Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

istanbul Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 1 Kayit ve kabul işi 1 eylul 933 te başlıyacak ve 30 eylul 933 akşamma kadar sürecektir 2 Kayit işi için pazartesi, perşembe günleri sabahlan saat ondan akşamları saat 17 ye kadar Mektep Müdürlüğüne müracaat olunacaktır 3 Mekebin «Yüksek tktısat ve Ticaret» kîsmına: A Bakaloryaya tâbi tam devreli lise mezunlarile bu derecede olduğu Maarif Vekâletince tasdikli ve bakaloryaya tâbi ecnebi ve akalliyet liselerinden şehadetnameli olanlar ve Ticaret lisesi ile Galatasaray lisesi ticaret kısmı mezunları «Galatasaray» ticaret kısmı mezunlanmn hükumetçe gösterilecek malî müesseselerde bir sene staj görmüş olmaları şartttır. B Mülga Darülfünun fakültelerinden ve yüksek mekteplerden mezun olanlar ile Türk Üniversitesi ve yüksek mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen gelecek olanlann evvelce girdikleri mekteplere faer halde lise mezunu olarak kaydedilmiş olmaları şarttır. 4 Mektebin «Ticaret lisesi» kîsmına: flk mektep mezunlarile orta mekteplerin 1, 2, 3 üncii smıflann dan tasdikname ile gelecek olanlar. Bunlann yaşları da 13 ten asa • gı 13 den yukarı olmıyacaktır. 6 Kayit ve kabul için aşağıda yazılt vesikalarîn müdürlüğe hitaben yazılacak bir istidaya bağlanmalan icap eder. 7 Mektebin her üç kısmı neharî ve muhtelit olup tedrisat öğleye kadardır. Yüksek İktisat ve Ticaret kısmı ile Ticaret li«esi talebesindcn üç sene zarfmda tedris ücreti ve imtihan harcı namile dört lira yetmiş beş kurus alınır. 1 Mektep şehadetname veya tasdiknamesi, 2 Sağlık ve aşı raporları, 3 Hükumetçe musaddak iyi hal varakası, 4 Hüvjyet cüzdanı, 5 Üç adet fotoğraf, 6 Mektep idaresinden alınacak matbu beyannamedeki sorguların cevaplan yazılacaktır. (3772) Şişli Terakki Lisesi Leylî Neharî Kız • Erkek Saraçhanebaşı Münir Paşa konaklarmda Nişantaşında Tramvay ve Şakayik caddelerinde ^wmmmmm Limanımızdan Aareket edecek vepurlar 55 «ene evvel Selânikte resis v e 1919 da İstanbula nakledümiş, Turkiyenin en eski husu«î mektebidir. Resmi Liaelere muadeleti ve muamelâtının düzgünlüğü Maarifçe musaddaktır. Kız ve erkek talebe ıçın janyana ve genış bahçelı ıkı bınada ayn leylî teşkılâtı ana ılk orta lise sınıflan Fıansızca almanca ıngılızce kurlan vardır. 45 kişılık bir Maarif encümenînin nezaret ve hımayesıne mazhardır. Mektep herçun saat 10 1? arasında kayit işlerine bakar. Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köpnibaşı Tel. 42362 Sirkecı Mühurdarzade han Telefon : 22740 Telefon: 42517 *4flHHHHHHHH>> 7073 Tekmil sınıflan mevcut resmî muadeleti haiz tam devreli lisedir. İlk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı mecburidir. Fransızca, almanca ve ingilizce kurslen vardır. Leylî talebenin sıhhat ve gıdasına azamî itina edilmektedir. Talebeler sahahları mektebin hususî otobıislerile evlerinden ahnır, akşamları gene ayni vasıta ile evlerine göndenlir. Talim heyeti memleketin en yüksek muaîlimlerinden müteşekkildir. Kttyit muamelesi için cuma ve pazardan maada her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Sınıf ve bakalorya ikmal imtihanlarma eylulün ikinci günü ve tedrisata on birinci günü Hayriye Liseleri Ankara Halkevi ci Kız, Erkek Leylî, Neharî Ana ilk, Orta ve Lise Bartın hattı BANDIRMA vapunı her hafta pazartesi ve perşembe günleri saat 18 de tdare nhtımından kalkacak gidiş ve dönüsts Ereğli, Zonguldak, Bartın, Amasra, Kuruca şile ve Cideye uğnyacaktır. (458ü) başlanacaktır. Tel. 20530 ^ • • • • • • • ^ ( 7 0 8 7 X 1 Darüşşafaka Müdürlüğünden: Mektebin bir senelik defter, kalem, kâğıt gibi ders levazımı pazarlıkla alınacağından talip lerin nümuneleri görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak etmek üzere 9 eylul 933 cumartesi günü saat 14 te Nuruosmaniyede Ce miyeti Tedrisiye merkezine müracaatleri. (4626) KARADENİZ Sür'at Postası Hususî Bizim Mektep BÜLENT vapunı 7 eylul perşembe günü saat 18 de Galata nhtı • mından kalkar. GİD1ŞTE Inebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopaya, DÖNÜŞTE bu iskelelere ilâveten Pazara da uğrar. (4647) ANA, İLK, ORTA Arapkir Malmüdürlüğünden: 1 eylul 933 tarihinden itibaren kazamızda 20 lira maaşlı tahsil müfettişliği ihdas edilmiştir. Bu müfettişliğe tayin edilebilmek için hukuk , mülkiye ve yüksek ticaret ilimleri veya maliye meslek mektebi mezunlarından olmak şarttır. Lise mezunu olanlar imtihana tâı'dir. Memurin kanunundaki evsaf ve şeraiti haiz olanlann evraln müsbitelerile müdiriyetimize müracaat etmeleri. (4634) KaraciğerMideBarsak, Taş, Kum hastalıklannın kat'î tedavisi için Bu sene mektebimiz daha esaslı bir şekilde tamir edilmiş ve bahçeleri her nevi terbiyevî oyunlara müsait bir hale getirilmiş tir. Seçilmiş bir talim heyetile dokuzuncu ders senesine en yeni prensiplerle hazırlanmıştır. Yabancı lisanlar ilk kısımdan başlar ve bugünün son kat'î ihtiyaçlarma cevap verecek bir şekilde tedris edilir. Talebeyi bakalorya imtihanlarma hazırlık için ders harici kurslar açılacaktır. İkinci İZMİR Sür'at Postası Ücretlerde mühim tenzilât yapılmıştır Fazla tafsilât icin müdiriyete müracaat. Tel. 2459 4189 Ankara'nm en büyük Kitap, gazete ve Kırtasîye rnağazası Kttap evi v ı kırtasiyecilik AnıftrUUr caddeıi Teleton: 3377 î SAKARYA vapunı 8/9/933 cuma 14 te Galata nhtımından doğru Izmire ve pazartesi 16 da lzmirden doğru İstanbula kalkar. (4648) AYVALIK ARALIK POSTASI Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: Paşabahçe fabrikasınm filtre dairesinde şartnamesi mucibince yaptırılacak inşaat ve tadilât pazarlıkla talibine ihale olunacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin bu gibi inşaatı başarabilecek malî ve fennî iktıdarı haiz bulunduklarına dair vesaik ibraz etmeleri lâzımdır. Taliplerin bir lira bedel mukabilinde keşifname, plân ve şart nameyi aldıktan sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 muvakkat teminatlannı hamilen 27/9/933 çarşamba günü saat 13 te Galatada Ahm, Satım komisyonuna müracaatleri. (4622) AKBA En s o n konforlu yeni otel • pansiyon lokanta • plâj Hergün Köprüden saat 6.30, 7.35, 8.20, 10, 11, 13,15, 15.10 da Havdarpaşaya giden vapurlann trenleri ve cumalan ilâveten sabah 7 vapurunun trenfiçme membalanna kadar gider gelirler. 7O71 TUZLA içmeleri Her lisanda gazete mecmua ve kitap : Her nevi kırtasiye eşyâu ve mektep levazunı Her türlü Fotoğraf levazırhı • makineler ve amatör işleri Etem Pertev ıtriyatı Kütahya çinileri ANTALYA Ziraat ve Baytar Faktilteleri j Şişli Şifa Yurclu le Yüksek Orman Mektebi Kayit ve kabul şartları 1933 ders senesi için Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak üzere «50», Baytar Fakültesine kız ve erkek «50», Yüksek Orman Mektebine «30» talebe ahnacaktır. Müessese Ieylî ve meccanidir. (C7S4) Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Temız, iyi bakırolı gürüituden uzak, her hekitne, sarf oltnıyan her hâstalıga açik tustane.. Fıatlar 2 53, 54, 5 Klektroterapi, röntgen ve bakteriyoloji Ûboratuvan Cumadan maada hergdn hastanede gece ve gunduz mütehassıs etıbba vardir vapunı 7 eylul perşembe günü saat 17 de idare nhtımm • dan kalkar. G1DİŞTE: Geli bolu, Çanakkale, Bozcaada, Küçiikkuyu, Altmoluk, Ed remit, Bürhaniye ve Ayvalı ğa ve dönüşte de ayni iskele lere uğrar. (4646) Bomonti c'vannda Terkos su deposu karşısında Telefon 41807 Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketinden: Ekmek ilânt İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: İstanbul Ziraat Mektebinin dokuz aylık ihtiyacı olan ekmek ka palı zarf usulile münakasaya konulmuş ve 26/9/933 tarihine musadif salı günü saat 15 te ihalesinin icrası takarrür etmiştir. Talipler şeraiti görmek için her gün ve iştirak için de teminat parasile birlikte yevmi mezkurda İstanbul Maarif Müdiriyeti binasindaki Liseler Muhasebeciliği nezdinde müteşekkil Ziraat Mektebi rmıbayaat komisyonuna müracaatleri. (4455) Kabul şartları şunlardır; 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. ^ 2 Lise bakaloryasını vermiş bulunmak. 3 Yaşı 17 den aşağı olmamak. 4 Bu mesleklerin icap ettirdiği bedenî kabîliyete malik ve hastalıklardan salim olmak, «tam teşekküllü hastane sıhhat heyeti raporile tevsik olunur. 5 Tahsil Ieylî ve meccanî olduğundan staj veya tahsil devresinin ortasında «arız olacak mazeretler dolavısile tahsillerine devam etmek imkânını kaybetmiş olanlar müstesna olmak üzere» staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarılanların hükumet tarafından kendüerine yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletname vermek «müessesece verilecek nümuneye tevfikan». 6 Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 7 Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şehadetname dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla caktır. 8 Ziraat Fakültesine girecekler evvelâ 1 sene Gazi Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staj a tâbi tutulurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak kendilerine ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir tevkifat yapılmaz. Bu şartları haiz olup Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine girmek istiyen • lerin 31 eylul 933 tarihine kadar yukarıdaki şartları gösterir vesikalarını bir istidaya raptederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müracaat etmeleri. Istanbulda: Selimiyede Baytar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi müracaat olunabilir. Daha fazla malumat almak istiyenlere müracaatleri takdirinde Prospektuslar gönderilir. (3024) Münakasa ilânı Bursada Çekirge caddesi üzerinde inşa olunan kaplıca ye otel bînalarnun arazısi üzerinde yapılacak (umumî yaya ve otomobfl methalleri, yollar, ha vuzlar, açık kazino, bahçe tanzimatı, îstinat duvarlan ve bunlara ait su, elek trik, kanalizasyon tertibatı..) 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka . saya konulmustur. İhale 21 eylul 1933 perşembe günü saat 11 de icra edile cektir. Münakasaya girecekler Güzel San'tlar Akademisinden veya mühendis mektebinden alacaklan fennî ehliyet vesikasım ve şimdiye kadar vücude ge . b'rdiği ehemiyetli inşaata ait fotoğrafiar ve sair izahab ve bedeli keşif üzerin • den yüzde on banka kefalet mektubunu ve şerait ve mukavelename mucibince hazırlıyacaklan evrakı havi zarflan ihale günü saat 9 buçuga kadar (tstan . bulda, Bahçekapıda Taş h^rada 72 numaralı Bursa kaphcalan Türk Anonim Şirketi) merkezine vermelı^i. Projeler ve evrakı fenniye cumartesi, pazartesi, çarşamba ve perşembe gün. leri öğleden evvel şirket merkezinden 2 0 lira mukabilinde tedarik olunur. Ya pılacak işler hakkında fazla izahat almak istiyenler Galatada Bozkurt hanında 11 numarada mimar Hüsnn Beye hergün saat 14 ten 17 ye kadar müracaat edebilirler. (7070) Feyziatı Liseleri Müdürlüğünden: 1 İlk, Orta ve Lise kisımları meznniyet ve sınıf imtiîıanlanna 2 eylul cnmartesi gunu başlanacaktır Proğram mektepten öğrenilebilir 2 Derslere 11 eylul pazartesi günu başlanacaktir. (6641) istanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer iskemle, orta masası, halı 10/9/933 tarihinde saat 11 de Üsküdarda Bağlarbaçmda Beylerbeyi caddesinde «68» numaralı köşkte satılacagı ilân olunur. (4655) Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: Ankarada tktısat Vekâletinde «Türkiye lktısadiyatını Tetkik» heyetinde istihdam edilmek üzere ingilizceye tamamile vâkıf iki dak tiloya ihtiyaç vardır. Tebeyyün edecek iktıdarlarına göre her birine 200 liraya kadar aylık ücret verilecektir. Talip olanlann iki gün zarfmda bankamıza müracaat etmeleri. (4657) Gümriik Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisvonundan: 1 Muhafaza memurlan için satm alınacak 1136 metre ceketlik ve kasketlik kumaş kapalı zarfla münakasaya konulmustur. 2 Münakasa şartları kâğıtlarının tasdikli suretleri Gümriik Muhafaza Umum Kumandanlığı tstanbul Satınalma komisyonun dan ahnacaktır. 3 Münakasa 28/9/933 tarihine rashyan perşembe günü saat on dörttedir. 4 Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve fabrika sahibi veya vekili olduklarını ispat edecek vesikai makbuleyi ve biçilen bedelin % 7,5 olan iğreti güvenmelerini teklif mektuplarile birlikte ihale gününden evvel komisyona vereceklerdir. 5 Ornek satınalma komisyonundadır. Istekliler orada göre < biltrbr. 45»> İstanbul Üniversitesi mubayaat Komisyonundan; İstanbul Üniversitesi binası arkasında bulunan harap ve enkaz halindeki mutfak, çamaşırhane, ahır ve saire müştemilâtlarının ve sair teferruatının mevcut şartname ve krokisi mucibince kaimen hedmi ve enkazırun satılması alenf müzayedeye konulmuştur. Taliple • rin mezkur mahalli görmek için Üniversite Dahiliye Müdiriyetine ve çartnameyi okumak için de komisyon kitabetine her gün öğleden sonra müracaatleri ve ihale günü olan 27 eylul 933 çarşamba günü saat on beşte muhammen kıymetin % 7,5 teminatı muvakkatelerile be • raber Univrsite Mubayaat komisyonuna müracaatleri ilân olunur. t PERTEVNİYAL LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: istanbulda bufunan "Ereurum muallim mektebi tabiiye muıllimi Llitiü BeyinM derhal idareye müracaat eylemesi. 4642 •• w •• (4638)1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog