrantKZ kabinesine istirak edenler: Sotdan sağa doğru M. Laval, Af. Bartu, M. Heryo ve Maresal Peten Paris 9 (Hosasî) Eski Reislcomhur M. Dumerg kabineyi teşkil etmis • tir. M. Dumerg kabinede yalnız Başvekâleti aknakla iktifa ederek diğer ne zaretleri şu zevafan ubdesjne tevdi et • (Mabadi^dördancü »ahifede) Türk Holanda cemiyeti Lâheyde memleketimizle Holanda arasında samimî münasebat temini için bir cemiyet kuruldu Ramen, Yagoslav Hariciye Nazarlartntn Belgratta misak parafe edildikten sonra alınan resımle . Atina 9 (A.A.) Balkan Iti^ lâfı Misakı bugün »aat 12,40 ta Atina Akadernisinde Türkiye na. V rnına Hari<yye Vekili Tevfik Rfiç. * k A tü Bey, Yugoslrfvya nanrma Ha • | 3' ^± ^ ricİye Nazırı M. Yevtiç, Roman^ ^ * * T^ ya namına Hariciye Nazırı M. Titulesko ve Yunanistan namına Hariciye Nazın M. Maksimos tarafından imza edilmistir. Imza merasiminde Batvekil M. Çaldarisle Yunan hükumeti er kâm, elçiler, yerli ve ecnebi matbuat mümessilleri hazır bulun jnuşlardır. w (Mabadi altma »ahifede) Atinada muakth imzaldndığı Yunan Akademiri binâit Beşiktaş, Beykozu yendi Dünkü maç çok heyecanlı geçti, Beşiktaş galibiyet golünü son dakikada yaparak birinci oldıı Celâl Bey Vekâletin yen? teşkilâtile meşgul olacak Birkaç gündenberi sehrinvzde bulunan tktısat Vekili Celâl Bev, dün ak . şam faren'ie Ankaraya hareket ehniştir. Vekfl Bev istasvonda şehrimizdeki bazı meb'uslar, ikttsadî ve ricari mehaffl ve muesseseler erkânı, banka mudür leri, Vali ve Emniyet müdürü ile diğer Hrçok zevat tarafmdan teşyi ed'lnuş tir. Celâl Bey, Ankarada tkhsat Vekâletinin yeni teskilitile meşgul olacak bu arada merkezî oüs teskilâtı tama . men hazırlanıms bulunacakhr. tkhsat Vekâleti tarafmdan davet edilmiş olan şimalî Avrupa ticaret mümess:limiz Kurdoglu Faik Beye ba teşkilâhn ba şında vazife verfleceŞi muhakkak addedilmektedir. Dahilde ve hariçteki iktas • Beykoz maçtndan bir enstantane: Beykoz kalesine bir hncum Ticaret Odalarile, borsalar ve ofislerin bağlı olacagı yeni teşkilâhn kadrosu o. bulspor Vef a müsabakalarile hi nümSzdeki hafta zarfmda belli olacak tama ermistir. Besiktas Beykoz takımlan Taksim stadyomunda, tsve alâkadarlara tebligat yapılacakhr. tanbulspor Vefa takımlan da Fenerbahçe stadmda karşılastılar. Lik maçlarının ilk devresi dün Besiktaslılar dün gene büyük bir (Mabadi altıncı »ahifede) oynanan Beşiktaş Beykoz, tstanlunnıııııınnnıııııınııııııııııımıııııiMiıııınııııııınıınııınınuııııııııııııiııııııiMiıııınınnıııınnRiııııııııııuııııtıııınıııııııiHiııııııııııııınııııııııı Londra 9 (A.A.) Reuter A ğine süphe yoktur. Bilhassa bu nok zuıueıhı, ve bandan sonreki inkifafı jansının aldığı malumata göre, Atalarm T^rnanl» Bulgaristanm nazan bilhassa Balkanlılar arasmdaki münavusturyanın dahilî işlerine Alman • dikkatmi celbederek ona simdifcd fikir sebetleri bergân daha ziyade samimî yanın müdahai&si hakkında Avus ve vaziyetinî değiştirteceğini kuvvet • kılacak emniyetli ve dostaoe mesaide le iimit ederiz. Çünkü ba meseleler geturyamn Milletler Cemiyetine yapteçelli edecektir. rek hak, gerek vazife itrbarile Balkantığı müracaati istinat ettirdigi büTekdiserinden emin ve yekdîferi larda onun kter istemez alâkası* k# ne müzahir olan milletler arasmda etün noktalan havi dosya Londra lanuyacağı meselelerdir. vV.' kalliyetlerin daha insanca maamele daki Avusturya elçisi tarafmdan dün Bu mülâhazalar altında Balkanfar görmeieri ve 3rtısadî mimasebetleria akşam Hariciye Nezaretine tevdi emUakmı insanlığm manevî şan ve haykolaylashrtbnası ve çoğakılmasi yo dilmistkr. siyetne lây?k yeni ve hak&î bir teraldd luada ileri götürülecek mânasebetlerin, adımı olarak selâmlıyoroz. Bu dosya Milletler Cemiyetine bu nümure teşekkülü insanhk nazarm tktısat Vekili dün Ankaraya gitti uııtıiııııııııııiMiııııııııiMiııırııiıııtııııııııııııııııııiKiıuııiııııııııııııııtiMiiiııt ıııjıınııııııt ıııııınınHifiTnınııtııııııııııııııiHttııııtııınıiHUiıirH^tn* Türk Holanda cemiyeti müetsisleri ba münaaebetl» verilen ziyafetf (oturanlardan toldan *ağa doğru üçuncü xat ma*lahatgüzarunaı Os~ man Nvcri Bey, dördüncü cmtnLyet rein M. Parvedir) Lâhey 1 (Hususî) Lâheyde Türkiye ile Holanda arasında harsî ve iktısadî münasebetler tesisine hizmet gayeaile Türk Holanda cemiyeti isminde bir cemiyet teşek kül etmiştir. Cemiyet, ilk içtimaını, Holandanın tzmirdeki son konaolosu ve hakikî bir Türk dbstu olan M. Steyn Parvenin riyaseti altında ak tetmistir. Bu içtimada cemiyetin maksadı teşekkülü izah edilmiş ve idare heyeti seçilmistir. M. Steyn Parve, cemiyetin reisi sıfatile bir nutuk irat ederek, ev Llhey maslahatgüza Cemiyetin velâ Lâhey maslâh'atgüzanmız ve nffl» Osman Nuri B. k&tîbi Baron Testa cemiyetin fahrî reisi Osman Nuri BeBu natka maslâhatgüzanmiz Osye gösterdiği alâkadan dalayı te man Nuri Bey cevap vcrerek reise teşeksekkür etmis, müteakiben cemiyetin kür etmiş ve iki memleket arasın maksadı tesekkülünü uzun uzadı(Mabadi dördüncü »ahifede) ya izah eylemistir. Maslak faciasının üçüncü kurbanı neden öldü ? Ali Efendinin bir akrabası, ölümün hastanedeki ihmalden ileri seldiçrini söyliyerek şikâyet ediyor Maslak yohmdaki otobüs kazasm • da yaralanıp ta Etfal hastaresinden Gareba hastanesine kaldınldıktan sonra kanı zehirlenerek ölen Riistempaşa camisi hademesi Ali Efesdinin ölümüne Adliyenin vaayet ettigmi yazmıştık. Ali Efendinin ailesi, kendisinin b:r hataya kurban grttiği iddiasındadırlar. Sıhhiye müdürlüğü ise, resmî bir müracaat ve sikâyet olmadıyı için mıscibi takip bir mesele bulunmadıgı mütaleasındadır ve zaten Adliyerin tah • k;kat yapması dolayısile aynca meşgtı' ohnağa mahal görmemektedir. Diğer taraftan dün Ali Efendinin akrabasmdan dnvarc» Hüsamettin Efendi matbaamıza gelerek, bu mesele hakkmda dikkate şayan iza hat verdi. Eyüpte Defterdarda Alacabak • kal Ballıbaba sokagmda 3 mıma ralı hanede otarduğuna söyliyen Hüramettin Efendinin izahatı, ortada Sıhhiye müdürlüğünün de ehemtmyetle tetkik etmesi icap eden bir İstanbulspor da Vefayı 10 mağlup etti Avusturya M'lletler Cem yetine Almanyayı şlâyet edecek lî samettih Ef. ntn bir arkadaçile be raber idarehanemizde alınan reımi mesele mevcut oldugumu göstermesi itibarile aynen aşıagiym kaydedi • yoruz: da ideal bir seviyeye yükseltip gidece% • • NADI henüz verilmemiştir. (Mabadi üçüncü sahifede) • • h
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog