Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

BEYOGLUNDA İSTAH KİNİOTONİH v 8 Tokatlıyanf A U M F T P P U A T FP7ANFÇİ1 BütUn sıhhî ihtiyaçlarınıza cevap verebilen 86 senelik maruf bir [ » i n m L l U L f H I LuLHIlLÜIJ müessesedir. Yerti sahibini tanımak kâfidir. Reçeteler ihtimam ve ka mda Cumhunyet '• 6 Eylu! ı933 tarihi 1848 Tel.48786 dikkatle ihzar edilir, Fiatlar daima ucuzdur. ilâç, parfümöri, müstahzarat Temin eder 1° VÜClldÜ kuvvetlendirir, hastahktan kalkanların nekahet devrİDİ kısaltir* Zafiyeti umumiyeye karşı yegâne kuvvet ilâcıdır. ^ 2° Hlüzmin ısıtmada ateşi duşürür. Faycbsı büyüktür. ~, İS> U V V l l 1 * 3° Midevidir, iştahı açar, hazmı teshil eder. Her eczanede buıunur. Istanoulda fiatı 100 kuruştur. Umumî deposu: iş Bankası arkasında 12 No. MAZON ve BOTTON ecz* deposu. Son Bahar At Koşuları 22/Eylul/ 933 Cuma günü Kırklareli Uşak Belediyesinden: 70 lira maktu ücretli miihen dislik açıktır. tstiyenlerin fotoğ raf ve evrakı müsbitelerile mü racaatleri ilân olunur. «4588» KırLareli Vilâyeti Baytar işleri Müdürlüğünden: Vüksek yarış encümeni namına ; 2 eylul 933 tarihinde Kırklareli merkezinde sonbahar at koşulan ya pılacaktır. Kayit muamelesi 2üeyluI933 çarşamba günü akşamına kadardır. KoOr. H 0 D A R A şu şerait ve tafsilâtı encümenin 933 prgoramında duvar ve el • Cilt ve zührevî hastalıklar mütehassısı I Pevoğlu, Tünel Pasajında No. I. A. ilânlanndaoır. (4630) Akhisar Belediyesinden: 108 lira maaşh Akhisar Belediye mühendisliği ile 62 lira maaşlı Belediye kalfalığı münhaldir. Belediye memur ve müstahdemleri nizamnamesindeki evsafı haiz olan mühendis, mimar, kalfa veya fen memurlarmın evralcı müsbitelerile Akhisar Belediyesine müracaatleri ilân olunur. (4582) Leylî ve Neharî * Resmî Mselere muadıi % » Telefon: 21436 +. 6908 Kulak, Boğaz, Burun mütehassısı Dr. İhya Salih Cağaloğlu: Hamam sırası No. 2 4 Cumadan başka her giin saat 15 ten itibaren hastalannı kabul eder. FEYZIATI LISELERI Kız Arnavutköy'de Çiftesaraylarda Ana «ınıfıni, ilk kıstnı, orta ve lise sinıflannı havidir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve mükemmeliyeti IV. îanıntniş olan tnüessese Istanbul'un en güzel verinde kiin ve her ttrlü sıhhî şartlan haizdir. Erkek Gayret ve mLvaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. tahsil devrelerine ait Leylî ücretlerinde çok esaslı tenzilât vardır. Kayit ve yeniden kayit muamelesine başlanmıştır. Cumadan mada hargün saat 10 dan 18 e kadar müracaat oionabilir . Isteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon : 36.210. Beyoğlu ingiliz Kız Mektebi Mektep 20 eylul 1933 çarptmba günâ açdacaktır. Izahat almak için her 'zaman mektebe tnüracaat olunur. Ka • yit ve kabul muamelesi için 11 eyluL den itibaren cuma ve pazardan maada her gün 1012,30 a kadar mektep . müdiriyetine müracaat olunur. ; (6856) Tarsus American College Amerikan Erkek Lisesi Tedrisat 3 teşrinîevvelde başlar Tam devreli lise olduğu Maarif vekâletince tasdik edilmiştir Türkçe, ingilizce, franşızca: San'at, Ziraat, Ticaret Leylî öcret 220 lira, Neharî ücret 40 liradır. Kayit muamelesi yapılmaktadır. ^ ^ (6716) İN6İLİZ HI6H SCHOOL ERKEK MEKTEBİ Kayit ve kabul başlamıştır. Cuma ve pazardan tnaada hetgün saat (10) dan (12) ye kadar müracaat Tedrisata (6891) 25 eylul pazartesi başianacaktır. Tel : 41078 Göz Heklmi Dr. S. Şükrü Birinci sınıf mütehassıs jBâbıali Ankara caddesi N 60 b Zayi Müekkillerim Pakize ve Kerra Hanımlann Sanyer malmüdürlügünden almakta olduklan eytam maaşı tatbîk mühürleri zayi edildiğinden yenileri hâkkettirilmiş olmakla eskileri muteber dcğildir. Vekili Asaf Bir Muallim Aranıyor Türk Maarif Cemiyetinin Gaziantepteki ana mektebi için bir ana muallimi lâzımdır. Ayda azamî 75 lira verilecektir. Ana muallimi evsafını haiz isteklilerin vesika ve nüfus kâğıtlarile Ankarada Türk Maarif Cemiyeti merkezine müracaatleri. (4500) İzmir 9 eylul panayırına vâsi mikyasfa iştirak ediyor ( 7 0 I 2 ) At yarışlarının son baftası Veli Ef. de cuma saat 15 te I Yüksek Baytar Mektebi n: Osman Şerafettin Rektörlüğünden: 1 2 3 4 İlk • Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine başlanmıştır Müdiriyet, müracaatleri cumadan başka her gün kabul eder. Leylî ve neharî bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilât yapılmıştır. Arzu edenlere tarifname gönderilir. ^ ^ ^ ^ Adres: Şehzadebaşı Polis Merkezi arkası Tel. 22534 < < f l H H > R462 D III S AN S A M I < ^ r istiklâl Lisesi DOKTOR Küçük Sıhhiyei Hayvaniye memur mektebine girmek için gerek şimdiye kadar müracaat etmiş olanlar ve gerekse müracaat edecekler evrakı müsbitelerini bir istidaya ilisik olarak Ankara Ziraat Vekâletine göndermeleri lüzumu ilân olunur. (4569) ^ İstanbul Üniversitesi Eminliğinden: 1 Fakültelere ve onlara bağlı mektep ve enstitülere talebe alma işine 9 eylul 933 cumartesi gününden itibaren başlana caktır. 2 Fczacı mektebi fen fakültesine dişçi mektebi tıp fakültesine bağlıdır. 3 Kayit işi ait olduğu fakülte kaleminde cumartesi, pazartesi ve perşembe günleri saat 10 dan 12 ye, 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. «Kabul şartlan şunlardır:» A Fakülte Reisliğine istida B Lise veya Yüksek mektep şehadetnamesi. C Nüfus hüviyet cüzdanı. D 4,5 X 6 büyüklüğünde kartonsuz 6 fotoğraf. E Istanbuldaki ikametgâh ilmühaberi «cPolisçe musaddak olacak.» F Aşı ilmühaberi ve sıhhat raporu. (4600) Tifo ve Paratifo hastalıklanna tutulmamak için tesiri çok kat'ı, tnuafiyeti pek emin bir aşıdır. Ecza depolannHa b u l u n u r . ^ ) TiFO ve PARATiFO AŞISI Galatasaray Lisesi Müdürluğünden: Istanbulda bulunan izcilerin 7 eylul 933 perşembe günü saat yedide behemehal mektepte bulunmaları. (4609) Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada Öğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî, sari hastalıklar mütehassısı ÜYAKTERVEKDKUSU 1 îsmet Paşa Kız Enstitüsünde, Enstitü, Ankara Kız Lisesi ve Kız orta mektep talebesi için leylî pansiyon kayitlerine başlanmıştır. 2 Senelik yatı ücreti 275 liradır. Maaşı 55 liradan aşağı olan ile derhal geçer. 40 kuruştur. (6894? memur çocuklarından % 10, yatı mekteplerinde birden fazla ücretli çocuğu olan herkes için ikinci kardeşten % 15, üçüncü kardeşten % 20 tenzilât yapılır. I Bütün sınıflann ikmal itntihanlan • 3 Mektep, ikmal imtihanlarma 1 eylülde, derslere 11 eylülde I 310 Eylülde icra olunacaktir. Ders I başlıyacaktır. Eski leylî talebenin kayitlerini yenilemeleri, yenilerin • lere II eylülde başlanacaktir. Tecdidi I I kayit mecburidir. Müdüriyet I girme şartlarını anlamak üzere hergün mektebe müracaat eyleme • leri «4397» \|^^^HHBİHBIHB» (707S) ^MW HiDROL îsmet Pasa Kız Enstitüsü Müdürluğünden: Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehassin Cumadan mnada her gün taat (2,30 dan S e ) kadar tstanbul'da Divanyolu'nda ( 118 ) onmaralı humsî kabinesinde hastalarmı kabul ve tedavi eder. Telefon U. 22398. Sahip ve Başmuharriri Yunus Nadi Umumi nesriyatı idare eden Yazt i}leri müdürü: AbUUn Daver Uatbaacuik ve Nefriyat Türk Anonlm ŞirkeU . tstanbul r Musevi Lisesi x
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog