Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

I Hayat Ansiklopedisi Büyük bir külüphaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir lane bnlnnmak lâzımdır. „ nO. 3 3 5 4 umhuri Reisicumhur Hz. tstanbul 6 (A.A.) Reisî. cumhuT Hazretleri dün gece Yalovadan tatanbalu tetrif buyurmuşlardır. I Hayat Ansiklopedisi Telefon: Başmuharrir: 22366 Tahrlr müdürü: 23236, Idare müdürü: 22365. Matbaa: 20472 İSTANBUL CAĞALÖĞLU Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: Istanbul, No. 246 Perşembe 7 Eylul 1933 39 uncu cüzü çıktı Ağaç, açıklık Hava ve tabiat Vişi: 3 (Basmaharririmizden) vrupa sehirciliği, mimarinin en güzel inşaah yanında yukanya sıraladığımız dört kelimenin bv arada ahenkli bir tahakkukunu mede • niyetin en büyük merhalesi saymak telâkkisi içinde inkisaf ediyor. Marsil • yadan buraya kadar içinden geçtiği miz şehirler ve kasabalar yesilliklere garkolmuş mamurelerdi. Küçücük Vifi kasabası büyük bir park halradedir. Kasabanm eski ve yeni parklanıu bir tarafa bırakıyoruz. Cadde ve sokak • Urdaki ağaçlarm çokluğa ve gümrahlığı öyle ki onlan gören insan belde nin mecmu heyetine bir park naza rile bakmağa tnecbur oluyor. Yalmz kasaba mı? Onun herhangi tarafından dışanya çıkınca hep ağaçlar, ormanlar, hâlâ yemyeşü tarlalar içinden geçerek gidiyorsunuz. Her istikamette birçok asfalt caddeler sizi mütemadiyen hıyabanlar içinde ilerletiyor. Bu nereye kadar böyle biliyor musunuz? Yukanda Şimal denizine kadar, sağmızda lsviç reye kadar, «olunuzda Atlas Okyanu • suna kadar, ayağıda tspanyaya ve Akdenize kadar. Bu demektir ki bütün Fransa ağaçlard an, bahçelerden ve zümrudin vadilerden mürekkep bir park balindedir. Ve bu ormanlıklar içinde iheyvalı ağaçlarm bahçeleri meyvasız ağaçlarm ormanlanna sayutz çiçek bahçeleri gibi katılmış bulunuyor. Fransanın şarkında Şimalî ttalyamn, tsviçrenin, Almanya ve Belçikanm, Avusturyanm, Macaristanm, Çeko*lo • vakyanın, Polonyanm, Danimarka ve Holandanın, en yukanda trveç ve Norvecin, hatta yeni Yugoslavyanm hep bu halde olduklarmı biliyoruz. Avru • pantn şimdi bepsi tütmiyen fabrika bacalan bile ancak muhitte gümr&h bir tabiat hayab. yaratan bu yeşflliklerle zarafet ve letalet kazanabiliyor. Sa • nayiin beşiği olan büyük Britanya adası bile bugün tabiat tecellilerinde ve hatta ziraat hayatmda yeryüzünün ansalsiz eennetlermden biri manzarasınt arzetmektedSr. Türk • Macar dostluğu Eroin kaçakçıları Macar Başvekili de Ankaraya geliyor M. Gömbös Hariciye Nazırile birlikte teşrinievvel iptidalarında Ankarada bulunacak Sofya 6 (Hususî) Macar Başvekili M. Gömböjiin yakm da Sofyayı ziyaret edeceği Bul gar hükumetine resmen bildiril miştir. Macar Başvekili teşrinievvel in iptidasmda Sofyada bulu • nacaktır. M. Gömbös Sofyadan Peşte ye dönmiyecek, yoluna devam ederek Türkiyeye gidecektir. Buradaki Macarlar Başvekilin çoktanberi Ankarayı ziyaret etmek arzusunda bulunduğunu söyle • mektedirler. Başvekil Sofyada birkaç gün kaldıktan »onra doğruca An * karaya gitmeği kararlaftırmış tır. Macar Başvekiline bu se yahatte Hariciye Nazırı M. Kanya da refakat edecektir. Siyasî mehafil Macar Başvekilinin Sofya ve Ankaraya yapa cağı seyahatlere büyük bir ehenv 1 miyet vermektedir. ' Yakalanan şebeke bütün dünya ile iş yapıyormuş! Birçok maruf kimseler zan altında, şebekenin gizli fabrikası da meydana çıkarıldı Reisicumhur Hazretleri bu giin tstanbul cihetinde otomobitte bir gezinti yapmıslar, Top>[ hapt haricinden Yeşilköye kadar gidip gelmislerdir. Ankaraya gelecek Yunan ricali Ankarada büyük hazırlıklajr yapılıyor Ankara 6 (Te : " lefonla) Yunan Beşvekili M. Çaldari* ile di 2er Yunan ricalinl utikbal için büyük hazırlık • lar yapılmakta • Ar. tstasyon caddesine büyük bir tak tnşasma ba? lanmiftn. Atina 6 .(Hıi. mtt) Mü Dun tehtimlâe gebim maü •• ikv len Yunan Emnibsadt me*elele • l/eti umumtye müdüru M Ançt rin müzakere Evert «düeceği bir 81ra.da muahilflerin mecli* müzake ratııva iştirak etnvemeleri, Başvekil Çaldarisi muhaliflere karşa mute dil harekete sevketmistir. Başvekil, muhaliflere bir takım müsaadatta bulurtarak kendilerile temas etmeğe amade oldiığunu bildirmiştir. Bu anlaçmaya bir mukadd'eme olmak üzere meclisin k&nunu esaAİ encümeni içtimaa davet edilecek • tir. Bu içtimada kabine az&sile mecKatekâ hükumet taraftarUın ve rnuhalefet fırkalan relsleri buluna caktar. Kanunu esa«i encümeninin toplanması. Başvekilin Ankara sey&hati ile de alâkadardır. Başvekil, encümeode, Balkan meseleJerinin safahati hakkında izahat verecek Mabadi 2 inci aahifede t abrikamn bulunduğu ev, fabrika dahUinden bir manzara. ve sahibi Hikmet Bey Şebeke efradı içinde kadınlar da var Şehrimizde meydana çtkanlan büyük eroin kaçakçılığı sebekeMmn gizli fabrikası da evveiki geceyarm bulunmos, işin bidayette zan ve tahmin edüdi • ğmden çok daha sümullü olduğu anlaşıhmştır. Meşhur bankerlerden Suriyeti ya hudi Safra ve Avusturya tabiiyetmdeki arkadaşı Şilton Efendilerin veznedan Albert Kardiron Efendhün, Osmanlı Bankası Galata merkezinde kiraladığı kasalara eroin paketleri yerlestirirken yakalandığını yazmışhk. Maznumm verMabadi 4 üncü aahifede %f. Gömbos Celâl B. bugün geliyor İktısat Vekâleti müsteşarı Vekil Beyin işarı üzerine şehrimize geldi, Celâl JBeyi bekliyor lktıs&t Vekili Celâl Bey bu aabah saat s«kizde Semplon ekspresile Avrupadan »ehrimize gelecektir. İktısat Vekilinin burada bulun • duğu müddet zarfında ban mühkn RıınlsLr» balcılmca bellibaşlı işi tabiat Octısadî me*a.il etrafmda tetkikat içinde çahşmaktan ibaret ziraat meç • icra edeceği tahmin olutiTnaktadır. svliyetleri olan kendi memleketimizin Bu meyanda takas ve ban konten • yabuz admın ztraaı mcml«lc«ti oldu • jan işlerinin de bulunduğu söylen • ğuna hükmetmek zaruri olor. Bu va naektedir. Celâl Bey Avrupada iken dide dahi herşeyi en esash sekillerinde <takas esası» nın Iâğvma lüzum hayeniden yapmağa mecbur olduğumuza sıl olmus ve Iâğv entri verilmisti. şüphe yoktur. Bu karar üzerine bazı tacirlerin eTürkiyede ağaç sevgisi yok denile • linde iki buçuk milyon lira mikta • cek kadar azdır. Biz ağaca maalesef nnda takas vesikası kalmış, bun • ancak taş kadar ehemmiyet verir m • lar vaziyetlerinin ıslahı ve zararla sanlaıız. Meyvalı ağaç şüphesiz daha nna meydan verilmemesi için birçok faydalı bir nebattır. Fakat bir memle makamata müracaat etmislerdL Bu keti süsliyen meyvanz ağaçlarm maddî vaziyeti ıslah etmek iizere bir ta • kıymetleri yok olmamakla beraber malimatname hazirlanmasi karargir olnevî krymetlerine son bulunmaz. tn muştu. sanlık medeniyetmin kemal derecesi Celâl Beyin yann akşamki trenle tabiattn bu kabiliyetlerini cemiyet ha A'»rava avdeti muhtemeldir. Ikttsat Vekâleti Müsteşan Huanü 8. yatile böyle alabildiğine bir sevgi he İktısat Vekllimiz Ankarada Başyeeanile telif edebilmekte tahakkuk vekil Isme* Paşa Hazretleriııin ri tktısat Vekili Celâl Bey tarafra ediyor. yasetinde yapılacak olan Heyetı dan vaki olan iş'ar üzerihe tktısat Vekile içtimainda Avrupadaki te • Yeni Türkiye bu yeni yolun kuvvetli Vekâleti Müsteşarı Hiisnü Bey dün maslan ve müzakereleri etrafmda işaretîni Ankarada Gazi çiftliğinden sabah şehrimize gekniştir. Hüsnü Bey bugün Celâl Beyle tktısat Ve aldı. Kudretli ve kabiliyetli bir elm o malumat verecektir. Bu içtimada Ankarada Yunan ricali ile cereyan kâletine ait işler hakkında konu • radaki çöl toprağa temasmdan evvelâ şacak ve kendisine izahaıt verecekcıltz yesillikler zuhur etmişti. Bu bas edecek iktısadî müzakerelerin esasları konuşulacaktır. tir. langıç her taraftan Ankara üzerine vürüyen bir yesillik tufanı olmeğa doğra terakki etnrris bulunuyor. Türkiyenin yeni medenî hayatınm saglam temelini gösteren bu baslangıc yamız bu itibarla büyük kıymeti haizdir. Yoksa basaracağunB işin bu nümuneyi gölgede bırakmak lâzun gelen büyüklükte bu İundugunu pek îyi takdrr ediyoruz. Osmanlı lm ler önümüzdeki ay içinde Pariste Mimar Yansenin Ankara plânındaki paratorluğu Dütoplanacaklardır. en büyük meziyeti bu zahn o Dİânda yunu umumiye Bu içtimada hazrr bulunmak ü açıklığa verdiği ehemmîyette idi. Bu zere yakında Parise gidecek olan plâna nazaran Ankarayi kuşatacak olan hânvillerinim geçen ağustos ni • Düyunu umumiye Türk Dayinler yesil kusak Türkiyede ilk olarak sehir hayetine kadar vekili Zekâi Bey dün bu mesele hak"de açıklığa, yeşilliğe ve tabiata verfl kaydettrrdik' î kmda bir muharririmize şu beya miş olan ehemmiyeti gosterecektir. Fahisseler mik natta bulunmuştur: kat Avrupanın bu yolda takio ettigi rımn yüzde 45 i « Bu son aktedilen itilâfna • terakkinin mütekâmfl sekilleri görül tecavüz ettiği meye göre, hâmillerin yüzde ellisi 'dükten sonra Yansen plânı bile bu iti ellerind'eki tahvilâtm yeni itilâfnand, bu ay zar • harla noksan sayılmakta hata olmaz. mede tekarrür eden nisbetler dairefmda mütebaki Bejediyenin Cebeci tarafındaki fidan • sinde tebdiline muvafakat eyledik yüzde beşm de I'jtuu, pek yakm bir yannın bir rarkı leri takdirde, hâmil vekillerinin hüikmal edilece olabiieceği için, simdiden büyük bir ğini, bu suretle T ' ' r * Daytnler vekili kumötlmizle yaptığı itilâf bütün kazanç saymak ve devlet merkezi be hâmillerce kabul edilmiş olacaktır. mukavelenin kaf, Zek&i Bey lediyesini «ehrin içinde ve civanndaki Filhakika, gelen malumat, ağusfos surette kabulünün artık bir gün mebütün bosluklan memleket hesabına nihayetine kadar hâmillerin kay • selesi olduğunu yazmış<tık. Yüzde ele neçirmese tesvik etmek lâzımdır. deftirdikleri hisseler miktarının elli ıvisbet temin edilir edilmez hâ Istanbul icin mesele aynidir, tzmir yüzde kırk beşi bulduğunu göster miller ellerindeki tahvilâtı yeni tahic.in aynidir, ve bütün sehir.ve. kasabamekted'ir. Maamafih bu umumî nisvilâtla tebdile davet edileceklerdir. Ianmız icn» aynîdîr. bet daha yüselecektir. Bu arada Türkiyeye isabet eden Yeni bir kanunla Türkiyede her şe Hâmller yakında toplanarak hisse için hâmillere verilecek yüzde hir ve kasabanm herşeyden evvel meykaydedilen senetler üzerinde te* yedi buçuk faizli tahvilâttan ma • kikat yapacaklardır. valı, meyvasız fidanilar yetiştirecek ada Osmanlı Düyunu umumiyesine Ben içtima gününün tayinini ve ağaç fidanlıklan vücude getirmesini varis olan diğer d'evletlerin hisse • bana tebligat yapılmasmı bekliyo mecburiyet altma almak lüzumunu u • lerine isabet eden miktar için de ayrum. Yakmda Parise gideceğim.» mınuen takdir edeceğimiz zaman uzakrıca makbuz verileceğinden hâmilta değildir. Fakat öyle yalnız üç be? IMIIiniMllllllllliniMinilMMIIMinilllllllllllllMlilllllMIIMIIIIIIHIIIIIIMIIIIIIIIılllllllllllllll lllllllllllllllllllMIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlnillllillMllllll ağaç fikri ve ağaç sevgisi yoktur. Bu filann büyük kısmile binnefis kendileri bin fidan verecek fidanlıklar değil, kir ve bu sevgi yaratılacak ve filiyatile binnefis kendi iç ve dışlarmı her sene asgarî yüz binlerce fidan verecek fi • yürümeğe başladtğı zaman ise tstan • bir miktar daha fazla ağaçlandırmağa danlıklar. Her şehir ve kasaba bu fi bul için cidden yeni ve hakikî bir um bakacaklardır. danlıklardan halka ya meccanen, yahut ran devri açılmış olacaktır. Ne hayret olunacak şeydir ki Türkihemen hemen o demek olaeak ucuz beYUNUSNADl yenin en büyük şehri olan tstanbulda deüerle fidanlar vereceği gibi bu fidan Cttrmu meskudan yapddığt şerbetçi dükkânt Yelken şampiyonluğu Türkiye birincisi Şeref ve Türkiye ikincisi Demir Turgut Beylerle diğer sporcular Izmirden geldiler Yelken birincilikleri müsabaka sma iştirak etmek üzere tzmire giden Istanbul tnmtakası yelkencileri şehrimize dönmüşlerdir. tlk defa olarak tzmirde yapılan Türkiye yelken birincilikleri müsa bakasmda, Şeref Refik Bey Türkiye birincisi, Demir Turgut Bey Türkiye ikincisi, Izmirden Tayyar Bey de Türkiye üçüncüsü olmuşlardır. Yanşlardan sonra, tzmir Valisi Kâzım Paşa, sporcular şerefine şehir gazinosunda bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafette nutuklar söylen miş ve Türkiye yelken birincisi Şe ref Beye kazandığı şih mer»Mmle kendisine verilmiş ve bıı muvaffa • kiyettten dolayı kendisi tzmir şehri namına tebrik edilmiştir. İzmirde yarışlara çarşamba gü • nü başlanmıstır. Yarış Karşıyaka Göztepe ve Turan arasma atıltnış şamandıraların etrafmdan iki defa dönmek üzere, altı millik bir mesafe dahilinde yapılmış ve perşembe, cuma günleri de tekrarlanmıştır. tlk yarışta Demir Turgut Bey birinci, Şeref Bey ikinci, tzmirden Re' fik Bey üçüncü gelmiştir. (Mabadi 3 Sncu aahifede) Maarif Vekilliği Hikmet Beyin tayini şayiaları devam ediyor Ankara 6 (Telefonla) Sıhhiye Vekili Refik Bey t&rafmdan vekâ leten idare edilmekte olan Maarif Vekâletine, Riyaseticumhur umumî kâtibi Hiktnet Beyin tayin olunacağı şayialan kuvvetle deveran etmekte Cumhuriyetin lOuncuyılı Neşredilecek eserlere dair bir tebliğ Ankara 6 (A.A.) Cumhuri yetin onuncu yılını kutlulama yük sek komisvonımdan: Cumhuriyet ilânının onuncu yıldö. nümünü kutlulamak kanununun ye. dmci maddes; Cumhuriyetin onun • cu yılını doldurması münasebetile ne""edilip Maarif Vekâletince tfibit «"dilen ve Nafıa Vekâletine bildiri len matbualardan posta ücreti alınmıvacağını gösteriyor. Bu maksada uygun eser hazır . lıyarak neşreden ve edecek zatia. nn kanunun bu maddesinden istifade için vaktinde Mnarif Vekâletine müracaat etmeleri lâzımdır. Yük«ek komisyon alâkalılara kanunun bu maddesini vaktinde hatırlatmaih vazife saydı. Ankara 6 'A.A.) Cumhu'iye. tin onuncu vıltnı kutlulama yüksek komisyonundan: Onuncu Cumhuriyet bayramı gün. lerinde yolcu tarifelerinde tenzilât yapılması için yüksek komisyonun ricasına tzmirde Körfez vapur ida resi, tzmirde rıhtım tramvav ş;rketile, Ü^küdar halk tramvay şirketi ve Şark Demiryollan (ana hat ve banlivöde) kabul cevabı verm;« ve vüksek komisyon bunlara tesekkür et . mîştir. 's Borçlar itilâfnamesi Zekâi Bey kabulü kat'î meselesi ve Pariste yapılacak «îçtima hakkında izahat veriyor TÜrıdye yelken Trtrincüiğini kauanan geref ve fîokçusu Şekip B. ler jampiyonIvk aüdtni aldtktan sonra 30 Türk genci daha Rus fabrikalarma staj görmeğe gönderildiler İkinci kafilenin bir kısım aza tart dün gece Galata nhtımırida Moskovadaki (Teknikom) sanayi | enstitüsile diğer Sovyet mensucat ' fabrikalarında staj görecek olan gençlerimizden mürekkep (30) kişilik ikinci kafile dün gece Odesaya hareket etmiştir. Bu gençier de stajlarmı birinci kafile ile birlikte Rusyaya giden Kayseri mensu . caıt fabrikası müdürü Şevket Tur • Lutfen sahifeyi çeviriniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog